Pajtás, 1985. január-május (40. évfolyam, 1-21. szám)

1985-01-03 / 1. szám

KŐVETKEZŐ SZAMUNK TARTALMÁBÓL: • if »fS** A VESZÉLY UTCÁN ÉS OTTHON IS LESELKEDIK RÁD, DE NEM MINDIG HÍVJA FÖL MAGARA A FIGYELMET. VIGYÁZZ HAT! GERTRUDIS ÖCCSE. KÉT LÉPCSŐVEL FELJEBB. A VIDÉK CSÖNDJE. EGY SZÁL PIROS RÓZSA. VOLT EGYSZER EGY EDZŐ, AKI BAJNOKOK SORÁT NEVELTE. VAN EGY VERSENY, MELYET TIZEDSZER RENDEZTEK MEG AZ EMLÉKÉRE ... margó BOLDOG ÚJ ÉVET! A leggyakrabban használt három sza­vunk ezekben a napokban. Talán kissé el is koptatjuk a fényüket, amint gé­piesen ismételgetjük őket. Még akkor is, ha az adott pillanatban tényleg őszin­tén kívánjuk, hogy szüléink, rokonaink, barátaink, ismerőseink számára való­ban boldog legyen az új esztendő. A baj csak az, hogy az óhajoknak és kívánságoknak van egy komoly szép­séghibájuk: kizárólag a mesékben tel­jesülnek. A valóságban meglepően ke­vés jóságos tündér vagy lengő szakállú varázsló nyüzsög körülöttünk, hogy lel­künk legapróbb rezdüléseit, kívánságait haladéktalanul teljesítsék. A valóság nem más, mint jellemünk, magatartásunk, cselekedeteink összes­sége, a valóság tehát — leszámítva ter­mészetesen az előre nem látható ka­tasztrófákat — egész egyszerűen tőlünk függ. Ha ebből a nézőpontból szemlél­jük az eseményeket, a „Boldog új évet!” kívánság tartalma egyszeriben újra ki­fényesedik, az elkoptatott szavak visz- szanyerik szép és őszinte értelmüket. Mert ebből a nézőpontból nyilvánvalóan következik, hogy a boldog új évért vala­mennyien felelősök vagyunk. Jellemünkkel, magatartásunkkal, cse­lekedeteinkkel. Az unalmas közhely rögtön megtelik izgalmas tartalommal, ha önmagunkban végiggondoljuk, mit is tehetünk mi ma­gunk azért, hogy szüléink, rokonaink, barátaink, ismerőseink az új esztendő­ben valóban boldogok legyenek. Személy szerint, mi egyedül talán nem sokat. Viszont ismerünk egy másik, nem kevésbé közhellyé koptatott igazságot, miszerint sok kicsi, sokra megy. Ebből pedig igazán gyerekjáték kiszámítani a következményeket. Az embernek körül­belül húszán kívánnak boldog új évet. Mármost, ha mind a húszán komolyan veszik ezt a jókívánságot, és hajlandók is tenni valamit a megvalósulásáért... szóval nem könnyű belátni, hogy csak­ugyan boldoggá tehetjük egymás számá­ra ezt az 1985-ös esztendőt. Persze, ne áltassuk magunkat. Gond­jaink, keserveink, panaszaink így is lesznek. Az élet érdekesebb és bonyo­lultabb minden mesénél. És a boldog új év talán szegényebb lenne ezek nélkül a gondok, feladatok, harcok nélkül. Vé­gül is a siker, a diadal boldogságát csak azok érezhetik, akik legyőznek bizonyos akadályokat. De az biztos, hogy értelmesen átgon­dolva a ,,Boldog új évet!” kívánságun­kat, egy lépéssel közelebb juthatunk a mesékhez... Cser Gábor Főszerkesztő: SOMOS AGNES Főszerkesztő-helyettes: BŐCS FERENC Olvasószerkesztő: HORVÁTH ANITA Művészeti szerkesztő: CZIFFERSZKY BÉLA, FORRAI JÁNOS Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Kiadóhivatal: Budapest, Révay u. 16. 1065 Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József I*®°) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egész évre 153 Ft I. félévre 85 Ft II. félévre 68 Ft ® 86.3207 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SZLAVIK ANDrAs vezérigazgató HU ISSN 0030-9583 A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Szerkesztőség: Budapest, Jászai Mari tér 5. 1397 Telefon: 321-987 321-988 321-989 Postafiók: Bp. 42. Pf. 508. 1397 INDEX: 25 695 A beküldött kéziratokat, fotókat és rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék