Pajtás, 1972. július-december (27. évfolyam, 27-51. szám)

1972-07-05 / 27. szám

TÁBOROK A VEZETŐKNEK Nemcsak az úttörők vo­nulnak táborba a nyár fo­lyamán! Eddig Is több ve­zetőképző tábor működött az országban, de június hó­napban két újabb tábor megnyitóján vehettünk részt: A Budapesti Úttörő Elnökség Tatán nyitott tá­bort, Itt egy-egy turnus­ban hatszáz úttörő-, kis­dobos- és lflvezető kap ki­képzést; a Baranya megyei Elnökség vezetőképző tá­bora viszont Slkondán nyi­tott kaput. Képünk a bu­dapestiek tatai táborában készült a megnyitás előtt. PITT ÉS PATT Ottó ütöttttt 1 — Miért mondod öt t-vel? — Mert ötször ütött.” Fitt és Patt vidám párbe­széde ugye Ismerős előtte­tek? Ott volt sok-sok Isko­lai műsoron, az úttörő kul­turális szemlék bemutatóin — mindenütt Jó hallgatni, mert nevetést vált ki. Ké­pünk a budapesti Baranyai utcai iskola nyolcadikosai­nak búcsúzó klubdélután­ján készült. Pitt és Patt a két szereplő, vagyis Czl- bók Mária és Domonkos Éva. A TIGRISEK VÉDELMÉBEN „Meg kell menteni a tig­riseket az emberektől” — így summázható az indiai kormánynak az a felhívása, amellyel az ENSZ élelme­zési és mezőgazdasági szer­vezetéhez (FAO) fordult. Az ok egyszerű: a világhírű bengáli tigriseket kipusztu­lás fenyegeti. Mindössze 2000 példány van belőlük. Az indiaiak szerint ma már elefántjuk Is csak azért van, mert még 1886-ban ti­lalmi törvényt hoztak az ormányosok védelmében. A „VETERAN” ÉS AZ ÜJONCOK „így kell szabályosan fo­gadni a befutó szerel­vényt!” — mutatja az újon­coknak, a tanuló, leendő úttörővasutasoknak a fel­adatot egy régi, „veterán” „kartársuk”. Mert bizony állandó feladat az utánpót­lás nevelése, hiszen a buda­pesti Üttörővasútnál szol­gálatot teljesítő úttörők kö­zül minden évben 180 „ki­öregszik”: túllépi azt az életkort, amikor még ott dolgozhat. De mindig akad jelentkező: ez a szép, ér­dekes tevékenység, amely egyszerre játék és komoly munka, sok gyereket vonz. MINI - MINI - MOZDONY Ezt aztán a matchbox- autó-gyüjtők is megirigyel­hetik, nem? Ilyen mini- mini-mozdonyt ugyan még nem lehet üzletben vásá­rolni, de bizonyos, hogy hamarosan odakerül, mert a — nemrégiben — mint min­den évben — Nümbergben megrendezett Nemzetközi .■'átékvásáron nagy sikert aratott. A mozdony nagy­sága négy centiméter, a villanyvasútnak — amely­nek a része — a nyomtáv­ba 6,3 milliméter! FIGYELEM! FIGYELEM! Add tovább a rendkívüli üzetetet! A Kincskereső Expedíció tagjainak feladatait június 14-1 számunkban közöltük. Hamarosan nyilvánosságra hozzuk azt is, hogy kinek Ítél­tük elsőnek oda a „Kiváló Felfedező” elmet. A jelentéssel együtt küldjétek fényképet maga­tokról, hogy bemutathassunk benneteket olva­sóinknak. Címünk: Budapest VI., Gorkij fasor 6. A borítékra írjátok rá: Kincskereső Expe­díció A leveleket folyamatosan várjuk I NEMZETKÖZI ÁBÉCÉ Jobboldali: reakciós, ha­ladásellenes párt vagy sze­mély jelzője. A kifejezés onnan ered, hogy a reak­ciós pártok képviselői egyes polgári parlamentek­ben a jobb oldalon foglal­nak helyet. John Bull (dzsón buli): költött személy, az angolok gúnyneve, karikatúrákon Angliát Jelképező figura. Jóvátétel: a békeszerző­désekben, fegyverszüneti egyezményekben a vesztes állam kötelezettsége a há­borúban okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Junta (hunta): külön­böző társadalmi szervek, katonai szövetségek stb. el­nevezése a latin-amerikai országokban. A mai nyelv- használatban azokat a kor­mányokat nevezzük Junták­nak, amelyeknek tagjai a hatalmat puccsal kezükbe kaparintó katonatisztek. A PTI JELENTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék