Papir-Szaklap, 1925 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-09 / 1. szám

üUíU IV. évf., 1. szárul. Budapest, 11)25. január 9. A MAGYAR Í>APiR> ÉS IRÓSZERKERESKEDŐK ORSZÄGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE I.« í;.pt ulsi j d o n o M : A Magyar Papir- és Irószerkeresktídök Országos Szövetsége. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Iránjri-utca 17. Telefont József 153-19. Szerkesztésért felelős: KENDE IMRE. UNGÁR IMRE Volkenburg papírgyárainak vezér­képviselete és bizományi leraknia. Gyártmányéi dos.siekaríonok, csomagoló, clözékpapirok. csi.szolópapir, (kovaszemek nélkül, hen- geiekben) és iTiindeniajta cellulose és kenóerpapirok papírgyárak lerakata és papirnagykereskedés V., Balaton-utca 2. sz. Telefon: 29-86. A BRASSÓI CELLULOSEGYÁRrt. turócszentmártoni gyárainak egyedárusága. Ma­gyar Lloyd papírgyár, Roedl chémiai tintagyár egyedéru- sága és bizományi lerakata HAJDÚ £S BOKOR PAPIRNAGYKERESKEDÉSE VII., AlsúerdSsor 8. szám. Telefon: JÓZSEF 80-88. Csomagoló papírok, fehér és szí­nes kalapcsomagolók és selyem- papírok, staniol és alumíniumlapok. az összes írógép- és sokszorosító Iceilékek spet‘. nagykereskedése BUDAPEST, VI., NAGYHEZŐ-UTCA 8. SZ. Telefon92-52 Telefon: 92-52 FlőkSzict: WIEN FSUzlet: BERLIN Kunrólagüs vtízérk'"; v-selete a világhírű li „TYPO kfirbonnapirnak és festékszalagnak. RIGIER JÓZSEF EDE PAPIRNEMÜ GYÁR R. T. « BUDAPEST VI. RÓZSA-Ü. 55. ElőfizetésOelhívás! Mai számunkhoz egy postatakarék­pénztári csekklapot mellékelünk azzal a kéréssel, hogy az azon feltüntetett összeget (öO.OOO^korona) azel925. év január-március negyedévi előfize­tési i dijatJ hozzánk „juttatni szíves­kedjék. A Szövetség fizető, tagjai díjtala­nul kapják a lapot s igy ezen kéré­sünk csak azokra az igen tisztelt kar­társainkra és olvasóinkra vonatkozik, akik eddig is támogatták előfizetésük­kel lapunkat. Teljes tisztelettel A „Papír-Szaklap“ kíadóbivatala. Ismét a forgalaji adó. Ankét a pénzügymini-szternél. Lehetetlen ezzel a kérdéssel nem fog­lalkozni és mert olyan közelről érint bennünket mindennap, nem lehet szó nélkül hagyni s hang nélkül tűrni, hogy ebben a kérdésben még mindig rólunk, nélkülünk döntsenek. .A legutóbbi időkben hagylak bennünket remény­kedni, hogy megkönnyitik a forgalmi adó AUER-NYOMDA papirosáruk gyára Budapest, VIII., Mária Terézia-tér 15. sz. Telefon: József 24-59. Készít mindennemű üzleti könyveket a legjobb kivitelben. Üzleti könyv és levélpapir vonal­zásban bérmunkát vállal. Magyar Rotophot R. T. Budapest, VI. Liszt Ferenc-tér 5. sz. Képeslap OEiságok állandóan raktáron. Az ismert, régi, szolid spezial-cég. HETTER& EISIG GÖPPINGEN (Württemberg) Gyárt: Könyvkötővásznat, grádlit, mű­bőrt, „büchertuchoi“ (mollinót), kana- vászt, moleskint, heftgazet (füzöszöve- tet), pausleinent (másolóvásznat) stb. Magyarországi képviselet és bizományi raktári SZALAI JENŐ Budapest, VII., LövSIde-tér 2. Telefon J. 10S-15. Mércék - Zsebkések - Ollók nagy választékban Lombfürész készletek: 5. sz. 5 darab szerszámmal 36.000 K 6. „ 6 „ 45 000 „ 7. „ 7 „ „ 50.000 „ 8. ,, 8 „ „ és satuv. 75.000 „ Nagybani nettó órak. Czitron és Kornfein szerszámáruk és vasáruk nagykan Budapest, VI., Dessewffy-u. 5. Telefon 128-74. ‘1^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék