Pajtás, 1975. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-02 / 1. szám

PARLAMENTI KÜLŐNSZAM Tudományos­technikai úttörőszemle Fejlődő társadalmunknak, a tudomá­nyos-technikai forradalom korának olyan öntevékeny emberekre van szük­sége, akik alkotó módon kamatoztat­ják tudásukat a közösség hasznára, akik szabad idejükben is az értelmes, kulturált életre törekszenek. Szükséges tehát, hogy a csapat minden tagja képességei és érdeklő­dési köre alapján folyamatos, rend­szeres cselekvési, alkotói lehetőséghez jusson. Éppen ezért ebben az évben nemcsak szaktárgyi vetélkedőket hir­detett meg az úttörőszövetség, hanem a tudománnyal és technikával foglal­kozó úttörők és úttörő szakköröl alko­tásainak a szemléjét is, kiállítási k, be­mutatók, vetélkedők formájában. Ezeken a helyeken a kisdobosok és az úttörők bemutathatják írásaikat, rajzaikat, festményeiket, fáragványai- kat, barkácsolt szerkezeteiket, játékai­kat, vagy gyűjteményeiket. Az irodalmárok irodalmi délutánokat, felolvasásokat, a történészek vitákat, a világjárók képes, filmes élménybeszá­molókat rendezhetnek egymásnak, és egymás segítésére. A szövetség vetélkedősorozatot is szervez járási, városi, megyei és orszá­gos szinten. Mit javasolnánk például az irodal­mároknak? A járási, városi, kerületi vetélkedő előtt ismerjék meg a Lányok évkönyve (1974) Kaleidoszkóp fejezetét, a Fiúk évkönyvéből pedig a Kalendárium-ot. Akik már bejutottak a megyei vagy a fővárosi vetélkedőre, azok olvassák el Mezei András Svédcsavar című regé­nyét. Az országos vetélkedő résztvevői­nek majd ismerniük kell Illyés Gyula: Puszták népe és Ebéd a kastélyban című könyvét. Azok az úttörők és szakköri csopor­tok gondolkoztak legokosabban, akik a tudományos-technikai szemlére való felkészülésüket valamelyik akcióra épí­tették. A történelemkutatók például ki­tűnően támaszkodhatnak a Miénk az ország, magunknak építjük, az Ember az embertelenségben és a Vörös Had­sereg nyomóban akcióra. A természetkutatóknak, a vegyészek­nek, a fizikusoknak sok segítséget nyújt a Védetté nyilvánítjuk akció; a Szabadságposta pedig a nyelvészek­nek segít. A csapatszintű vetélkedők hamaro­san befejeződnek. Tudásotokat, meg szerzett ismereteiteket jó, ha hasznos gyűjtemények, kísérleti eszközök, kis műalkotások, mestermunkák készítésé­vel mélyítitek el, és ha ezeket házi kiállításon bemutatjátok társaitoknak. A Rádió Napraforgó című műsorá­ban a tavalyi verseny legjobbjaival is­merkedhettek majd meg. A PTI-ben, előtte való héten felhívjuk figyelmete­ket az adás időpontjára. GEBRI ANTAL Jön! A Pajtás követ­kező számát teljes egé­szében a szegedi V. Or­szágos Ottörőparlament munkájának szenteljek. Közzétesszűk a parla­ment üt jeleit, aján­lásait, kérelmeit. Vedd meg, olvasd el a Pajtás január 8-1 szá­mát! LASSÚK A SAJTÓT! Mintha ezt mondaná a képeslapot forgatva Schnel­ler János egyik téli ven­dége. Csak „őt” látjuk most, de a pasaréti lakás­ban a .Fővárosi Nagycir­kusz artistája őt csimpánz társaságában „dolgozik”, hogy minél sikeresebb le­gyen 1915-ben sorrakerlllő közös premierjük. JÁTSZÓTÉR, VETÉLKEDŐ ÉS TÁNC Vetélkedőre készülnek és játszóteret építenek társa­dalmi munkában a hahótl úttörők. A vetélkedő a „Szabad­ság posta” akciót és a csa­S at tevékenységét mutatja e. Vidám klubdélután zár­ja a bemutatkozást, amely­re több csapatot meghívtak. A Járási úttörőelnökségtől nemrég négyezer forintot kaptak és ezen magnót, le­mezjátszót vásároltak. A tánchoz a zenét már az új magnó és lemezjátszó szol­gáltatja. EGYÜTT ÜNNEPELTEK A Mecseki Szénbányák Építési Üzemének a vezetői és KlSZ-tltkára a Meszesl Általános Iskolával együtt ünnepelték Baranya megye felszabadulását, és együtt fogadták a Szabadság Tüzét hozó Lenin-páncélautót, ez­zel is bizonyítva azt, hogy a barátság és a patronálás nemcsak anyagi segítséget A HÁROM TESTŐR UTÓDAI A vívás a legromantikusabb sportágak közé tartozik. Az elegáns sport nagyon népszerű a Szovjetunióban is. Minden évben új tehetsé­gek jelennek meg a páston — legutóbb a Tokaj- Expressz párbaj tői-versenyen a döntőbe Is be­jutott a tallini Kuur, akinek ez volt első nem­zetközi viadala —, de ebben nincs semmi cso­dálatos. A klubok ezrével foglalkoznak a vívó- palántákkal. Képünk a Moszkvai Dinamó edző­termében készült. APN ISKOLARADIÓ Világszerte Ismertek a Ja­pán rádió- és tévékészülé­kek, a miniatürizálás re­mekei. A rádiónak nagy szerepe van az Iskolai ok­tatásban is. Főleg a nyelv- tanulásban segít, de nagy a szerepe a zenei műveltség fejlesztésében — és az ön­álló riporteri, szerkesztői, irodalmi munkában Is. A Nlsi-Tojama iskolában pél­dául saját stúdiója is van a gyerekeknek. A HÉT VICCE A Jdanő így szól ügyle­iéhez : — Pompás övöt látok ön előtt.., Magas állás . . ■ sebesen másaik felfelé a lét­rán . , . fényes egyenruhát visel. . . Az ügyfél: — Ezt mggamtól is tu­dom. Hiszen tűzoltó va­gyok! 2 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék