Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-53. szám)

1914-04-16 / 15. szám

Pest-Piiis-Solt Kiskun Vármegye Hivatalos Lacia 149 városok fejlesztéséről szóló 1912. évi LVIIl. töi- véuycikknek a városok háztartására gyakorolt ■átalakító hatását, a munkát melegen ajánlom első sorban az érdekelt városok közönségének s ezenfelül mindazoknak figyelmébe, akik’hivatásuknál fogva a városok háztartásának joga iránt érdeklődnek. A munka ára bérmentve 5 kor. megrendel­het© a szerzőnél Budapest 1. kér. Vár, Pénzügy­minisztérium Budapest, 1914. évi április hó 4-én. Fazekas, alispán. IV. Személyi és egyéb hírek. Szabadság. Dr. Antóuy Béla, Szentendre vá­ros polgármestere f. hó 7-től két hétre szabad­ságra ment. Az államépitészeti hivatal áthelyezése. A .kereskedelemügyi in. kir. miniszter urnák f. évi március hó 30-án 2940. ein. sz. a. kelt rendelete folytán az Államépitészeú hivatal helyiségei I. kér. Disz-tér 8. sz. ház IV. emeletére helyezte­tett át. Uj honpolgárok. A vármegye területén ma- .gyár állampolgárságot nyertek a kivetkezők : Harjeií Weisz Zsigmond Rákosszentmihály, Bolzanó lnrányi Henrik Pécel, dr. Kinsele Strausz .Róbert Csömör, Baller Szabó Ottmár Kistéiény, Tautz Ágoston Rákospalota, Reichel Tokács Mária Csömör, Dittr.ch Czirják Hyppolit Csömör, Achs Károly Izsák Pécel, Schver Perl Adolf Csö­mör, Hube Adolf Csömör községben, Opteimann Ferenc Újpest váiosában, Barta Szabó Ludmilla -Gsömör, Schlesinger Ráchel Pestszentlőrinc, Lott- ner János Erzsébetfalva, Frank Lukács Mária Rákosszentmihály, Éliás József Vencel Csömör, Blahut József Törökbálint, Lanyer Weiszberger Rezső Csömör, Czimey C irai Frigyes Pereg, Passy Rezső Péter Pereg, Pleyer Pécsi Antal Pécel, Sniger Schill Julianna. Rákosszentmihály, Cerny Kiss Károly Csömör, Wachtel Balog Olga Kispest, Skoropa Józset Pestszentlőrincz, Rózen Kalmár Kázmér Csömör, Szvoboda Bagóra Gusztáv Kis­pest, Hladisch Deinbeck Stefánia Békásmegyer, Stevani Kiss Mária Isaszeg, Liwy Neu Rezső Kerepes, Hampe Német Berta Rákosszentmihály, Paulus János Kispest, Iglics Hermina Wilhelmina Franoiska Kispest, Gellért Vilma Kispest, Palásti Nagy József Ujhartyán, Moksyskó József Csömör, Kunora Magyaróvári Szaniszló Csömör, Kopacsek Vince Kispest, Karbusitzki Vencel Kispest, Mayer Bekő Antal Csömör, Lüder Guttvill Ágoston Rákos- sztmihály.Soleti BányaiTemistoklesRákossztmihály Stich Eisler Lipót Bia, Weisz Dávid Erzsébetfalva, Horbácz Sámuel Pestszentlőrinc, Jakoverth József Rákospalota, Bayer Rezső Békásmegyer, Slack Evva Szaniszlava Mária Csömör, Sabetay Haizen Hassid Kispest, Czaba János Kispest, Priebisch Salamon Antal Csömör, Prochaska Nagy Mária Csömör, báró Codella Solymossy Antal Csömör, báró Holtz Kóka Franciska Karolina Kispest, Prykril Károly Ferenc Csömör, Csekanszky Jenő Tivadar Rákoscsaba, Vlecek Salgovits János Uj­hartyán, Monczka Kovács Gottfried Kispest, Ze- bisch Rosenfeld Paula Ujhartyán, Windberger Gyula Vecsés, Schimmel Szalay Ferencz Kistarcsa, Paul Szalay Ernő Alajos Czin- kota, Reiter Lőwy Jozefa Csömör, Gümer Poór Alexandria Júlia Ujhartyán, Certl Fischer Ágoston Hugó Csömör, Mensik Hackl Anna Kis­pest. Robel Russi János Csömör, Thomasser Schvvindt Anna Csömör, Glattaner Paschka Elza Rákoskeresztúr, Steindl Erdős Ferenc Csömör, Pergmann Engler Berta Csömör, Russ Hirsch Mária Teréz Ludmilla Ujhartyán, Leibacher Beke Rezső Piliscsaba, Reiterer Vöczköndi Anna Csö­mör, Löttler Pap Adél Csömör, De Ros Fritzgerald Nagy Mária Kispest, Lössel Braun Frigyes Gottfried Csömör, Casstelazzi Lipót Ambrus Bé­kásmegyer, Nikolaus Monda Ilona Kispest, Leiner Lipót Bugyi. Feigel Weisz Berthold Rákosszent­mihály, Raníhold Ellbogen Erzsébet Katalin Csö­mör, Peéri Pohár Frigyes Csömör, Rusztler Braun Emma Kispest, Holczer Lajos Kispest községben. V. Pályázatok, hivatalos hirde­tések és köröz vények. ad. 10434. 914. sz. Ismeretlen öngyilkos körözése. Valamennyi járás föszolgabirájának, r. t. városok polgármesterének és községek elöljáróságának. Tudomásulvétel végett közlöm, hogy a f. é. március hó 7-én a Lukács fürdőben öngyilkossá lett férfi időközben felismertetett, minélfogva a vármegyei hivatalos lap folyó é. 11-ik számában közétett 10433/914 sz. rendeletem tárgytalan. Budapest, 914. április 6. Fazekas, alispán. 13237. 914. Eiben János segélyezésének megtagadása. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák, valamint az összes községek elöljáróságainak. Máramaros vármegye alispánjának f. é. 5912. sz. átiratát tudomásvétel és miheztartás végett közlöm: Eiben József nagybocskói lakos könyöradományok gyűjtésével folyton az országban csavarog és számtalanszor a hatóságok segélyét veszi igénybe. E segélyeket, Nagybocskó községnek mint illetőségi községének kellett megtéríteni. Miután Nagybocskó község jövőben adandó előlegeket meg­téríteni nem hajlandó, felkérem hogy hatóságához tartozó kö­zségeket utasítani szíveskedjék, hogy nevezettől jövőben a segélynyújtást tagadják meg. Budapest, 914. április 7. Alispán helyett: Agorasztó, sk. főjegyző. 10388. 914. sz. Krizsil Flóriánná körözése. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák, valamint az összes községek elöljáróságainak. Vácz város által Krizsil Flóriánná illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált férjének az 1861. évben Sempte községben szül. Krizsil Flóriánnak illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett 16 év óta ismeretlen helyen tartózkodik. Felhívom ennélfogva hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztassa, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen hallgassa ki, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra kívánja be és terjessze be. Nemleges jelentés mellőzendő. Budapest, 914'. március 26. Alispán helyett: Agorasztó, főjegyző. Körözvények. 2592. kig. 914. Sükösd község határában egy 55 év körüli napszámos külsejű férfi hulla találtatott. Külerőszak nyoma nincs rajta, bajusza és rövid nyírott szakála őszbe vegyült, szeme kék, különös ismertető jele nincs. Kiskőrös, 914. április 2. Szolgabiró. 1504. kig. 914. Folyó évi március hó 22-én Solt köz­ség határában a Dunából egy ismeretlen férfi hullája fogatott ki. Személyleirása : termete középerős, haja gcsztenyebarna, arca gömbölyű, szemei lecsukottak, orra ellaposodott, szája rendes csukott, fogai épek, bajusza és szakála nincs, mert valószínű a vízben kiázott. Ruházata : ing, alsónadrág, fekete vékony kabát, sárgaszinü mellény, sárgásfekete csikkal kocká­zott nadrág és egy fekete viselt bőrcipő. A hulla legalábbis 4—6 hét óta vízben van, külerőszak nyoma nincs rajta. Nyomozást, eredmény esetén értesítést kérek. Dunavecse, 914. április 2. Főszolgabíró. 572. 914. szám. Szántó György nagykőrösi lakos a folyó évben közelebbről meg nem határozható időben egy fekete 7 éves jobb farán B. bélyegü bivalyról kiállított isme­retlen számú járlatlevelét elvesztette.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék