Pajtás, 1973. július-december (28. évfolyam, 27-52. szám)

1973-07-04 / 27. szám

EGYEDI ARAMVONALÜ AJANDÉK- MIKROBUSZ ZANKARA Először volt az igény. A felismerés, hogy a Balatoni Üttörővárosban kellene egy — a tá­bor bejárására, de nagyobb kirándulásokra Is alkalmas pótkocsis mtkrobuszra: olyanfélére, mint amilyennel a Margitszigeten láthatunk. Azután jött az ötlet. A KlSZ-esek Jármű­programunk feletti védnökségének szervezésére alakult társadalmi bizottságában. Ha már úgyis összefognak egy sereg járműszakmában érde­kelt vállalatot, sokszáz jármüszakmához értő fiatalt — miért ne próbálnának valamilyen úton- mődon elővarázsolni egy mikrobuszt? A félmillió forint értékű járműhöz a Ma­gyar Úttörők Szövetsége és a MOGÜBT külke­reskedelmi vállalat húsz-húszezer forintot adott. Ez alaptőke révén már lehetővé vált egy le­értékelt motorkocsi vásárlása az AUTOKER- vállalattól. A motorkocsit a Csepel Autógyár­ban „megkopaisztottáik” — most pedig a Közle­kedési Tudományos Kutatóintézetben átalakít­ják az új üzemelési célra. Közben a BKV felajánlott két „alághasznált” pótkocsit. A kocsik az IKARUS fiatal forma­tervezőinek, mérnökeinek terveiben, majd egye­di gyáregységükben, a szakmunkás KlSZ-esek keze alatt kapják meg új külsejüket. Vagy tizenkét nagyvállalat összefogása és mintegy százötven fiatal szakember Ogyszerető társadalmi .munkája — sok-sok szabadsz о mb at ledolgozása kommunista műszakban — teszi le­hetővé, hogy előreláthatóan még az ősszel a sajátos célra tervezett, mikrobusz begördüljön a Balatoni írttörővárosba. A7. ASZÓDI I. HZAMC ALTALANOS WHOM ZENEI TAGOZATÁNAK ÉVKÖNYVE Fojtás A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Fó«iarfcasztő: VASVÁRI FERENC Fliiiikuili-hilyiH«: FULEKI JANOS Szerkesztők i ALAKSZA TAMAS CZIFFERSZKY BÉLA FORRAI JANOS Rovatvezetők: CSER GABOR FARAGÓ GYÖRGY HUNYADY JÓZSEF LENGYEL MIKLÓS ÓNOOY GYÖRGY TORMA GYŐZŐ Főmunkatárzak: ORSI FERENC PAFF LÁSZLÓ Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelőt kiadó: OR. PETRUS GYÖRGY igazgató Szerkezztősóg: 1061 Budapatt Gorkij fater 6. Telefon: 229-095, 220-421 Postafiók: 1426 Bp. 72. Pf. 500. Kiadóhivatal: 1374 Budapest, Róvay utca ló. Telefon: 116-Ó60 A beküldött kéziratokat ós raj­zokat nem órizzük meg és nem küldjük vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatal­nál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben ó< a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest, József ná­dor fór t.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215-96 162 ^ »nzforgalml jelsősídmlóra. őfii.tési dij: agy hónapra 6,- Ft, negyedévre 10,- Ft, félévre 36 - Ft, egy évre 72,- Ft 73.586 Egyetemi Nyomda, Budapest Felelés vezető: JANKA GYULA igazgató INDEX: 25.695 HlR EGY FILM­KLUBRÓL A Tolna megyei Babits Mihály Művelődést Köz­pont filmklubja filmet készített „Petőfi Tolná­ban" címmel. A filmet a paksi Ki­váló Járási Könyvtár szerve­zésében bemutat­ták a járás isko­láiban, tanyákon is. A bevezető előadást Miszlai Sarolta, a Megyei Könyvtár munka­társa és Kiss Ist­ván a megyei Művelődési Köz­pont filmklubjá­nak a vezetője — a film készítő­je — tartotta. „SAGVARI ÜTJAN” „VARÄZSFUVOLA, VARAZSJATÉK” A zenét nevezte így Sza­bó Lőrinc, a nagy költő. A zenét és a zeneoktatást di­cséri az Aszódi I. számú Általános Iskola zenei ta­gozatának most kiadott év­könyve is. Tizenöt év rövid történe­tét, tanárok és végzett diá­kok nevét őrzi a könyvecs­ke. Hallgatagon Is beszél a sok szép muzsikáról, amely az iskolából szerteáradt és arról a nagy munkáról, amit a tanárok, diákok a zene varázslatáért végez­tek. Tizenkilenc évvel ezelőtt ennek a hűvösvölgyi kis cukrászdának a kertjében — ahol most ez a bronz­szobor áll — Ságvári Endre Itt vívta tűzharcát a fasisz­ta csendőrnyomozőkkal, és Itt áldozta fel életét sza­badságunkért, függetlensé­günkért. A Ságvári Endre Emlék- túra résztvevői ettől a szo­bortól indultaik el, hogy „Ságvári Utján" végigjár­ják Budapest munkásmoz­galmi múltjának emlékeit. AZ ÉN ÖRSÖM ÖTLETE... Esztergomban a mintegy kétszázötven kiállított tárgy Jó alapanyag minden őrs­nek. A közszemlére kitett ötletek Jó néhány jövő évi őrsi gyűlés színesítését szol­gálhatják majd, mivel a rejtvényes túratervektől az őrsi ezermesterkedésig úgy­szólván valamennyi őrs megtalálhatja a neki tetsző ötletet. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék