Pesti Hírlap, 1899. május (21. évfolyam, 120-149. szám)

1899-05-12 / 131. szám

* (A magyar színházban) Halton Mary pén­teken betétet énekel magyar szöveggel „Dal, amely­nek semmi értelme sincs“ címen. A művésznő va­sárnap lép fel utoljára. — Az Operabál című operet­tet, amelynek szövegét Faragó Jenő fordította, ked­den, e hó 16-ikán, mutatják be. * (Fővárosi nyári színház.) Május hó 12-én, pénteken, kerül bemutatóra a második eredeti újdon­ság a krisztinavárosi szinkörben, Geczy István há- romfölvonásos színmüve, a Sárdi-ház, mely nagy ha­tással került színre a kolozsvári és a debreceni szín­padokon. Jövő héten kerül színre Prém József pálya­nyertes vigjátéka, a Vándormadár, melyből a próbák szorgalmasan folynak a szerző jelenlétében. Az éne­kes személyzet erősen készül a Michu lányok és a Megázott Ámor operettekre. Az igazgató uj díszlete­ket készíttetett a Sárdi-házhoz. * (A mübarátok köre a park-klubban.) A mübatátok köre szerdán, e hó 17-én, estét rendez a park-klubban, melyen a társaság tagjai élőképeket fognak bemutatni. Az élőképeket művészek rendezik. * (Német színigazgató Budapesten.) Fe- renczy Jósé, a berlini Central-Theater igazgatója, Budapesten van. Ma megnézte a Görög rabszolga népszínházi előadását. Az operettet Berlinben elő fogja adni. Iris személyesitésére valószínűleg Inkey Gizel­lát szerződteti, aki a szerepet német nyelven ta­nulja. * (Náday Ilonka BéoBben.) Náday Ilonka, a Népszínház volt primadonnája, hónapokkal ezelőtt három esztendőre szóló szerződést kötött a Theater an der Wien színházzal. A fiatal művésznő első föl­lépése októberben lesz a Baba cimü operett címsze­repében, mely darab Bécsben ez alkalommal először kerül színre. Náday Ilonkát különben csupán újdon­ságokra szerződtették az első bécsi operett-szín­házhoz. * (A tatai színház) díszleteit és jelmezeit megvette Belle Ivén, a pozsonyi színház uj igazgatója. Négy vaggonban szállították a gr. Esterházy-féie színház fényes ruhatárát és fölszerelését Pozsonyba. * (Brisels.) A párisi nagy operában sziure- hozták Chabrier Emmanuel töredékes operáját, amely Mikhael Ephraim és Mend és Catuile szövegére készült. A dalmüvet nemrég adták Berlinben, ahol eléggé tetszett. Ez az opera okozta, hogy Goldmark uj operáját nem Briseis, hanem Hadifogoly névre keresztelte, bár Chabrier Briseise nem az Achilles kedvese, hanem egy cigány leányka, aki keresztény hitre tér, hogy nőül mehessen imádottjához, de csa­lódik és tőrrel vet véget életének. A közönség egy része az előadás közben tüntetőén távozott. Meg lehet, azért, mert az Opera Berlinen át került vissza Párisba. * (Az akadémikus.) Említettük, hogy a fran­cia akadémia számos tagja rossz néven vette Lave- dan Henritől, hogy Vieux Marcheur pimü darabjának szinlapján a neve után az akadémikus jelzőt hasz­nálta. Lavedan engedett a »közvéleménynek« és a gzinlapról eltűnt a »de Tacademie franpuise« jelző. * (Sudermaun Hermaun) hosszas betegsége után kedden sétálhatott ki először a berlini szanató­riumból, ahol ápolják. 1899. május 12. MAPI HÍREK. — (Személyi hirek.) Eugene Gandhiért, a budapesti francia alkonzult, Arany- és Petőfi-forditá- sainak megjelenése alkalmából a francia közoktatás- ügyi miniszter az officier de l’instruction jelvényeivel tüntette ki. — György Vilmos cumberlandi herceg és Mária hannoveri hercegnő hosszabb déli tartózko­dás után Gmundenbe érkeztek. — Macchio b. cetinjei osztr.-magy. miniszterrezidens visszaérkezett szabadsá­gáról a montenegrói fővárosba. — Széchenyi Ödön gróf török császári altábornagy, a budapesti önkén­tes tüzoltótestület tiszteletbeli és a török szárazföldi és tengeri tűzoltóság tényleges főparancsnoka, súlyos beteg. — (A király) szombaton reggel érkezik Gö­döllőről ismét Budapestre s nyomban a Rákosra megy csapatszemlóre. Szombaton délután ő lelsége visszatér Gödöllőre, hétfőn reggel azonban újra a budai királyi váriakba érkezik, ahol kihallgatásokat ad s szerdán délutánig időzik ott, amikor elutazik a Lajta melletti Bruekba, ahova az nap este 8 órakor érkezik. — (Ferenc Ferdinand főherceg), mint la­punknak telegrafálják, három napig vadászott Kupi- nován szárnyas ragadozókra. A főherceg szerdán este Zimonyba érkezett; csütörtökön reggel öt órakor misét hallgatott s aztán megtekintette a millenniumi emlókszobrot. Reggel 6 órakor a főherceg Bécsbe utazott. — (Löwenateln-Werthelm-Freudenberg: heroeg halála.) Említettük, hogy a tavaly oly rej­télyes módon eltűnt Löwenstein Lajos herceg, mint Miller tábornok hadsegéde a Manila melletti harcban elesett. Mint most Londonból jelentik, több, Manilá­ból visszatért katona azt álhtja, hogy mint a tra­gikus eset szemtanúi, arról vannak meggyőződve, miszerint a herceg önként kereste a halált. A herceg tudvalevőleg pénzügyi zavarok miatt hagyta el Európát, — (A király mondta.) Cseh lapok a ki­rálynak egy állítólagos, érdekes és fontos nyilatkozatát közük. E szerint a király kiváló egyéniségek előtt igy szólt volna : — Azon leszek, hogy Ausztriában is béke legyen. A királynak ezt a nyilatkozatát illetékes helyen sokfélekép kommentálják. — (Stefánia özvegy trónörökösné Trieszt­ben.) A trieszti Schíl ler-egyiet termében tegnap Ste­fánia özvegy trónörökösné tiszteletére hangverseny volt, melynek jövedelmét a Vöröskereszt egyletnek szánták. A hangverseny, melyen a város legelőkelőbb körei jelentek meg, lónyesen sikerütt. Az előadás után a főhercegnő hemutattatá magának a vöröske­resztegyleti bizottsági tagokat és a közreműködőket és nyájasan társalgóit velők. A nagy téren összegyűlt tömeg a főhercegnőt úgy megérkezésekor, mint távo­zásakor élénk ovációkban részesítette. — (Zmejánovios püspök felfüggesztése.) Mint egy alkalmi tudósítónk Karlócáról telegrafálja> a kongresszusi választmány mai ülésén Nikolics Mi­ron pakráci püspök indítványára Zmejanovics Gábor versed püspököt az ellene megejtett vizsgálat alap­ján egyházmegyéjének igazgatására megbízhatatlan­nak es képtelennek nyilvánította. A választmány föl- terjesztést intéz a zsinathoz Zmejanovics püspöknek fölfüggesztése, vagy esetleg elmozdítása érdekében. — (Az abruzzoi herceg északsarki útja.) Az abruzzoi herceg juníus közepén indul ei észak­sarki útjára Christianiábói. Kíséretében lesznek : Um­berto Cagni korvette-kapitány, gróf Quirmi hajó­hadnagy, dr Cavalli-Mellinelli tengerész-orvos, két olasz matróz, Giacomo Cardenti és Simone Canepa, s négy savovai hegyvezető, Giuseppe Patigax, Aiessio Feunoileux, Felice Öltére és Michele Savoye. Lesz továbbá a hajón tiz norvég matróz, és a szánebek ápolására egy eszkimó. Az expedíció összesen 21 tagból fog állni. — (Májusi szentek.) A minden esztendőben aggodalmakat okozó fagyos szentek ideje ezúttal is elérkezett s a holnapi pénteki napon kezdik meg fölvonulásukat, élükön Pongráccal. Jó néhány évti­zed óta nem okozott annyi gondot ez a három szent, mint az idén, amikor igen sokan azt hitték, hogy az elmaradt téli fagyot a május kipótolja, nuüa arra egy­általában nincs szükség, Mikor azután a tavasz meg­erősödni kezdett s a szép májussal hűvösebb idő járt: az aggodalom növekedni próbálkozott, különö­sen kint a vidéken, ahol a gabna s a gyümölcs te­rem. Az esős időjárás, ami hirtelen beállt s jó so­káig tartott, a fagyos szentek ártalmasságába vetett aggodalmat csökkentette ugyan, de azért a félsz még mindig sok helyen tartja magát. Ami különben a fa­gyos szentek rossz hírnevét illeti, azt a közel jövő napjai aligha súlyosbítják. Erre vall a mai nap, amely meleggel, nyári verőiónynyel köszöntött be, ha mind­járt csak délelőttié is, mert délután hatalmas zápor­eső esett, villámlástól és dörgéstől kísérve. A zápor, ami ilyen időtájban a levegőt gyorsan le szokta hű­teni, ez egyszer a meleg nyári esők sorába tartozott s a nap nyári jellegén mit sem változtatott. — (A Petöfl-társaságj e hó 14-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor a m. t. akadémia első emeleti ter­mében ülést tart. Tárgy: Sport és nyegleség. Irta és felolvassa Kenedi Géza r. t. — Dal az éjről (Vi- gyázó-dijjal jutalmazott költemény) Lampérth Géza vendégtől. — Apró sirhalmok (Vigyázó-dijjal jutal­mazott költemény) Sajó Sándor vendégtől. — Máso­dik feleség (elbeszélés) irta és felolvassa Szabóné Nogáll Janka r. t. — Folyó ügyek. — (Andrée keresése.) Nathorst svéd tanár a nyáron elindul Andrée felkeresésére. Expedíciója először Grönland keleti partjain fogja keresni And- réet. A svéd országgyűlés 40.000 koronát, magán­emberek pedig ö0.000 koronát ajánlottak föl az ex­pedíció céljaira. Nathorst most is az Antarctic nevű hajón indul útra, amelyen már többször járt a sarki vidékeken. Nansen azt hiszi, hogy sikerülni fog Nat- horstnak Andrée nyomába jutnia, mert az ó' számí­tása szerint a szélnek nyugat vagy délnyugat felé, tehát Grönland partjaira kellett Andrée léghajóját hajtania. Mivel azonban Andréeról már huszonhárom hónap óta nem érkezett semmi hir: Nathorst And- réet magát már aligha fogja visszahozni. — (Kossuth-szobor Kaposvárit.) Kaposvár város független érzelmű közönsége legutóbb tartott népes értekezletén nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy kegyelete kifejezéséül Kossuth Lajosnak szob­rot emel Kaposvárott. A szobor költségeinek fedezé­sére szolgáló gyűjtést a legszélesebb körökben már meg is indították. PESTI HI R L A P — (Báró Llpthay Bála halála.) A fővárosi társaságnak, az arisztokrata világnak és közéletünk­nek egyik általánosan kedvelt, tiszteletreméltó tagja, kisfaluéi báró Lipthay Béla budai palotájában ma hajnalban hirtelen meghalt. Az elhunyt a köz­életben halála napjáig tevékeny és előkelő szere­pet vitt. 1827-ben Budapesten született; atyja: Frigyes kamarás, nagyatyja: Antal hires katona és altábor­nagy volt. Tanulmányait Temesváron és Budapesten végezte. Ifjú korában a katonai pályára lépett s a sza­badságharcban mint honvédhuszár-főhadnagy vett részt. Egyik csatában megsebesült a balkarja, amely azóta csonka volt. A világosi fegyverletétel után visz- szavonult, de az alkotmányosság helyreállítása után ismét a közpályára lépett és egyike lett az első vá­lasztott képviselőknek. Mint ilyen a Deák-párt tábo­rában foglalt helyet. Wenckheim belügyminiszterséga alatt Peslmegye főispánja is volt, de lemondott, mert a választásoknál nem akarta a megkívánt pressziót kifejteni. 1872-ben Jókai ellen lépett föl a Terézvá­rosban, később torontálmegyei képviselő lett. A fúzió­nak nem volt barátja és ennek bekövetkeztével a Sennyey-párthoz csatlakozott s a jobboldali ellenzék­nek pártelnöke lett. 1878-ban mint mérsékelt ellen-: zéki képviselőnek Jászberény adott mandátumot. 1881-től 1884-ig nem volt tagja a képviselő­háznak, hanem a főrendiházban foglalta el helyét s az ottani ellenzék egyik szónoka volt. A keresztény- zsidó házasságról szóló törvényjavaslat tárgyalásában részt vett, a javaslatot elfogadta. 1884-ban a lovrini kerület mandátumát nyerte eh Buzgó tevékenységet fejtett ki a fővárosi községi, művészi és társadalmi őgyek terén is. Mint bizottsági tagja a főváros tör­vényhatóságának, gyakran szólalt fel; tagja volt szá­mos bizottságnak, elnöke volt a Népszínházát létesítő bizottságnak. A művészi mozgalmak iránt mindig nagy érdeklődéssel viseltetett; választmányi tagja volt a képzőművészeti társaságnak és alelnöke az ipar­művészeti társaságnak. Torontálraegye nagybirtokosa lévén, e megye virilistái közé tartozott. Az ezredéves ünnepélyek alkalmával a Lipót-rend középkeresztjét nyerte. A királyi és országos legfőbb fegyelmi bíró­ság, a gazdasági, a pénzügyi és a felirati bizottság tagja volt. Az ősz báró, aki 72 éves volt, egész életét a szépnek és nemesnek szentelte s áldozatkészségével mindig hathatós előmozdítója volt a közérdeknek. Néhány nap előtt utón volt s még szerdán délután is részt vett egy kulturegylet gyűlésén; már innen gyöngélkedve ért haza a budai várkert-rakpart 2. sz. a. levő palotájába. Itt este hirtelen rosszullétről kezdett panaszkodni s erre ágyához hivták háziorvosát, dr Weseiy Antalt, majd Müller Kálmán egyetemi tanár min. tanácsost és Herzel Manó sebésztanárt, akik konzíliumot tartottak a beteg fölött. Az öreg főuron azonban már az orvosi tudomány sem segíthetett s báró Lipthay Béla ma hajnali fél 3 órakor felesége, szül. van Mack Amália karjai közt örökre lehunyta szemét. Az elhunyt báró unokaöcscse, báró Lipthay Frigyes, véletlenül épen tegnap érkezett meg Lovrin- ból a várkert-rakparti palotába, ahol nagybátyját már haldokolva, de még életben találta. A haláleset hire hamar szárnyra kapott és mindenfelé őszinte részvétet keltett a fővárosban. Reggelre már gyászlobogó lengett a főrendiházon, a nemzeti kaszinón, a közmunkatanács palotáján s a fővárosi középületeken; hasonlókóp gyászlobogót tűz­tek ki azok az egyesületek, amelyeknek az elhunyt tagja volt. A holttestet holnap reggel teszik díszes ravatalra a budai palotában. A temetés valószínűleg szombaton délután 4 órakor lesz a gyászházból, s a halottat a főváros részéről fölajánlott disz-sirhelyen helyezik örök nyugalomra. Közéletünk kitűnőségei közül eddig már igen sokan nyilvánították részvétü­ket a családnál. — (A technikus majálisra), amely május 18-án lesz a Margitszigeten, már igen sokan váltották meg jegyüket. A majálist, amelyen Radics Béla bau-- dája játszik, kedvezőtlen időben is megtartják. — (Menekülés a mentőcsónak elől.) A Ferenc József-hidról ma reggel fél 8 órakor a Da­nába vetette magát Péter Karolin csikmegyei szül.» 16 éves szolgáló. A partról rögtön mentőcsónakkal eveztek utána, de a halálra szánt leány erőnek-erejé- vel a víz alá bukott, s amikor a hullám újra íölve-i tette, rimánkodva kiáltott a csónakosok felé, hogy hagyják meghalni. De mégis kimentették s a mentők bevitték a Rókus-kórházba,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék