Kartali Kisbíró, 1990 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1990-06-01 / 1. szám

2 1990. június @® s> MIÉRT NEM MŰKÖDIK A KARTALI VÍZTORONY? Községünkbe jó egynéhány éve a nyári meleg egy kellemetlen velejárója a délutánonként bekövetkező és a másnap reggelig tartó vízhiány. Ennek okát kutatva egy kis történeti visz- szatekintéssel kell kezdenem. A Galgamenti Regionális Vízmű az 1970-es években épült ki a Galga menti községek: Túra, Galgahévíz, Hévízgyörk és Aszód térségében. A jó ivóvízellátás érdekében 1975-ben Kartal is csatlakozott ehhez a rendszerhez. A Galga menti községek domborzati viszonyait kihasználva a vízhálózat kiépítésével együtt magaslati tározókat is építettek. Bag 600 m3-es, Iklad-Domony 300 m3-es tározókat kapott. Kartalt és Aszód újtelepi részét az 196A-ben üzembe helye­zett 100 ri^-es lakótelepi víztoronynak kell ellátni vízzel. Igaz hogy a torony mellett 2 db 500m3-es tározó van, amiből a tornyot is töltik, de ebbe a tározóba csúcsidőben nem jut víz a túrái vízbázisról. Ez a tény már 1980-ban minden egyszerű vízműdolgozó számára nyilvánvaló volt. Ennek ellenére az illetékesek (némelyik ma is illetékes - a szerk. megjegyzése) úgy döntöttek, hogy nem a kitermelhető vízmennyiséget kell növelni, hanem épí­teni kell egy víztornyot Kartalon, ami akkor a vízbázis túlsó végén volt. (Ma ez Váckisújfalun van.) Az 1986-ban állagmegóvásra átvett kartali víztorony eleinte kicsit fer­de volt, de ezt a betegséget gyorsan kihverte. Azóta inkább emlékműnek lehet nevezni. Engem elsősorban arra emlékeztet, hogy vezető beosztású emberek hazug módon állították eddig, hogy működik a víztorony. Ezt hivatalos levél formájában meg is írták a község ta­nácselnökének. 1990 május közepén a legilletékesebbek is kénytelenek voltak elismerni, hogy a torony működésképte­len, miután erről személyesen meggyőződtek. Kérdés, hogy akik eddig félrevezették az embereket, meddig lesznek még vezetői beosztásban? Hat milliós beruházásnak nincs felelős embere? Igaz, nehéz visszaemlékezni, hogy a "készre jelentett" be­ruházás után ki mennyi célprémiumot vett föl. Kiknek állt érdekében, hogy a tornyot készre jelentsék? 1986 óta erről az elégtelen vízbázisról még további 3 köz­ség vízellátását óhajtották megoldani. így jutottunk odáig, hogy 1990 május végén, ha három egymást követő napon süt a nap, nincs víz késő délutántól másnap reggelig. E közérdekű problémára megoldást keresve a Kartali Érdekvé­delmi Kör aláírásgyűjtést kezdett. Ezzel a lakossági támo­gatással megfelelő szinti) fórumon fogunk eljárni, hogy problémánkat rövid időn belül orvosolják. Addig is, amíg a vízmű területén a jelenlegi állapotok lesznek mérvadóak, igazságosabb vízelosztást követelünk. Az előző évek tapasztalata, hogy például Túrán, kánikulában is, a poros járdákat locsolják, - néhol Kartalon is a déle­lőtti órákban - ugyanakkor délutánra már inni való víz sem folyik a csapból Aszód Újtelepen és. nálunk, Kartalon. Ha a vízmű locsolási tilalmat rendel el, akkor ezt érvénye­síteni kell minden érintett községben. A kikézbesített víz- díjszámlák után sokan rájönnek - egy kis számolás után -, hogy a 12,- Ft/nP-es kommunális célú ivóvízzel nem érde­mes locsolni. Célszerűbb szivattyút vásárolni, és ha még megvan a saját kút, abból locsolni. Sajnos, a Föld édesvíz- készlete véges, ezt tudomásul kell venni mindenkinek. És végül is miért nem működik a kartali víztorony? Mert a körülötte bábáskodó volt elvtársak alkalmatlanok munkakörük betöltésére. Erre bizonyíték az eltelt 4 év, tudniillik az országban számtalan ilyen víztornyot üzemeltetnek minden probléma nélkül. A TANÁCSÜLÉSRŐL JELENTJÜK A Kartali Nagyközségi Tanács 1990. május 28-án ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. A termelőszövetkezet elnökének tájékoztatója a tsz-földek hasznosításáról. Az új földtörvény elfogadása után lesz arra lehetőség, hogy az új szabályozás ismeretében lehessen dönteni a földek egy részének vissza­adásáról, illetve bérbeadásáról. A tájékoztató szerint eddig még nem kértek vissza földet. A tájékoztatót vita követte. 2. A PVCSV munkájáról kapott a tanácstagság írá­sos beszámolót, amelyet a Vízmű képviselője szóban kiegészített. A tájékoztatót az ismert vízellátási gondok miatt szenvedélyes vita kö­vette . 1990. július hónapban várhatóan találnak me­goldást az illetékesek a kartali vízprobléma megszüntetésére. 3. A tanácstagság beszámolót hallgatott meg a község 1989. évi és az 1990. I. negyedévi gaz­dálkodási terv végrehajtásáról. Egyebek között:- Személyi kérdésben döntés született: a GAMESZ vezetőjeként Deák Istvánná kapott kinevezést, nevezést.- A volt tó helyén tervezett butiksor előzetes telepítési tervét a Tanácsülés levette a napi­rendről azzal az indokkal, hogy ilyen és más - a település arculatát meghatározó - kérdések­ben már az új önkormányzatra hagyják meg a döntést. Kiss Ferenc POLITIKAI HÍREK 1990. január 28-án megalakult a Független Kisgaz­dapárt Kartali Szervezete. A párt elnökévé Péter Istvánt, a párt titkárává Lados Lászlót válasz­totta meg az alakuló gyűlés. ‘ttt1 “tÍj* Megalakult az MDF kartali szervezete 1990. május 28-án. Az új szervezet 3 tagú elnökséget válasz­tott: Kelemen Mihály Kovács József Illés Mátyás Gergely László Gergely László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék