Pesti Hírlap, 1845. október (548-565. szám)

1845-10-02 / 548. szám

kar’ tagjai között, kik nem igen szoktak megállani a* vál­lalatok’ kezdeményezésénél, ’s kiktől ennélfogva leginkább lehet remélenit az eszmei valósittatását. A’ Balatont kör­nyező megyék’ lakosai, kikre nézve e’ vállalat a’ legüdvösb hatásu fog lehetni, bizonyosan sietni fognak részvényekhez juthatni, mellyekből ti z e t grőf Széchenyi István is bir, ki az ügynek egyik legmelegebb pártolója.— A’ gondolat épen olly hasznos , mint szép és költői , főkép’ ha teljesülésbe menend az , mit némellyek terveznek, hogy t. i. az első balatoni gőzös „Kisfaludy“-nak neveztessék. Kiben ne éb­resztene azonnal a’Balaton’ „ősz hattyújának“ emléke ünnepiesb érzelmeket ? — A’ múltkor említett esti fáklyás tisztelgésről haza­térő ifjúság a’ kigyóutczában gr. Sz.— I.—* kocsijá­val találkozván , 's a’ megállóit kocsiban magát a’ nagyér­demű grófot pillantván meg, rögtön, mintegy önkénytelenül ’s mintegy velökszületett belső ösztön által indíttatva , har­sány éljenzésekre fakadt. Legszebb bizonyítványa ez annak, hogy kit egyszer a’ nemzet kedvenczeül karolt fel, azt nem egy könnyen sodorja el bármelly körülmény keblétől. — Múlt szombaton tartatott Clair ur’ testgyakorló inté­zetének próbatéte. A* mai elpuhult korban napról napra nö­vekszik az illy intézetek’ fontossága , ’s felette sajnos, hogy hazánkban az iskolatanitók nem bírnak mindenütt elegendő jártassággal, tanítványaikat testgyakorlásra is tanítani, — a’ mi szükséges volna, ha már rendes intézetek nem állít­tathatnak fel. ’S azon szülék’ mulasztása, kik gondosabb neveltetés végett, házi nevelést adatnak gyermekeiknek, megfoghatatlan, ha a’ testgyakorlás iránt feledékenységgel viseltetnek. — Mi a’ Clair ur’ intézetét illeti, fájlaljuk, hogy még nemzetiség’ tekintetében is szót kell tennünk. Clair ur külföldi, de segédei nem azok, legalább lehetnének nem azok, ’s betanulhatnák a’ közönség iránti figyelemből a’ szükséges nehány műszót magyar nyelven is. A’ dolog’ lé­nyegére nézve azt tartjuk, hogy a’ testgyakorlás ne legyen főleg mutogatás és szemfényvesztő katonásdi játék , — ez csak a’ gyermekek’ felviditására való csemege—hanem le­gyen valódi testgyakorlás. — Egyébiránt Clair ur’ intézete minden esetre nagy hiányt pótol minálunk, ’s ne­veltetési rendszerünk’ javítása körül teendőink’ legelső tár­gyai közé tartozandónak véljük az illynemü intézeteknek az ország’ minden részébeni minél sűrűbb felállíttatását. — Színházunk körül nevezetes újdonság az, hogy végre nagy nehezen sikerült a’kétségtelenül legjelesb magyar dra­ma, Ban k-b á n nak színre hozatalát kieszközleni,—’s az,m.nt halljuk,nem sokára fog adatni Lendvaynk’ jutalomjátékaul.És akár fogadni is mernénk, hogy a’ színház ismét a’ repedésig telve lesz. — Füredy Bécsien van ,’s úgy halljuk, igen jeles mestertől vevén leczkékeket , eddig is szép előmenetelt tett. Szándéka vala nem sokára Bécset elhagyni , ’s a’ dal’ hazája , Olaszország felé venni útját, — azonban azt be­szélik , mintha az igazgatóság nem volna hajlandó szabad­ságidejét meghosszabbítani ’s már novemberre vissza kí­vánja. A’ közönség az igaz , hogy nem örömest nélkülözi, a’ kellemes hangú Füredyt, — de nincs hálátlanabb vala­mi, mint egy dolgot elkezdeni ’s a’ kezdetnél megállapodni. ’S nagyon sajnálnék, ha Füredy a’ csak félig bevégzett munkát megszakasztani volna kénytelen , mert mit ér a’ hang — ha még olly bájos is — iskola nélkül ? — A’ Hetilapban olvassuk, miszerint a’ következő no­vemberi vásárkor általános iparos közgyűlés fog tartatni fővárosunkban , mellyre az említett lappal együtt mi is re­méljük , hogy nagy számmal jelenendnek meg iparosaink ’s az iparügy’ barátai. — A’ Kör’ tagjai, mintha előbbeni halárzatukat , mi­szerint az országúiról a’ hatvanutczába költözendnek, meg­bánták volna , ismét rendkívüli gyűlést hirdettek a’ szállás’ ügyében. Vannak némellyek , kik azt akarják , hogy a’ Kör továbbra is circulus vitiosus maradjon. Meg­lássuk , mire döntik a’ dolgot. — Kör jelképe az időnek , az idő jelképe a’ változékonyságnak, ergo------­— Valamellyik helybeli lap írja , hogy jelenleg egy uj gőzös áll készen a’ budai hajógyárban , melly nem sokára vízre bocsáttatik, ’s olly rendkívüli sebességgel birand , hogy innen 47 óra alatt érertd Bécsbe. Ugyanazon lap azt is mondja, hogy e’ hajónak nőve Schnelläufer“ leend. Csak azért említjük, mert nem hihetjük , hogy e’ hajó illy nemcsak nem honi, de illy prózai nevet is kapjon. Hát nem szebb lenne: gyorsfutár? vagy csupán: futár? — Nincs többé szarka utcza! Ideje is volt már, hogy valahára elpusztuljon. Pest* legszebb utczájának hál- istennek I hogy legszebb neve is van már. A’ gyönyörű szarkautezát múlt héten átkeresztelték Zrínyi utczára, a’minek szívből örvendünk; ’s a’ mi mellett, reméljük, a’ városi tanács megállapodni nem fog, miután tömérdek még azon pogány nevű utczák’ száma , mik illy keresz­telést igényelnek. Ott vannak a’ „szél — tehén — ve­réb — holló — tyuk — hurosn adár — mázsa ’*tb. — utczák, miknek elváltozására nézve most van a’ határidő , kü­lönösen a’ leopoldvárosiakat illetőleg, miknek jelentőségük leginkább csak a’ lánczhid* elkészülésekor fog beállani, ’s miknek uj neveihez addig könnyen hozzászokhatik a’ nép. — A’ helybeli német lileratorok nemcsak papiroson szellemileg, hanem testileg is agyba-főbe vagdalják és vag- daltatják egymást „Szégyen mondom és örök gyalázat, i&y befertőztetni ezt a’ házat!“ — mondja Remete Peter Czuczornál — Múlt héten a’ Páris- kávéházban nehány zsidó , tegnapelőtt éjjel egy sereg mészároslegény ve­rekedett össze a’rózsapiaczon, kik több békés haza felé ballagót is tetemesen sértének meg. A’ dolog’ menetét nem tudjuk, ’s ha tudnék, sem vennők magunknak, olvasóink iránti tiszteletből, a’ fáradságot, azt itt leírni — megte­szik azt úgy is bizonyos lapok’ kezelői kárhozatos részle­tességgel. —- E’ napokban két úri emberrel találkoztunk a’ váczi- utczán, kik diákul conversáltak. Ki hitte volna csak 40—15 évvel ez előtt, hogy ezt már a’ mai napon mint újdonsá­got fogjuk közölni? Ha akkor létezett volna a’ P. Hírlap, még talán diákul irtuk volna az újdonságokat, még pedig honi latinsággal. Mi bájos lett volna p. o. ha mondtuk vol­na , hogy : Nationabilitas valde graviter et lente progre- ditur. — Q 'i’irfényhfitéiási it«ljK«b. PEST VAROS. A’ P. Z., dicséretes szokása szerint, a’ közelebb múlt auguszt. hónapról is közli fővárosunk’ bűn­ügyi statisticaját. E’ közlés’ hasznosságát nem hinnök, hogy valakinek eszébe jutna, csak kétségbe is vonni; mit a’ ma­gyar lapok’ a’ P. Z.’ eljárásában roszallottak, nem az ada­tok’közlése volt, hanem azon előszeretet, mellyel egyes bűntények’ ’s apró tolvajcsinok’ részletes leírása körül fára­dozott. — A’ főváros’ augusztusi bünstatisticaja a’ követke­ző. Letartóztattatott összesen 94 egyén. Ezek közül 69 ca- tholicus, 2 evangelicus, 5 református, 4 görög, 47 zsidó. Az egybehusonlitás ismét a’zsidókra nézve üt ki roszul, mert a’ népesség* nyolezadát tevén, rész esik rájok a’ befogottak közül. Tizenhat év alatt volt 4 férfi és 2 nő; 46 és 24 óv között 23 férfi és 18 nő; 24 és 50 év között 35 férfi és 10 nő ; 50 éven felül 5 férfi , nő egy sem. Össze­sen tehát 64 férfi és 30 nő fogatott be. Ismét egy bizony­ság tehát, hogy a’ nőnem több mint felényivel erkölcsösebb, mert a’ nőnem felét teszi a’ népességnek. Csak 24 volt pesti, 61 Magyarország’ egyéb vidékeire való, 9 külföldi. Visszaesési esetek igen gyakoriak; a’ foglyok között37 már isméretes egyén volt; 57 itt még nem büntetett vétkes. Mi a’ vétkek’ nemeit illeti: egy rablás, 4 istenkáromlás, 4 vál­tóhamisítás, 1 erőszaktétel, 3 visszatérés elkisértetés után (és még mennyi?), 5 orgazdaság, 43 tolvajlási eset fordult elő. A’ letartóztatottak közöl, bizonyítványok’ hiánya miatt, 15 elbocsáttatott, 59 kisebb büntetésre Ítéltetett, 20-nak ügye rendes büntető eljárási utón folyt. BÁCSBÓL. A’ közgyűlés’ folytatása. — Ismeretes do­log , miként kevés évvel ezelőtt az angol alsóházban egyik tag versekben kezdé beszédét mondani, azonban a’ speaker félbeszakasztá őt, mondván , bogy ezt meg nem engedheti, mivel egy másiknak csak hamar eszébe juthatna beszédét énekelni. — Illyesmit nem ártana talán épen nálunk meg­kísérteni , — például a’ megyei tudósításokat hősi versek­ben csattogtatni, vagy, mivel Örpheusz még a’ fákat és kö­veket is tánezra tudta keríteni , zenére téve lecottázni, ri- tornellekbe foglalni, vagy épen rebus alakba önteni, — igy megjelenve némi kegyelmet csak vínának ki talán magok­nak hírlapjaink — bizonyos megyei székváros’ közönségé­nél , ’s legalább egy magyar hírlap lenne nyilvános helye­ken található. De térjünk ez örömtelen városból megyei ter­münkbe. Felöl»astatván a’ katonai hatalomkari tárgyazó intéz- vény; P. M. emelt szót , és úgy véli, nem helyeselhető a’ hatalomkarnak az intézvény’ értelmébeni használata, mivel a’ kiknek e’ használat megengedtetik, emberek , és könnyen hibázhatnak; azért az intézvényt egyszerűen tudatul vétetni kívánja.“ — Főispán ő mlga kijelenté, hogy fegyverek között a’ KKal és RRkel soha tanácskozni nem fog , (éljen — kiáltás) azonban a’ katonaságról lemondani nem akar , mert az erre való szükség előfordulhat, mint nem régiben Futakon, Sz. Tamáson, hol a’ verekedés két nap’ folyt. ’sa’t. maradna fen tehát a’ hatalomkar’ használa­tát illetőleg az eddigi gyakorlat.— M. P. tb. és B. Ág. kö­szönik az ajánlott jótéteményt, de vele élni nem akar­nak , az első kiemelvén , illy terhes felelőséget a’ sz.biró mi kevéssé vállalhat el; szivéből óhajtja egyébiránt, hogy az ég erősítse meg ő migát abbeli szándékában , miszerint szuronyok közt tanácskozni nem akar. — Z. I. A’hatalomkar’ alkalmazása iránt, az elvet kimondatni kívánja, melly sze­rint a’ felelősség’ terhe alól az intézvényben kitettek közül senki kivéve ne legyen. — L. K. Gyanúsítani szinte nem akar , de ezen jótékonysággal élni nem kivan , pártolja az elnök’ nézetét; egyúttal körülményesen előadá múlt kis- gyülésen a’ tovarisovai bírónak a’ járásbeli főbíró által né- melly állítólagos kicsapongások miatt Zomborba lett kisér- tetését, hibáztatva a* főbírói eljárást, jövőre efféle esetek­ben a’ jelentéstételt javasolja ; — mire az érdeklett főbíró A- P. magát igazolván , főispán ő mlga kinyilatkoztatá , mennyire roszalja az efféle vasra vereteseket , faluról fa­lura kisértetéseket kivált egy bírónál, ’s örvend, hogy Z. I. a’ ki emlité: mikép* egy 12 ezer lakosságú község’ bírá­ja is hat hétig börtönben a’ gonosztévők között sanyargat- tatott, ’s később ártatlannak találtatván haza bocsáttatott, ’s nem helyeslé a’ történteket, — a’ felsőbbség’ tekinté­lyének fentartását pártolja. — L. V. felhozá , miként a’ mull országgyűlés óta több intézvények érkeztek , mellyek a’ nemzetben aggodalmat gerjesztének . az okból indítvá­nyozza, miszerint a’ nemzet az 1723: 3-ik t.czikk’ erélyé- vel lépjen fel, ’s ő felségét felirásban kérje meg, hogy a nemzetben támadott aggodalmat szüntesse meg ; melly indítványt Z. I. oda értetni kiváná, miszerint ö felsége a nrn. h.tanácsnak meghagyni méltóztatnék , hogy a’ szőnye­gen forgó indítványhoz hasonlókat ne bocsásson ki. — Mi­után A. A. k. t. a’ miatti fájdalmát nyilvánitá, hogy a kor­mánynak legtisztább szándékból eredett lépései hálás kö­szönet helyett sokaknál gyan >t és bizalmatlanságot ébresz­tenek , ’s hogy ha tovább is igy megy, elvesztjük szabad­ságunkat , mivel szerencsétlenségünk mindig az egyenet­lenség volt; *s miután az nem fogadás mellett még többen szólották , a’ hosszúra terjedt vitatkozás után következő 220 | lön a’végzés : „a* KK. és RR. a’karhatalom felett törv.- I hatósági jogukhoz továbbra is ragaszkodván , a’ nm. h. ta- I nács’ intézvényében felállított felelősség’ osztályzatában jnem osztoznak.“ I A szánakozásra méltó állapotban levő csehországi j Riesenberg hegyvidéki lakosok’ gyarmatosítása’ tárgyában érkezett helytartósági intézvény , — mellyben értesítés ki- | vántatik az iránt, melly uradalmak , és minő feltételek mellett szándékoznának e’ gyarmatosokat, főleg kézimun­kával foglalkodókat, kebelükbe fogadni, az uradalmakkal nyilatkozat- adás végett bözöltelni rendeltetett. — Erre vonatkozólag L. V. „cseh gyarmatost“ nem óhajt: — szó volt szegény csángó rokoninkról is. Hát a’ mi megszaporodott, ’s uiár is alig élengö házatlan zselléreink hova fognak tele­píttetni ? —­Szabolcsnak a’ főispáni helyettesek iránti levele , mi­után megyénk ez ügyben már intézkedett, — Varasdé, és Csongrádé, a’ benne foglalt kivánatot országgyűlé­sen fogván sürgetni , — tudatul vétettek; — Zaláé a’ ré­szek iránt pártoltalik. —- Békés követi tudósítását megKüld- vén , e’ megye a’ magáért viszont megküldendi. — Pozsony megye’ alispánja közölvén a’ magtárak’ tervét, vele az itteni fog közöltetni. — Ezután P. A főjegyző a’ múlt orstággyülésen voit elébbi követeket tudósításaiknak beadására szólitá fel; — mire L. K. volt követtársa Z. 1.-nak távoliétével mentvén a’ mu­lasztást, igéré annak minélelébbi beadandását. — E’ napon még két magánügy tárgyaltalván, a’ marhahús’ ára 41 kr meghagyatott. Sept. 18-án főispán ur’ indítványa, melly szerint Nádor ö fenségének félszázados ünnepén e’ megye’ öröm ’s hódo­latteljes érzeményei üdvözlő felirásban tolmácsoltassanak, közakarattal elfogadtatván, — Gr. J. k. t. és kincstári igaz­gató* folyamodása olvastatott fel, mellyben a’ martiusi köz­gyűlésen S. Gy. által a’ teremben nyilvánított rágalom’ meg- czáfolására bizonyítványt kér magának arról kiadatni, mi­szerint az adózók’ elnyomatása miatt ellene panasz nem fordult elő, — minek folytában az illető tisztviselők a’ ké­relmet teljesithelőnek nyilatkoztatván, a’ kért bizonyítvány kiadatni rendeltetett. — A’ tiszti tudósításokra kerülvén a’ sor, P. A. főj. azon észrevételt terjeszté elő , hogy azon tudósítások, mellyek pénzzel vannak összeköttetésben,a’jelentést tevők által elő— j legesen, t. i. mig a’ KK. és RR. számosabban vannak jelen, nyujtassanak be; — e' figyelmeztetés’ helyén voltát P. M. tb. azon adattal támogatá, miszerint legutoljára , midőn e’ megye’ budgetjét állapították meg, — a’ gyűlésben nem többen, mini heten voltak jelen. — Igaz, a: görög bölcsek sem voltak többen, ’s ha metaphysicatio forogna a’ szőnye­gen , most sem emelnénk szót ellene; — hanem itt physi- cum és pedig roppant, t. i. 350 ezer ember’ zsebje felelt vettetett a’ koczka, tehát mégis csak kevés volt az a’ 7 szám Bárcsak akkor , midőn a’ most idézett ezres számhoz majd mi is hozzájárulunk, a’ budget ne csaljon be 7777-et. — A’ só-csempészek iránt beadott ügyvédi vélemény sze­rint, mivel e’ megye az efféle kihágások' megbüntetésének folytonos gyakorlatában volt és kíván maradni, ellenkezőleg az e’ tárgyban érkezett htlósági intézménynyel, melly az alispánt a’ miatt, hogy a’ sótisztség által hozott ítéletnek végrehajtását akadályoztatta, — szigorú feleletadásra vo­natni rendeli, — az alispánnak érdeklett tette helyeseltot- vén, a’ kincstári ügyvéd’ óvástételének mellőzésével jövőre is a’ só-csempészek és harminczadcsalók polgári törv.szék által fognak elbiráltatni, ’s erről az ügyvédi vélemény* fel­küldése mellett a’ httótanács értesíttetni határoztatott. — Ugyancsak egy másik rendbeli ügyvédi véleményhez képest a’ leveleknek magán alkalmakkal küldése törvény által tiltva nem lévén, - azokat az eddigi gyakorlat szerint, a’ mint lehet, fogjuk küldeni. — Most előkerült az ádáz szörnyeteg, — a’ legártékonyabb fajhoz tartozó, melly olly simulékony, ’s a’ zöld asztalon olly csábitólag, ártatlanságot szinlelöleg csúszik le *s fel, ’s melly a’ status’ életfájának gyökeréből veszi táplálékát, ’s ez: „a’ törvény’ végrehajtásábani hanyagság.“ — Ugyanis a’ jobbágytelkeket bíró nemesek megintetésök után sem • fizették adójokat. Növekedik a’ restantiák’ tömege, mint a’ bérczekröi leomló vizár duzzasztotta patak, ’s aligha közü­lök sokaknak vagyona’ nagyobb részét el nem sodrandja. — Csak maga a’ felsöjárási nemesség 4 ezer pftra rugó ilíy- nemü adóval tartozik; — a’ tiszti ügyész’ felperessége mel­lett fizetésre szoriitatni határoztattak. — A’ tiszti jelentések’ nyomán indulva az 483%-iki orsz.- gyülési ajánlatok ’s költségekből még elég beszedetten ’s beszedhetlen van; sőt még a’ koronázási költségekből is van még behajtani való ! — Bell jó, hogy megvan a’ bőség’ szaruja, a’ domestica , ez győzi, — ebből lehet ajánlani, lehet és szabad előlegezni, a’ mennyi tetszik. — Csakhogy még sem egészen hasonlít ama régihez, mert a’ pénztárnok’ jelentése szerint üres,’s a’ mesteremberek számláik’ kifize­tését ostrommal sürgetik. — A’ ki magán nem bir segitni, azt isten sem segíti. — Ha a’ most említett szörnyet ki nem irtjuk, ha a’ törvénytől az életet megtagadva, azt, ha más­ként nem lehet, tisztviselőink’ felelőssége alatt is végre nem hajtjuk, úgy minden egyébben nem más, mint csengő érez vagyunk, és életre nem számolhatunk. Másnap B. mezőváros’községe által lelkészök ellen beadott panaszok’ megvizsgálásában eljárt vegyes küldöttségnek je­lentése olvastatván fel, ebben figyelmet érdemlő tény legin­kább az volt, hogy a’ panaszlott lelkész egy ünnepnapon , illeílen szavak’ kiáltása közben egy leányzót felpofozott, máskor pedig a’ szószékből a’ község ellen helytelenül ki­kelt. - Ugyan e’ lelkésznek a’ nevezett m városban laké we-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék