Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1938 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1938-07-21 / 29. szám

XXXVI. évfolyam S9. száB» PEST-PILIS-SOLT-KISKÜN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatalt BUDAPEST IV., VÁRMEGYEHÁZ i&etf jelenik minden csütörtökön Az alispán megbízásából szerkeszti t DB LOVÁSZY GÁDOR szolgabiró Lapkiadói Pest-Pllis-Solt-Kiskan vármegye közönsége Előfizetési ár egy évre. • 24.-» pengő Egyes szám ára .................... • —.50 fill. H irdetési díj mm-soronként —.28 fill. Előfizetési és hirdetési dfj csekkszámla 55215. TARTALOM: I. ROVAT. 56—1938. igv. Dediusaky Gyula kiskőrösi ág. h. ev. lel­késznek a törvényhatósági bizottságba való behívása tárgyában 333 6U—1938. igv. Molnár Antal pestszemtimrei lakosnak a vármegyei törvényhatósági bizottságba való behí­vása tárgyában .........................................................................334 68—1938. igv. Joó Sándor újpesti lakosnak a vármegyei törvényhatósági bizottságba való behívása tárgyában 331 67— 1938. igv. Szende Andor budapesti lakosnak a tör­vényhatósági bizottságba való behívása tárgyában. 335 68— 1938. igv. Dr. Makay Pál budapesti lakosnak a vár­megyei törvényhatósági bizottságba való behívása. 335 69— 1938. igv. Vitéz dr. Endre László alispán törvényha­tósági bizottsági tagságának igazolása tárgyában. 336 70— 1938. igv. Ney Géza nyug. vrn. főjegyzőnek vm. tör­vényhatósági bizottsági tagságának törlése........................336 71— 1938. igv. Dr. Símig Gyula nyug. vm. árvaszéki elnök törvényhatósági bizottsági tagságának törlése tban. 336 72— 1938. igv. Szánthó Pál ny. főszolgabíró törvényható­sági bizottsági tagságának törlése tárgyában. . . . 337 74—1938. jgv. Weisz Mór budapesti lakos elhalálozása folytán törvényhatósági bizottsági tagságának meg­szűnése. ........................................................................ ’ > 337 7 6—1938. igv. Réder György budafoki lakosnak a tör­vényhatósági bizottsági tagságról való lemondása tárgyában. ....................................................................... • 337 1 4477—1938. 2039. kgy. sz. Vármegyei Szűkölködó'k Alap­jának 1937. évi zárszámadása.......................................................... 338 L Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye igazoló választmányá­nak Budapesten, 1938. évi július hó 12-én tartott ülésén. 56—1938. igv. szám. Tárgyaltatott a vármegye alispánjának ad. 17138—1938. kig. számú véghatározata, amely szerint Hnlvej István volt kiskőrösi ág. h. ev. lelkész törvényhatósági bizott­sági tagságának megszűnése folytán a törvényható­sági bizottságba rendes tagként Dedinszky Gyula kis­kőrösi ág. h, ev. lelkészt hívta be. Véghatározat: A vármegye alispánjának 1938. évi április hó 19-én ad. I. 17138—1938. kig. szám alatt hozott határozatát hivatalból felülvizsgálva, Dedinszky Gyula kiskőrösi 15023—1938. 2040 kgy. sz. Vármegyei Szegény Alap 1937. évi zárószámadása. ..............................................................338 a d I. 21163—1938. 2314. kgy. A vármegye alispánjárnak előterjesztése Paulini Vendel vérségi lakosnak a th. ebadóalapból való segélyezése tárgyában............................339 2 2635—1938. kig. 2315 kgy. A vármegye alispánjának elő­terjesztése Szabó Sándor tószegi lakosnak a th. eb- adóalapból való segélyezése tárgyában.................................339 II. ROVAT. 39853—1938. kig. Budapest székesfővárosban kubikus­szállás megnyitása ...................................................................339 I II. ROVAT. 3966—1938. kb. Az újonnan alkalmazott nem állami elemi iskolai segédtanítók államsegélye tárgyában. . . . 340 38172—1938. kig. A Sokgyermekes Szegény Magyar Anyák Országos Szent István Fiúottlionának ké­relme sajtótermék terjesztésének engedélyezése tban. 340 38947—1938. kig. Grauer Miksa budapesti bejegyzett cég „fűszerekkel ízesített eeetkiilönlegesség“ elnevezésű eeetkészítményeinek engedélyezése tárgyában. . . . 34G 39595—1938. kig. Budapest székesfőváros területére ér­kező burgomyaszállítmányok vizsgálati díjának visz­szaf izetése. ...................................................................,,340 4 0036—1938. kig. Adománygyűjtési engedély..........................341 ág. h. ev. lelkésznek vármegyénk törvényhatósági bizottságába vallásfelekezeti érdekképviseleti jog cí­mén viselt bizottsági tagságát — az 1929. évi XXX. t.-c. 21. §-ának 2. bekezdésében biztosított jogunk alapján igazoljuk. Indokolás. 1938. évi március hó 2-án 19—1938. igv. szám alatt hozott véghatározatunkkal Hulvej István volt kis­kőrösi ág. h. ev. lelkésznek vármegyénk törvényható­sági bizottságában vallásfelekezeti érdekképviseleti jog címén viselt rendes bizottsági tagságát megszün­tettük, mert nevezett a Kiskőrösön viselt lelkészi állá­sáról lemondott. A vármegye alispánja a törvényhatósági bizott­ságba ekként megüresedett, rendes bizottsági tagsági helyre, a kiskőrösi evangélikus gyülekezetnek másik lelkészét Dedinszky Gyulát hívta be. Minthogy a behívás szabályszerű volt, Dedinszky Gyula rendes törvényhatósági bizottsági tagságát iga­zolni kellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék