A Pallas nagy lexikona, 5. kötet: Dammara-Elektromos gép (1893)

D - Dunit - Dunium - Dunk - Dunkeld - Dunker - Dunkirk - Dunkl

Dunit — 609 — Dunk! a minisztériumhoz, majd minthogy választ nem kapott, októberben egyenesen a királyhoz intézi kérvényét, hogy a vegyes-házasságok ügye az egyház törvényeinek megfelelő elintézést nyerjen. A felelet az volt, hogy ez már rendezve van s rajta változtatni nem tognak. Ezenközben történt a kölni érsek elfogatása (1. Droste v.) s dec. 10. a pápai allokueió, mely a Poroszországban létező gyakor­latot a vegyes-házasságok körül az egyház törvé­nyeivel ellenkezőnek mondja. Erre D. 1838 febr. 27. pásztorlevelet bocsátott ki, melyben a fölfüg­gesztés büntetésének terhe alatt megtiltja pap­jainak, hogy az egyház törvényeivel ellenkező vegyes-házasságok kötésénél segédkezzenek. A minisztérium az érseket a pásztorlevél visszavo­nására akarta bimi, de minthogy ez hosszabb tárgyalások után sem sikerült, megindította ellene a bűnvádi eljárást, mely 1839 febr. 23. azzal vég­ződött, hogy a poseni törvényszék az érseket mél­tóságától megfosztotta s 6 hónapi várfogságra itólte. Az ítélet kihirdetése előtt azonban Berlinbe hivatott, s minthogy most sem engedett, ápr. 5. kihirdették előtte az Ítéletet. A király elengedte ugyan a várfogságot, de az Ítélet első részét fen­tartotta olyformán, hogy az érsek Berlinben tar­tózkodjék, az egyh. megye kormányzásáról mond­jon le, e mellett azonban teljes érseki fizetősét élvezze. Az érsek, minthogy áprilistól októberig folytonos kérelmei dacára sem nyerte meg az en­gedélyt, hogy egyházmegyéjét kormányozhassa s oda visszatérhessen, okt. 4. Posenbe visszament. Erre okt. 8. elfogták és Colbergbe internálták. Az 1840 jun. 7. beállott trónváltozás visszaadta a száműzött érseknek egyházmegyéjét és szab .d­ságát. IV. Frigyes Vilmos trónralópte után rög­tön megkezdte a tárgyalásokat D.-nal, s ezek eredményes lebonyolítása után, 1840 aug. 3. visz­szatérhetett az érsek egyházmegyéjébe. Uj pász torlevelet bocsátott ki papságához, melyben elő­írja, minthogy az állam az egyház által a vegyes házasságoknál kívánt garanciákat megtartani ugy som engedi, ezeket nem kell követelni, de más­részt a papnak semmi olyat tenni nem szabad, mi által az igy megkötött házasságot helyeselné. A vegyes-házasságok tehát csak passzíva asszisz­tencia mellett köthetők. V. ö. Hase, Die beiden Erzbischöfe (Lipcse 1839) ; F. Pohl, Martin von Dunin, Erzbischof von Gnesen u. Posen (Marien­burg 1843). MIHÁLYFldr. Dunit, olivin és krómvaskristályokból álló kő­zet, 1. Peridotit. Dunium, Dorchester angol város latin neve. Dunk., természettudományi neveknél Dunker Vilmos nevének rövidítése. Dunkeld (ejtsd: dönnkelld), község Perth skót grófságban, 18 km.-nyire Perthtöl, a Tay part­ján, (1891) 720 lak. Old-D. és Little-D. nevü ré­szekből áll, amelyeket egy híd köt össze. D.-et a régi pikt királyok székhelyének tartják. Dunker Vilmos, német geologus és paleonto­logus, sziil. Esch wegeben (Kurhesszen) 1809 febr. 21, megh. Marburgban 1885 márc. 13. Előbb a bányászatban és kohászatban gyakorlatilag ké­pezte magát, azután Göttingában tanult és később az obernkircheni bányahivatalban gyakornokos­íkodott. Majd a kasszeli politechnikumon az ás­A Pallas nagy Lexikona. V. köt. ványtant tanította ós 1854. a marburgi egyetem tanára lett. Munkái : Beiträge zur Kenntniss des norddeutschen Oolithgebildes (Kochchal együtt, Braunschweig 1837); Monographie der norddeut­schen Wealdenbildung (u. o. 1846) ; Mollusca ja­ponica (Stuttgart 1861) ; Index molluscorum mo­ris japonici (Kassel 1882). Hermannal ós Mayer­rel 1846. megalapította a Paleeontographica c. folyóiratot. Dunkirk (ejtsd.· dönkörk), város ós kikötő New­York észak-amerikai állam Chautauqua county­jában, az Erie-tó déli partján, 5 vasúti vonal ta­lálkozásánál, (1890) 9416 lak., vasúti fölszerelések gyártásával ; gabona-, liszt-, besózott hus-, gyapju­és marhakereskedéssel. Dunkl,l. Nep. Ján., zongora-művész,szül.Bécs­ben 1832. Pesten s Bécsben tanult. 1845. ismerke­dett meg Liszttel, ki később különös pártfogásába vette s távoztával Rubinstein Antal kezére bizta. 1846, midőn Liszt másodízben látogatta meg Bé­cset, az akkor már jelesen kiképzett fiatal zon­gora-művészt egészen magához vette s magyar­országi és keleti utazásában is maga mellett tar­totta. Onnan visszatérve, nagy mecénása ismét Bécsbe küldte, hogy Czerny Károly és Navratil vezetése alatt teljesen kiképezze magát. A 48-iki bécsi események is ott találták s Liszttol együtt részt vett még a barrikád-harcokban is. Menekül­nie kellett s azután egy pár évet előbb Reviczky grófné s utóbb Eszterházy Johanna grófné házá­nál töltött mint házi zongoratanár. 1852. tért vissza Budapestre, hol tevékeny részt vett min­den zenei mozgalomban. Az 50-es évek végén Bécsbe tette át lakását. A 60-as évek elején 1861. vált a Grinzweil N. családja tagjává, nőül vévén annak testvérhugát Jozefint, ki maga is alapos müvelője volt a zenének s azidőben ismert opera­és hangversenyénekesnő. Mint ilyen, lényegesen befolyt a Rózsavölgyi-cég vezetésébe, mely 1862. Bécsben külön műkereskedést nyitott az ö neve és firmája alatt. Ε firma adta ki az időbon többek közt Liszt Esztergomi miséjének négykezű zon­gorakivonatát Mosonyi Mihály kidolgozásában, valamint Goldmark: Sakuntala nyitányának ve­zér könyvét. A bécsi külön üzletet ezután a porosz háború után közösen beszüntették s a Dunkl-csa­lád véglegesen visszatért a magyar fővárosba, itt összpontosítván minden irányban a kiadói tevé­kenységet. D. mint zene- és műiró is több oldalú munkásságot fejtett ki. Több füzetre menő zon­gora-tanulmányokat adott ki, melyek nagy mes­tere Liszt szellemében tartva, kiválnak az e fáju irodalomban. Egy zenész élményei c. műve ma is keresett olvasmányát képezi a zeneirodalomnak. 2. D. Norbert, előbbinek fia s a Rózsavölgyi és társa cégnek tulajdonosa, szül. Bécsben 1862. Az 1866-kiporosz-oszrrák háború után szüleivel Buda­pestre költözvén véglegesen, a magyar állampol­gárság kötelékébe lépett. 1885 óta tevékeny részt vett nemcsak a cég ügyei vezetésében, hanem a hazai művészeti mozgalmakban is. A magyar zene­irodalom emelése s fejlesztése képezvén legfőbb ambícióját, annak érdekeit minden téren szolgálja is. 1890 óta mint a Rózsavölgyi és társa cég tulaj­donosa, még nagyobb buzgalmat, tevékenységet fejt ki, ugy az általános hazai zeneviszonyok, mint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék