Pénzügyi Közlöny, 1948

1948-01-01 / 1. szám

1. ^ám. KIADJA A MAGYAR P ÉN ZjÜ G Y M I N I S Z T É R I U M MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN HO L~ÉN, I0.-ÉN, 2Q.-ÁN, ELŐFIZETÉSI ÁRA: havi 6 forint. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, !., INCE PÁPA-TÉR 5. TELEFON : 160-413 A postatakarékpénztári csekkszámla szánna: 102.QOO, Oidal í iRTAI.OU: iltaláiios tiirvínjek és szabályok: V közszolgálati alkalmazottak közmunkaváitságá' nak megtérítése tárgyában. (14-340 1947.) A közalkahnazoltak közmunkaváltságának megtéri­téléről szóló 14.340/1947. sz. rendelet végrehaj­tása. (22.216/1947.) közszolgálati alkalmazottak külföldi hivatalos ki küldetése alkalmával felszámítható napidijak. (22.192 1947.) Pénzügyi számvevőségek kiküldetésére szükséges hitelek ujabb szabályozására kiadott 3.525/1945. száuiu rendelet módosítása. (5.337 1947.) íivatali cimek használatának ujabb szabályozása. (14 22(11947.1 '.. I*<*f(xrendsx<>r pénztári ügyek számvitel és hitelügyek: \ Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Köz­pont I. kúriájába tartozó részvénvtársasági alak ban működő pénzintézetek magyar tulajdonban levő részvényeinek lététbehelyezése. (5.247/1947.) Kgyenesadók : A földadóhátraléknak buzanévértékü államadóssági kötvényekkel kiegyenlítése és a földadótartozások rendezése. (14.460/1947.) \/ együttes kereseti- és jövedelemadó és társulati és tantieniadó, valamint'a vagyontöhbletadó tár­gyában kiadott 5.890/1946. M. E. rendelet végre, hajtásáról szóló 13.700 1946. sz. rendelete mó­dosítása. 241.200/1947.) Az együttes kereseti- és jövedelemadó, valamint a társulati adó alapjának kiszámítása. (242.496 1947.) mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1942 : XVI. te', adó és illetékkedvezményeket tartalmazó részének végrelia'jtása tárgyában 250/1940. szám alatt kiadott rendrlét egyes intézkedéseinek módosi­tásáról és kiegészitéséről. (166.571/1947.) Házadónak az 1948. évre kivetésé. (243.200/1947.) 'vöz.adók fizetési rendjének ujabir szabálvozása. (15.350 1947. * Oidal sz. Forgalmi adók : \ 5.300 1947. és 5.100 1947. P. M. rendeletek egyes intézkedéseinek módosítása és kiegészítése. (5.600/1947.) Illetékek : Az illetékekről szóló 9.100 1947. Korm. sz. rendelet végrehajtása. (175.(100 194 7.) Az illetéklerovási i\ és illetéklerovási könyv hasz­nálatával lerovandó illetékek kezelése. ('-'16.275/ 1947.) Határforgalmi illeték tárgyában (14.800/1947.) Határforgalmi illetékekről szóló 14.800 1947. Korm. számú rend.let végrehajtása. (246.270 1947. ...... A 9.100/1947. Korm. sz. rendelet 102. §-ának módo­sítása. (14.600/1947.! Közvetett adók és államegyedáruságok : Italmérési jövedékre vonatkozó egyes rendelkezések módo­sításáról szóló 107.60OT947. sz. rendelet módos. tása. (247.379 1947.; ' Szigorított határkerületi korlátozásokról. (236.11";' 1947.1 Carmen ncven uj szivar és iíarmonia néven uj szivarka forgalombahozatalá. (208.104/1947.) brazil Virginia szivar forgalombahe»zalala. (207.984/1947.) 75 Gyufa után a Lánchíd alapra fizetendő felár meg­állapítása. (219. i 28/1947.) 75 Margarin, margarinsajt stb. után *járó fogyasztási adó szedésének átmeneti felfüggesztése tárgyá­ban kiadott rendeletben megállapított határidő meghosszabbítása. (219.259/1947.) Szesz.esitalforgalmi illeték ujabb megállapítása. (247.500/1947.) Cukor forgalmának és felhasználásának szabályo­zása tárgyában kiadott 102.627/1947. K. M. sz. és a ..Közellátási jegy (utalvány) szelvények elszá­moló-lapja" elnevezésű nyomtatvány rendszeresi lése tárgyában kiadott 103.300/1947. K. M. sz. rendeletek tárgyában. (219.024/1947.) Veavesek : 10 12 67 70 71 73 73 75 75 Előfizetési felhívás a Pénzügyi Közlöny 1S48. évfolyamára, A Magyar Pénzügy minisztérium a Pénzügyi Közlöny 1948. évfolyamára elő­fizetést hirdet. A Pénzügyi Közlöny előfizetési ára a postai szállitási költségekkel együtt havi 6 forint, illetve é.vi 72 forint. Raktáron levő előző évfolyamok ára szintén 72 forint. Egyes számok ára 2*50 forint. A Pénzügyi Közlöny kiadóhivatala felkéri a i, előfizetőket, hogy az előfizetési árat a lap további zavartalan megküldése végett az idecsatolt 102.0J0. szara ti postatakarékpénztári befizetési lapon, vagy bianco csekk* lapon befizetni szíveskedjek. Budapest, 1047 december hó. KIADÓHIVATAL. .IHen számhoz csatolva: Kiimitalas jövedéki kihágások miaU körözött egyénekről*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék