Pajtás, 1973. július-december (28. évfolyam, 27-52. szám)

1973-09-19 / 38. szám

MUNKÁSFIATALOK TALÁLKOZÓJA Alig pár héttel a VIT után újabb — bár kisebb méretű — iíjúságl találko­zóra került sor. Budapest adott otthont a szocialista országok munkásfiataljai­nak, akik nemcsak a fő­város nevezetességeivel Is­merkedtek, barátkoztak egymással, hanem komoly tanácskozásokon vitatták meg korunk égető kérdé­seit, az ifjúság feladatait. A tanácskozásokon a ma­gyar áttörök is köszöntöt­ték a vendégeket. Г c MIT HALLBASSIIMK? MIT NÉZZÜNK? Szeptember 19—25-ig A bálnavadászok világába kalauzol el Raics István sok érdekességet Ígérő, az Ifjúsági Rádió program­jában elhangzó öszeállltása szeptember 19-én, szerdán (Kossuth 14.03). A ,,Harsan a kürtszó Zala megyében” című előző napi adást is szerdán sugározza ismét a Kossuth rádió, 15.10-kor. Az Iskolarádló 2. osz­tályosoknak szóló újabb énekórájára pénteken kerül sor, a Kossuth hullámhosszán 10.05-kor. „Tanuljunk magyarul!” — ezzel a címmel anya­nyelvi témájú műsort kapnak az 1. osztályo­sok, ugyancsak pénteken, a Kossuthon 10.20- kor. Az Ifjúsági Rádiószínpad Csokonai Vitéz Mihály ,,A kultúra” cimű vigjátékát mutatja be (péntek Kossuth 18.13). Egy pillantás a Napraforgó szombaton 14.00-kor hallható prog­ramjára: hangos naptár, év eleji elmélkedés, tallini látogatás, szakköri híradó, sport — ilyen és hasonló érdekességek kerülnek majd szóba Molnár Tamás műsorvezetésével. A szombati Kalandozás című adásban ezúttal a Rádió Gyer­mekkórusának tagjaival beszélget Czigány György (Kossuth 18.10). Hegedűs Géza ,,Az ír­nok és a fáraó” című regénye rádióváltozatá- nak H. része szerepel a Gyermekrádió vasár­napi műsorában (Kossuth 8.44). Hétfőn az ál­talános Iskolások történelem-óráján ez a kér­dés szerepel: Ki mondta azt, hogy „heuréka”? (Kossuth 10.20). 19-én, szerdán a Kuckó műsora a hazánkban is mind ritkábban található ragadozó madárfajtákkal foglalkozik. Folytatódik az indiánok életét bemutató filmsorozat. 20-án, csütörtökön gaz­dag program várja a Tí­zen Túliak Társaságának nézőit. Hallhatunk egy új expedícióról, kirán­dulunk Sopronba és Nagycenkre, láthatunk egy filmet Bulgáriából, ellátogatunk a Bartók Színház évadnyitására is. 21- én, pénteken a bátor repülősöket mutatja be egy kisfllm. ÜJ vetélkedő-sorozat Is kezdő­dik ezen a napon: „Négy kerékkel okosan” címmel. Nemcsak érdekességéért ajánljuk, földrajzi Ismereteket is szerezhetünk belőle. 22- én, szombaton a Természetbarát megemlé­kezik a szervezett magyar turistamozgalom százesztendős jubileumáról. A Képes Krónika Szolnokról, Esztergomból hoz híreket, s érde­kes klsíilmeket is bemutat. Jelentkezik Mirr- Murr kandúr is, újabb kalandjával. 23- án, vasárnap délelőtt a csak gyerekeknek szóló összeállítás után szovjet Játékfilmet su­gároz a tévé a fiataloknak. Este Shakespeare Vihar című drámája látható majd a képernyőn. 25-én, kedden az autó-motorsportról látha­tunk összeállítást, este egyórás élő műsor mu­tatja be Esztergom múltjának emlékeit, vala­mint jelenkori életét. INNEN­ONNAN Tatabányán nagy a for­galom a házasságkötő te­remben. Egy hét leforgása alatt tizennégy esküvő és hat névadás rokoni közön­sége töltötte meg a pad­sorokat. A névadók kö­zött még finnek is akad­tak. Hogy ebben ml az úttö­rőhír? Ezek a családi ün­nepségek nem zajlanak le a kertvárosi úttörők nél­kül. Kamarakórusukat min­den eseményre meghívják. Az Alkotmány ünnepén adták át Egerben a hu­szonöt millió forintos költ­séggel rekordidő alatt épült új 320 személyes kö­zépiskolás kollégiumöt, аг új negyedben, a szov­jet testvérvárosról elneve­zett Csebokszári lakótele­pen a tizenhat tantermes új általános Iskolát. Az is­kolának jól felszerelt konyhája és nagyszerű tor­naterme is van! A HÉT VICCE Két drámaíró beszélget. — Befejezés elótt áll az új tragédiám, csak azt nem tudom, hogyan haljanak ímeg hŐseim az ötödik fel­vonásban ... — Egyszerűi Olvastasd el velük az első négy felvo­nást I ŐSZI GYÜMÖLCSÖK Sárguló levél és őszi gyümölcsök kerülnek a rajzlapra. Csehszlovák barátaink egyik szép is­kolájában Tyne-nad-Sazavá-ban éppen rajzóról tartottak, amikor a fényképezőgép zára kat­tant. Hja, ott is ősz van, és a tanítás ott is megkezdődött! A velemi KISZ-táborban együtt töltötték a nyarat a vendéglátó úttörők és a Mari szovjet köztársaság­ból érkezett pionírok. Nagy sikere volt a honvédelmi napnak, amikor lövészver­senyt rendeztek. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék