Pesti Hírlap, 1844. július-december (366-417. szám)

1844-11-07 / 402. szám

kezÄ esetekben: 1) ha a’ministerium a’követek’háza ál­tal vád alá helyeztetik ; 2) ha a’ király’ személye és méltó­sága, avagy az ország’ bátorsága megtámadlatik; 3) saját tagjai felelt is (nincs kitéve minő esetekben) 5 hoz ítéletet. Eddig a’ követek három évre választattak , ezentúl a’ ministerium által előterjesztett javaslat szerint öt évre vol­nának választandók A’ javaslat kilörlendőnek tartja azV-ik rész’27-ik czik- két, melly igy szól: ha a’ király december’ első napjáig a’ cortest egybe nem hivja, ezen napon magától egybefogiilni az. A’ 28 ik czikk szerint a’ cortesnek jogában állott ha­sonlóul minden egybehivás nélkül egybegyülnirendkivülileg, ha e’ trón üres vala, avagy a’ király nem hivhatá egybe a’ törvényhozó festet. A’ reform-javaslat ezen esetben az ösz- vehivási jogot a’ kormánynak kívánja átadatni. Kitörölni kívánja a’ kormány a’ 37-ik czikket, melly azt mondja: hogy az adó’ és hitel’ dolgában először a’ kö­veti tábla határoz. A’ VI ik részben ezen czimmel: A’ királyról, a’javas­lat szerint az ötödik czikk kihagyandó volna; ezen czikk következőkép’ szól: A’ király, különös törvény’ engedel- me nélkül nem idegenithet el az országból semmit, nem adhat helyet az országban külföldi katonaságnak, nem lép­het szövetségre, kereskedési vagy más pénzfizetést felté­telező szerződésre, nem távozhat el az országból, nem léphet házasságra , valamint azok sem, kik öröködési jog­gal bírnak a’ trónhoz, és végre nem mondhat le a’trónról. A’ 49-ik czikk elébe , melly igy szól: A’ királyi ház’ adományzása (dotatiója) mindeniknek országlása’ kezdeté­vel a’cortes által fog meghatároztatni,— a’kormány ezt javasolja tenni: A’ király, házasságra lépte előtt, értesíteni fogja arról a’ cortest, melly a’ házassági egyességben fog­lalt pontokat, mellyek törvénybe iktatandók, tanácskozás alá fogja venni. Az 54-ik czikk, melly azt határozza meg, hogy a’ cortes a’ királyságra képteleneket, és azokat, kik képtele­nekké lehetnek, kizárhatja, következőleg javasollatik mó­dosíttatni. A’ kormányzásra képtelenek, és azok, kika’ koronára nézve káros dolgokat követnek el, külön tör­vény által kizárhatók a’ trónörnködésből. Az 1837-ki alkotmány szerint a’ király’ kis kői ósága’ idején a’ cortes, vagy egy, vagy két, vagy három személy­ből álló kormányzóságot nevez ki. 57§.Mi elölt ez megtör­ténnék, a' kormányzóság a’ ministeriumnál van. (58 §.). A’ kormányzóság a’ kir. hatalmat teljes kiterjedésben gyako­rolja (59. §.) A’ reform-javaslat ezen három pontot követ­kezőleg változtatja. A’ király’ kis korúsága alatt annak atyja, avagy anyja, ’s ezeknek hiányáhan a’ legközelebbi rokon fogja a’ kor­mányzóságot gyakorolni. A’ kormányzóság’ gyakorolhatása végett a’ király leg­közelebbi rokonának spanyolnak , húsz évet betöltöttnek, ’s külön törvény által előre ki nem zártnak kell lennie. A’ kormányzó a’ királynak minden hatalmával él. A’ kormányzó a’ cortes előtt megesküszik a’ kiskorú király , ’s az alkotmány és törvények iránti hü'égre. Ha a’ cortes együtt nincs, a’ kormányzó azonnal egybehívja. Ad­dig is azonban leteszi az esküt a’ ministerium előtt, Ígérvén azt a’cortesben megújítani. Ha senki sincs, kit joggal illetne a’kormányzóság, a’ cortes fog kinevezni vagy egy, vagy három, vagy öt sze­mélyből állót. A’ Xl-ik részben, melly az ayuntamientosról szól, a’ 70-ik czikk, melly igy szól: A’ városok (tehát csak a’ városok, azaz: nem a’tartományok, kerületi k avagy me­gyék) a’ lakosok által választott municipalitások (itt a’ mu- nicipálitás igazán helyhatóságot és nem megy,rendszert tesz) által önmagokat kormányozzák, — következőkép’ javasollatik módosíttatni. A’ városoknak helyhatóságuk lesz a’ választásra jogosított lakosok által választott tagok’ sze­mélyében. A’ XIII-ik rész 77-ik czikk. melly igy szól: Minden tartomány saját katonasággal fog bírni, mellyet az illető tartomány’ határain kívül a’ eorles’ engedelme nélkül hasz­nálni nem lehet, — kitöröltetik. Hasonlóul kitöröltetett ezen ragasztók is: Az esküttszék általi eljárásnak, midőn és mikép’ leendő megállapításáról külön törvény fog rendelkezni. Ezen alkotmány-reform ellen a’franczia lapok szinte tö- megestől mindnyájan felzudulnak; még a’ Journal des De­bets is, melly egyébiránt kiünŐ kímélettel viseltetik a’ mos­tani madridi főszereplők iránt, ezt mondja a’ többek között: Ezen javaslatban van jó is, de az egészet nem helyeselhet­jük. A’ Constitutionnel azt mondja, ezen reform-terv con- tra-rcvolutio. A’ National pedig tovább megy, ’s egyenesen szemtelen contra revolutionaris bandát említ a’ spanyol mi- nistcriumról szoltában. SZERBIA A’ Joannovics Sztojan’ vezérlete alatt meg- kisérlett lázadásról, ’s ennek, miután Sztoján az oct. 7 di- kén történt útközeiben a’ holtak között maradott, elnyoma­tásáról már szóloítunk. Újabb hirek szerint most a’ vajdává nevezett Yucsics és társai bíráskodnak a’ lázadásban részt­vevők felett, ’s ha az „Ofner und Pesther Zeitung’“ szerb levelezője által közlőit adatok hitelesek, borzasztó kegyet­lenkedéssel. HOLLANDIA. Oct. 21-kén megnyitá Hágában a’ ki­rály az országgyűlést. BELGIUM Brüsselben ugyanaz történt oct. 22-én. HELVETIA. Luzernben a’ nagy tanáes 70 szavakkal 24 ellenében a’jezsuiták’ behívását elhatározta. Gorove István elmésen jegyzi meg Nyűgöt czimü munkájában, miszerint kívánja olvasójának , ki a’ hazából ki nem lép, hogy soha se lásson jezsuitát, azaz: hogy Magyarországban soha se legyen jezsuita. Egyébiránt a’ mindennemű torzsalkodások Helvotiában folyton folynak ; természetesen, mert hiszen, nem mondjuk szilárd , de épen legkisebb középponti kor­mány sincsen, ’s még mindig alkalmazni lehet a’ szavakat, mellyeket már régen elmondtak róla : Helvetia homi- num confusione et divina provisione (de nem , annak rende .szerint, kormány által) regitur. Egy időben két- ségbevoná a’ Nemzeti Újság állításunkat, miszerint a’ cen­trálisaimnak, azaz a’ központi kormánynak hiánya oka Hel- vetiában a’ bajoknak , és tudja isten, mit mindent hordott össze, miszerint a’ vérengző versenygések és több effélék­ben van az ok, nem tudván figyelmeztetés után sem fel­fogni, m'szerint épen magoknak ezen dolgoknak is, ’s kö­vetkezőleg az összes bajoknak felsőbb oka végtére is a’ centralisatio’ hiányában van. Szerkeszti S z a 1 a y L á s z 1 ó.___________ 402. szám. Hivatalos tudósítások. Nov. 7-én 1844. C498) Bírói árverés (3,3) Kiss-Jankovich alapítványi pénztárnak megítélt követelése végeit a’ dunántúli kerületi tek. tör­vényes itélő-tábla által elmarasztalt néhai Salamon Ferencz örökösinek t. ns Fejér megyei felső-alapi nemes birtokából biróilag lefoglalt rész, sőt szükség esetében több is f. évi november 28kán árve­retni fog. Sz. Fejérvár, october 21kén 18U. Mészöly Elek, _______________________________t. ns Fejér vmegye szolgabirája, mint kiküldött árverő biró. ( 49°) írószerek árverése. (3,3) Miután megbukott Sacelláry Ignáoz D. hitelezői!cl a' megkísértett egyesség nem sikerült, min­den e’ csődtömeghez tartozó Írószerek a’ hitelezők legutóbbi végzésekként f. é. november 5kén és utana következő napokban Pesten a’ nagytiid-utezábaoi boltban, árverés utján el fognak adatni. Költ Pesten, october 28dikán 1844. lAoemtzy Györgry, tömeggondnok. Frank Ferencz5 és fia5 pakfcng-bronz-áru-lerakóhelye becsből (unter Biäunerstrasse 1833. sz. a.) ajánlkozik jelenlegi pesti vásáron készítményeivel a’ ma­gas nemességnek, és a’ tiszteit közönségnek. — Sátora van Pesten az ujpiaczon bécsi-utczában, ’s Dc- breczenben német-uiczában a’ vásártér elején. — Újon megjelentek és főkép ajánlandók: negyedórái« nyílt müvezettel pakfongból, játékmüves képórák, szinte kaphatók Olbrich-féle jáiéktnüvek 22 p. frton, s mindenféle asztali—készületek, kávégépek, csöbrök, ezukorkosarak, mosdóedények, asztali-gyertya- tartók, ’stb. templomszerek pakfongból és ezüstből: mellyek e’ folyvást tarló jegyekkel „pakfong Frank" vannak ellátva. Ó pakfongnak fontja az én jegyemmel 2 p. forinton vétetik meg. ____________________________________ Éránk Ferón«/. t 485j Hirdetmény t3,3J a’ magyar középponti vasútról. A’ magyar középponti vasútnak legfensőbb helyen inegei ősitett társulati szabálynak, 5. §a kö­vetkeztében, a’ 250 p. ftot érő 497 db partialisból álló alabb következő 69 db inleiimalis bizonyság­iratok (Scheine) — mellyekre, jóllehet az ausztriai cs. kir. szabadalmazott ,Wiener[, az egyesült ,0 fn er-Pes ther', ,a’ Pressburger', ’s az ,Augsburgi Allgemeine' cziimí lapokba ugy- szinte a’ ,Pesti hírlap'- ’s a’ ,Hírnökbe' f. évi sept. lökétől kezdve a’ felszólítás hároms/or igtattatott be, az első 5%-es befizetésnek a’ f. évi július Íjén veszendő félben levő pótlása, további 5% f. hó sept. 17kére határozlatott praeclusiv-határidőre meg nem tétetett, — a’ társulat könyveiből kilöriiltettek-, elveszetteknek és érvényteleneknek nyilváníttattak, ’s az azokra eddigien történt 5"/o-es befizetés, a’ társulat, fenálló joga következtében, annak tulajdonául tekintendő. E’ kitörlött 497 szám helyébe uj interimalis partial-iratok fognak készítetni, mellyckrö'l a’ leg­közelebbi rendes közcvülés rendelkezend. Főszám: 9 Átirati szám : 2 Szól 10 db partiálra. Főszám 397 Átirati sz. 1 Szól 5 db partialisra. 33 9 33 33 3 33 10 33 33 33 397 3) 33 3 33 5 33 33 9 33 33 53 33 10 33 33 33 397 33 33 4 33 5 33 33 15 33 33 1 33 10 33 33 33 398 2 33 5 33 33 15 33 33 4 33 10 33 33 33 439 33 33 1 33 3 33 33 18 33 33 4 33 10 33 33 33 439 33 2 33 3 S3 33 19 33 33 2 33 10 33 S3 33 439 33 33 3 33 3 33 33 73 33 33 8 33 10 33 33 33 439 33 4 33 1 33 53 84 33 33 2 33 10 33 33 33 452 33 2 1 33 33 84 33 33 3 33 10 33 33 33 454 33 — 33 2 33 33 97 33 33 6 33 10 33 33 33 458 33 3 33 5 33 33 106 33 33 3 33 20 33 33 33 533 33 — 33 2 33 33 131 33 33 3 33 10 33 33 33 551 33 33 — 33 1 33 33 166 33 33 2 33 50 33 33 33 629 33 33 — 33 3 33 33 180 33 33 2 33 10 33 33 33 679 33 33 — 33 5 33 33 194 33 33 5 33 10 33 33 33 681 33 33 — 33 5 33 33 217 33 33 5 33 10 33 33 33 721 33 33 4 33 3 33 33 247 33 33 24 33 10 33 33 721 33 7 33 3 33 33 247 33 33 31 33 10 33 33 33 736 33 33 — 33 1 33 33 248 33 33 14 35 10 33 33 33 750 33 33 2 33 3 33 33 249 33 33 7 33 10 33 33 33 750 33 33 3 33 3 33 33 249 33 33 9 33 10 33 33 33 750 33 33 4 33 3 33 33 258 33 33 10 33 20 33 33 33 750 33 33 5 33 3 33 33 261 33 33 13 33 20 33 33 33 750 33 33 6 33 3 33 33 262 33 33 5 33 10 33 33 33 750 33 33 7 33 3 33 33 273 33 33 3 33 10 33 33 753 33 33 2 33 3 33 33 273 33 33 4 33 10 33 33 766 33 33 1 33 3 33 33 274 33 33 8 33 10 33 33 773 W 33 — 33 1 33 33 287 33 33 3 33 10 33 33 783 33 33 — 33 1 33 »3 305 33 33 15 33 10 33 33 793 33 33 — 33 1 33 33 320 33 33 1 33 10 33 33 33 805 33 33 33 1 33 33 33 320 33 33 2 33 10 33 33 33 847 33 33 — 33 1 33 33 33 343 33 33 1 33 5 33 33 S3 879 33 33 2 33 3 33 33 33 343 33 33 2 33 5 33 33 33 879 33 33 3 33 3 33 33 33 353 33 33 — 33 1 33 33 összesen 497 Pozsony, october 20kán 1844. A' magyar középponti vasút igazgatósága által. (498) Fris yágotthus-pástétomok, és irosvajas tészták, naponként 9 órától 1 óráig, ’s több legjelesb nagyságú sütemény-darabok, ugyszinte adagokban fasylaltak , mellyek kitűnő jóságok- és finomságokról ismeretesek, kaphatók I¥aisz József czukrásznál, Pesten Doroltya-utczában „az Európához.“ (át9) (1, 2) Weidenhoff er Ignácz divatáru-kereskedése — Pesten váczi-utczá- ban „Maria Anna magyarországi királynéhoz" — ajánlja mindennemű legdiszesb keiméit, úgymint a’ hölgyeknek: köpenyek-, felrti- htik- és ruháknak való kelméket, nagy vá­lasztékban levő kész hölgyi inantllle, tuni­ca, bournoi és cnnezongHlléroUat j — férfiaknak: legjelesb mellény- és téli naalrágkelliléket, eeliarpe*, mindennemű nyati- és selyem zsebken­dőket, ugyszinte megújított választékban min­dennemű hutorkelméket. A: sokféle kelmék megnevezése nélkül is re­ményi a’ fennevezett számos látogatást, mivel ő olly helyzetben van, hogy a’legújabb és legdival- szérübb kelmékkel — minőt a' divat a’ jelen idő­szakban igényel — bizonyosan szolgálhat. clüF) Singer József (2> 4) férfiszabó Pesten (.váczi- és nagyhid-utezai Mo- csonyi-féle szegletházban földszint) alázatosan je­lenti : miszerint a’ jelen évszakhoz alkalmazott ’s a' legújabb divat szerint készült férfiruhákkal nagy vá­lasztékban van ellátva, és a’ mellett ízletesen ren­dezett kelméi bőségben vannak; ’s ezen kívül olly helyzetben van: hogy az olly igen kívánt honi kelmékkel is szolgálhat, és a’ t. ez. vevőinek teljes kívánsá­gukat képes kielégíteni, mivel ő ezen módon minden az ő szakjához tartozó megbízásokat legpontosabban kész teljesíteni; a’ jutányos ár tekintetében periig olly helyzetben van, hogy minden lehető követelé­seknek megfelelhet; ennélfogva reményű a’ t. ez. ve' ők megelégedését továbbá is megnyerni. (489) (3,3) Magyar központi vasúti hirdetmény. Illő elbocsátással és jó bizony itványnnyal ellá­tott kőtnivcs-legények, rnesterségökben fcglalkodást azonnal találhatnak, melly iránt kérdezősködhetnek a’ technikai hivatalban Pesten váczi-uton a’ ezukor- gyárnak átellenében. (507) Ajánltatik (2,3) honi vászon 's találtatik magyar kereskedelmi «tár­saságnál Pesten, városház-tér Almásy-házi>an 2dik emeletben. (487) (3, 3) Szálfa-eladás Cs. kir. ráczkevi uradalom részéről közhírré té­tetik, hogy alább megnevezett helyeken és napokon, az ezen uradalmi erdőkben eladásra kitűzött puha él kemény szálfa, szálszámra, vagy pedig részenkint, tartandó nyilvános árverésen készpénzbeli fizetés mellett eladatni fog. Az árverési határnapok e’ következendők, u. m.: A’ makádi erdőben f. évi november 9kén; a’ peszéri „ „ „ 27. és 28kán; az angyeli szigetben „ » 30dikán; az ujfalusi „ „ december 4. és 5kén; a’ loorei erdőben „ „ 11. és 12kén. Költ Promontorban, october hó 29dikén 1844. csői) Hirdetmény <2> 2) a’ Pest-Eperjesi gyorsutazási intézeltől. November 7kén kezdődnek Pest és Eperjes kö­zött a’ szokott télbeli kocsizások, meliyeknél az utasok Gyöngyösön és Miskotczon meghálnak, és ennek következtében a’ kocsik hetenkint csak 5ször indulnak, tudniillik : vasárnap, kedd, szerda, csütörtök és szombati>n. Pestről az elindulás az épen nevezett na­pokban korán reggel a’ vadászkürti vendéglőből történnek, a’ hol is a’ hivatal, az utazók és szállí­tandó málhák fölvételére, találtatik. A’ pest-eperjesi gyorsutazási intézeti Matlhaeldes Károly, igazgató által. "(476) _ ~ <M>) Valódi török dohány, melly jóságára nézve igen jeles, mind levelesen mind vágottan jutányos áron kaphatni Endrres C. és társa’ tetemesen megnagyobbított kül­földi szivar- és dohány-magazinjá­ban Pesten Wurm-udvarban a’ Dunánál. Szinte ott kapható nagy választékban kül­földi burnót, rajié, és amerikai dallány. _________________________________ ( 506) E g y n e v e 1 ó, c2> 2) ki a’ magyar, német és latin nyelvekben jártas, nö­vendékek mellé alkalmazást kíván. Bővebb értesí­tést nyerhetni róla bérmentes levelek által Dr. Tei- chengiiber urnái Pesten az evang. tanoda épületé­ben földszint. ________________ ( 515) Kisebb és nagyobb. 0.2) sommá pénzek kölcsön kiadandok. Értesülhetni Pesten dohány-utezai 371. sz. a. ház lső emeletében 7. sz. a. Alkuszok ki nem hallgattatnak. 179«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék