Pécsi Napló, 1898. november (7. évfolyam, 251-275. szám)

1898-11-01 / 251. szám

f J/ Jf ' VII. évfolyam. Kedd, 1838. november I. 251. (2098.) szám. Szerkesztőség: Nepomuk-utcza 23. sz. (Szakváry-féle ház.) Telefon 109. sz. Kéziratok nem adatnak vissza Kiadóhivatal: Boltiv-köz 2. Telefon 27. Felelős szerkesztő: LENKE X Xu^.3- OS. Előfizetési árak: Egész évre 12 írt. Fél évre 6 írt. Negyed évre 3 frt. Egy hóra 1 Irt. — Egyes szám ára 5 krajosár. — Nyilt-térben 1 sor 30 kr. Ma kedden és holnap szerdán színház után FARKAS SÁNDOR Rotál kávéházban nmr változatos műsorral ”1#5| zeneestélyt rendez. Chigagói collender mantinellu teke­asztalok. Ribay-féle borok 5049 Kitűnő orvosi észleletek alapján im­már dönthetlenül meg van állapítva, hogy a Ferencz József ke­serüviz, szerencsés összetételé­nél fogva, az egyedül tartós hatású és kellemes izü hashajtószer. A régi hirnevü Ferencz József keserüvizet mindenütt árusítják. 5314-ix Г Általánosan tudott dolog az, hogy a „Csillag“ üzletben vásárolhatják a hölgyek a legszebb és leg- jutányosabb árukat. Legjobb női posztó 35 kr. ie/4-es Smyrna-szőnyeg 6.50 kr. Legjobb pargetok 13 kr. Chiffón, vászon és kanavász bámulatos olcsó áron. Az összes e szakmába vágó árukat meglepő olcsó árakon árusítja el L Steiner Antal a „Kék Csillag“ tulajdonosa 5383 Pécs, Ferencziek-utcza, Sipöcz-ház. Az obstrukcziő ellen. Pécs, október 31. Pécs szab. kir. város törvény- hatósága mai napon kiváló politikai érettségének adott kifejezést. A kép­viselőhöz obstrukcziója ellen fog­lalva állást igazolta a mi álláspontunkat, hogy az obstrukczió rendezett politikai viszonyaink közepette épenséggel nem indokolt, és ma épenséggel nem forog fönt semmi ok, semmi külső indok, mely igazat adhatna az ellenzéki képviselőknek még saját politikai hitvallásukból ki­folyólag is. Különösen értékes és becses a képviselőtestület mai határozata, mert erről még a rcsszakarat se mondhatja, hogy külső befo­lyás révén foglalt állást a képviselöház tevékenységnek látszó, de kézzel fogható tét­le nsége ellen, mert hisz spontán volt az indítványt tévő bizottsági tag előtérjeeztése, hogy a törvényhatóság a veszélyes mérveket öltött obstruk- czióval szemben foglaljon állást, és ép oly spontán volt a szokatlan nagy számban egybegyült képviselőtestület egyhangú helyeslése, az in­dítványnak minden vita nélkül való egyhangú elfogadása, pedig nem egy városi képviselő járult az indítvány­hoz, aki a közönséges életben köröm­szakadtáig hű ellenzéki meggyőződé­séhez, abból soha nem enged, megal­kuvást nem ismer. Nagy becscsel bir tehát a mai határozat, mert azt nem holmi törvényhatósági körirathoz való hozzájárulásával, hanem saját elhatá­rozásából hozta meg Pécs szab. kir. város magas színvonalon álló törvény- hatósága, nagy becscsel bir még azért is, mert beigazolást nyert azon állításunk is, hogy Polónyi Gréza és az 6t követő ellenzéki, nemzeti párti és néppárti képviselők nem hivatkoz­hatnak malom taposásuknál a nemzet közvéleményére, hanem saját szakál­lukra, de saját felelősségükre is obstruálnak, máskülönben akadt volna a mi ellenzéki polgártársaink közül legalább egy, aki állást foglalt volna az inditványnyal szemben5 mely azért mitsem vesztett volna súlyából. Más czélja nem volt indítványt tevő­nek, mint hogy a magyar “nemzet föl- háborodásának adjon kifejezést a par­lament utolsó három heti munkátalan- sága fölött és bizun к benne, hogy ezen határozat visszhangot fog kelteni az ország szivében is, a törvényhozásban. Littke József bizottsági tag lel­kes szavakban járult az indítványhoz, de szavai szemrehányást tartalmaztak a többséggel szemben is, mely­nek bűnül rója föl, hogy tétlenül tűri az obstruáló kisebbség terrorizmusát, mely veszedelmes az országra, veszélye sebb még egy esetleges rossz kiegyezés­nél is. Ezen szemrehányás azonban a fönforgó körülmények miatt nem bir alappal. Mit tehet a többség a kisebb­séggel szemben? Bánffy Dezső báró maga nem beszélhet, mert a kiegyezési tárgyalások mai állapotánál nem látja az időt nyilatkozattételre elérkezettnek és a magyar érdekek győzelmét veszé­lyeztetné, ha bepillantást engedne a kulisszák mögött folyó tárgyalások labiriuthjébe. Ha kizárólag a magya­rokhoz szólhatna, ha nem röpítené tovább Ausztria felé a távirat, mit mond a magyar miniszterelnök, bizonyára rég elmondotta volna, bogy a lehetőség határain belől kedvező kiegyezésre törekszik, de ezen vallomásával tápot adna Ausztriának, az osztrák parlamentnek, hogy még hevesebb küz­delmet folytasson Magyarország ellené­ben, melynek gyarapodása természet­szerűleg szálka az ő szemükben. Bánffy- nak tehát hallgatni kell. És ha a mai fölfordult helyzetben még a többség szónokai is beszélnének uj tápot, uj anyagot adnának az obstrukczióa ellen­zéknek, mely igy majd csak belefárad a tétlenségbe, a szótaposásba, amint belefáradt az időt ölő, komédiázással azonos, folytonos névszerinti szavazásba. Az ellenzék nem akarja, hogy meggyőzz ék álláspontja helyte­len voltáról, miért szaporítaná tehát még a szabadelvű párt is a szóárada­tot, mikor ezzel eredményt úgy sem érhetne el? * A mai közgyűlés napirendjének tár­gyalása előtt Tróber Aladár dr. főjegyző Krasznay Miklós dr. törvényhatósági biz. tag következő indítványát olvasta föl: Pécs szab. kir. város törvényható­ságának 1898. évi október 31-én tar­tandó bizottsági közgyűléséhez. Indítvány: Pécs szab. kir. város közönsége sajnálattal látja, hogy a képviselőház­ban jelenleg folyó vita, melyet, a ház­szabályok rugalmas korlátái között, a képviselők kis töredéke rendez, inig egyrészt a parlamentarizmust veszélyez­teti, másrészt az ország legvitálisabb közgazdasági kérdéseinek alkotmányos utón leendő megoldását akadályozza: ugyanazért tiszteletteljesen kéri a kép­viselőházat, bogy tanácskozását, az állampolgárok megnyugtatására, a ren­des mederbe terelve, az előterjesztett és előterjesztendő fontos törvényjavas­latokat letárgyalni méltóztassék. Indokolás. Az 1886 : XXI. t. ez. 2. §-a a tör­vényhatóságok jogkörébe sorozza az or­szágos ügyeknek megvittatását és a megállapodásuknak a törvényhozás háza elé terjeszthetését. A törvényhatóságoknak ezen joga a jelenleg fenforgó parlamentáris viszo­nyok között kötelességgé változott, mert lehetetlen, hogy az ország érdekeit szi­vén hordozó bármely honpolgár, ha a képviselöházban folyó áldatlan obstruk- czionalis vitát nem a politikai pártok szemüvegén keresztül nézi, lelkében el ne borulna és be ne látná, hogy ez által Mai számunk 16 oldalra terjed

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék