Pajtás, 1984. január-május (39. évfolyam, 1-20. szám)

1984-01-05 / 1. szám

A MAGYAR ŰTTÖRÖK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Főszerkesztő: SOMOS ÁGNES Főszerkesztő­helyettes: FÜLEKIJÁNOS Szerkesztő: BÖCS FERENC, SZIGETI PIROSKA Művészeti szerkesztő: CZIFFERSZKY BÉLA, FORRAIJÁNOS Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Szerkesztőség: Budapest, J ászai Mari tér 5. 1397 Telefon: 321-987, 321-988, 321-989 Postafiók: Bp. 62. Pf. 508. 1397 Kiadóhivatal: Budapest, Bévay u. 16. 1065 Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dij: egész évre 139,50 Ft, I. félévre 77,50 Ft, II. félévre 62 Ft 8JS997 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SZLAV1K ANDRÁS vezérigazgató HU ISSN 0030—19583 INDEX: 25 695 A beküldött kéziratokat és rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. FELHÍVÁS A GYEREKEKHEZ Kedves gyerekek, kisdobosok, úttörők!' Mi, az Űttörővezetők Vili. országos konferenciájának küldöttei most hoz­zátok fordulunk. Szövetségünk dolgai­ról, közös örömeiről, gondjairól és ter­veiről Miskolcon tanácskoztunk. Korunk az emberi alkotó erők új, soha nem látott sikereit hozza: haladó erők küzdenek az új, emberibb, boldo­gabb társadalomért; technikai csodák, nagy természettudományi felfedezések születnek. Eközben Földünkön gonosz erők pusztító háborúra fegyverkeznek és ezzel magát az életet veszélyeztetik. De mi bízunk a józan ész, az emberi értelem győzelmében. Jövőbe vetett hi­tünk ad erőt ahhoz, hogy keressük és megtaláljuk, miként tehetjük életünket gazdagabbá, teljesebbé, a gyermek­kort vidámabbá. Ehhez hívjuk segítsé­gül a felnőtteket, népünk alkotó ere­jét. Am nélkületek, kimeríthetetlen energiátok, gondolataitok, ötleteitek, jókedvű és önkéntes részvételetek nél­kül mindez lehetetlen. Veletek együtt valljuk: gyerekkoro­tok szebb és teljesebb lehet, ha több benne a játék, a sport, a kirándulás, ha egészségesebben éltek. Jogotok és nagyszerű lehetőségetek, hogy megis­merjétek és értsétek a világot, a ter­mészet és a társadalom törvényeit. Ve­zessen ehhez benneteket örök kíván­csiság és kötelességtudás. A felnőttek életének alaptörvénye az Alkotmány. Hozzá hasonlót az úttörő- csapat életére ti is megfogalmazhat­tok. Ehhez gyűjtsétek össze mindazt, ami csapatotokra jellemző, amire büszkék lehettek, amiről híresek vagy­tok. Szép eszméink, lehetőségeink és kedvetek szerint formáljátok a csapat életét. Ti teremtsetek olyan közösséget, mozgalmi életet, amit sajátotoknak éreztettek. Fogalmazzátok meg tehát az úttörőcsapat alkotmányát és emel­jétek törvényerőre. És most munkára fel! Induljon az úttörőév második szakasza! Miskolc, 1983. december 11. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék