Pajtás, 1948 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1948-01-01 / 1. szám

Január I. Az Amerikai Egyesült Államok egyre iparosodó északi részének olcsó munkaerőre volt szüksé­ge, ezért 1863-ban a többnyire ültetvényes, rabszolgatartó déli álla. moic ellen ,,rabazolgafelsZabadító hábo­rút“ indított, Lincoln Ábrahám elnök vezetésével. Évekig tartó hosszú és vé­res harc után. 1865 január 1-én végre elkerült törvénybe iktatni ■ az Egyesült Államokban a rabszolgaság intézményé, nők eltörlését. Január 2. A keresztrejtvény elő­ször 1924 év vége felé láctt napvilágot egy amerikai újságban. A legelső keresztrejtvény megjelenése után alig 10 héttel, 1925. január 2--án már egy budapesti hetilapban a magyarnyelvű keresztrejt­vény is megjelent. Január 3. Carnarvon lord. angol egyiptológus 1922 no­vemberében Carter nevű társával együtt megta­lálta Tutth-Er.kh-Amon fáraó megébe illő kin­csekkel és nagyjslentö- iáí é. *- ségü teletekkel telt sir. lat és a faraó múmiáját. Viiágrasróió felfedezese után négy hónapr;l egy rnér- ge-s rovar csípése követkéz ében ezen JV napon halt meg 25 esztendővel ez. elÓtt 1923-ba.n. Jaunár 5. haac -Neu-to-n fejtsd: nyutn) matematikus és fizikies minden idők egyik legnagyobb láng. elméje ezen a napom született .lCJ/S-ban- Te­mérdek felfedezést és a tndomnúyok további fej­lődésére nagy hatással bíró megállapí­tást köszönhet neki az emberiség. Többek között ő fedezte- fel a differen­ciálszámítást. Pusztán számítások alapján megállapította a Fölelgömb la­pul! só gát. ö állította fel a nehézkedési erő törvényét. Január 7. Ezc-n a napon 1785- b:n tett nagyobb utat el- sőizben efhber n levegő­ben. Pierre Blanchard (ejtsd: blansár) francia léghajós, az ejtőernyő feltalálója egy angol- or­vos társaságában a nem­rég feltalált léghajón az angliai Dover­ből átrepült a La Manche (ejtsd: lamans) csatornán a franciaországi Oalais-ba (ejtsd: kaié). . Január 8. Az állandóan fokozó, dó mérhetetlen kizsák- *nányolás és elnyomás ellen Büdai-Nagy Antal és Kardos János vezeté­sével felkelt parasztság mozgalmát aZ erdélyi nemesség irgalmatlan kegyetlenséggel fojtotta vérbe 1458-ban, *zen a napon. Az igazságukért küzdő parasztság kilenc vezetőjét Tordán ka­róba húzták és a lázadó seregben kato­náskodó jobbágyok tömegeit Kolozsvár­ról elrettentő példának, megcsonkítva küldték haza. j Január 9. Niiko'&j Nye-kraszov, az orosz nép forradalmár költője, aki az oroszok­nak körülbelül aze jelen­ti, mint nekünk Petőfi Sándor, hetven évvel ez­előtt ezen a napon hunyt el Szentpétervár!)tt, 57 év63 korában. A nemzet, a nép és a szabadság dalnoka. volt, háborgó és szenvedélyes lélek. Január 11. 23 esztendővel ezelőtt 1919-ben az októberi for. rodaloi) i vezérét, Ká­rolyi Mihályt a Nemzeti Tanács a Magyar Nép- köztársaság elnökévé nyilvánította. Mert a ■nép bará'ja volt, a 25 éves magyar ellenforradalom a nemzet ellenségének kiáltotta ki öt, aki egy negyedszázadig tartó külföldi száműze­tésében is a may var névárt hurcolt. Január 12. Ma lenne 72 év®s Amerikának talán leg. híresebb írója Jack Lon­don. Kalandos ifjúság után végezte el az egye­temet. Vol*- zsákhordó, matróz, aranyásó, púi. cér, lógondozó, távirász, győri munkás, mosoda; alkalmazott, többek között. A kalandos csavargó élet után vált íróvá. A vad környezetben élő emberek nyers és irgalmatlan küz­di Imát mesteri módon érzékeltette. Rengeteg müvet .alkotott annak ellenére, hogy fiatalon, 40 éves korában hunyt cl. Könyveinek nagy része magyarul is megjelent. Január 13. A drótnélküli t íviró tulajdonképpeni fcl\tlá- lóju Alexander Popov orosz fizikus és cíekiró. technikus 1895 április 25.-én jelentette be egy orosz tudományos tár­saságnak az áUalz fel- tulá t antennát és néhány hónappal ké­sőbb kezdeflegcs készülékével már si­került drót nélkül táviratoznia, több mint két hónappal Marconi sikeres kísérlete élőit. Popov 42 esztendővel ezelőtt 1900- ban, ezen a napon halt meg. Január 14. A magyar szabadság- harcnak egy nagyon je­lentős, elöreveteft eszmei győzelme született meg ezen a napon 1835-ben. Széchenyi István nagy­szerű tervének a Lánc- hidneuk megvalósítását nagyban akadá­lyozta a nemesség addig; vámmentes­sége. Uyen kivételezéssel a vállalkozás nem letf volna anyagilag biztosítható. Széchenyi úgyszólván egyenként győzte meg a követőket, úgy hogy elfogadták a nemesekre is kötelező hídpénzt. Petőfi Sándor ^lint a villám, úgy hasítottak versei szűz évvel eaelőtt a magyar sötétség­be. Az elnyomott nép nevében, az ifjú­ság élén l^iizdött az igazságért és sza­badságért. Versei százezreket lelkesí­tettek és jnilliókat tanítottak meg a magyar nép tiszteletére. Nevét az egész világ ismeri: költészete, élete oitha- tatlan szeretnie a nép' iránt, túlnőtt országhatárokon s jövendő korok örök példája marad. Elsősorban minden idők ifjúságáé. Egy vályogfalu, nádfcdeles házikó­ban született, Kiskörösön. Mint sze­gény szülők gyermeke kezdte é’etét s mint a magyar nép és a világ leg­nagyobb költője tűnt el a segesvári csatatéren, a magyar szabadságharc egyik ütközetében. Tetteinek emléke és versei megmaradtak. Ki írta a legszebb verseket az édesanyához és édesapához? Petőfi • Sándor! S az Alföldről, a délibábról, a legelésző „ , X gulyáról, a nyargaló ménes öl. a Dunáról és Tiszáról, a Kárpátokról? Petőfi Sándor. Ki beszélt legbétrab- ban a szegény nép nevében? Petőfi Sándor. S ki beszélt úgy népe sza­badságáért, hogy a világ népeinek szabadságát is követelte? Petőfi Sándor. Száz éve nem múlt el úgy Szilvesz­ter, hogy milliók és milliók ne gon­doltak volna Petőfi Sándorra, mert 3823 Szilveszter éjszakáján született. S nem jöhet s nc-m lehet olyan Szil­veszter, hogy ne emlékeznénk míg róla. Nincs magyar költő, aki iránt oly növekvő lenne a tisztelet és hála, mint Petőfi Sándor iránt. S ezévbon is, Petőfi szülőfalujában, Kiskörösön, a halhatatlan költő nevével és nevé­ben kezdődik meg a szabadságát megszerzett magyar nép centenáris ünnepsége, hogy az 1848-as szabad­ságharcnak százéves évfordulóját ünnepeljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék