Pajtás, 1968. január-június (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-11 / 1. szám

KEDVES PAJTASOK! Az új év mindnyájatok számára kedves meglepetést tartogatott: ezen­túl nagyobb terjedelemben és gazda­gabb tartalommal jelenik meg ked­ves újságotok, a Pajtás. A KISZ Köz­ponti Bizottságának Intéző Bizott­sága és a Magyar Űttörők Szövetsé­gének Országos Elnöksége határo­zott így, a ti kívánságotokra. A harminckét oldalas Pajtás fon­tos feladata, hogy régi olvasóinak táborát újabb érdeklődőkkel gyara- pitsa. A Pajtás eddig is sok új is­meretet közölt, hasznos tanácsokat adott és kellemes szórakozást nyúj­tott. Azt szeretnénk, ha még szebb, még érdekesebb, még olvasmányo­sabb lenne. Többet és jobbat aka­runk. Óhajunk az, hogy a Pajtás ol­dalain megtaláljátok mindazt, ami érdekel benneteket, adjon hírt ar­ról, ami az úttörőcsapatokban, az iskolákban, a családban, a baráti körben történik. Segítsen bennete­ket, hogy könnyebben igazodhassa­tok el az élet sokrétű kérdéseiben. Szeretnénk, ha minden gyermek ta­lálna a lapban neki tetsző írásokat, képeket, rajzokat. Gondolom joggal várjátok, hogy mutassa majd be szé­pülő életünket, hazánk tájait, szo­cialista alkotásainkat; hogy elkalau­zoljon benneteket a testvéri szocia­lista országokba és segítsen nektek új barátokat szerezni. Teljesíteni szeretnénk azt a kí­vánságot is, hogy többet olvashas­satok világjáró emberek, politiku­sok életéről, munkájáról is, s hogy a lapban megtaláljátok a tudomány és technika legújabb eredményeit. Tudjuk, sokan érdeklődtök az iro­dalom, a művészet legújabb alko­tásai, a film, a színház és a televízió érdekességei iránt. A lapnak tehát erről sem szabad megfeledkeznie. De nem maradhat ki, a sport, a já­ték, a humor, a rejtvény és a divat sem. Mindezeken túl segít majd a Paj­tás abban is, hogy a 12 pont szelle­mében éljetek, hogy érdekes ötlete­ket kapjatok az összejövetelekhez, ta­nácsot a táborozáshoz, természetjá­ráshoz. Amint látjátok szép terveink van­nak. Végső soron azonban ti dönti- tek el, tetszik-e a lap? Számítunk rátok, leveleitekre, bírálataitokra, és javaslataitokra, amelyekkel segíthet­tek a tervek megvalósításában. A megnövekedett Pajtás szer­kesztőinek és munkatársainak kí­vánjuk, eredményesen birkózzanak meg az új feladatokkal. Hisszük, hogy az olvasókkal kiépített szoros kapcsolat, a tudósítók és levelezők széles hálózata, a közvéleménykuta­tás segíteni fog abban, hogy az úttö­rőszervezetnek és a Pajtásnak újabb barátokat szerezzünk. A Pajtás olvasóinak és szerkesz­tőinek boldog újesztendőt kívánok! Л/h ' ríx a KISZ KB titkára Magyar íttürok Szövetsége Országos Elnökségének elnöke é Az idős és a kis Flóri Akinek nem inge, ne vegye magára Legendák álarc nélkül Tánczenekarok riadó ! Mi történt Papp Lacival ? Ki segít nekünk ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék