Kartali Kisbíró, 1993 (4. évfolyam, 1-9. szám)

1993-01-01 / 1. szám

2 KMÍRÓ Tesületi ülés 1992. december 4. Az önkormányzati képviselők az alábbi napirendet tárgyalták meg. 1. 1993. évi költségvetési koncepció Az ülés legfontosabb témája volt. E téma kapcsán több testületi határozat született. A 2. napirendi pont, amit korábbi határozat alapján teljesített az Ad-Hoc Bizott­ság, szintén az 1993. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódott. A menetközben 7 és 9 között változó lét­számú képviselő testület végső döntése, hogy 29 módo­sító javaslattal fogadja el az előterjesztett 1993. évi költségvetési koncepciót. Egyben Vozámé Tatár Anikó pénzügyi csoportvezetőt megbízta a testület, hogy állítsa össze az 1993. évi költségvetési rendelet tervezetét. A módosító javaslatokból néhány valamennyiünket közvetlenül érintő szakasz:- az 1993. évi segélyezések tárgyában a képviselőtes­tület a Szoc. és Egészségügyi Bizottság előkészítése és véleményezése alapján fog dönteni. (Felelős: Kluber László végrehajtási határidő: folyamatos)- gázberuházás idei költségeire való tekintettel a Kép­viselőtestület a magánszemélyek kommunális adójának befizetésétől eltekint 1993-ban,- a 70 év feletti, egyedül élő személyeknek nem kell a szemét elszállításáért díjat fizetni, A nagyobb tervezett beruházások: gázvezeték építés, újabb utcák aszfaltozása, II. sz. orvosi rendelő bővítése. (Az 1993. évi költségvetésről, annak a testület által meg­tárgyalt és elfogadott tartalmáról később tájékoztatjuk az olvasóinkét - Szerkesztőség.) Továbbiakban telekvásárlásról döntöttek a képviselők. A Zrínyi utcában két 880 m"-es telek értékesítését hagy­ták jóvá, melyek közül az egyikre elővásárlási jogot ka­pott Lászlóné Herr Piroska a mtfv.ház vezetője. Az áruba bocsájtott telek ára 500.- Ft/m“. A Petőfi térre tervezett üzletsoron további telkek el­2 adását engedélyezték a képviselők 2000.- Ft/m" egység­áron. 2 2 Kovács József 53,6 m -es és Gergely László 50 m -es területet vásárolhat meg. A Polgármester ezután a háborús emlékműről, a gáz­beruházásról adott tájékoztatást (lásd külön cikkünkben - Szerk.) A téli hóeltakarításra benyújtott pályázatok közül a helyi Tsz ajánlatát fogadta el a Testület, így 485.- Ft/óra díjért az utcákon a Tsz fogja eltakarítani a havat és díj­talanul ügyeletet is tartanak. Újabb két buszmegálló-várakozó építését hagyta jóvá a Testület. A pályázók közül Balatoni János gödöllői vállalkozó teljesítheti ajánlata alapján 170.000.- Ft. ér­tékben. Befejezésül a Testület földek haszonbérleti díjának csökkentési kérelmeit hallgatta meg és utasította el. A testületi ülés Oláhné Varga Erzsébet jegyző tájékoz­tatójával ért véget. Elmondta, hogy 1992-ben 49 szabálysértési bejelentés volt Kartalon. Az aszódi Fogyasztói Érdekvédelem El­lenőrzési Társulás három esetben tett feljelentést a Hiva­tal felé. Egy esetben vállalkozó igazolvány bevonásával, egy esetben figyelmeztetéssel, s egy esetben 6000.- Ft bír­sággal zárta le a szabálytalanságokat. Összeállította: Horváth Testületi ülés - 1993. január 15. A napirend tárgyalása előtt zárt ülésen személyi kér­désben döntöttek; a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot két fővel Gergely László és Kalcső Tibor képviselővel ki­egészítették. Napirend megvitatása: L, 1993. évi költségvetési vitát elnapolták. 2., Gázberuházásról tájékoztatót hallgatott meg a tes­tület. Javaslatok hangzottak el az Építőközösség Intéző­bizottságának tagjaira. 3., Egyebekben; a kerékpárút ill. aszfaltút építésre be­nyújtandó pályázatok ismertetésre kerültek. Döntés szü­letett; valamennyi útra el kell készíteni az engedélyes tervet és az igényeknek megfelelően kell a pályázatokat benyújtani.- az SE által benyújtott térvilágítás támogatásáról szó­ló kérelmet, kiegészítések után újból tárgyalják,- a volt tó területére épülő bevásárlósor végső tervét a testület elfogadta, a terület eladásához hozzájárult, a szerződések megköthetők,- a Művelődési Házban működő bélyegszakkör kiadá­sainak csökkentéséhez havi 1000,- Ft-tal hozzájárul. Közlemény A Nagyközség Képviselőtestülete 1993. évben elké­szítteti valamennyi aszfaltozatlan út tervét. Kéri az utcák lakóit, amennyiben igénylik az aszfaltozást és vállalják ingatlanonként a 10.000 Ft hozzájárulást, akkor névvel és házszámmal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat 1993. február 10-ig a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján adják le. Kartal Nagyközség Polgármesteri Hivatala a Képvise­lőtestület döntése alapján eladásra kínál 1 db 880 in telket a Zrínyi utcában, a pedagógus lakások mellett. Az igényléseket a Polgármesteri Hivatalban a titkárság vezetőjénél adják le.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék