Pajtás, 1987. január-május (42. évfolyam, 1-19. szám)

1987-01-08 / 1. szám

(ШОП A KONFERENCIÁRÓL JELENTJÜK Három évvel ezelőtt, az úttörővezetők Miskolcon tartott konferenciáján jog­gal érezhették a résztve­vők : fordulóponthoz érke­zett az úttörőmozgalom. A csapatok életének nyitott­sága, az önkéntesség meg­erősítése, az új rendszerű őrs- és rajszerveződések, iskolán kívüli felnőttek be­vonása a csapatok munká­jába — mindez önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy a mozgalom megúju­lásáról beszélhessünk. Lehet-e újat, többet mon­dani? — ez volt az úttörő­vezetők IX. konferenciáját megelőző legfőbb kérdés. Különleges helyzetben szer­vezték a felnőtt úttörőveze­tők tanácskozását: a moz­galom születésének negy­venedik évfordulója még élesebben rajzolta elénk az úttörőélet kérdéseit. Az új oktatási törvény pedig már a jövőt előlegezte meg: mi­lyen gondolkodást, cselek­vést vár a megújuló iskola a mozgalom tagjaitól. „Naponta találkozunk új kihívásokkal, amelyeknek csak akkor tudunk megfe­lelni, ha nem idegen tő­lünk az újítás bátorsága" — fogalmazott előadói beszé­dében Varga László, a Ma­gyar Úttörők Szövetsége főtitkára. Megalapozva a konferencia elkövetkező A MAGYAR UTTOROK SZÖVETSÉGE ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAI ADAMNÉ FABRI LILI, a Somogy Megyei Úttörőelnök­ség elnöke; CSIZMAR GABOR, a Budapesti Úttörőel­nökség elnöke; FITOS KATALIN, a mezőtúri 3428. szá­mú Kállai Éva Úttörőcsapat kisdobosvezetője; FRISS PÉTER, a Magyar Úttörők Szövetsége titkára; HEIM ÁR­PÁD, Posta Központi Táviró Hivatal műszerész, a Buda­pesti 4355. számú Kállai Éva Úttörőcsapat rajvezető­helyettese; MOLNÁR LAJOS, az egri Hámán Kató Me­gyei Úttörőház igazgatója, a Megyei Úttörőelnökség tagja; MRAZIK MARIA, a Magyar Úttörők Szövetsége titkára; PÁSZTOR BÉLA, a Veresegyházi Nagyközségi Tanács elnöke, pártoló tag; SZABÓ LÁSZLÓ, a Műve­lődési Minisztérium Pártbizottságának titkára; SZILA- GYINÉ FINTHA JUDIT, a Debreceni Városi Úttörőel­nökség elnöke, a Megyei Úttörőelnökség tagja; TAKACS JANOS, a békési 2754. számú Petőfi Sándor Úttörőcsa­pat vezetője; TÍMÁR AGOSTONNÉ, a Sziráki Általános Iskola igazgatója, a 3481. számú Hunyadi János Úttörő­csapat vezetőségének tagja, a Városi Úttörőelnökség titkára; TÓTH JÓZSEF, a Magyar Úttörők Szövetsége titkára; VARGA LÁSZLÓ, a Magyar Úttörők Szövetsége főtitkára; ZÁHONYI EDE, nyugalmazott főszerkesztő, az Országos Tanács Úttörőtörténeti Bizottságának elnöke. AZ ORSZÁGOS TANACS TITKÁRSÁGÁNAK TAGJAI FRISS PÉTER, a Magyar Úttörők Szövetsége titkára; KŐHALMI LÁSZLÓ, a Csillebérci Vezetőképző és Úttö­rőtábor vezetője; MÉSZÁROS ÉVA, a Komárom Megyei Úttörőelnökség elnöke; MOLNÁRI SÁNDOR, a CIMEA főtitkára; MRAZIK MARIA, a Magyar Úttörők Szövetsé­ge titkára; TÓTH JÓZSEF, a Magyar Úttörők Szövetsége titkára; VARGA LÁSZLÓ, a Magyar Úttörők Szövetsége főtitkára; WOLFORD SÁNDOR, a Balatoni Úttörőváros főigazgatója. két napjának hangulatát: a miskolci tanácskozás szel • lemében, ám az azóta el­telt évek megváltozott kö­vetelményeinek megfele­lően nem csupán lehet, újat is kell mondani. A konferencia, és az or­szágos értekezletet megelő­ző tanácskozások nem ki­sebb kérdéseket tárgyaltak, mint a szövetség műkö­dési és alapszabályának megújítását, az úttörők 12 és a kisdobosok (i pontjá­nak újrafogalmazását, a mozgalomhoz való csatla­kozás önkéntességének kér­dését. S mert hogy a Mis­kolcon nagy visszhangot ki­váltott témák többsége most el sem hangzott, mu­tatja: jó utat jelölt ki a há­rom év előtti konferencia. Ezt gondolta, erősítette to­vább a salgótarjáni tanács­kozás. Úttörőkről volt szó, gyerekekről, ám a felnőt­teknek azzal a lényeges megállapításával, hogy ami­kor egy társadalom a gye­rekekről gondoskodik, ak­kor önmagáról gondoskodik. Erről beszélt felszólalá­sában Övári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja. „A nem túl távoli jövőben a mai úttö­rők szakmunkások, pálya­kezdő pedagógusok, köz­gazdászok, mérnökök, or­vosok lesznek, ök fogják alkotni azt a fiatal és re­mélhetőleg dinamikusan dolgozó társadalmat, amely előbbreviszi majd apáik ügyét... Az úttörőmozga­lomnak olyan társadalmi életre kell felkészítenie a gyerekeket, amelyben igen­is a tudás, a munka, a vál­lalkozás, a gondolkodás lesz az értékmérő." Két napon át hallgatta a konferencia 481 résztvevője a felszólalásokat. Az újság­író noteszébe az említet­teken kívül még két beszéd mellé került felkiáltójel. Dr. Csehák Judit miniszter­elnök-helyettes és Deák Gábor, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal (AíSH) el­nöke tette le újra „voksát” az egészséges életmód mel­lett. Megszívlelendő volt a két felszólalás azért is, mert mindkettő figyelmez­tetett: nem szabad megfe­ledkeznünk arról, hogy va­lamennyien egykor úttörők voltunk. A miniszterelnök­helyettes ma sem res- telli azokat az időket, amikor — körzeti or­vosként — a helybéli Mó­kus őrs pártfogója j/olt. Az ifjúsági és sporthivatal ve­zetője pedig egyenesen azt vallja: mindnyájan kap­tunk valami szépet, hasz­nosat ettől a mozgalomtól, s ezért valamennyien adó­sai is vagyunk többé-ke- vésbé. Meglehet, így érzik má­sok is, mert a felszólalók valamennyien azt keresték, hogyan tehetnének még többet a mozgalomért, a gyerekekért. Szántó Péter, Fejér megye küldötte a csa­lád összetartozásáról, a gyerekeket körülvevő sze­retet szükségességéről be­szélt. Varga Gusztáv Békés megyéből az egészséges élet fontosságát hangsúlyozta. Pálfi Lászlóné szolnoki könyvtáros az anyanyelvi nevelés ügyéért szólt, meg­hirdetve az immár országos Verseghy szépkiejtési ver­senyt. Sok felszólaló — köztük maga Varga László főtitkár — szólt az érdekvédelem fontosságáról. Legyen az úttörőknek szabályba fog­lalt joga a játékhoz, az egészséges ivóvízhez, az egészséges életmódhoz, a megfelelő színvonalú kul­turális műsorokhoz. A résztvevők úgy vélték: az érdekvédelem olyan önálló és széles téma, amely meg­követeli, hogy a közeljövő­ben külön tanácskozás fog­lalkozzon legfontosabb kér­déseivel. A konferencia végül ia több határozattal zárult. Elfogadta a tanácskozás a szövetség új működési és alapszabályát; az úttörők 12 és a kisdobosok 6 pont­ját. Döntött többek között arról, hogy a mozgalom gyerektagjai felemelt tagdí­jat fizessenek (a felnőttek számára ezt nem tették kö­telezővé), s lehetőséget ad­tak arra, hogy minden csa­pat maga döntsön arról: a felnőtt vezető tegyen-e es­küt avagy sem.' M. A. Fotó: Tóth András

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék