Pesti Hírlap, 1846. november (771-787. szám)

1846-11-01 / 771. szám

gyár nyelv Icend kizárólag az intézet’ nyelve, ’s a’köny­veket me'gis németül vezetik. — Némelly tagoktól elszedtek ugyan némi ürügy alatt nehány részvényt, de tizszerte na­gyobb számú saját részvényeiket mégis megtartották azon bizonyos hatalmaskodó töredék’ etíiherei. — Mindezek igen rósz elővéleményt támaszthatnak aí intézet’ jövője iránt , ’s fölötte kívánatossá teszik, hogy ezen itt észrevehető privát speculatiók mielőbb megszüntessenek. — Ifj Szabó Pál’ eltűnését illetőleg folyton folynak a’ beszélgetések, gyanúsítások, sejtések, bölcselkedések A’ P. Zeitung megczáfolni iparkodik múltkori azon megjegy­zésünket, hogy a’ mostan tudákoskodó, de későn járó vész­jósló urak a’ magok’ idején nem léptének ki a’ síkra. — Azon mozgalmakat, mik némelly kereskedők’részéről in­kább a’ keresk. társaság mint annak igazgatója ellen tör­téntek , mellyeket, legalább egy részben, kereskedési önző érdekek idéztek elő, — mindezen mozgalmakat a’ P. Zeitung jóslatok gyanánt veszi. Ám vegye , ha úgy tetszik. Mi mindenesetre megfoghatlannak találjuk, hogy a’ meg történt balesemények , mellyek hitelünkre olly károsan hat­nak, némelly lapkezelökben kárörömöt idézhetnek elő ; ’s megfoghatatlannak tartjuk e’kárörömet, midőn az egy, a’ kereskedés’ ’s hasonló vállalatok’ terén ujoncz nemzet’ rovására történik, midőn tapasztaltabb, a’kereskedés’te­rén jártasabb nemzetek között is, ‘s pedig a’ kormány szeme’ láttára , ollyasok történhettek, mint Becsben a’ Geymüllerféle eset, kinek bukása és szökése ezreket vont maga után a’ bukás’ örvényébe. — Színpadunkon egy uj drama fordult meg a’ múlt na­pokban. Czime: „AT néger.“ B. Jósika’ „Könnyelműek“ czimü regénye után dolgozta Finta Károly. A’ drama ollyan, mint a’ legtöbb drama, melly regény után készült. A’ re­génybe™ hosszasb és okszerű motivatiok a’ drámái szaba­tosság’ és rövidség’ tekintetéből elmaradnak,’s ki nem ma- gyarázható valószínűtlenségek és hitetlenséget szülő meg­lépések’ egész seregét látjuk fel ’s letűnni előttünk. A’ drá­mának vannak egyébiránt helyei, miknél fogva hisszük, hogy még egyszer talán fog adathatni. Az érdem benne a’ re­gényíróé, a’ dramatizáló szerzőé csak igen kevés — 0 f ményiiatóségi dolgok TRENCSINMEGYE. Octoberhó’ 5-kén kezdett évnegye- des közgyűlésünk’ hat napi folyama viharnélküli, de, a’vég­zettek’ fontosságát tekintve , mégis azoknak egyike volt, minőket megyénk csak régmúlt jobbkorában mutathat fel. Yajha a’ létesült közjóra czélzó intézkedések ne csupán Írott malaszt maradnának, alkotva a’ jegyzőkönyv’ lapjainak sza­porítására, ’s ne lennének kénytelenek hajótörést szenvedni a’ viszonyaink-parancsolta elnézéssel tört tisztviselői el­járáson. De bármikint kecsegtessük magunkat e’ részben johb jöv&’ reményévé), meg beli bizony vallanunk, hogy a’ múltban arra nézve alapot nem találunk, mert a’scontrobeli hátramaradások’ hosszas bünlajstroma nagyon is képes volt jelen gyűlésen minden önmystificatiot a’ szomorú valóság’ rideg alaptételeire reducálnl. Egyébiránt pro hic et nunc avval is megelégszünk , hogy tanácskozásinkat, kezdettől végig, a’ hely’ szentségét szemmel tartó illedelem kisérte; hogy a’ szokott személyeskedési harcz, mellyet egy beteg­ség miatt ezúttal Nvitrán maradt egyén majd minden gyűlé­sen olly mesteri tapintattal elő tudott idézni, most jelszó’ hiányában elmaradt. —Illy előzmények közt vevén kezdetéi gyűlésünk, annak első napján tartott rövid megnyitó ülésé­ben a’ RR. elnök főispán ur által arra szólittattak’fel, hogy a’ megye és Trencsinváröfe’ kebelében gyűjtött szabad ajánla­tokból épülőfélben levő , 90 betegágyra számított közkór­ház’ alapjának letételére véle együtt kimenjenek, egyszers­mind pedig az alapkőbe teendő szokott emléklapot mennél számosabban írják alá. Mi meg is történvén, az aláirottak, a’ főügyész’ indítványára, a’ kórház’ pénzalapjának szaporí­tásához külön 2—5 pftnyi adománynyal járultak, melly utors az érintett kórháztóke közel 300 pftnyi öszleget nyert. Ezekután a’ RR. a’ külváros’ végén már is emeletre épült, ’s bármelly nagyobb városban is diszszel helyt állandó kór­házhoz a’ szakadó eső’ daczára számosán kiindultak, "s az ünnepélyt szokott szertartások közt bevégezték. Másnap a’ gyűlés folytattatván, a’ sept. 3-án tartott kis- gyülés’ jegyzőkönyve olvastatott, mtllyből a’ RR.-ek’ érté­sére esett, hogy Moyss-helység’ némelly úrbéri zseliciei régi időktől óta majorsági földeket is tartván, ’s ezek’ hasz­nálatától úrbéri per’ utján közelébb elüttetvén, a’ felsőbb helyen is jóváhagyott bírói ítéletnek erőszakkal ellensze­gültek , miért is ellenék katonai hatalomkar használtatott. Minthogy azonban az általok tartott majorsági földek is ro~ vatosan összeírva voltak,’s elvételök után a’ rovatok’ száma Moyss-helységben 7 7/8~al leapadt, kérdés támadt: ezen rovatok mikép’ legyenek pótlandók; mert tudni való , hogy nálunk rovatos összeírás, vagy annak más megyékben éven- kint tétetni szokott rectificatioja már mintegy 50 év óta nem történt, uj összeírás iránt ugyan már nehány év előtt hoza­tott végzés, de tisztviselőink, a’ munkát erejöket túlhaladó- nak tekintvén, mindeddig mitsem tettek. Mennyi zavar ’s egyes községek és adózók’ milly méltatlan túlterhelése foly ezen állapotból, könnyen megfogható, ha fontolóra vétetik: mennyire változik a’ vagyonossági viszony félszázad’ le- folyta alatt egyes vidékeken. A’ bajnak némi enyhítése vé­gett ugyan azon gyakorlat hozatott be, hogy valahányszor valamelíy község, adóbeli terheltetését panaszolván, rovatai­nak elemi károk, úrbéri perek ’stb. miatti leszállítását kéri, annak újabb rovatos összeírása elrendeltetik , ’s az elesett rovatszám más járásbeli községekre vettetik ki; ámde ezen pailiativum a’ kellő arányt helyre ütni koránsem bírja , ’s méltányosnak azt már csak azért sem lehet mondani, mert ezen kivetés csupán tisztviselői önkénytől függ. Szóba ho­zatott tehát ismét az általános összeírás’ szüksége , de alig hangzott el az indítvány, már is számos nehézségekkel os- tromoltatott, mellyeknek legfontosbikai bizonyosan csak azon meggyőződésben gyökereztek, hogy jelen helyzetünk­ben még sokkal kisebb bajjal járó végzések is örök fele­désbe szenderedtek, ’s ennélfogva ezen nem csekély fá­radtságot kívánandó mü annál bizonyosabban fogna azok’ sorsára jutni. Hogy azonban mégis legalább az utókornak bebizonyítsuk , mikép’ ez ügyben jó szándékkal birlunk, K. P. aljegyző’ indítványára, mintegy jegyzőkönyvi prome- moriakint. azt végeztük : hogy miután a’ rovatos összeírás’ kiküldött választmányok általi létesítése eddig a’ kívánt si­kerre nem vezetett, azt minden járás’ főbírája az illető ke­rületi tisztviselők által , kiknek az különben is tisztökben áll, vitesse véghez, és jelentse be. Nem kell nagy jóstehet­ség annak kimondására, hogy a’ rovatos összeírás’ ügye az enyészet’ bélyegét homlokán viselő ezen végzés által ismét csak ed graecas calendas van elhalasztva. Sorra kerülvén ezek után a’ levelezések, ezek közt em­lítésre méltó 1) azon helytartósági intézmény, melly a’ nádori ünnepély’ tartásáról rendelkezik , — nádor ö fen­ségének e’ tárgyban! tudósítása és Pestmegyének a’ ki­adandó emlékpcnz’ költségei iránti felhívása; az első kettő­nek következtében a’ nádori ünnep’ dicsőitése're, főispán ur­nák vezérlete alatt, egy 32 egyénből álló küldöttség nevez­tetett , az emlékpénzi költségek iránt pedig Pestnek azt válaszoljuk : hogy azokhoz aránylag járulni igenis készek vagyunk; egyszersmind levéltárunk’ számára minden pénz­nemből egy egy példányi rendelvén a’ nemesi pénztár’ költ­ségén megszereztetni. 2) Pozsonymegyének a’ testvérhon- nali egyesülés’ tárgyában kelt felhívása pártoltatni fog. 3) Zalának azon válasza’ folytán, mellynek csatolmányában fel­szólításunkra az evang. tanintézetekben fönállt magyar nyelvművelő társulatokat eltiltó felsőbb rendelményeket közli, rövid vitatkozás után azon határozat keletkezett, hogy mi­után a’ magyar nyelv’ közigazgatásivá emeltetése annak gyö­keres megismertetését, főleg az idegen ajkú ifjúság közt , miilyen nagyobb részt az evang. tanodáké, elkerülhetlen szükségessé tenné, azért ő felsége felírás’utján az iránt kéressék meg, miszerint a’ kérdéses társulatok’ vissza­állítását, nyelvmivelési czéljuk’szoros szemmel tartása mel­lett, megengedni méltóztasséb. 4) Vasnak a’ németek’ tö­meges bevándorlását akadályoztatni kérő felírása a’ helyt.— tanácsnál egy basonértelmüvel támogattatni határoztatván, jövő hongyülésen megyénk’ részéről egy kimerítő honosítási törvény’ alkotása fog sürgettetni. 5) Verőczének a’ \uko- várfiumei vasutat érdeklő ismeretes latin felszólítása, érde­mére nézve pártolást nyert ugyan, a’ levelező megye azon­ban , mellyre a5 magyar nyelvi törvény’ kötelezd erejét ép’ úgy, mint bármelly más magyarhoni törvényhatóságra ki terjeszkedni hisszük, az iránt rendeltetett értesittetni, hogy jövőre csak magyar szerkezetű levelezései fognak elfogad­tatni. — Megyénknek a’ magyar nemzetiség körüli buzgal­mat tanúsító fönebbi megállapodások’ kiegészítéséül meg kell még itt közbevetöleg említenünk, hogy, jelen gyűlésünk’ egyik végzése által, nemesek’ részéről beadandó bármi fo­lyamodványok’ szerkezeti nyelvéül ezentúl kizárólag a’ ma­gyar állapíttatott meg. 6) A’ görög nem egyesült vallásra! csoportos áttéréseket elölegesen feljelentetni rendelő hely­tartótanácsi intézmény’ érdeme úgy, valamint a’ rokon intézkedést magában foglaló korábbi leiraté is, a’ törvény- hozás’ körébe tartozónak Ítéltetvén , a* követutasitás’ ter­vezésére megbízott választmányhoz utaltatott. 7) Sző­nyegre került ezek után azon intézmény, miszerint, a’ köz­népünkre élelem’ szűkéből bekövetkezendő ínségnek eny­hítése végett, a’ kir. kincstárból 12,000 pftnyi kölcsön akbint megajáultatik, hogy az három év’ lefolyta alatt vagy rész- leteukint, vagy egyszerre megtéríttessék , ’s ugyanazon község’ lakosi egyik a’ másikáért a’ kezeskedést magokra vállalják. Megyénk ugyanis a’ tavalyi és harmadévi rósz termés és itt-ott mutatkozott burgonyavész-okozta élelem­hiány’ tekintetéből még a’ múlt évi öszszela’ helyt.tanácshoz 60,000 pftos kölcsön’adásaért felirt, jóllehet pedig a’ len­gyel és sléziai határhegyek közt lakó községek’ számos tagjai a’ múlt télen és tavaszszal élelemhiány miatt tömege­sen kiköltöztek , a’ hon maradottak pedig valódi éhhalállal kénytelenittettek küzdeni, ismételt kérelmeinkre mindazáltal csak most érkezett, fönebbi kölcsön’ kirendelésével, válasz; azonban még most sem késett az el, sőt habár a’szükséget szenvedendő százezerek’ előrelátható végtelen bajának el­hárítására csak annyi a’ megajánlott öszveg , mint a’ ten­gerbe hullott csöppviz, el kell mégis ismernünk , hogy bárhonnan jövő és bármi csekély segélyre ez évben hason - Hibátlanul inkább szorultunk, mint tavaly ; mert saját ter­mésű gabnánk népünk’ élelmére még a’ legjobb években is elégtelen; azon gabnára , melly szomszéd Nyitra és Bars- megyékből, útjainkat ellepő végtelen szekérsorokon, szokott minden tavaszszal felvidékünkre hozatni, mármost is szer­felett magas ára miatt félév múlva épen nem számíthatunk; a’ burgonya végül és káposzta, szegény földnépünk’ ezen mindennapi kenyere, mennyire a’ mezőn meg nem rothadt, a’ vermekben és hordákban általános rothadásnak indul. Mindezek olly előzmények , mik a’ legvérmesb gon­dolkodású embert is a’ következmények iránti bús sej­telmekkel tölthetik el. Miért is mindjárt a’ gyűlés’ meg­nyitásával a’ RRdek több oldalról hivattak fel a’ szükség’ enyhítésére czélzó erélyes intézkedések’ megtételére, és minden e’ tárgyban bárki által teendő indítvány’ elő­terjesztése és megrostálása egy kiküldött választmány­hoz utaltatott , mellynek harmadnap beadott jelentése’ folytán abban történt megállapodás : hogy ö felsége 294 mindenekelőtt a’ korábbi felírásainkban kért 60,000 pftnyi kölesí í k';>gészitésére uiegkéretni, a’ megyei terje­delmes urodalmak’ birtokositól, vsgyha azoktól kieszközölni nem sikerülne, bárki mástól is az adózó szegény nép’ részére csekély kamattal, vagy épen a’ nélkül, 12,000 pft a* megye’ jótállása mellett felvétessék; a’ kir. kincstárból megajánlott 12,000 pfton árlejtés’ utján 5000 mérő árpa vétessék,’s ennek egy harmada a’solnai, ugyanannyi a’ vágbeszterczei,két ki- lenczede a’ közép és egy kilenczede a' hegyentuli járás’ szű­kölködő hegylakosi közt szükségaránylag osztassák fel, az alsójárás, mint a’ megyében legtermékenyebb’ nevében an­nak főbírája az érintett segedelemről a’többi járások’ javára lemondván; — a’ középponti vasúttársaság’ egy megbízottá, kézmunkások’szerzése és azokkal kötendő szerződés végett, épen a’ gyűlés’ elején jelenvén meg körünkben, e’ rész­beni eljárását a’ megye által elősegittetni kérte , mihez ké­pest főóráinknak meghagytuk , hogy ezt mind önmagok, mind az illető lelkészek által a’ szószékről tétessék köz- hirré, ’s azokat, kik élelemhiánynyal küzdenek, ezen ked­vező kenyérkeresési alkalom’ használatára szólítsák ; — a’ kir. kamara megkerestetett, hogy az oraviczai terjedelmes bányamunkálatoknál nagyobb számmal szükségelt munkáso­kat szerfelett elszaporodott népségünkből hívja meg, ’s a’ telepítési föltételeket vélünk mielőbb tudassa; — azon már harmad éve hozott megyei végzés, miszerint a’ megyét be­kalandozó kül- és belföldi kóborok megfogatni és eredetök’ helyére visszautasittatni rendeltettek, — valamint az is, melly szerint keresztelés, menyegző, búcsú ’s más hason- alkaiommal szokásos vendégeskedés és zene súlyos bün­tetés alatt megtiltatott, megujittatván, az utóbbinak érvé­nye a’ nemesi rendre is kiterjesztetett, ’s mindkettőnek szigorú foganatba vétele a’ tisztviselőknek meghagyatott. — Mindezen intézkedésekkel kapcsolatban, mint a’ szükség’ enyhítését hasonlag elősegítő eszköz, a’ takarékmagtárok’ ügye is vétetett tanácskozásba, melly iránt választmáoyilag kidolgozott ’s kezelés, ellenőrködés, kölcsönvétel, annak biztosítása, valamit visszatérítési szabályok’ tekintetében ép’ olly czélszerüen , mint kimeritőleg rendelkező tervből jelenben csak azt emeljük ki, hogy megyénk a’felsőjárá­sokban kétkét, az alsókban pedig külön egy takarékmagtárt alapítani szándékozván, azok’ alapját, addig, mig terméke­nyebb év’ bekövetkeztével az adózó is hozzájárulhatna , a’ birtokos nemességtől gyűjtendő szabad ajánlatok’ utján le­tenni , a1 kezelők’ fizetését pedig a’ nemesi pénztárból fe­deztetni kívánja; miknél fogva szerencséseknek fogjuk tar­tani magunkat, ha jövő közléseinkben azt jelenthetendjük, hogy, szemközt a’fenyegető vészszel, a’ terv és kivitel, vég­zés és foganatosítás közti hézag a’ szokottnál kisebb volt. 8) Az Í844. 9. t.cz. értelmében szabályzandó közmunkák’ összeírása terjesztetvén be, érdemleges átvizsgálása jövő gyülásre , a’ mikor egyszersmind a’ jövő évi munká­latok’ tervezete is be fog adatni, elhalasztatott; minthogy pedig annak ezuttali áttekintéséből az derült volna ki, hogy az alsójárásokban a’ telki tartozmányokhoz képest olly sok az irtványföld, miszerint ha ez a’munkateljesítés’ köte­lessége alól felment tnék, azon járások’ minden szekeres napjaiból még az évenkinti utporondozás is alig telnék ki, minthogy különben a’ méltányossággal sem férne öszve, hogy az úrbéri tartozásokkal amúgy sem terhelt irtványbir- tokos a’ telkes jobbágynál a’ közmunkákra nézve is ke- vésbbé terheltessék, azért, jóllehet a’ törvény azok’ miképi megrovása iránt nem rendelkezik, minden házas zsellér, ki házán kívül még egy nyolezad úrbéri telekkel holdmennyiség­ben felérő, vagy azt meghaladó irtványfölddel bir, az úrbéri telkes jobbágyra aránylag kiszabott szekeres napszámmal, —az egy nyolezadon alul biró pedig minden általa bírt két hold után egy gyalog nappal, — ’s ezen utóbbi azon fölül a’ házas zsellérek’ 6 napi járandóságával rendeltetett megró- vatni. Elismerve lévén egyébiránt az , hogy az uj törvény’ életbeléptelése után a’ munkabeli napszámok csak akkor lehetnek mind az évenkint készítendő uj munkálatokra, mind a’ régiek’ föntartására elégségesek, ha a’ közmunkák körül az eddiginél szigorúbb felügyelés és szakértöbb igaz­gatás fog alkalmaztatni, e’ czélnak megközelítése, az egész megyében felosztandó 13 utbiztosnak rendszeritése — ak- kint hozatott indítványba, hogy a’ megyei munkák körül foglalkozó tisztviselőknek eddig fizettetni szokott, évenkint mintegy ezer pftra rúgott napdijak jövőre egészen meg­szüntetvén , ezen öszvegböl a1 most fönálló 10 utbiztos’ 50 pftnyi évdija 120 pftra emeltessék, a’ még szükséges 3 pe­dig ugyanannyival a’ nemesi pénztárból dijaztassék; mi által azoknak nemcsak hivatali buzgósága serkentetni, de a’ házi adótárn8k még évenkint közel 300 pft is megtakarit- tatni czéloztatik. — Ezenkívül még, az utak’ jó karban tar­tása és a’ szüntelen porondozás’ elmellőzése végett, me­gyénknek 82 mértföldnyi csinált útja lévén, ugyanannyi utkaparó inditványoztatott felfogadtatni, kiknek köteles­sége nemcsak a’kátyúk’ folytonos töltögetése, a’víznek lecsapolása ’stb , de 8Z utaink mellett ültetett fasorok’ ron- gálástóli megóvása is fogna lenni- Ezeknek 30 pftra szabott évdija, a’ házi adótér’ terhelése nélkül, úgy terveztetett elöállittatni, hogy azon hegyi községek, mellyek az utaktól olly távól fekszenek , miszerint az egyes lakosok csekély munkajárandóságukat minden haszon nélkül jövet és menet­tel áll; anák ki, annak megváltására birassanak , mi annál biztosabban gondoltatolt eléretni, minthogy azok a’ távoly- ság’ tekintetéből közmunkájokat természetben eddig sem végezték, hanem folyvást pénzzel váltották meg. — Mind ezen indítványok végzés’ erejére emeltetvén, azoknak foga­natba vétele akkorra lón halasztva, midőn a’ helyt.tanács­c) Tommázatáí annak id ejében közlendjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék