Agglomeráció, 2006 (3. évfolyam, 2-9. szám)

2006 / 2. szám

Ez a harc lenne a végső! JT^írr^LDj'jj Bátovszky György Csömör polgármestere: Képesek vagyunk kiegyensúlyozottan •s biztosan működtetni az önkormány- atot 5. oldal Csielkáné Tóth Lenke, Nagytarcsa polgármestere: Gondot okoz az idei év költségvetés bevételi oldalának a kiszélesítése 4. oldal Gödör András, Dány polgármestere: Azt hiszem, nem tudjuk elkerülni a hitel­felvételt. 5. oldal lévész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Naponta használt általánosság az, hogy „az elmélet és a gyakorlat két különböző dolog”. És ez így igaz. Mindenkinek lehet rá ezer meg ezer saját példája. Ez azt is jelenti, hogy néha, két - egyébként egy tőről faka­dó dolog - a valóságban már olyan messzire került egymástól, hogy az újra egymás mellé állításuk elképesz­tő eredményt hozhat. Felhívom olvasóink figyelmét, hogy a következő kis gondolatmenetben fog­laltak utánzása, gyakorlása nagy ta­pasztalatot igényel, veszélyekkel jár­hat, ezért azt mindenki csak saját fizi­kai állapotának ismeretében és saját felelősségére végezheti. Például a japán parlamentben szinte rendszeresen verekszenek a képvi­selők és mi tagadás ez már a Brit képviselőházban is elő-elő fordult. Az, hogy a hónap elején az ukrán parlamentben is verekedés volt nem lepett meg. Ezen gondolkodtam el. Egy-egy eset­leges pofon és a politika kapcsolatán. Két alapvető megoldást látok: a vitat­kozó két képviselő a parlamenti ver­bális ütközet után elmegy egy közeli edzőterembe, ahol egy-egy fülest le­zavarnak egymásnak (szigorúan csak egyet-egyet, semmi verekedés, sem­mi dulakodás, nincs külső segítség, védekezni, elhajolni nem szabad, le­rakott kézzel kell tűrni a csapást). En­nek - önmagában is - két jótékony hatása biztosan lenne: egyrészt kiad­nák a mérgüket - ez állítólag segít a stressz leküzdésében - másrészt kö­zeli tapasztalatokat szereznének ar­ról, hogy milyen jellege van egy-egy döntésüknek a köznép számára (tud­ják elhajolni nem szabad, lerakott kézzel kell tűrni a csapást...). A másik alapvető megoldás az lehet­ne, ha a szócsatákat - a pártokat képviselő egy-egy profi ring harcos - a szavak súlyával azonos módon - azon nyomban - leverne egymáson, (szabályok nincsenek, mindenki any- nyit és úgy üt, ahogyan akar, fekete mágia, woodoo babák, vajákosok használata ajánlott). így modellezve talán nyilvánvalóvá válna, hogy egy- egy agyonvert harcos aztán, hogyan mutatna óriásplakáton citylight posz­teren, tv reklámban. Tehát a kampányban. Dr. Gallyas Igor Gallyas. igor@agglomeracio. hu Kastély igazgatója: Megpróbálok mindent megtenni, hogy a Kastély sikeres legyen. 7. oldal Klement János, Önkormányzatok 2006 Megkérdeztünk néhány agglomerációs polgármestert arról, hogy áll a település 2006-os költségvetése és milyen változások érintik közvetlenül a lakosságot? Csornád polgármestere: úgy látom, talán kicsit nehezebb év vár íz önkormányzatra 5. oldal Or. Molnár József rektor, a SZIE rektora: Én arra koncentráltam, hogy Gödöllő nyerjen. 8, oldal Tóth István, Túra polgármestere: Sajnos még inkább elő kell szedni az összes lehető takarékosságot. 4. oldal Tóth Szabolcs, Kistarcsa polgármestere: Kimondottan büszke vagyok rá, hogy Kistarcsa városi rangot kapott. 1. oldal Bagyin József, Aszód polgármestere: Körzet központként is meg szeretnénk felelni az elvárásoknak. 4. oldal Roszik Gábor, evangélikus lelkész: '90-ben - a kampányban - közel két­száz gyűlésen vettem részt az ország­ban. 13. oldal Nagy Zoltán, Kolompos együttes: A gyerekek - minden ekelőtt - őszinték. Ez egy csodálatos terület. 11. oldal Nagy Feró: „öregecske” korba lépett egy Barátunk. 12. oldal 14 milliárdos költségvetés Budaörsön Az országban az elsők között fogadták el Budaörs Város Önkormányzatának költségvetését. A képviselők 13 igen, 5 nem szavazattal, illetve 4 tartózkodás­sal hagyták jóvá az előterjesztést. A 2006-os év költségvetési főössze­ge 14,3 milliárd forint. A város az idei évre 3 milliárd forint fejlesztési hitel felvételét tervezi, ám a megvalósítan­dó beruházások jóval meghaladják még ezt az összeget is. A beruházá­sok és felújítások együttesen mintegy 3,7 milliárd forintot tesznek ki. Érde­kesség, hogy az előterjesztéshez ké­pest 250 millió forinttal megkurtították a képviselők a Polgármesteri Hivatal működési költségeit, ezzel kívánván példát mutatni a takarékosságra az önkormányzat intézményei felé. Mint Wittinghoff Tamás, a város polgár­mestere elmondta: ismét ambiciózus tervet tűztek maguk elé. Bár Budaörs a KSH adatai alapján már most a legfej­lettebb magyar település, azért még bőven van mit tenni. További utakat épí­tenek, hozzákezdenek egy uszoda be­ruházáshoz, iskolákat, óvodákat újíta­nak fel. Emellett továbbra is szeretnék, ha intézményeik az országos átlagot meghaladó színvonalon működnének. Kistarcsa: a várossá alakulás a siker záloga! Tóth Szabolcs Polgármester: A költségvetés tervezésének most már a harmadik körén túl vagyunk. Gondo­lom, a többi polgármesterhez hasonló­an, én sem dicsekedhetek, hiszen a normatív támogatások a tavalyi évhez képest - ha nem is jelentősen - de csökkentek. így időnként elég remény­telen helyzetbe kerültünk a tervezés során. Ami a fő számokon látszik az egyértelmű, hogy „nullás” költségvetést kell, nullás költségvetést fogunk tudni készíteni. A működési kiadások tekinte­tében igen komoly megszorításokat kell tennünk, ami időnként fájdalmas is le­het. Azt tudni kell, hogy az önkormány­zatoknál a bérjellegű kifizetések adják majd 70 százalékát a költségeinknek. Ami nagyon pozitív az az - és erre ki­mondottan büszke vagyok -, hogy Kistarcsa városi rangot kapott! Azzal hogy Kistarcsa város lett 2005 július 1-től, azzal a normatív támogatás szja része igen jelentős mértékben nőtt. Ez a tavalyi évhez képest majdnem 60 millió forint pluszt jelent mostantól. Én el sem tudom képzelni mi lett vol­na akkor ha Kistarcsa nem lesz vá­ros! örüljünk annak, hogy az lett és így ezért könnyebb a költségvetésün­ket is elkészíteni. Igyekszünk úgy összeállítani a költségvetést, hogy azok a bevételek, amik nem törvény­ben szabályozottak - tehát iparűzési adó, gépjárműadó, egyéb adónemek - szóval azok mindenképpen az inflá­ció környékén emelkedjenek. Semmi más komolyabb emelést nem terve­zünk, illetve nem tervezünk új adó­nem bevezetést sem. Sok önkor­mányzat próbál újabb adónemeket bevezetni, mi nem tervezünk ilyet. Te­hát a mi 2006. évi költségvetésünk új adónem bevezetése nélkül, a meglé­vő költségeknek csak az inflációval növelt emelését fogja tartalmazni. Amiben tudunk előre lépni az az - és most igen aktívan ezen dolgozunk - hogy próbáljuk minél magasabb öszsze- gű támogatásokat és minél kevesebb önrészt igénylő pályázatokat elnyerni. Önkormányzatok 2006 összeállí­tásunk folytatása a 4-5. oldalon www.agglomeracio.hu Több, mint újság Napról-napra www.agglomeracio.hu A Másik Rádió 93,6 elköltözött a Kiskastélyba! Új címünk: Gödöllő, Táncsics Mihály út 5. rádió 93,6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék