Pécsi Napló, 1943. november (52. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-19 / 262. szám

2. oldal. PÉCSI NAPLÓ 1943. november 19. •tésre, ennek előmozdítására azonban kölcsönök nyújtását kiérte. A vezérszónokok sora Bencze Györggyel végétért és a hozzászólásokat Rácz Kállmán pár- tonkivüli képviselő kezdte meg. Rácz Kálmán hozzászólásában főként a ki- j sajátított zsidóbirtokok megvétele körül tapasz­talt jelentőséget tette szóvá. Baross Endre reflektált Rácz Kálmán észre­vételeire, majd a maga részéről hangoztatni kívánja, hogy a mezőgazdasági munkások biz­tosítását az OMBl-n keresztül bonyolítsák le, ne pedig az OTI-n. Papp József a parasztszövetséget támadta. Statisztikát kért a minisztertől arról, hogy kik kaptak a zsidó birtokokból. Végül pedig veszélyesnek tartotta a mai állatrekvirálást a jövő állatállomány szempontjából. Ember Géza erdélyi képviselő hozzászólá­sában a mezőgazdasági termények körül ki- j alakult árpolitikát tette szóvá. Serényi Miklós a zsidó törvény szemszö­géből tett iszóvá egy-két jelenséget a fakeres- ; kedők, az állati törzskönyvezés és a patkószeg hiány tekintetében. A költségvetést nem fo- i gadta el. „Készüljünk fel a háborút kővető Időkre“ Báró Bánffy Dániel földművelésügyi mi­niszter állott fel ezután szólásra és a követ­kezőket mondotta:-— Ma a legfontosabb az, hogy töretlen erő­vel folytassuk a küzdelmet — mondotta a mi­niszter — a termelés érdekében. A mezőgazda­sági termelésnek is ki kell állnia a háború erő­próbáját, mert a földművelésügy a háborúban gazdasági honvédelem. Második feladatunk, hogy közben készüljünk fel a háborút követő időre. Harmadik feladatunk pedig az, hogy a háborús megpróbáltatások ellenére is tartsuk fenn föld­művelésünk történelmi múltúnkban gyökerező ősi erejét.Mai nehézségek ellenére iis köteles­ségünk, hogy a termelést ne csak fenntartsuk, hanem lehetőleg fokozzuk is. A háborús ter­melés biztosítása mellett elő kell készülnünk az átmeneti idők gazdálkodására is, hogy elejét vegyük a háború utáni bomlasztó munkanél­küliségnek és gazdasági nehézségeknek.. Nagyszabású terveket készítettek a háború utáni időkre. Ezek közül megemlítem az országos érdekű vi- ziimmkiállatokról szóló törvényjavaslatot. Áttérve a költségvetés részleteire hangoz­tatta a miniszter, hogy a mezőgazdaság fejlesz-' tési törvény a háborús hehézségek ellenére is végrehajtja. A jövő és költségvetés az ideihez viszonyítva 45 millió pengővel emelkedett. A mostani 227 milliós költségvetés több, mint öt­szöröse az 1941. évi költségvetésnek. A szántóföldi termelés terén a minőségi vetőmagakciót változatlan erővel fenntartja. Fokozza a minőségi vetőmag-akciót. Az olajos növények termelése lehetővé teszi a honvé­delem olajszükségletének kielégítését. Ezen­kívül a szappangyártás és a közellátás zsír- szükségletének fedezése .tekintetében is nagy segítséget nyújt. A tcxtilanyagökban mutatkozó hiány eny­hítésére nagy súlyt helyez a vonalas növények minél nagyobb méretű termesztésére. Az állattenyésztésre áttérve hangoztatta, hogy annak rohamos fejlődése megelégedéssel tölthet el. bennünket. A jövő évben állami ked­vezménnyel községek gazdatársulások és kis­gazdák között mintegy 110.000 darab tenyészállatot osztat ki. Ezenkívül igen sok baromfit és más kisállatot osztanak ki állami támogatással. A' textilellátás javítása érdekében jelen­tősen támogatja a juhállomány növelését. A szegény kisemberek sertéseinek oltásához in­gyen ad oltóanyagot. Rablógazdálkodás az idegen uralom alatt A miniszter ezután a víziügyek fejlesztésé­ről szólt. Az országos érdekű vizimunkálatok- ról külön törvényjavaslatot nyújt be; amely magában foglalja a felsőtiszavölgyi víztárolók­nak és energiatelepeinek, valamint a Duna— Tisza^csatorna megépítését és a Ferenc, vala­mint a> Ferenc Józscf-csatorna korszerűsítését. Áttérve az erdőgazdaságra a miniszter be­hatóan foglalkozott a tüzifaellátás kérdésével. Rámutatott arra, hogy a visszakerült erdőterületeken az idegen uralom idején rablógazdálkodás folyt és így a most kitermelhető faállomány lénye- gesen‘kevesebb, mint amennyi ekkora területen megfelelő volna. A nehézségeket le kell győzni a szállítások terén. Tudja, hogy néhány alföldi törvényhatóság tüzifacllátásának helyzete je-' lenleg rosszabb az átlagosnál. A szükséges tűzifa ki van termelve — hangoztatta a minisz­ter. Az élctrehívott szervezetek működnek, a törvényhatóságok fokozatosan megkapják a részükre megállapított mennyiséget. A tűzifa- ellátás körüli panaszok mind átmeneti jelle­gűek és az egyes törvényhatóságok részére ál­landóan folyamatban levő szállításokkal meg is szüntethetők, de szükséges az, hogy a helyi hatóságok a készleteket ne csak szétosszák, ha­nem a legnagyobb szigorral'is ellenőrizzék is azt az utat, amelyen a tűzifa a kisfogyasztóig eljut. Ezután a földbirtokpolitika kérdéseivel foglalkozott a miniszter. Hangoztatta, hogy a magyar föld nem közönséges kereske­delmi tárgy. A föld nekünk, magyaroknak különösen sokat jelent. Elsőrendű szociális érdekre való tekintettel állított be ® jövő évi költségvetésbe to­vábbi 25.000 házhely létesítését. A Kormányzó Ur legfelsőbb kézirata szel­lemének megfelelően a földbirtokpolitika ten­gelyébe a most folyó háborúban vitézségi érem­mel kitüntetettek, a vitézek, hadigondozottak és általában a hadviselt földművesek földhöz juttatását állította. Szólt a miniszter a szakoktatás kiépítésé­nek fontosságáról is. A miniszter azzal a megállapítással fejezte be beszédét, hogy minden célkitűzés, minden program csak annyit ér, amennyit abból gya­korlatilag meg is tudunk valósítani. .Nem az Ígéretek, hanem a tettek idejét éljük — mondotta. Az előttünk fekvő költségvetés foglalja magába a jövő esztendőre .vonatkozó elgondolásaimat, amelyeket át kell majd vinni a gyakorlati életbe. Báró Bánffy Dániel földművelésügyi mi­nisztert nagyhatású és többször élénk tetszés- nyilvánítással gyakran félbeszakított beszéde után a képviselők, valamint a jelenlevő minisz­terek melegen üdvözölték. Vitéz Tors Tibor a földművelésügyi tárca vitáját ezután befejezettnek nyilvánította. A Ház a javaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadta. A napirendi indí tvány értelmében a kép­viselőház november 19-én, pénteken délelőtt 10 órakor tartja legközelebbi ülését és tárgysoro­zatán az 1944. évi állami költségvetés folyta­tólagos tárgyalása szerepel. A Ház csütörtöki ülése délután hat óra { 10 perckor ért véget. I . l Prébarladó a leSsöházbse Budapest, november 18. (MTI) A felsőház csütörtöki ülésén báró Perényi Zsigmond napi­rend előtt elparentálta Bőthy László belső tit­kos tanácsost, azután közölte, hogy József ki­rályi herceg és Auguszta királyi hercegasszonyt a felsőház nevében jókívánságaival felkereste. Ezután a felsőház egyik alelnöki tisztsé­gére 165 szavazatta! Wékerle Sándort válasz­Erzsébet napi vacsorára friss Champignont szállít S. Lehöcz Katalin gombatelepe Pícs, Gr Banyov3zky M. ucca 14. Telefon 16-95. tott'ák meg. A z egyik jegyzői tisztségre 104 szavazattal Kaás Albert bárót választotok meg. Ezután próbariadó volt. Az ülés újrameg- nyítása után felolvasták a mentelmi bizottság jelentését több felsőházi tag mentelmi ügyéről. Felolvasták a pénzügyi és véderő bizottság együttes jelentését az egyszeri hadkötelezett- ségi adóról és a rendkívüli hadiadóról szóló törvényjavaslatról. 'Felolvasták a pénzügyi bi­zottság jelentését a rendkívüli ideiglenes ház- adómentességről. A felsőház a felolvasott je­lentéseket hozzászólás nélkül egyhangúlag elfo­gadta. Ezzel aiz ülés véget ért. Magatartás as óvóhelyeken Budapest, november 18, (MTI) Azokon a területeken, amelyek már több légitámadást éltek át, vagyonmentés terén a tapasztalatok alapján bizonyos gyakorlat alakult ki. Az óvó­helyre mindig teljes ruházatot vigyünk le. Az óvóhely-csomagokba pedig kispárnát, takarót és evőeszközöket is helyezzünk el. Az óvó­hely-csomagokat lássuk el névjegyünkkel. Ál­landó használatban nem levő ruhákat, fehér­neműt és ágyneműt, ágyhuzatokat csomagban tartsuk lakásunkon, mert abban az esetben, ha a ház annyira ég, hogy eloltására gondolni nem lehet, ilyenkor a zsákot az égő házból gyor­san ki lehet dobálni az ablakon. Ajánlatos, hogy a ruhadarabokba is bevarrjuk névcédu­lánkat. Célszerű továbbá, hogy a lakások bú’ torait, értékesebb tárgyait is ellássuk a tulaj­donosok névjegyeikkel. A romok eltakarítása után az ilyen tárgyak sokkal könnyebben és gyorsabban kerülnek vissza tulajdonosukhoz, még akkor is, ha esetleg meg is sérültek. <!llllllilllll!llllltllllllllltlllllllllllllllll!l!liiilfllllllllllltl!llllllll!lililll!llll!l!!lli|r Póriasa Szalonban több hónapi távoliét után Ismét megkezdem grafológiai mun­kámat. Bárki írásából Jellemrajzot lélekelemzést kaphat. Fogadó­óráim d. e. 9—1 lg, d. u. 3—6-ig. Szakváry Emllné Pécs, Bercsényi u. 4. fldsz. 4. ajtó. 'iiiiiiiiiiiiii!iiiiiininii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ÚJABB ZAVARGÁSOK LIBANONBAN Mersina, november 18. (MTI) A bagdadi rádió jelenti: Libanoniban ismét fellángoltak a zavargások. A hegyekben szabályszerű ütközet volt a libanoni kormánycsapatok és gaulleisták között. JAPÁN REPÜLÖK SIKEREI Tokio, november 18. (NTI) A császári fő­hadiszállás közli a japán haditengerészet repülő kötelékei november 17-én Torokino öböl' előtt ellenséges száUKtóhajókat támadtak meg. Há­rom japán repülőgép elsüllyesztett három kö­zepes azákitóhajót, egy száHitóhajót és egy rombolót megrongáltak. Tizennyolc ellenséges repülőgépet lelőttek. SZAMOSZ LÉGIBOMBAZASA Berlin, november 18. (NTI) Német repülő­gépek november 17-én Szamosz szigetén levő ellenséges katonai célpontokat bombáztak. — A MUNKÁSAKADÉMIA legközelebbi előadásai 20-án, szombaton este 7 órai kezdet­tel lesznek, a Belvárosi Katolikus Körben. Ez alkalommal B i k k a 1 Dénes dr., OTI aligsz- gató, műegyetemi meghívott előadó a „Magyar társadalombiztosítás reformja“, Weis István dr., pécsi egyetemi tanár pedig „Falu és város“ címmel beszél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék