Pécsi Napló, 1895. július (4. évfolyam, 157-183. szám)

1895-07-01 / 157. szám

\ Xm egyef ik évfolya m. äswriLssst 6*eg: Skáslncty- et kuáiy- jíiSsfct* sarkán (Rotb- jnüller-féle ház,) TeiefoD 209. Cícdóhivabü: ,(5«itrr.köz 2. szám t «ivgdl Ármin kciny rny om dájában. Kéziratot ■*# vn ástunk vissza. I NAPLÓ (PÉCSI ÚJSÁG) POLITIKAI ISTAPILAP. Előfizetési árak: Egész évre . 12 frS Fél érre . , 6 Negyed ésre 3 „ Egy hóra . 1 „ Egyes szám ára 5 kr. Egyes számuk kaphatók minden lapelániiiionái. Fees, 1895. Hétfő, julius 1. 157. (792.) szám. Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy az illető postahivataloknál az elő­fizetés megújítása iránt lelie illeg gyorsan intézkedni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen. r Az uj főnemesek. Csaknem osztatlan megelégedéssel fogadta a magyar sajtó négy előkelő magyar nemesi családnak főnemesi rangra való emelését. A félhivatalos magyarázat, hogy ez'főkép azért tör­tem, mert sok magyar főnemesi család kihalt, vagy kihalóban van, komoly neiyen hiteit nem talált. Egyszerűen kitűnt az, hogy a mit a király meg tagadott Wekerlétől, azt megadta Banítynák. Miáltal változott a hely­zet annyira Baníiy előnyére, hogy azon előterjesztést, mely et figyelmen kívül hagy ott a király, mikor azt Wekerle terjesztette U felsége elé, most aláírja, mikor azt Banff) megújítja, az a ko­ronának oly benső tényé, melyhez ré­szünkről semmi megjegyzést sem kívá­nunk tűzni. Csak annyit akarunk meg­állapítani, üogy Bántf'y Dezső báró és kabinetje a legteljesebb mérték­ben bírja a korona bizalmát, mely bizalom nélkül kormánynak ered­mény dús működése nem képzelhető. Hogy birja a képviselőhöz többségének bizalmát is, azt ezúttal külön hangsú­lyozni tan fölösleges is. Fontos és messze kiható a király­nak eme elhatározása a főrendiház jö­vendő tárgyalásaira. A még el nem in­tézett egyházpolitikai törvényjavaslatok többsége most már materiális értelem­ben is biztosítva van, amennyiben ezen kinevezések által többségbe jutott a főrendiházban a szabadelvű elem, de alig képzelhető el, hogy a reakezionárius elemek, melyek eddig a koronára hangulatánál akartak hival­kodni, a jövőben is megmaradnak ezen áltáspontjuk mellett. A király ténye fé'lremagyarázhatatlan. A ki most már az 0 szent akarata ellen folytatja e hazáoan a rend és törvény elleni izga­tást nemcsaek hazájának ellensége, de a király akarata ellenére is cselekszik! Legyen hát végre béke és meg­nyugvás e hazában, melyet a klérus izga­tásai nyugalmában zavart meg. A tör­vény végrehajtása küszöbön van, várja be mindenki nyugalommal, nem lesz-e az az országra áldást hozo ! Békére, összetartásra van szükségünk, ne vétsen ez ellen senki és teljesülni fog a király akarata, élvezni fogjuk mind a békés tova fejlődés áidásait. Felhívás az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás keres­kedelem-, pénz- cs hitelügyi csoportja érdekében. Az 1896-iki Ezredéves országos kiál­lítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi cso­portjában több régi irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve. Hogy ez lehetőleg hiven és teljesen legyen eszközölhető, első sorban a régibb ezégek segítségére, de ezeken kívül mind­azoknak a közreműködésére van szükség, a kiknek birtokában vannak a régibb idők­től egyes berendezési és fölszerelési tárgyak (asztalok, székek, állványok, czégtáblák, ; dobozok, csomagoló papírok és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok (számla, árjegyzék-, körlevél-, etiquette-minták. pla­kátok, váltók, értékjegyek stb.) Száz meg százféle tárgyról van itt j szó, a melyeket felsorolni, de megjelölni sem lehet, a melyek bár mi jelentéktelenek­nek látszassanak, az említett c^élra hasz- j náthátok, sőt szükségesek Fölkérjük ennélfogva mindazokat, a kik ily tárgyakkal a csopoi t intéző bizott­ságának vállalkozását elősegíthetik, szíves­kedjenek azokat az Ezredéves országos kiállítás igazgatóságának Budapest, város­liget „az V. csoport számára" mielőbb rendelkezésre bocsátani. Budapesten, 1895. évi junius hó 20-án. Az léégó-iki Ezredéves országos kiállítás kereske­delempénz- és hitelügyi csoportjának elnöksége : Fáik Miksa. Lukács Antal orsz. képviselő. a főrendiház tagja. Egy biczikli titka. Hétfőn, azután a vasárnapi óriási felhőszakadás után, mely Baranya nyu- goti részén iszonyú elemi erővel zudult le s mely valóságos vizáradatot öntött szét messze vidékeken, — a bicsérdi határban, az egyik kaszálórét végében, melyen a Szent-Lőrinczre vezető vasúti töltés vág keresztül, az illető rét tulajdonosa Ja ren­geteg iszap között egy kerékpárt talált^ \ Bicsérden tulajdonképpen eső sem volt, hanem a hegyek közül lezúdult viz- áradat óriási tömegben öntötte el a bi­csérdi határt ugyannyira, hogy hidakat tépett el, malmokat mosott ki, a kaszálók­ról pedig minden szál szénát lesöpört a hetedik határba.,/ Az előbb említett rét végében, a vasúti töltésnél az áradat egy része meg­akadt s minden féle homok, kő, iszap itt összetorlódott vagy nyolez méter magasra hogy a viz utóbb már efölött ömlött át, a vasúti töltésen. Ennek a szinte feneket­len iszaphalomnak a szélén találta meg egy bicsérdi ember azt a bicziklit­Ez a lelet nem olyan dolog, hogy csak úgy át lehetne rajta siklani. A bi- czikfi nem kétiábu, sem négy lábú élő ál­lat, hanem egyszerű masina, melyhez egy élő embernek a két élő lába szükséges. A biczikli nem legelész csak úgy a réteken, mint valami csikó, tehén, kecske vagy eltévedt malacz, ahhoz okvetetlenül tartozik valaki, aki hajtja s aki nem hagyogatja csak úgy el azt a drága por­tékát, mint valami kiejtett zsebkendőt. Aki szemtanúja volt annak az isten- kisértéses időnek, aki látta azt a höm­pölygő áradatot, mely ott Bicsérd tájékán az országúton ölnyi magasan vágott ke­resztül, annak, mikor a völgyben egy gaz­dátlan bicziklit talál, melyet kétségtelen, hogy a vadviz ragadott el magával, ön­kéntelenül az az első kérdése, hogy hova lett hát erről a vasparipáról a hozzávaló lovas ? Azóta egy hét telt el és e hét nap alatt semmiféle hatóságnál nem jelentke­zett egy olyan biczikli-gazda, aki bejelen­tette volna, hogy ő alóla kisodorta a vad­viz a vasparipát, kéri hát azt kerestetni. Pedig annak a bicziklinek bizonyosan volt gazdája; pedig annak a bicziklinek a gaz­dája aligha biczczenti meg közönyösen a vállát egy egészen modern gépezetü 200— 250 lrtos biczikli elveszte után. Meglehet — s adja is a jó Istén, hogy így legyen — a nagyon különös körülmények között talált biczikli gazdája száraz és biztos jó helyen, életben van; úgy tán e sorokból fogja megtudni, hol keresse az elveszett bicziklijé , melyet a bicsérdi bírónál fog megtalálni. De — ne adja a jó Isten — az is meglehet, hogy a nagyon különös körül­mények között talált biczikli szerencsétlen gazdája is ugyanazon nagyon különös kö­rülmények között lesz megtalálható. Elvégre egy emberélett fölött való aggódás nem nevetséges s a főszolgabi- róság talán tenne valamit, hogy az a nagy iszaptömeg, melyben könnyen lelhette va­laki halálát, aláposan átkutattassék. Hírrovatunk. Pécs, 1895. julius 1, — Péter és Pál napja. Ezúttal szép idő kedvezett a pécsi vártemplom búcsú ünnepének. A szomszéd községek­ből seregestől tódultak be a városba, kü­lönösen a sokaczok, dudaszóval járva be az utczákat, majd a délutáni órákban a sik­lósi utczában a tradiczióhoz hiven szaka­datlanul lejtve a nemzeti tánezot, a kólót, melynek ezúttal is sok nézője akadt. — A vártemplom a püspök távolléte követ­keztében nélkülözte ugyan azt hangulatot, melyet a püspök czelebrálása szokott föl­idézni, de azért nagy volt ezúttal is a hi- vők serege és élénk volt a sürgés-forgás I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék