Pesti Hírlap, 1849. január-július (254-332. szám)

1849-01-03 / 254. szám

Szerda Megjelenik e' lap minden nap, hdtfít kívdve. Félévi eli5(itetéí a’ két fővárosban házhozhor- dáasal bért. nélk. 6 írt 30 kr, a' kiadőhi- vatalbél elturdva 6 ft, postán borítékban he­tenként 6-zor küldve 8"írt, 4-szer küldve pedig 7 ft 12 kr peng. — EMfizethetni Pes­ten , szabadajtá-utczai szabadsajldudvarban 585. sz. a. i’ kiaddhivatalban, egyebütt min­PESTIE . -a«- a küldetni . .cs. csak a' bé- • j. utján történhetik. ..nénvek felvételnek, ’s egy ..asabozotl apré beliijü sorért, vagy .„ek helyéért 5 pengő kr, »' kettős ba­sáim sorért pedig 10 pengő kr számittatik _ Előfizetőinkhez. Tisztelt előfizetőinktől bocsánatot kérünk, hogy a közbejött zava rok miatt tegnap lapot nem ad hálánk ki. Lapjaiét ezentulra pontosait megjelenendnek, bár keyés ideig csak egy fél ivén. Levelezőinket pedig felszólítjuk, hogy becses tudósításaikkal ezentulra is pontosan szerencséltesenek, Hivatalos tudósítás. Magyarország kriuinya Hmordul Budapestről: mert az or.-zággyülése neues kötelességének hitte, még a za­var s megakadás lehtőségétől is megóvni azon férfiakat, kiket parancsa a koinány élire állított, s kiknek zavarta­lan egységben s horda sziveikben a drága hont, működni, gondolni, tenni és re dni k< 1 mind azt, mit a haza java és szabadsága kiván.Egyetlen megakadása a kormány­gépek veszélybe dönthet' a hazát: megakadás pedig üensak vesjély által okoztathaíik, hanem áron sürgés ál a is, mellyet egy közeli bár legszerencsésebb ceatazá« is aorhat. flagykrország koránya Debreczenbe vette állomá- sU,onnan fog épen úgy mint eddig Budapestről mindent a hiza javára elintézni. B r hol legyen e hazában, min- denitt Magyarországon van, mindenhol Magyarország nép és érdekei közepette. Kormány szeretőiében és buzgóságában Magyaror­szág minden városa egyenlően osztozik. Azért, polgárai, hű fiai széles Magyarországnak, mi- d'Sn innen a kormány kimozdul, azt a hon érdekében teszi. Azért éledjen föl súvcitekben a hazaszeretete: azért szenvedett-e szegény haza annyit, hogy most, midőn lelke egész erejében fölébredett, azon ellenség martaléka le­gyen, ki a legiste .telenebb ármányot idézte föl a polgár- háborút, 8 kivel annyiszor éreztette már fegyvere súlyát. — Nem»— n<wn! e:t Magyarország tenni nem fogja! Ne rémitteasétek el magatokat azon hirek ált d, moly­lyeket ármány és gyávaság részint koholnak a nép lehan- golásárt, részint annyin nagyitnak, mekkora saját gyáva­ságuk és rósz akaratjok. Seregünk buzgón lávánja a haza megmentését: nem igazat szól, ki mondj i, hgy le van hungrolva — s haj! vesztett itt vagy amott, négyszeres erővel volt dolga, -i- jí Seregünk Budapest közelében olly crŐ3 állásban van — s II olly bizodalomul ü saját erejében - hogy isten után győzni fog. Nem fél e sereg : csak azok kik egy vagy más csatá­ban elsők voltak a futásban, rémítenek el másokat, s festik a veszélyt olly nagynak saját gyávaságuk mentségére. Erdélyhez egy győzedelem éri a másikat; az aldunai tábor nagyobb részben már nyakára hágott a lázadásnak. D irék tábornokunk Mészáros Schlicknek sarkában van : szóval csak a gyávák tarthatj ák veszettnek ügyül két. Ezt akartuk nektek megmondani Magyarország népe : Legyetek bátrak és kitürők: mert ha maga Budapest kevés időre sz ellenség kezébe jőne — mit nem hiszünk — ez is előnyére és hasznára fordulhat isten után hadi működéseinknek Eldig 9—10 táborban kisebb de véres és fárasztó csigákban kellett seregeinknek szétdarobalva működni : most már mind inkább összegyűlnek seregeink — pedig sokan vannak kik e bonért fegyvert fogtak, erőnk egye­sül s így összes seregünkkel támadjuk meg az ellenséget. Él még a Magyarok istene, s a kormány reméli hogy a tért, mellyet az ellenség eddig nyert, nemsokára vi szaszerzi a hizának. Legyetek kitürők , isten sok bajból kivezette szeren­csésen e hazát — nem fog elhagyni bennünket. — A bonvédelmi bizottmány elnöke. —É r t e s i t é s. Az országgyűlés és a kormány ma reggel Debreczenbe kölrözvén, engem mint a feldunai hadsereg melletti teljes hatalmú képviselőjét megbízott és oda utasított, hogy valamint egyebütt hol a tábor volt, van, ésleiz, úgy Budapesten is, országos teljhatalmú biztosi hatóságomat egész mértékben gyakoroljam. Midőn tehát erről a budapesti közönséget értesítem, egyúttal tudtára adom, hogy snindki vélem értekezni ki ván, minden perezben Emmerling fogadója, 25-ik számá­ban megtalálhat. Kelt Pest 1849 évi Januar l-ső nap­ján. Csányi László, fő kormánybiztos — Szózat a magyar hadsereghez! Becs falai alul, hol az ellenség erőt nem vehetett a ma­gyar vitézségen, — a körülmények hatalmi Budapest alá sodort benneteket. A haza szivében dúlni törekvő ellenség nyom .toklrf,ri van, — visszavonultatok előtte, nem gyáva fé!elemVjb ~ hanem hogy a főváros , a haza szive előtt azC^thalal barezban a messze haladt ellenség sírját talf53n> _ Erdélyben a magyar seregek győzelme kúrái Kolozs­várt visszafoglalták, néhány bét alatt •* Királyhágón tu! ellenség nem leend, és Erdély, a kedves testvérhon , a diadalnak ülendi örömünnepét. Mészáros a hadügy minister-vezér a Kassát rabló Schlicket megvert®, — ágyúit elfoglalta, és fels“ Magyar ország kevés napok múlva ismét a magyar korona g) ön- gvei közt fog ragyogni. íme mindenfelé győz a magyar-vitézség, — crab ti — kiknek apáitok s testvéreitek imái kísérik harczait — s áldásaik győzelm teket — csak ti lennét-k-e áron szeren­csétlenek, kik felett a hiteszegett osztrák ellenség diádéit vívhatna ki ? Nem! ti nem engedhetitek elfoglalni Budavárát, — mellynok ormairól annyi hős fettek emléke néz le reátok — hol Mátyás az igazságos lakott? — és Ríkosnak apáink nyomairól szentelt tereit, — mellyuek m’nden csepp vize magyar csontokat áztat. Nem 1 istenemre — ti győzni fogtok , — lelkes ma- seregül , — bizorn karaitok ismert hatalmában, — bi om szent ügyünkben , melly az ármányrak áldozatul nem eeh> tik. Fel tehát ujult erővel — m gyarok ! — lelkesített benneteket őseink die ő szelleme, — lelkesítsen elárult i zegény hazátok esdő szózata — és ti győzni fogtok, mert velünk az igazság, — velünk az isten ! — Görgey Arthur s. k., tábornok. — Nyílt rendelet minden törvényhatóságoknak, tiszt­viselőknek , se-eg és várparancsnokoknak s az ország búrmelly részeiben mű’-ödőkormánybiztosoknak. Hazánk jogszerű szabadságát védő vitéz seregeink a fővárosnál állanak. Isten igaz üg ünkbon győzelemmel áldandja meg vi­téz fegyvereiket. Di ha még úgy akarná is a gondviselés, hogy még több küzdelemmel és hosza*abb kitöréssel lehessen csak biztosítható hazánk szent szabadsága; e nemzet nem le íz, nem lehet olly gyáva, hogy egykét vesztett csata miatt ezeréves élet, s háromszáz esztendős szenvedés után fel­adj v hazánk szabad önálló jövendőjét, s gyermekeinek rökségül Hzolgaeágot hagyjon. Ha tehát a főváros közelében vívandó csata kedvetle­nül találna is kiütni, s ennek következtében a főváros pillanatnyira a hazánkat jogtalanul megtámadott ellenség kezébe kerülne is, azért még az ország nem veszne, nem veszhetne el. Budát má fél századon túl birta a török , s azért Ma­gyarország volt s Magyarország lesz, ha mindjárt az ön­kény zsoldo.ni néhány napra bitorolnák is hazánk fővá­rosa birtokát. Az országgyűlés tehát ér. zvén azon kötelességet, hogy egy csatavesztés tehetsége által az ország szabadságának védel »ét nemcsak feladnia nem szabad, sőt inkább fér fia3 kitartását meg kell kettőztetnie; mulhatlanu! szük­ségesnek tartá akként intézkedni, hogy ha kedvetlenül ütne is ki a főváros közelében! csata; ez által a nemzet képviselete, s az ország kormányzata legkisebb felaka- dást vagy zavart ne szenvedjen. É 3 azért az országgyűlés tegnapi napon tartott ülésé­ben elhatározó az országgyűlésnek, s az ország kormá­nyának székhelyét ideiglenesen Pestről Debreczenbe álfái tenni. Ezzel tartozott a hazának, a nemzet szabadságának, tartozott e szabadság védőimében, kiomlott hazafi vér­nek; tartozott vitéz hadseregeinknek; mollynek ellátá­sáról, fizetéséről, ruházatáról, fegyverzetéről gondol­kodni a legszentebb kötelesség; s melly gondoskodó'egy időre valószínűleg zavarba jöhetett, s felakadácl fZenve dett volna ; - ha a kormány s ors'ággyülés * maga mű ködéséaek szakadatlan folyamát, Pesten sé'3 csatavesztés általi megakadás veszélyének kitette y^03­Avnálfogva , midőn a honvédéi bizottmány az or szígsryülés ezen intézkedését az <*szág hatóságainak, had vezéreinek s várparancsnok*103^ * 8 minden katonai és polgári tisztviselőinek ez űne^ tudtul adja; egyszersmind megvárja a nemzet revében mindenkitől, hogy hazafiul kötelességét továh*3 is hivcn teljositendi. Minden felterjesztések s hivatalos levele­zések ezent»* 32 oräZ^g kormányához Debreczenbe inté erdők - ataaitandók. Kelt Pesten, január l-ső napján 184P Az ország kormányzatával m gbizott honvédelmi potímány nevében Kossuth Lajos. — Az országos honvédelmi bizott­mánytól. Szerencse kiséri erdélyi seregünket! É 1- j e n Bem! Bem lelkes tábornokn k jelentése Kolozsvárról dec. 27 £Ől, hogy Déés elfoglalása után, nem gondolva az őtet követő ellenséggel, egyenesen előre rohanva, az ellensé­get , mellyet Apahidánál talált megszalasztotta, s utánna Kolozsvárba nyomult; honnét Wardener generalis alig tudott megszökni, podgyásza mind elfoglaltatott. Dec. 27-én Bem tábornok összeköttetését eszközölte csúcsai táborunkkal, az ellenséget megszalasztotta, két század gyalogságot és egy század lovasságot elfogott, s remélli, hogy kevés napok múlva szerencsés leaz istea -egitségével egész Erdélyt visszaadb tni Magyaror­szágnak. S anrotuj ár és Kolozsvár lakói lelkesedéssel fogadták seregeinket, háromszinü zászlókkal, éljeaekkel, bo­rostyán koszorúkkal. A nemzet megvárj*, hogy minden sereg hasonló győzelemmel örvendeztesse meg a nemzetet, s bizton hiszi, hogy vitéz seregei mindenfelől semmivé teendik az ellenséget! A honvédelmi bizottmány elnöke, Kossuth Lajos. Nem hivatalos rész. Pest, jan. 2-án. Kormányunk s a képviselőház , mint tud/avan, az újév napját nem tölté Pesten. Egy kis Lustreiset csinált Debreczenbe. Utolsó perczig fennen hirdeték iliyen jól állunk, amollyan jól állunk. MegvoretésrŐl szó sem lehet — a diadal a mienk. S ime az ó év utolsó napján egymásra tartják a coa- fereacziábat. Elvégre kimondják: bizony mi csehül ál­lunk. Hogy a kormányt s hazát megmentsük, hogy con- stituált hatalom maradjunk — csak elmegyünk. Érintenének; védelem, kormány nélkül hagyva a fővárost, mint Zápolya 300 év előtt. Kevésbe múlt, hogy e sajátságos Fhnkenbewegu g- nak épen olly köveikezménjei nem levének , mint akkor. E szerint két alternativa van : Vagy akkor, midőn fennen kérkedének fényes jól , állá sokkal, ámitának; Vagy mo t kevés veszteség miatt páni félelem szállt lelkűkbe. Azt, hogy mint Sethonnafe nekü k Is valami pe .lgér- sereg jött volna segítségünkre — gondolni is nevetséges. Mi valóban csodáljuk, mikép veszthető el kormá­nyunk — a különben olly erélyes kormány — csak az események rohama s némi képzelődés miatt ennyire ön­tudatát ! Jóizüt nevetőnk s nevetőnek ők is Nagybánya és ken­gyelfutó Miklós gyávaságán. S ime nagyobban ők magok hasonlót tejnek. A főváros, az ország szivét, a helyet, ’’ I e nem­zetiségünk s hazánk sorsa legnagyobb rész "ive van, némi képzelt veszélyek miatt isten szórnál i yják. Alig volt annyi idejük, hogy nemi bee? sb holmikat megszabadítsanak! L ássuk e valóban hibás léptnek, mik voi.ak s lehet­tek volna következményei: A fővárost merőbe a lehangoltatok. Csüggedt hosszú képeket lehete mindenfelé látni. Optimistáink is azt be­szélők : egyes guerilla-csapatokban fognak el vérzeni, hogy az udvar egy nemzet halálát lehető legnagyobb vér­rel vásárolj’3 meg­Lángolhatta volna a lelkes hadsereget is, melly kiásott nyomorai jutalmául remélő , hogy itt fáradalmait íiadal s dicsőség koazoruzandja. Ha kormányunk csakugyan annyira félt a csatavesz­téstől , mért nem küldó el a féltőbbet ? mag a maradt volna itt vezetni a közügyeket s lelkesedést ? Szerencsénk, ezer szerencsénk, hogy Csányi és Haj- y nik ez országos zavarban nem veszték el fejőket, hanem egyik a political, másik a rendőri kormányt erélyesen megragadták s folytatják. Illy emberek kellenek a veszély perczeire! — Mephisto. ' " "" • Budapest, jan. 2. Az események rohannak , ez mir többször elmonda­tott, de midőn ezt egy hét előtt mondottuk, akkor, mos- Janhoz képest, ez alatt csak csigajárást érthettünk , mig jelenleg mindenben villsny-telegraf működik. • Hol kezdjük , hogy bár csak halvány vázlatát adhas suk is annak , mi azóta történt, hogy e lapok múlt évi utólsó száma szét küldetett! Fővárosunk olly mozgásban van, mintha teljes nép- vándorlásra készülne. Mindenütt aggály teljes arezok , minden utczán cso- portozatok. Egy szerencsétlen kimenetű csata okozó e forrongást. E csatáról hitelesen csak annyit tudhatott meg a fő­városi közönség, hogy az Mór tájékán történt, és Pek* czel seregének tetem*s veszteséget okozott. ' Ennyit a hiteles hirmonda, de a nép szemei ollyano- kat láttak , mikből sokkal nagyobb csapást vélt követ' kertelhetni.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék