Pajtás, 1979. szeptember-december (34. évfolyam, 23-39. szám)

1979-09-13 / 23-24. szám

SIKERES ОПОКОГШ! Istók Jancsi rád gondol­tam, amikor az úttörők új tizenként pontját elolvas­tam. Jól emlékszem, tavaly egy ősz eleji, verőfényes napon (találkoztunk. Az ég tiszta kék volt, csak a te tekintetedben láttam egy kis borússágot. Elmondtad, hogy éppen akkor lettél őrsvezető, és már az első összejövetelt meg is tartot­tad. Alaposan felkészülté] rá. Nem, nem „kiselő- adás’St akartál tartani, ha­nem beszélgetni szerettél volna a gyerekekkel, sőt mi több: vitatkozgatni. Hát ami a vitát illeti, panaszra nem lehetett okod. A baj az volt, hogy őrsöd egyik-má­sik tagja egy-egy rázósabb kérdést is boncolgatott. Többek között a 3. pont­ban levő „szüntelenül” szó nem tetszett nekik. Folyton- folyvást csak azt hallják — így ők —, hogy „szüntele­nül tanulj!” meg hogy ál­landóan csak azt mondják nekik a felnőttek, hogy „mindenkor fejleszd a tu­dásodat.” „Üjra kellene fo- galmazni ezt a pontot!” — javasolta valaki. Jancsi, te meghökkenve néztél az il­letőre: „Üjra?... De hiszen ez törvény! így kell elfo­gadnunk!” ... Hát azért volt egy kis foo- rússág a tekintetedben. Később aztán elmondtad: benned is felmerültek ilyen kételyek. Példálóztál is. Téglákat cipeltetek egy al­kalommal a társadalmi munkán. Egyáltalán nem volt jókedvetek, de dolgoz­tatok, mert elhatároztátok, amit elvállaltatok, az ha tö­rik, ha szakad, meglesz! Pedig az 5. pont azt mond­ja, hogy jókedvvel dolgozik az úttörő. Igen, te is neki­fogtál már egyszer-kétszer, hogy a törvényben újra fo­galmazz néhány pontot. A világért sem akartál te be­lőlük valamit is elhagyni. Sőt: tenni akartál hozzájuk. Érezted ugyanis, hogy ezek nagyon régen fogalmazód­tak meg. Akkor jó lehetett ez így is, mert lelkesítettek. De azóta évek, évtizedek teltek el. Az ország nagy- nagy kocsija sokat haladt előre a fejlődés útján. Ma már másként kell lelkesí­teni az embert. Istók Jancsi, nem te vol­tál az egyetlen, aki töpren­gett ezen. Ki tudja, hány és hány őrsben boncolgat­tak egy-egy hasonló rázó­sabb kérdést? Nemcsak ti, hanem vezetőitek, ifjúveze- töitek is kezdték az egyes pontokat újra fogalmazni. De bíz, ők is hasonlókép­pen jártak: másfélszeresé­re nőtt a 12 pont. De hiszen az nem lehet. Nálunk a 12 már hagyomány. Nemzeti történelmünk haladó kor­szakából vett úttörőhagyo- mány. És az idén tavasszal Kecskeméten, az Üttörőve- zetők VII. országos konfe­renciáján megszületett az úttörők új 12 pontja. Űj? De hiszen benne van mind­az, amit a régi tartalma­zott, (egy szóval sem keve­sebb), és azok a követel­mények is, amelyeket a tár­sadalmunk fejlődése dik­tál. „S mindez 12 pontban összefoglalva?” — kérdez­heted Istók Jancsi. Igen, mert akik megfogalmazták, jól ismerik anyanyelvűnk legfőbb törvényét: a tömör­séget. Ha röviden mondasz el valamit, többet érsz el, mintha hosszan beszélsz. Vegyük példaként az új 3. pontot: „Az úttörő szorgal­masan tanul, a világ és ön­maga megismerésére törek­szik.” Mennyi minden van ebbe beletöm örítve! Több ez mint a tudás szüntelen fejlesztése. Nemcsak arra ösztönöz, hogy tanulj, ha­nem azt is megmondja: mit és hogyan. A világ és önmagunk megismerése nagy, nemes cél. Ismert cél, mert hiszen eddig is a sző­kébb és a tágabb környe­zetünk megismerésére tö­rekedtetek, törekedtünk. önmagunk ... hát igen: ön­magunk megismerésére va­lóban az eddigieknél is több és nagyobb gondot kell fordítanunk. (Egy tu­dós gondolkodó szerint, ha mindenki igazán jól ismer­né önmagát, akkor a vilá­gon sokkal kevesebb lenne a baj, a gond, a szenvedés. E szót, hogy „háború” vég­legesen el is felejthetnénk.) Lám csak, mennyivel gaz­dagabb lett az új 3. pont! És a -4. is, amely azt paran­csolja az úttörőnek, hogy gyarapítsa, védje a szocia­lista társadalom értékeit. Gyarapítsa és védje: ez több, sokkalta több, mint a jókedvű munkálkodás. A törvény tehát válto­zott, jobban mondva: fej­lődő életünkhöz igazították. (Népünk országgyűlése is gyakran cselekszik így.) A most induló új úttörőévben már ez lesz az iránymu­tató. Istók Jancsi, tudom, hogy ezekben a napokban készülsz az első őrsi össze­jövetelre. Természetesen az új 12 pontról beszélgettek. Essen szó a hétköznapok és a szabad idő jobb ki­használásáról is. Bizonyára összejöveteleken már ti is többször versengtetek: ki tudja megmondani, hogy mennyi minden fér bele egy percbe. A távfutó hány száz métert tesz meg, a nyomdagép hány újságot nyom ki, hány késztermék hagyja el a gyárban a fu­tószalagot. hány szót tudsz olvasni ? Tíz hónap áll előt­tetek. Az alvás, a pihenés, a játék mellett még meny­nyi időtök lesz, mennyi, de mennyi, amelyet másképp kellene kihasználni, mint tavaly. Jobban! Ha végig­lapozod majd az új úttörő- zsebkönyvedet. meglátod, mennyi teendő vár rád. Mindezeket csak jó időbe­osztással valósíthatod meg. Te is Istók Jancsi, és tár­said is. És ha egy kicsivel is si­kerül előbbre lépnetek, ak­kor már elmondhatjátok magatokról azt, amivel az 1. pont js kibővült: felelős­séggel dolgoztatok hazán­kért. FÜLEKI JÄNOS AZ ÚTTÖRŐK (ÚJ) 12 PONTJA 1. Az úttörő hű gyermeke hazánknak, a Ma­gyar Népköztársaságnak, felelősséggel dol­gozik érte. 2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét. 3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére törekszik. 4. Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit. 5. Az úttörő ahol tud, segít, és önként szol­gálja a közösséget. 6. Az úttörő igazat mond és igazságosan cse­lekszik. 7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit és az idősebbeket. 8. Az úttörő igaz, hű barát. 9. Az úttörő bátor és fegyelmezett. 10. Az úttörő szereti és védi a természetet. 11. Az úttörő edzi testét és óvja egészségét. 12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék