Pajtás, 1971. január-június (26. évfolyam, 1-25. szám)

1971-01-07 / 1. szám

TÍZÉVES A DNFF A Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadítás! Front megalakulásának tizedik évfordulója alkalmá­ból a budapesti katonai helyőrségben nagygyű­lést rendeztek. A magyar és a vietnami felszó­lalók hangsúlyozták, hogy az egész világ fi­gyelemmel kíséri a dél-vietnami nép harcát, amelyet az amerikai imperializmus ellen vív. JUBILÁL AZ ŰTTÖRÖHAZ A budapesti VIII. kerü­leti Kreutz Róbert Üttőrő- ház fennállásának tizenötö­dik évfordulóját ünnepelte. A ház történetét három helyiséget betöltő kiállítá­son mutatták be, a szakkö­rök ünnepi bemutatókat tartottak, a kerület gyere­kei régi úttörőkkel talál­koztak, és több vetélkedőn vehettek részt. A hétnapos program a mai úttörőket is megismertette a ház előző munkájával. чмтш ипм I A PTI JELENTI DJ ISKOLA A HORTOBÁGYON Tizenegy millió forint költséggel épült fel ez a szép, modem, négytanter­mes Iskola és diákotthon a Hortobágy kellős közepén. Az ünnepélyes átadásra az óév utolsó hónapjában ke­rült sor. Több mint kétszáz pusztai gyerek számára nyílik kényelmes tanulási lehetőség. A „BÉKA-DÍJ” TULAJDONOSA Zappert Gábor magas nö­vésű, izmos gyermek. Har­madik osztályba jár. De már úszóbajnok. Korcso­portjában, a 100 méteres mellúszásban országos csú­csot állított fel: 1:48.4. Két éve úszik rendszeresen. Eddig 3 arany, 4 ezüst, és 1 bronz érme van. Termé­szetesen a legbüszkébb ar­ra az éremre, amit az or­szágos csúcs felállításakor kapott. SZIGETVÁRI RAJZPÄLYÄZAT Szigetvár Városi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága a Zrínyi emlékünnepség al­kalmából 1971. augusztus 31-re, illetve 5 éves perió­dusokban ismétlődően gyermekraj z-pályázatot hirdet az ország valameny- nyi 6—14 éves tanulója szá­mára. A pályamű tetszőleges technikával készülhet, ce­ruzarajz kivételével, nagy­sága V,-es rajzlap. Téma: Szigetvár múltja, jelene. Kérjük a rajzok mellett feltüntetni a készítő nevét, életkorát, a kép dmét, rajztanárának nevét és az iskola elmét. Beküldési ha­táridő: 1971. május 1. Cim: Városi Tanács Szigetvár. A pályázat eredményéről 1971. Július 1-ig értesítést küldenek. A nyertesek ju­talmát 1971. augusztus Sí­én adják át az emlékün­nepség programjaként. (Részletes felvilágosításért a Szigetvári Városi Tanács­hoz forduljatok.) A VÁNDORDIÁK A kisterenyei általános iskola 443-as számú Hámán Kató Úttörőcsapatának tag­jai mindennap találkoznak ezzel a kedves figurával, Tihanyi Aliz szobrászmű­vész ,,A vándordiák télen” című alkotásával. I Y I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék