Pajtás, 1971. július-december (26. évfolyam, 26-52. szám)

1971-07-01 / 26. szám

SZERZŐDÉST KÖTÖTTÜNK Szabó Ferenc, a Magyar Úttörők Szövetségének fő­titkára és Balassa János, a MÉH TRÖSZT vezérigazga­tója hosszú lejáratú meg­állapodást irt alá. Mi, út­törők vállaltuk, hogy folya­matosan összegyűjtünk minden hasznosítható hul­ladékot, a MÉH pedig ígé­retet tett, hogy ezt késede­lem nélkül át is veszi tő­lünk — és ha valamelyik bolt vezetője megszegné ezt az ígéretet, a tröszt azon­nal orvosolja panaszunkat. A meghirdetett versenyek során a MÉH a szorgalma­san gyűjtögető pajtásokat ezentúl is magas Jutalom­ban részesíti. ZUHANYOZÁS UTÁN Jól esik a meleg törül­köző a zuhanyozás után. Különösen, ha a zuhany nem volt más, mint egy ki­adós nyári zápor. Elvégre a kutya Is megfázhat. Nem? EZ AZTÁN A KAPUS! Monti a híres csimpánz az ilyen bravúros mutatvá­nyok révén még majd be­vonul a futball történetébe. Ugyanis teljesen új tech­nikát fejlesztett ki. Maga­san szállva, repül a kapura a labda — a következő pil­lanatban villámként szökik Monti a felső kapufára és lábbal kapja el a labdát. DIVATOS NÉPMŰVÉSZET Láttunk egy szép kiállí­tást a Bolgár Képzőművész Szövetség rendezésében. Fafaragások, táskák, ju- hászruhék, ötvösékszerek, különböző dísztárgyak, ke­rámiák, népviseleti babák voltak ott. Minden kiállí­tott tárgy a bolgár népmű­vészet évszázados hagyo­mányait őrzi, pedig modern formában, a mai divatnak megfelelően készült vala­mennyi. Különösen a ko­vácsolt ékszerek tetszettek, az ásatásoknál előkerült ősi nyakékek, karperecek, fül­bevalók szép másolatai. KILENCMILLIÓ ÉVES FOG A fogat, amely valamikor az ember legrégibb őséé, az australopitecusé volt, nem­régiben egy régész és ant­ropológus csoport fedezte fel a Beringó tó környékén (Kenya). A kormeghatáro­zás utón — kilencmillió év — a tudósok megállapítot­ták azt is, hogy a fog tu­lajdonosa korábban élt a jelenleg ismert összes aust- ralopitecusoknál. ÁLLATVÉDŐ SZAKKÖR Olyan szakkör is kevés van — sajnos —, amilyent a főváros XX. kerületében levő Nyír utcai iskolában alakítottak, s amelynek mór hetven tagja van: ál­latvédő szakkör. Nemcsak óvják, védik, mentik az ál­latokat, ahol csak lehet, de terjesztik Is a gyöngék és rászorulók védelmének szép, emberséges eszméjét. Nemrégen a szakkör mű­soros délutánt rendezett az iskolában, és annak minden műsorszáma — kórus és szóló énekszámok, szava­latok, kis Jelenetek — ezt a gondolatot sugallta. Ez a példa valóban követésre méltó! ft JÖVfi HÉTEN: Vakáció az iskolában Lehetséges az, hogy egy iskolát ugyanolyan sokan keresnek fel a vakációban is, mint a tanév idején? Igenl Hogy miért? Ezt csak a riportban áruljuk ell Bogár, a focista Bogár különleges focis­ta. Négy lábon jár. Nem április elsejei tréfa ez. Képriportunkból meglát­hatjátok: Bogár igenis tud focizni. „IlMzIel" íz irtaitoknak Hogy élnek és dolgoz­nak az első emberlakta űrállomás első munkatár­sai? Fojtás A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Főszerkesztő: VASVARI FERENC Főszerkesztő-helyettes: PAPP LÁSZLÓ Szerkesztők: CZIFFERSZKY BÉLA FORRAI JANOS FULEKI JANOS PETŐ GABOR PAL Rovatvezetők: ALAKSZA TAMAS FARAGÓ GYÖRGY ONODY GYÖRGY SZIGETI PIROSKA Főmunkatársak: HUNYADY JÓZSEF ORSI FERENC Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ igazgató Szerkesztőség: Budapest VI., Gorkij fasor «. Telefon: 229-895, 228-421 Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay utca 16. Telefon: 116-660 A beküldött kéziratokat és raj­zokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatal­nál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József ná­dor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzöszámlára. Előfizetési dij: egy hónapra 6,— Ft, negyedévre 18,— Ft, félévre 36,- Ft, évre 72,- Ft 71.6241 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA igazgató INDEX: 25.695 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék