Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1908-04-30 / 18. szám

184 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 11827. kig. 1908. sz. Seszták Mihály és neje Langer Anna körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák, továbbá a községi elöljáróságoknak. Békés vármegye alispánjának f. évi '5962. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Megkeresem, hogy az alábbi körözést törvényhatósága hivatalos lapjának legközelebbi számában közzétenni szíveskedjék Az 1898. évi január hó 24-én Nyitrán született kiskorú Seszták Julianna illetőségének megállapítása czéljából szülei, Seszták Mihály nagyszombati születésű, 61 éves, rom. kath. napszámos, aki családját az előlnevezett leányának születése után 1—2 évvel elhagyva ismeretlen helyre távozott és fele­sége, szül. Langer Anna kalászi (Nyitra vármegyei) születésű, 53 éves, róm. kath. napszámos, aki az 1906. év végén és 1907. év elején a budapesti Szent-Rókus kórházban ápoltatván, onnan ismeretlen helyre távozott, nyomozandók, feltalálásuk esetén úgy a maguk, mint Seszták Mihály szüleinek illetőségi viszo­nyaira nézve részletesen kihallgatandók, és a felveendő jegyző­könyvek Békés vármegye alispánjához küldendők “ Budapest, 1908. évi április 16. Fazekas, alispán. 12047. kig. 1908. sz. Langovecz Lajos körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester árnak, továbbá a községi elöljáróságoknak. Esztergom vármegye alispánjának f. évi 3027. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Megkeresem, hogy a Csibaj bányatelepen 1889. évben született s jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Langover Lajos cselédet törvényhatósága területén köröztetni, s feltalálása ese­tén úgy saját, mint szüleinek illetőségi viszonyaira nézve jegy­zőkönyvileg tüzetesen kihallgattatni s a felveendő jegyzőköny­vet hatóságomnak lehetőleg mielőbb megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítést nem kérek. Budapest, 1908. évi április hó 22-én. Fazekas, alispán. 12029. kig. 1908. sz. Viszocsányi Sándor körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák és a községi elöljáróságoknak. Szepes vármegye alispánjának f. évi 3544. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Megkeresem, hogy az 1887. évben Mateácsón született Viszocsányi Sándor hadkötelest hatósága területén köröztesse, feltalálás esetén atyja, Viszocsányi Gáspár illetőségi viszonyaira nézve tüzetesen hallgassa ki, s a felveendő jegyzőkönyvet ne­kem küldje át. Budapest, 1908. április hó 22. Fazekas, alispán. 12231. kig. 1908. sz. Vitos Izsák körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák, továbbá a községi elöljáróságoknak. Csik vármegye alispánjának alábbi szövegű átiratát tu­domás és eredményes nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. „Vitos Izsák magyar állampolgár csikcsekefalvi illetősé­gűnek, aki jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, egy határozat volna kézbesítendő, miért is felkérem czimet, hogy hatósága területén nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén tartózkodási helyét velem közölni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. április 25. Fazekas, alispán. 11823. kig. 1908. sz. Steiner Samu körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák, és a községi elöljáróságoknak. Bars vármegye alispánjának f. évi 2991. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Steiner Samu (Izrael) s őt követőleg kk. Steiner Olga, József és Ede illetőségi ügyében megkeresem a társhatóságot, hogy hivatalos lapja utján hatósága területén az állítólag 1864. évben, Cseke községben született, izr. vallásü Steiner Samu (Izrael) lakhelyét a legszélesebb körben nyomoztatni s feltalálás esetén arra nézve, hogy ő hol és mikor született, hol lett anyakönyvezve, hol és mikor lett állítva, részletesen felsorolva hol és mennyi ideig lakott, mi volt a foglalkozása, fizetett o valahol közvetlenül vagy közvetve adót, valamint arra nézve, hogy kik voltak szülei és ezek hol és mikor születtek, hol lettek anyakönyvezve, részletesen felsorolva hol és mennyi ideig laktak, mi volt a foglalkozásuk, fizettek e valahol közvetlenül vagy közvetve adót, jegyzőkönyvileg kihallgatni és a felveendő jegyzőkönyvet hatóságomhoz megküldeni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. évi április hó 16-án. Fazekas, alispán. 11372. kig. 1908. sz. Both Apollonia körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák, tovébbá a községi elöljáróságoknak. Pozsony vármegye alispánjának alábbi szövegű átiratát tudomás és eredményes nyomozás esetén jelentéstétel végett közlöm. Felkérem, hogy Gatán (Komárom m.) 1859. évben szü­letett Both Apollonia komornát törvényhatósága területén nyo­moztatni és feltalálás esetén jegyzőkönyvileg arra nézve, hogy szülei 1859—1887. években hol, mennyi ideig és mily minő­ségben tartózkodtak, kihallgattatni szíveskedjék. Budapest, 1908. április 16-án. Fazekas, alispán. 11250. kig. 908. sz. Tóth János körözésé. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák, továbbá a községi elöljáróságoknak. Pécs város polgár mesterének f. é 7288. számú átiratát nyomozás és eredmény' esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. Szíveskedjék Tóth János 38 éves körösi születésű, rom. kath. vallásu kocsist törvényhatósága területén nyomoztatni, feltalálása esetén őt összes illetőségi körülményeire nézve tü­zetesen kihallgattatni és a jegyzőkönyvet ide megküldeni. Ér­tesítést csak igenleges esetben kérünk. Budapest, 1908. évi április 16-án. Fazekas, alispán. 11825. kig. 1908. sz. Kis Erzsébet körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester untak, tozníbbá a községi előljárságoknak Bars vármegye alispánjának f. évi 2676. sz. átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Kiss Erzsébet s őt követőleg kk. Kiss Anna illetőségi ügyében felkérem, hogy az ismeretlen tartózkodásu Kiss Erzsé­bet (25 éves) lakhelyét hatósága területén hivatalos lapja utján a legszélesebben nyomoztatni s feltalálás esetén arra nézve, hogy ő hol, mikor született, hol lett megkeresztelve, kik voltak szülei s illetőségi viszonyaira vonatkozólag, valamint arra nézve, hogy szülei részletesen felsorolva hol és mennyi ideig laktak, mi volt a foglalkozásuk, fizettek e valahol adót, hozzájárultak-e személyes szolgálataikkal valamely község terheinek viseléséhez, kaptak-e nevezettnek szülei vagy esetleg létező testvérei vala­mely községtől illetőségi bizonyítványt, ha igen, mikor, mely községtől, mely évben és mily szám alatt, jegyzőkönyvileg a legrészletesebben kihallgatni és a jegyzőkönyvet hatóságomhoz megküldeni szíveskedjék.“ Budapest, 1908. évi április hó 16-án. Fazekas, alispán. 11826. kig. 1908. sz. Dodok Anna körözése. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák, további a községi elöljáróságoknak. Bars vármegye alispánjának f. évi 3020. sz átiratát nyomozás és eredmény esetén a megkereső hatóságnak köz­vetlen értesítése végett közlöm. „Dodok Anna s őt követőleg a Demsődön, 1898. évi márczius hó 25-én született kiskorú Dodok Mihály illetőségi ügyében megkeresem a társhatóságot, hogy hatósága területén hivatalos lapja utján a Garamrudnán, 1866. évben született Dodok Anna lakhelyét a legszélesebb körben nyomoztatni s feltalálás esetén őt arra nézve, hogy ő részletesen felsorolva hol és mennyi ideig lakott, mi volt a foglalkozása, fizetett-e

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék