Gödöllői Dombvidék, 2012 (3. évfolyam, 1-11. szám)

2012-01-01 / 1. szám

(Alvég, Antalhegy, Belváros, Blaha. Fácános, Fenyves, Hal aszt. Kertváros, Királytelep, Máriabesnyő. NagyfenyW^ Höges, Szilhát) Hello hD www.hellohd.tv Gazdasági háború Valahol Afrikában ** . Nemrég egy Magyarországra nősült szerb fiatalemberrel beszélgettem. A legmeglepőbb gondolata az volt a szá­momra, hogy a Délszláv háború jót tett Szerbiának! Hogy ne értsük félre, mindjárt megmagyarázom, de előtte egy rövid kitérő. Jó ideje tudjuk, hogy a modern-kori háborúk valójában „gazdasági esemé­nyek". Legalábbis azok számára, akik finanszírozzák. A fegyveripar és a fegy­verkereskedelem az egyik legjövedel­mezőbb tevékenység a világon, ha van elegendő piac... Azt is jó ha tudjuk, hogy még a hábo­rúk megindítása előtt elkészülnek az adott háborús övezetre vonatkozó újjá­építési tervek. Ezek a „tervek ” a háborút követő újjáépítéshez szükséges nemzet­közi kölcsönök várható mértékét becsü­lik meg, legfőképpen a hitelek várható kamatjövedelmét vetítik előre. Ezek után, a kellő jövedelmezőség érdekében készülnek el a hadászati tervek, melyek­ben meghatározzák a megfelelő csapás­mérő eszközök számát, a kellő újjáépí­téshez szükséges rombolás mértékét. Persze egy háborúnak mindig van mellékterméke is, pl. az adott ország kulturális kincseinek megsemmisítése, néhány nem kívánatos személy likvi­dálása, illetve a nyersanyagforrások biztonságának szavatolása (érts: ellen­őrzés alá vonása) stb. Aztán a háború bizonyos fázisában következik az embargó, amikoris a leg­főbb jótevő nagyhatalom a leigázott el­lenség lakossága számára ugyan bizto­sítja a legszükségesebb élelmiszert és gyógyszert, de minden egyéb javak szállítását megtagadja. Később persze gesztust tesz, és előbb segélyt, majd ha­talmas hitelt nyújt az adott országnak, de csak akkor, ha a „szabadon válasz­tott" kormánya szavatolja a demokrá­ciát (az ellenőrzésük mellett). Visszatérve a Délszláv háborúhoz: a Szerbia ellen alkalmazott embargó ide­jén fantasztikus fejlődésnek indult az ország. Import nem lévén mindent ma­guknak kellett megtermelni, előállíta­ni. Fellendült az ipar, gombamód sza­porodtak a vállalkozások és beindulta termelés. Növekedni kezdtek a jövedel­mek, és ezzel együtt nőtt a fogyasztás... Miközben hallgattam szerb ismerő­söm történetét az motoszkált a fejem­ben, lehet hogy a nekünk is jól jönne egy embargó? Persze háború nélkül! A főszerkesztő Gödöllőiek is nekivágtak az idei Budapest- Bamako autóverseny 8095 km-es távjának Január 14-én kelt útra a 2012-es Budapest-Bamakó amatőr autó­verseny 171 járműből álló mező­nye, köztük a gödöllői GumisEm- ber csapata. A lapzártáig beérkezett infor­mációkról, kalandokról, sms hí­rekről és a verseny aktuális állá­sáról igyekszünk rövid körképet adni. Cikkünk a 8. oldalon A nemdohányzókért Január 1-től tilos dohányozni és do- szerint közlekedő személyszállító vona- bányzóhelyet sem szabad kijelölni: ton, (pl. HÉV, BKV, Volán, MÁV) 1. közforgalmú intézmények zárt lég- 4. közoktatási intézményben terű helyiségeiben, (zártkörű rendez- 5. gyermekjóléti, gyermekvédelmi in­vényen sem) tézményben, (pl. bölcsőde, óvoda) 2. munkahelyek zárt légterű helyisé- 6. egészségügyi szolgáltatónál (pl. geiben, kórház, rendelő) és ahol eü. szolgálta­3. helyi közforgalomban közlekedő tást nyújtanak közösségi közlekedési eszközön, helyi- A jogszabály megszegése esetén kiszab­érdekű vasúton, menetrend alapján bel- ható bírság összege a tiltott helyen do- földi helyközi közforgalomban közieke- hányzó személy esetében 20-50 ezer Ft. dő autóbuszon, valamint menetrend SBBII?- - Cikkeink az 5- oldalon Szóljon hozzá! írja meg Ön is véleményét, szóljon hozzá cikkeinkhez, tegy en javaslatot közérdekű témákra! 2102 Gödöllő, Pf.: 808 godolloizfdombvidek.hu Korábbi számainkat keressék az interneten: http://dombvidek.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék