Kartali Kisbíró, 1993 (4. évfolyam, 1-9. szám)

1993-01-01 / 1. szám

Kismó TELEFONRÓL FORRÓ DRÓTON... Cikkemnek azért adtam eme címet, mert a Tisztelt Ol­vasó (bízom benne, hogy leendó telefon tulajdonos is) több hónapja csak a Pest megyei Hírlap, vagy egyéb sajtó hasábjain keresztül, vagy szóbeszédből infonná- lódhatott a telefonberuházás helyzetéről. Korrekt, friss információkat hordozó tájékoztatást kívánok adni, ennek érdekében 1993. jan. 12-én a Digitel 2001. RT. ügyve­zető igazgatójával Székely Lajos úrral egyeztettem köz­lendőimet illetően. A Digitel RT-ből Digitel 2001-é alakult társaság töret­lenül hordozza mindazon önkormányzati, ezen keresztül választópolgári érdekeket, amit megalakulásakor meg­ígért és alapító okiratában deklarált. Ez azt jelenti, hogy minden híresztelés ellenére 15.000.- Ft-ért, illetve a ké­sőbb fizetők számára 22.000.- vagy 30.000 ezer forintért (1993. január 1-től 30.000.- Ft.) digitális telefont ad, mely hálózat a kábeltelevíziós lehetőséget is magában hordozza. A kábel televízióra 1993. január 1-től már­cius 15-ig 8.000.- Ft-ot, március 15-től 1993. decem­ber 31-ig, a beruházás befejezéséig 12.000.- Ft-ot kell az azt igénylőknek befizetni! (Ezzel kapcsolatosan ér­deklődni a polgármesternél, vagy az önkonnányzati hi­vatal pénzügyi csoportjánál lehet). Röviden az átalakulásról A távközlési beruházás gerjesztője területünkön (gö­döllői góc) is a Műszertechnika volt annak idején. Ők a vállalt kötelezettségeiknek nem tudtak eleget tenni, ve­lük ezért szakítottunk. A lakossági fórumon és szóróla­pokon is tudattuk, hogy a humánus, nagyobb tömegek által hozzáférhető befizetési összegek a beruházás 10%- át fedezik. A fennmaradó 90%-ot hitelből, vagy idegen tőkéből lehetséges előteremteni. A Műszertechnika és az azóta bennünket megkömyékező siófoki központú SE- DO Kft, mint lehetséges potenciális finanszírozó a mai napig beruházás költségfedezetére, vagy annak egy ré­szére vonatkozóan sem tudott banki garanciát fölmutat­ni. Az Önkonnányzatok úgy döntöttek ezt figyelembevéve, hogy független, önkonnányzati rész­vénytársaságként kívánnak a továbbiakban, mint Digitel 2001. működni. Lehetőség van alacsony kamatú, hosszú lejáratú (10 év) hitel felvételére, melyhez valószínűleg folyamo­dunk. Hitelfeltételhez a szükséges bank garanciát a Sie­mens cég fogja adni. A Magyar Távközlési RT. is megkeresett írásban ben­nünket arra vonatkozóan, hogy a Digitel 2001. Rt. által lefedett területen megvalósítanák a beruházást, igen ám, de 5 % önkonnányzati tulajdon illetne bennünket, az ő részvénytársasági elképzelésük alapján. Másrészről telefononként 38.000.- Ft-ért 1996. köze­pére, végére vállalná a befejezést, a régió 6-8 nagyobb településén, nem pedig minden településen. Ajánlatuk e tekintetben alig különbözik múltbeli aján­lataiktól, mely akkor is, most is elfogadhatatlan. A beruházás teljes mértékben hitelből való finanszíro­zásakor, (ekkor a teljes tulajdon az önkormányzatoké marad) közepes minőségű hitelfelvételek esetén is már 1995 év végére jelentős, mintegy 10 millió forintos nagyságrendű osztalékot tudunk magunkénak. A kamat és alaptőke teljes visszatörlesztésének évében (ez 10 év múlva következik be) az éves osztalék eléri a 240-260 millió forintot. Ezt az osztalékot az önkormányzatok megkapják és fejlesztésre használhatják. Hol tartunk ma? A teljes rendszerre vonatkozóan készen vannak a ki­viteli tervek. A kivitelezés helyi szinteken tavasszal in­dul be, amint az időjárás lehetővé teszi. Kábeltelevíziózásra már a telefon beüzemelése előtt lehetőség lesz, mert egyszerűbb alegységek kellenek en­nek beindításához. Minden településen, így Kartalon is a helyi telefonközpont épületében lesz a kábel TV. ko­ordinációs egysége „stúdiója”. Az is befizethet kábel TV-re, aki a telefonra nem fizetett be. Helyi műsorok engedélyezése, sugárzás időpontjának egyeztetése az önkonnányzatok hatáskörébe tartozik. Lehetőség lesz független helyi hírközlésre, helyszíni közvetítésekre, akár a szomszédos településekről is. Hangsúlyozni kívá­nom, hogy a telefon a fő cél, de az építendő hálózat egyszerűbb műszaki készenléti szinten már a kábel TV- re is lehetőséget ad. Butaság lenne ezt nem kihasználni már 1993. december 31-e előtt. A kivitelezés finanszírozását előbb leírtak alapján tu­lajdoni jogunk megtartása mellett célszerűbb minél na­gyobb részben kedvező hitelekből biztosítani, mintsem idegen beruházónak költségviselése fejében tulajdont át­adni. A megjelent távközlési törvény után megnöveke­dett a komoly szándékú külföldi potenciális befektetők érdeklődése is. Tehát, ha minden kötél szakadna, még mindig van kire és mire támaszkodnunk a cél elérésé­ben. A távközlési törvény a kiépült rendszerre vonatkozóan lehetővé teszi, hogy annak üzemeltetése is a kezünkben marad jon. Erre megfelelő garanciák már most láthatóak. Megnyugtatni kívánom a Tisztelt Olvasót arra vonatko­zóan, hogy a felvállalt telefonberuházás, kimondottan a választópolgárok érdekeit megőrizve és megvédve sínen van. Bízunk benne, hogy rövidesen a munkálatok látványo­sabb stádiumba érve, a ma még esetleg bizalmatlanul szemlélődök körében is optimizmust eredményez. Urbán Imre polgármester (Néhány tudnivaló a kábeltelevízióról a 8. oldalon! - a Szerk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék