Pécsi Napló, 1899. október (8. évfolyam, 224-249. szám)

1899-10-01 / 224. szám

*: /' / st ¥111. Vasárnap, 1899. október I W idá k 224. (2371.) szám. PÉCSI NAPLÓ S^afSassl3»ég : Mepomuk-utcza 23. sz. (Ssakváry-féle ház.) Telefon 109. sz. Kéziratok nem adatnak viasza ОДШпШ: Boltiv-köz 2. Tslelon 87. Leg jutányosakban és téli női kabátok, gallérok, gyermekfelöltők, ruhaheimék, selymek Kis Zsigmond divatáru-üzletében szerezhetők be Pécs, Széchenyi-tér еезз Takarékpénztári uj palota. A ős a SECESSIÖ­SÖRÖZÓ. f. íió 2-án héttőn esti 8 órakor nyílik mpg „Simplicius“ 6503 hires zenekarának közreműkö­désével. Díszkivilágítás ! Royal-kávéház. Ma vasárnap 6 díjjal egybekötött ^ I. nagy 3}iUárd- Verseny lesz, mely alkalommal Rácz Guszti hangversenyez. Billard-dijak rendesek. 58ie FelelCs síersosstö: L.E ÜSTÉI EX Xj^JOS. Előflxatáil irak: Egész évre 18 írt Fé’i évre 6 írt. Negyed évre 3 frt. Egy hóra ! írt. — Egyes estei ára S krafeiár. — Nvilt-térben 1 sor 30 kr. Hangulat. Pécs, szept. 30. —y. Azéle* csakhangulat! Mondja Reviczky. Mi is volna egyéb? Az ese­mények, körülmények s életviszonyok hatása alatt változik a hangulat s ez újra más közfölfogást, más közvéle­ményt teremt s következik a rend­szerváltozás. Vannak idők, a mi­kor bármi történjék is, a fölszinre kerülő ügyek fölött azzal térünk napi­rendre, hogy minden úgy van jól, a mint van. Manapság más a hangulat. Ma semmi sincs úgy jól, a mint van; ma rendezet változást kívánunk minden vonalon. Évtizedekkel ez előtt minden me­hetett. Nem elégedetlenkedtek, nem zúgolódtak az emberek. Ma valóságos zsongó darázsfészkekké váltak a váro­sok, községek s ezeknek összességével az egész ország lázasan foglalkozik politikával, közügyekkel, minden föl­merülő kérdéssel, mintha csak a nagy- közönség lenne hivatva a kormány­zásra. Máskor az volt a jelszó, hogy majd elvégezik az urak. Hohó! Nem oda Buda! Manapság mindenki just formál rá, hogy a haza sorsának in­tézésébe beleszóljon. Nem elég, hogy az alkotmányos kormányzat népkép­viseleti jogot ad, nem elég, hogy a nép túlnyomó sokadalma a választá­soknál szavazattal bir, most már az utczaseprő s a falusi kondás is poli­tikai jogokat kiván gyakorolni, mert ő is ember, ő L állampolgár, vagy mi az Isten csodája! A kinek meg van a választási joga, nem éri be azzal, hogy cziklusról cziklusra választhat; minden egyes esetben az uralkodó hangulattól tévén függővé véleményét, ujabbnál- ujabb jelszavak után iádul és nagyban agitál pro vagy costra. így támad a közvélemény, igy támad a rendszervál­tozás. Most például rendszerváltozás kell a magyarnak. A jelszó lélekemelő és dicső. „Jog, törvény és igaz­ság!“ Mi&denki örömmel hallja s a mellett küzd és fárad, hogy a derék jelszónak érvéiyt szerezzen. Egyszerre föltámadt az egész or­szág, hogy a jog, törvény és igazság gyakorlását ellenőrizze. Kutatnak, ke­resnek, vizsgálnak és szánálják a hely­zetet, orvosolják a bajokat, tüzzel- vassal üldözik a visszaéléseket s gátat vetnek minden túlkapásnak. Minta-rend lesz az országban! De Jegyen is, mert nagyon elfajultak mír a közállapotok. A kóros jelenségek tömegesen mutat­koztak, úgy hogy a közélet küszöbén ott állott a kolera. Elkövetkezett a puri- fikáczió. A mai hangulat e mellett szól. Seperni, tisztogatni, rendezni a viszonyokat, egészséges állapotokat te­remteni; fönn és lenn ez a törekvés. A nagy takarítás kellemetlen és szörnyen zavarja, izgatja a kedélyeket; mindazonáltal meg kell lennie, hogy végre-valabára rend legyen. Azért hát ne caudálja senki, hogy Baranyában és Pécs szab. kir. városában is olyan sűrűén követik egymást a fegyelmi vizsgálatok. A közönség hangulata manapság olyan, hogy foly­tonosan támad. A támadásnak sokszor alapja van s ilyenkor a törvény lelkiismeretes, becsületes ellenőrzésére hivatott férfiak, teljes erélylyel és szi­gorral lépnek föl, hogy tisztázzák a szóvátett ügyet, hogy a törvény, jog és igazság követelményeinek elég té­tessék. Nem baj az, hogy annyi a fe­gyelmi vizsgálat. A bűnös bűnhődik, a tiszta ember elégtételt kap. Sepergetés nélkül nincs tisztaság; dörgés-viilámlás nélkül nem frissül föl a levegő. Mind­ezekre nagy szükség van. A t. ez. közönség azonban ezzel még nem elégszik meg; helyesebb, takarékosabb gazdasági elveket sürget. Sok a teher, nem győzzük! Le kell szerelni az igényeket s csak a leg­szükségesebbekre szabad áldozni. A városok rohamos fejlődése rengeteg költséggel járt s most csaknem vala­mennyi nyakig úszik az adóssákban s nem képes tovább mozogni. A kor­mány nem törődött a provincziális vá­rosokkal, minden előnyt a fő- és szék­városnak adott s a „jó vidéki ét a maga erejére hagyta. A haladás szel­leme újabbnál, újabb intézmények léte­sítésére, költséges alkotásokra kény- szeritette a provincziális városokat, úgy került Pécs is ; bba a kelle­metlen fináncziális helyzetbe, a mely­ben ma van. Haladtunk, fejlődtünk, a nagy­városok sorába emelkedtünk, de ki­fogyva pénzből, hitelből, most ott állunk, hogy — várnunk kell. Pécs szab. kir. város pénzügyi bizottsága most vesiődik a jövő évi költségvetés­sel. Előre megsúghatjuk, hogy a teher­viselés a pótadónak legalább öt százalékos emelésével és a ház- bér-krajczárokkal fog nehe­zedni. Hevenyében megjegyzem, hogy a város programmjába fölvett nagyobb Mai aaámunk 16 oldalra terjed. .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék