Pénzügyi Közlöny, 1906

1906-01-01 / 1. szám

XXXIII. évfolyam. Budapest, 1906. január 1. 1. szám. PÉNZÜGYI KÖZLÖNY a m. kir. pénzügyministerium alá rendelt hatóságok, hivatalok és közegek számára kiadja A M. KIR. PÉNZÜGYMINISTERIUM . Tartalom: Pénzrendszer, pénztári ügyek, számvitel és hitelügyek. A községek által az állam­pénztárakba (kir. adóhivatalokba) szállítandó kereskedelmi és iparkamarai illetékek portómentessége tárgyában. — Az állami költségvetés „Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok" cziménél a rovatrendszer megváltoztatása tárgyában. — Közvetett adók és államegyedáruságok. A lejáratkor meg nem hosszabbított kézizálog ügyletek után kincstári illetékek szedésének betiltása tárgyában. — A denaturált iparsó árának az 1906. évre való megállapítása tárgyában. — Fü(/{/eléfc. Vegyesek. — Közvetett adók és államegyedáruságok. — Személyi hirek. — A „Budapesti Közlöny" hivatalos érte­sítőjében közzétett csődhirdetmények kivonata. — Pályázat. Pénzrendszer, pénztári ügyek, számvitel és hitelügyek. A községek által az állampénztárakba (kir. adóhivatalokba) szállítandó kereskedelmi és iparkamarai illetékek portó mentessége tárgyában. 1905. évi 99.844. szám. (Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgatásáéhoz s az ezek mellé rendelt számvevőségekhez, a számvevőségi kirendeltségekhez és valamennyi m. kir. állampénztárhoz [kir. adóhivatalhoz.]) A kereskedelemügyi m. kir. minister úr folyó évi november hó 28-án kelt 66.366. szám alatt a „Posta és Távirda Rendeletek Tára"-ban kiadott rendeletében a következőleg intézkedett: A községek az általuk beszedett kereskedelmi és iparkamarai illetékeket portómentesen sz állit hatják be a kir. adóhivatalokhoz. A vonatkozó pénzküldeményt a község „Kereskedelmi- és ipar­kamarai illeték, portó mentes" záradékkal tartozik ellátni. Ha a község a kereskedelmi- és iparkamarai illetéket nem külön, hanem az általa beszedett állami adóval egy összegben egy és ugyanazon pénz­küldeményben szállítja be a m. kir. adóhivatalhoz, a portómentességi zára­dékban nem szükséges külön feltüntetni azt, hogy a pénzküldemény nemcsak állami adót, hanem kereskedelmi- és iparkamarai illetéket is tartalmaz. Ellen­ben a kereskedelmi- és iparkamarai illetékek akkor, a midőn azokat a m. kir. adóhivatalok a kereskedelmi- és iparkamaráknak megküldik, nem portómen­tesek, hanem portókötelezettség alá esnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék