Pénzügyi Közlöny, 1899

1899-01-10 / 1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ALÁ RENDELT HATÓSÁGOK, HIVATALOK ÉS KÖZEGEK SZÁMÁRA. 1. szám. RIADJAA M. K. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. 1899. janiiar 10. Tartalom. Általános törvények és szabályok.*Az 1898. évi 22.744. számú körrendelet utolsó bekezdésében elrendelt utazásokról szóló uti számlák és részletes jelentések felterjesztésének szabályo­zása. — Egyenes adók. Az ártereknek a telekkönyvi betétekben való feltüntetése körül a felmérési felügyelőségek és pénzügyigazgatóságok által követendő eljárás szabályozása tárgyában. — Közvetett adók és államegyedáruságok A nagyobb forgalmi igazságügyi hivataloknál a bélyegleletek felvétele körül követendő eljárás tárgyában. — A palaczksör forgalomba hozataláról. — A m. kir. közigazgatási bíróság pénzügyi osztályának 8. és 9. számú döntvénye. — Bányászat és pénzverés. A bányászati, pénzverői és az ezekhez tartozó számvevőségi tisztviselők, altisztek és szolgák irodai és világítási átalánya tárgyában. Függelék. Vegyeseh. — Közvetett adók és államegyedáruságok. — Személyi hirek. — A » Budapesti Közlöny* hivatalos értesítőjében közzétett csődhirdetmények kivonata. Általános törvények és szabályok. Az 1898. évi 22.744. sz. körrendelet utolsó bekezdésében elrendelt utazásokról szóló uti számlák és részletes jelentések felterjesztésének szabályozása. 1898. évi 107.578. szám. (Körrendelet valamennyi pénzügyigazgatósághoz.) Tapasztaltatott, hogy a kir. pénzügyigazgatók az 1898. évi május hó 30-án 22.744. szám alatt kelt és a „Pénzügyi Közlöny" 1898. évi 16. szá­mában közzétett körrendeletem utolsó bekezdésében elrendelt és a kir. adó­hivataloknak megismerésére szükséges hivatalos utazásokról szóló uti számlák, illetve részletes jelentések felterjesztésében nem szabatosan és egyöntetűen járnak el, jövendő miheztartás végett rendelem a következőket.: Az emiitett vizsgálatokról részletes, önálló jelentés teendő és a pénz­ügyminisztérium II. fő-, illetve III. ügyosztályához czimezve terjesztendő fel: Az utazásról szerkesztett uti és napidij számla pedig a pénzügyminisz­térium II. fő-, illetve VIII. ügyosztályához ezimzendő és kisérő jelentésben felemlítendő, hogy a vizsgálatról szóló részletes, önálló jelentés mikor és mily szám alatt terjesztetett fel. Budapesten, 1898. évi deczember hó 10-én. »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék