Pécsi Napló, 1899. június (8. évfolyam, 123-146. szám)

1899-06-01 / 123. szám

&4/rrtr ' try У СГ'ЫГЛ'г /f у J/t С *0* Vili. évfolyam. шГ-МяР*** Csütörtök, 1899. Junius I. 123. (2270.) uám. Ssurkesitóség. iNepomuk-utc/а as. sz. (Szakváry-féle ház.) Teleim KN). ez. Kéziratok nem adatnak vissza. IllUUntlI: Boltív-köz 2. Telelőn *27. Felelős szerkesztő I-, IE 3NT jE£ ЛВ X X-^Z.J'OS. BIőBntésl árak: Egész évre 12 írt Fél évre 6 írt. Negyed évre 3 firt. Egy hóra 1 irt. — Egyes szám ára 5 к rajosár. — Nyilt-térben 1 sor 80 kr. Ma este Fsbrlszsus SáonLd-or RoYALitávéházban teljesen uj műsorral zenestélyt tart. Fagylalt á la Gerbaeud. 5816 RITKA ALKALOM! ; Üzlethelyiségem nagy­mérvű átalakítása folytán, kénytelen vagyok jelenlegi helyiségemet rövidesen egy ideiglenessel felcserélni. Tekintettel óriási raktáromra, árukész­letemet gyári áron alul is о]. árusítom. Különösen kiemelem a következő keket: Franczia rubakelmék 120 ozm. széles 60—70 és 90 kr Legújabb Taffet és Fon- lárd selymek 66—80 és 9fi ;<r Franczia Delaiziek 36 és 40 kr. Valódi cos: ioíí Levántinok 20 kr. Napernyők 180 krtól kezdve. r<áicrkodom a nagyérdemű közönség szíves pgyelmét áruim olcsóságára felhívni és személyes megyözödésre felkérni •348 kitűnő tisztelettel Paunz Jldolf Pécs, Király • utcza 5. sz. • t/X* *)»?/(* *>• f/<* V» Junius 1-én uj előfizetést nyi­tunk a Pécsi Naplóra. Előfizetési ára egész évre 12 frt, félévre в frt, ne­gyedévre 3 frt, 1 hóra 1 frt. Ama t. előfizetőinket, kiknek most lejár a megrendelése, kérjük, hogy ideje­korán gondoskodjanak a megújítás­ról, nehogy a lap küldése fennaka­dást szenvedjen. BT Megnyitó estély. 3g Ma csütörtökön esti 8 órakor a „PANNÓNIA" kert tanepéiyes megnyitása a 44. gyalogezred zenekarának közreműködésével. Szabad bemenet. 6365 Pschorr-sör. Nehéz kérdés. Pécs, május 81. X. A kiegyezés ügye még mindig bizonytalan. Széli sem enged, Thun sem hátrál s ő Fölsége vár a döntés sei. A magyar miniszterelnököt az adott szó szentsége s az •_*; ^ag ér­dekét szem előtt tartó baz^hui gond és felelősség. Inkább lemondani kész, mint­sem hogy megadja inagát. Thun se tehet egyebet. A% most már a kérdés, hogy mit fog cselekedni ő Fölsége? Mindgnképen válságos a helyzet. Úgy Tan ő Fölsége a kiegyezés kér­désével, mint a magyar közmondás tártja: „Akármelyik njjamba harapok, mindegyik fáj !u Akár Ausztria, akár Magyarország javára dönt, sérelem tá­mad. Valószínű, hogy a döntés nem következik be olyan hamar, mint azt jelezték. Még aihatunk rá egynéhány­szor. Kellemetlen, sőt aggasztó, hogy olyan soká húzódik az ország sorsára messzekiható erővel bíró ügy rende­zése; egy vigasztaló mégis van benne. Magyarország ma már nem az a „pro- vinczia,“ a minek oda át tartották. Ha az volna, akkor régen elbántak volna velünk; de a hosszantartó küzdelem kétségbevonhatatlan bizonyítéka annak, hogy megizmosod unk, hogy van erőnk в nem hagyjak magunkat legyűretni. Mig a jó szomszéd kényelmesen nyírhatta a magyar gyapját, szívhatta az ország táplá’ó erejét, addig annyira- mennyire meg voltak velünk elégedve s nem is agyarkodtak ránk olyan el­keseredett dühvei, mint most; de bez­zeg most, hogy fölnyilott a magyar szeme s lábra állott és nem hagyja magát tovább kihasználni: rettenetes nagy a gyülölség. Egy kanál vízben elveszítenének bennünket. Erőnek-erejé- vel szakítani akarnak; ha mindjárt a saját romlásukat, saját pusztulásukat idézik is elő, megtagadnak minden barátságot, egyezkedést. A magyar kor­mány törvényes alapon áll s csak a méltányosság, a jog és igazság köve­telményeire támaszkodik. Ha a gytílö- ellenünk olyan nagy nem lenne cda át, már réges-régen túl volnánk a kiegye­zés gondjain. Amikor már ö Felsége jóakaratu közbeszólására a két kormány közt meg volt a közeledés, újra fölvetettek egy kartácsot, amely az egyezkedő feleket szétugratta. Ansztriában a kormány a bankparitást kereste ki a kiegyezés akadályául. Nem Széli Kálmán № uálta azt az alkut атлЬ/оев a bank­paritás is ben fo/g'ialtatik, úgy vette azt át örökftAfg’Képen. Ha Bánfíy nem teheti, róla, hogy az osztrák kormány vi -sza akarja szívni ezt a konczessziót, Széli bizonyára még ártatlanabb be me. De elvégre átvette, helyt is áll érte. Ö Felsége jól tudja, mi volt a paktum­ban, majd a döntésnél bizonynyal figye lembe is veszi. Magyarországon a béke helyre állott, a parlamenti rend biztosítva van; Széli kormányának s kormányzásának a törvény, jog és igazság jelszavában rejlő irányánál fogva biztos jövője van. Ezt a kormányt fóntartani a korona érdeke. Oda át olyan ziláltak a poli­tikai viszonyok s egyáltalán annyira beteg a „Reichsrath“, hogy annak a „ status-quo u-ját fóntartani, támo;tni nemcsak, hogy nem tanácsos, hanem veszélyes. A monarkia súlypontja most határozottan Magyarország. Ő Felsége jól tudja ezt s előreláthatólag ennek a fig elembe vételével fog dönteni. Az uralkodói akarat megnyilatko­zásának, a trón döntő szavának nagy jelentősége van s következményei ki­számíthatatlanok. О Felsége, aki atyai gondoskodással uralkodik népei fölött, inkább késik, semhogy elhamarkodva cselekedjék. Valószínű, hogy még összeül a két kormány s előlrül kezdi az alkudozá­sokat s 6 Felsége csak a tizenkettedik órában vágja ketté a gordiusi csomót. Nyílt levél Nagyságos Id. Krasznay Mihály klr. tanácsot úrhoz, űz adó-föl8zilamlá8l bizottság elnökéhez. Péoe, mágus 31. Évek óta hangzik a panasz a hazá­ban szerteszét, hogy a gazdasági viszo­nyok napról-napra aggasztóbbak, hogy az ipar, kereskedelem pang, a megélhetési viszonyok egyaránt nehezebbekké válnak s mintha csak siket fülekre találna a két­ségbeesés kesergő szava: az adóprést valóságos aportszenvedélylyel szorítják. A fáradt, kimerült adózók sanyar­gatása nálunk is követőkre talált. Külö­nösen az iparosok és kereskedők osztályát érte a csapás, akik az igazság és méltá­nyosság követelményeinek szemelőtt tar­tásával inkább számíthattak volna adó- leszállításra, mint adóemelésre. Minden tisztán látó és elfogulatlanul gondolkodó embernek be kell ismernie, hogy Pécsett a kereskedelem nagy mér­tékben hanyatlott s vele együtt az ipar is sokat, nagyon sokat veszített. Pécs legnagyobb forgalmát a borkereskedelem Mai számunk 12 oldalra terjed.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék