Pécsi Napló, 1899. május (8. évfolyam, 100-122. szám)

1899-05-03 / 100. szám

<Mrk«Mtöaég . Nepomuk-utcza 23. sz. (Srakvary-téle ház.) Telefon 109. sz. Kéziratok nem adatnak vissza. SlaMUntal: Boltiv-köz 9 Telefon 87. Felelős szerkesztő: LENKEI 3L ^ CT O S_ Előfizetési árak: Egész évre 19 írt Fél évre 8 írt. Negyed évre 3 frt. Egy 1, éra ltrt. — Egyes ssám ára 3 krajocár. — Nyilt-térben 1 sor 30 ter. A magy. klr. szab, Osztálysursjojyeiimía Irak: már május 18—19. Vi= 6 frt, Vi= 3 frt, V*= 1.50 frt. Vs= 75 kr. Sorsjegyek kaphatók Ulmann M. Károly bank- és váltóüzletében. Kizárólagos ptsztHereskeiís Leicbner és Fleischeroél ráesett, Takarékpénztári uj palota, Apáeza-utoza 8., kol a legfinomabb angol, brUnnl és honi poaztókból állandó nagy gyári-rak­tár van. MT* Újdonságok angol és franezla pique mellények­ben. Mónii szövetek fiuk részére 6281 Péos, május 2. — Májas 1-én nálunk nem dol­goztak a betűszedők, Budapesten igen. A betűszedők szünnapot kértek a hét­fői napra, Budapesten nem kérték, így történt, bogy míg Pécsett nem jelenhettek meg ma a lapok, a buda­pestiek, mégis egy lap kivételével a szokott időben ts tartalommal jelentek meg. Pedig érdekes közlendőik voltak, és ezek között, első helyen áll, hogy Ferencz Ferdinánd főherczegtrón­örökös váratlanul a közélet előterébe lépett és Budapesten sorra fogadja a magyar politikai élet és a társadalom kimagasló alakjait. Kihallgatáson fo­gadta a körmi y tagjait, a főrendiház és képviselőház elnökségeit, a titkos tanácsosokat, a magyar udvartartás­hoz tartozó zászlós arakat, Fáik Miksa, Tisza István gróf, H o- ránsky Nándor, Szilágyi Dezső C s á k y Albin gróf sat. országgyűlési képviselőket, megjelent a park klub­ban, szóval közvetlen érintkezésbe lé­pett mindazokkal, akik szerepet ját­szanak közéletünkben. És mind, akik szerencsések lehettek a trónörökössel érintkezésbe léphetni, el voltak ragad­tatva a főherczeg kiváló szeretetre- méltóságától, melylyel a nála tisztel­gőket fogadta, meg voltak lepetve tájékozottsága felől, melyet a magyar közűgyekoen elárult, és mind azt ta­lálták, hogy a magyar trón várományosa megérdemli a részére a magyar nem­zet által előlegezett bizalmat. Ezen látogatás képezi a legkiválóbb fontos­ságú eseményt, noha ahoz ez idő sze­rint semmi különös kombináeziót fűzni nem lehet. Mig igy az ország figyelmét a fölkelő nap köti le, azalatt imádott királyunk az állami ügyek elin­tézésének szenteli minden idejét. Saját szárnyaira hagyja leendő utódját a trónon, és mig az a várpalotában, kaszinókban ismerkedik a magyarok­kal, ő Gödöllőn tölti napjait. Vasárnap 1 és fél órai kihallgatáson fogadta Széli Kálmán miniszterelnököt, a következő hátom csütörtökén pedig általános kihallgatást ad. Ugyancsak sokan lesznek, akik a királyt ezúttal könyörgéseikkel fogják fölkeresni. A képviseiőbázban május 1-én sem szünetelt a munka. A kúriai bíráskodásról bzóíó törvényjavaslat legcsiklandósabb paragrafusait tárgyal­ták, melyek szerint a papoknak tilos a szószékről, vagy azon kívül kegy­szereikkel hatni akarni a válasz­tókra. A néppárt, mint pihent kis hadsereg vonult föl e paragrafusok ellen és ezen párt legizgágább tagja, Rakovszky István rontotta le a békés hangulatot, támadva Báoffyt, de támadva Szélit is. Olay Lajos, a szigetvári választó-kerület képviselője szállt síkra a „kanzelparagrafusok“ mellett, de a néppárt tábora egész dühvei rontott Olaynak, aki csak ezen épen nem parlamentaris szóval, „czoki“ szólt oda egyik támadójának, mig Rakovszkynak szemébe vágta, hogy hazudik. Az elnök alig volt képes le- cser desiteni az izgatott kedélyeket. A mai nap folyamán Széli Ká'mán maga kelt ezen szakaszok védelmére, de előreláthatólag holnap végeznek is már a képviselőházban az egész javaslat­tal, melyet minden változtatás nélkül fo­gadnak el és ugyanily sors vár reá a főrendiházban is. Volt ugyan szó róla, hogy a püspöki kar is akcziót fog kifejteni a szószék-paragrafusok ellen, tanácskoztak is erre nézve, de elvi álláspontjuk föntartásával a javas­latot ők is meg fogják szavazni, ha mindjárt a szóban levő szakaszok ki­vételével is. A kúriai bíráskodásról szóló javaslat igy nehány nap múlva törvényerőre fog emelkedni és rövide­sen meglátjuk, mennyivel lesznek a jövőben tisztábbak a választások. Gyorsan fogja letárgyalni a kép­viselőház a házszabályok revisiójáról szóló törvényjavaslatot is és akkor kerül sor a legkeményebb dióra, a kiegye­zési törvényjavaslatra. Olyan erős kor­mány, aminő a Széll-kormánv, könnyen megvédheti az ország érdekeit, ép azért minden aggodalom nélkül tekinthetünk e nagyfjntosságu kérdés megoldása elé is. Országgyűlés. — Saját tudósítónk távirata. — Budapest, mája* 2. Ma is a kanzelparagrafust ostromol­ták — csakhogy csöndesebben, mint tegnap. Az első csatasorban megint a nép­párt harczol — most már gyönge tartalék- csapatokkal. Mintán Plóaz igazságüpymi- niszter egy az igazságügyi palota építésé­ről szóló törvényt módosító javaslatot nyúj­tott be, Meazléayi Pál néppárti beszélt. Rásuhintott a függetlenségi párt tegnapi „vezérszónokára,“ Olay Lajosra, ki ma nem jött a Házba. — Nem vezrészónok — kiáltott közbe Tbaly — hisz megmondta, hogy a maga nevében beszél! — Kössönöm Szigetvár képviselőjé­nek ezt a dezavuálását ! felelt Meszlény Pál Utána Juriss Mihály, a néppárt tó- tos beszédű öreg, kis plébánosa szónokolt a kanzelparagrafus ellen. Sok derültséget keltett a haragos kis emberke, ki a többi közt ezt mondta : — A pap, aki akkor hallgat, mikor beszélnie kell, olyan mint a néma kutya. Azután előszedte reverendája zsebé­ből a nagváradi Szabadság vasárnapi szá­mát s annak vezérczikkéből azt olvasta ki, hogy ime, a szegény papokat miaden po­litikai joguktól meg akarja fosztani — Tisza Kálmán ... Beszédét különben azzal zárta, hogy az igazságügyminisztemek ezzel a latin jótanácscsal szolgált: — Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem 1 Polónvi Géza a paktum buzgó Őré­nek mutatkozott ma be. Konstatálta, hogy a paktum szerint az egész javaslatot el kell fogadui, még azzal is vétett Ra- kovszky a paktum ellen, hogy a 3 § nak a 170. § al való együtttárgyalását javasolta. Polónyi kifejtette, hogy ő a kan- zelparagrafust nagyon szükségesnek tartja, csak a szövegezése nem egész szerencsés. — Mert — úgymond — ha most valaki egy választóoak azt mondja: te ha nem szavazol rám, akkor elvisz az Mai számunk 12 oldalra terjed

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék