Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1943 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1943-03-11 / 11. szám

TE5T-PTU5-50LT-KISKUN VARMEGYE HIVAT ALPS LATJA xli. évf. 11. szám. 1ŐÓ ján bírt rendes bizottsági tagságát, — az 1929. évi XXX. t.-c. 18. §. 2. bekezdése értelmében, — igazoljuk. j Indokolás: A kiskőrösi járás üresedésben lévő főszolgabírói ál­lására dr. Benedek János szolgabíró, tb. főszolgabírót választatták meg. Minthogy az 1929. évi XXX. t.-c. 6. §-ának 1. be­kezdése a) pontja alapján a járási főszolgabírák hivatali állásuknál fogva tagjai a törvényhatósági bizottságnak, dr. Benedek János rendes törvényhatósági bizottsági tagságát igazolnunk- kellett. Ezen véghatározat ellen a m. kir. közigazgatási bírósághoz panasszal lehet élni, amely panasz jelen véghatározatnak a Vármegyei Hivatalos Lapban való megjelenését követő 8. naptól számított 15 nap alatt az igazolóválasztmány iktatóhivatalánál nyúj­tandó be. Erről értesítjük: 1. a vármegye főispánját, 2. a vármegye alispánját, 3. a vármegye közönségét a Vármegyei Hivatalos Lapban való közzé'étel útján, 4. Dr. Benedek János főszolgabíró, kiskőrösi lakost és 5. a törvényhatósági b'zottsági tagok törzsköny­vezető j ét tudomásulvétel végett. Kmft. Dr. Viczián István s. k. főispán, mint elnök. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye igazolóválasztmányá­nak, Budapesten, 1943. évi március hó 5. napján tar­tott ülésében, 28—1943. igv. szám. > Tárgyaltatott: Dr. Palotay József vm. aljegyző, tb. árva­széki ülnök árvaszéki ülnökké választása. Véghatározat. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közönsége 1942. évi február hó 10. napján tatott rendes bizottsági köz­gyűlésében dr. Palotay József vármegyei aljegyzőt árvaszéki ülnökké választotta meg. Nevezettnek árva­széki ülnöki állása alapján bírt rendes bizottsági tag­ságát, — az 1929. évi XXX. te. 18. §. 2. bekezdése értel­mében igazoljuk. Indokolás: Az 1942. évi június hó 23. napján 94—1942. igv. szám alatt hozott végljatározatunkkal dr. báró Vécsey József árvaszéki ülnök törvényhatósági bizottsági tagsá­gát nyugalombavonulása folytán megszüntettük. Mint­hogy az 1929. évi XXX. t.-c. 6. §-ának 1. bekezdése a) pontja alapján az árvaszéki ülnökök hivatali állásuk­nál fogva tagjai a törvényhatósági bizottságnak, fent- nevezett állásra pedig dr Palotay Józsefet választották meg, nevezettnek rendes törvényhatósági bizottsági tagságát igazolnunk kellett. Ezen véghatározat e len a m. kir. közigazgatási bírósághoz panasszal lehet élni, amely panasz jelen véghatározatnak a Vármegyei Hivatalos Lapban való megjelenését követő 8. naptól számított 15 nap alatt az igazolóválasztmány iktatóhivatalánál nyuj.andó be. Erről értesí'jük: * 1. a vármegye főispánját, 2. a vármegye alispánját, 3. a vármegye közönségét a Vármegyei Hivatalos Lapban való közzététel útján, 4. Dr. Palotay József árvaszéki ülnök, budapesti (Vármegyeháza) lakost és 5. a törvényhatósági b'zo'tsági tagok törzskönyv- vezetőjét tudomásulvétel végett. Kmft. Dr. Viczián István s. k. főispán, mint elnök. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye igazolóválasztmányá­nak, Budapesten, 1943. évi március hó 5. napján tar­tott ülésében. 29—1943. igv. szám. Tárgyaltatott: a bányakerületi evangélikus püspöki hi­vatal 222—1943. számú átirata, amely szerint Dedinszky Gyula evangélikus lelkész a kiskőrösi állásáról le­mondott. Véghatározat. Dedinszky Gyula kiskőrösi evangélikus lelkész val­lásfelekezetek képviselete címén bírt törvényhatósági bizottsági tagságát az 1929. évi XXX. t.-c. 21. §-ának 1. pont 4. alpontja alanián megszüntetjük. Egy-'dejűleg fe'hívjuk a vármegye alisn'nj át, hrgy jelen véghatározat jogerőre emelkedése után a kis­kőrösi evangélikus egyházközség újonnan megvá’asz- tott lelkészének behívása iránt megfelelően intéz­kedjék. Indokolás: Dedinszky Gyula vallásfelekezetek képvsele'e címén vo’t tagja a*törvényhatósági bizottságnak, mint a kiskőrösi evangélikus egyházközség választott lel­késze. A bányakerületi evargélikus püspöki hivatal érte­sítése szerint nevezett ezen állasáról lemondott, mert a békéscsabai evangélikus egyházközség vá aszto ta lelkészévé, m ért is nevezett törvényhatósági bizottsági tagságát meg kellett szüntetnünk. Ezen véghatározat ellen a m. kir. közigazga'ási bírósághoz panasszal lehet élni. amely panasz jelen véghatározatnak a Vármegyei Hivatalos Lapban való megjelenését követő 8. naptól számított 15 nap alatt az igazo’óválasztmány iktatóhivatalánál nyújtandó be. Erről értesítjük: 1. a vármegye főispánját, 2. a vármegye alispánját, 3. a vármegye közönségét je’en véghatározatnak a Vármegyei Hivatalos Lapban való közzététel útján, 4. Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, békés­csabai lako-t, 5. a Bányakerüle'i Evangé’ikus Püspöki Hivatalt hivatkozással 222Í1943. számú átiratára és 6. a törvényhatósági bizottsági tagok törzskönyv­vezetőjét tudomásulvétel végett. , Kmft. Dr. Viczián István s. k. főispán, mint elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék