Papir-Szaklap, 1926 (5. évfolyam, 1-31. szám)

1926-01-12 / 1. szám

•RUM 1. V. évf., 1. szám. y Budapest, 1926. január 12. !'!■ * *" mPIR SZAKLAP A MAGYAR PAPÍR- ÉS IRÖSZERKERESKEOÖK ORSZÄGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE L aptula Jdono 8: A Magyar Papir-és Irószerkereskedők Országos Szövetsége­Szerkesztésért felelős : Dr. DÉNES LAJOS Előfizetési díj í/4 évre 60.000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Irányi-u. 17. Telefon: J- 153-19. Richard Berger Volkenburg papírgyárainak vezér­képviselete és bizományi lerakata. 6yirtiiiinyal dossiekartonok, csomagoló, előzékpapirok, csiszolópapir, (kovaszemek nélkül, hen­gerekben) és mindenfajta cellulose és kenderpapirok UNGAR IMRE CELLULOSEGYÁRrt. T urócszentmárton gyárainak egyedárusága V.J Újpesti rakpart 3b bizományi lerakata Telefon; 29-86. papírgyárak lerakata és papirnagykereskedés es ■ ■ ELBENUHL BRÜDER ROSENBAUM M. MUNK GESELLSCHAFT FÜR GRAPHISCHE INDUSTRIE PANTOPHOT A.G.<$> TIEFDRUCK A.G. BUDAPEST; VI. Teréz-körut 5. SZÉNÁSY BÉLA PAPIRNEMÜGY ÁR BUDAPEST, IV. MOLNÁR-UCCA 35. SZ. TELEFON : JÓZSEF 61-20. CZAKL BÉLA I., BudafOAÍ-út 7. Telefon J. 86-07 Günther Wagner cikkek kizárólagos raktára J. A. Wagner faárugyár vezérképviselőle Alapiltalott 1853. Kitüntetve Paris 1900, 10 érem SCHÖNWALD vegyészeti, pecsétviasz és hectograph cikkek gyára r. t. Budapest Vili., Mária-utca 13. sz. Telefon József 111-63. Az uj árjegyzék. Szövetségünk elnöksége, méltányolva a több oldalról kifejezésre juttatót! óhajt, egy nagy és áldozatos munkára szánta el magát. Kartarsamk több alkatommal kifejezték, szóban és írásban, azt az óhajtásukat, hogy tekintettel a viszonyok megállapodotlságára, az árnivó nyuga masabb voltára és az üzleú bekebeÜ állapotok visszatérésére, bo­csásson ki Szövetségünk elnökséíe egy végleges és egészen részletes árjegyzéket, amely minden tekintetben megfeleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket a modern papirke- reskedő egy nívón álló árjegyzéktől elvárhat. A feladat kétszeres nehézséget jelent Szövetségünkre. Egyrészt rendkívüli gondos, aprólékos és körültekintő mun­kát, amely figyelembe veszi az árubeszerzési föltételeket, az üzle i költségeket, az üzletmenet tempóját, és a megélhe­tési viszonyokat és- ezek alapján állapítja meg az eladási ára­kat. Ez a munka feltétlen szakértelmet kíván és tekintettel arra, hogy Szövetségünk* azon tagjai, akikre ezen munkánál AUER-NYOMDA papirosáruk gyára Budapest, Vili., Mária Terézia-tér 15. Telefon J. 24-59 Gyárt: Beirőkőnyveket, Levél-(Dossierek) és Számla-rendezőket. Mindennemű nyomtatványokat modern, Ízléses kivitelben. Ismét eladók nagy árkedvezményben részesülnek. SOENNECKEN SetiHan Xohíen­papier OÚNTHíe WAONER.yhÍAHNOVCR UND WIEN Irótollak 63. 6z. £F. F. M. Iskolai toll 111, 8Z. EF. F. M. • yiiiiyM „Börsen^-loll EF. F. M. Bonna-toll EF. F. M. 116 Gömbhegyű toll 510. sz. EF, F. M. Gömbhegyű toll 516. sz. EF. F. M. A „SOENNECKEN“ világmárka neve biztosítéka a felülmúlhatatlan jóságnak. F. SOENNECKEN • BONN. SOENNECKEN RIGLER JÓZSEF EDE PAPIRNEMÜGYÁRRT. •a* BUDAPEST VI. RÓZSA-U. 55.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék