Pajtás, 1972. július-december (27. évfolyam, 27-51. szám)

1972-11-15 / 46. szám

Szflnyi János 4. Gedó György Az egyik legrégibb, leg­nevesebb egyesület ver­senyzője: a Vasas SC tagja. 1949. április 23-án született. Foglalkozása lánghegesztő. Mivel ökölvívóról van szó, említsük meg magasságát és testsúlyát is: 162 cm ma­gas, 48 kg. A legalsó súly­csoportban versenyez. Kísérjük végig Gedó György életútját a mün­cheni aranyéremig! Tizenkét éves korában próbálkozott először az ökölvívással, de kísérletezé­se akkor hiábavalónak bizonyült. A cingár, ala­csony növésű fiúcskát ki­nézték az edzőteremből, mondván, hogy ilyen, alak­kal sohasem lehet belőle ökölvívó. Hát így kezdődött! Szerencsére Gedót nem olyan fából faragták, hogy sokáig búslakodjék. Tizen­hat éves korában, amikor családjával Békéscsabáról a fővárosba költözött, megnyílt előtte a fejlődés lehetősége. Egy évvel ké­sőbb már a legjobb ha­zai bokszolók között tartot­ták nyilván, és senki sem vitatkozott a válogatókkal akkor, amikor neve oda­került a mexikói olim­piára utazóké közé. Ott nagy fölényt ért el az ausztráliai Donovannel szemben, de sérülés miatt leléptették. Az aztékok or­szágában tehát nem tarto­zott a szerencsés verseny­zők közé. Üjult erővel, kettőzött akarással készült az újabb erőpróbákra. Be akarta bi­zonyítani, hogy céltudatos munkával továbbra is a legjobbak között tud ma­radni. Még 20 éves sem volt ek­kor. Tudta, hogy ha nem fecsérli el az előtte álló éveket, még legalább két olimpián képviselheti ha­zánk színeit, de az olimpiák között is vannak olyan ver­senyek, ahol megmutat­hatja, hogy milyen fából faragták. Mivel ebben a sportág­ban nem rendeznek világ- bajnokságot, elsősorban az Európa-bajnokságon akart bizonyítani. 1969 júniusában a buka­resti EB döntőjében le­győzte az olasz Udellát és megszerezte az aranyérmet! Második Európa-bajno­ki győzelmének színhelye Madrid, évszáma: 1971. A döntőben nagy fölénnyel győzte le a román Mihait. Látványos öklözéssel bizo­nyította be, hogy fejlődése töretlen és nagyobb felada­tok megoldására is képes. És ez a nagy erőpróba a müncheni olimpia volt! Az utazás előtt így nyi­latkozott: „A legnehezebb mindig az első és az utol­só mérkőzés. Már tapasz­talt versenyzőnek érzem magam; remélem, nem oko­zok csalódást azoknak, akik bíznak bennem!" Hát — nem okozott! De idézzük fel azt a bi­zonyos első és utolsó mér­kőzést! Augusztus 28-a, hétfő. Tíz perc múlva fél három. Gedó Gyurkát hatodik pár­ként szólítják a szoritóba. Ellenfele a thaiföldi Sura- pong. Már az első menetben elegáns harcmodorával je­cikksorozata: lentős előnyhöz jutott. A második menet elején egy nagy erejű balkezessel úgy eltalálta ellenfelét, hogy a mérkőzésvezető nyolcat számolt rá. Néhány másod­perc múlva egy újabb bal­kezes — most sem úszta meg a thaiföldi nyolc nél­kül. A második menetet kö­vető szünetben Surapong jelezte, hogy feladja a szá­mára kilátástalan küz­delmet. A rajt tehát sikerült! Es most nézzük: mi tör­tént a döntő mérkőzésen7 Szeptember 10-e, vasár­nap este 7 óra. Gedót első párként szólították a köte­lek közé. Kétszeres Európa- bajnokunk ellenfele a KNDK többszörös bajno­ka, Kim U Gil volt. Gedó már az első menet­ben többet kezdeményezett. Vitathatatlanul jobb volt ellenfelénél. A második há­rom perc kiegyensúlyozot­tabb képet mutatott. Kim többször is megütötte, úgy látszott, sikerült kiegyenlí­tenie hátrányát. A döntés tehát a harma­dik menetre maradt! Gyurka nagyszerűen bír­ta erővel, az utolsó három percet is. Több tiszta üté­se ellen a koreai fiú nem tudott védekezni. Győzelme egy pillanatig sem lehetett vitás. Egyhangú pontozás­sal, 5:0 arányban a magyar öklöző nyert aranyérmet! A válogatott edzője, Papp László így látta tanítvá­nyát: „Gyurka minden szem­pontból felülmúlta ellen­felét. Annyit nyújtott, amennyi a győzelméhez kel­lett.” Végezetül pedig álljon itt az újdonsült bajnok első nyilatkozata: , „Végtelenül örülök, hogy sikerült a dobogó legmaga­sabb fokára állnom. Min­denkinek hálás vagyok, aki ehhez a nagyszerű érzés­hez segített, hiszen egyedül nem értem volna el ezt az eredményt. Most egy kicsit szeretnék pihenni, kikap­csolódni. Aztán majd jöhet­nek az újabb versenyek^' Gyurka becsülettel meg­dolgozott az aranyéremért. Kellemes időtöltést, jó pi­henést kívánunk neki, de — és ezt bizonyára tudja 6 is! — a győzelem továb­bi eredményekre kötelez. Fiatal ember. Áprilisban múlt 23 éves... 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék