Pesti Hírlap, 1906. június (28. évfolyam, 164-178. szám)

1906-06-23 / 171. szám

1906, junius 23., szombat. — (Egy csésze kávé a Yildiz-kioszkbaii.) fiTildiz-kioszkban furcsa, de hamisítatlan török vi­lág járja. Abbedin basát, aki nagyon magas mél­tóságot viselt és egy ideig szaloniki-i és később rhodusí váli volt, Irredin basa a minap a Yildiz­­kioszkba hivta. A basa egy csésze kávéval kínálta meg vendégét, aki felhörpintette a felséges italt, azután lefordult székéről és meghalt. Holttestét azonnal eltemették. A kávé meg volt mérgezve, ide a palotában azt állítják, hogy a basát szélhüdés (érte. Abbedin liberális érzelmű ember volt, — (Enyedi Lukács temetése.) Enyedi Lu­kács, a kiváló publicista holttestét pénteken délben szentelték be nagy részvét mellett az ostrom-utcai gyászházban. A gyászszertartásra előkelő, nagyszámú közönség gyűlt egybe, melynek soraiban ott voltak: Hieronymi Károly volt miniszter és Zsilinszky Mi­hály, Grönzenstem Béla volt államtitkárok, titkos tanácsosok, Popovics Sándor és Bolgár Ferenc ál­lamtitkárok, báró Dóczy Lajos, Eötvös Károly, Vá­­rady L. Árpád püspök, Kammer« Ernő, a Szépmű­vészeti Muzeum igazgatója, dr Beák Hugó curiai biró, Kovách Gyula és Herezel Manó egyetemi taná­rok és Szerb György udvari tanácsos, Mikszáth Kálmán Olay Lajos, Barta Arnold, az Agrarbank vezérigazgatója, dr Fellner Frigyes egyetemi tanár, helyettes igazgató, TTUmann Adolf, a Hitelbank igazgatója, Reiner Ignác miniszteri osztálytanácsos, dr Tórey Gábor, a Szépművészeti Muzeum osztály­­igazgatója, Radnai Béla és Füredi Richárd szobrász­­művészek, Korányi Manó, dr Révai Izsó, Enyedy kezelőorvosa és sok más előkelőség. Testületileg vett részt a beszentelósen a „Neues Pester Journal" szer­kesztősége, élén dr Bródy Lajos főszerkesztővel s ott volt Szeged város és a szegedi Dugonios-Társaság küldöttsége Magyar Gábor piarista rendi ónok és Rainer főkapitány vezetésével. A halottat König Gusztáv felsővizivárosi plébános szentelte be nagy segédlettel s miután imát mondott, az egyházi ének­kar megható gyászdalt énekelt, amelylyel véget ért a szertartás. A koporsót ezután nyomban kiszállí­tották a nyugati pályaudvarra, ahonnan Szegedre vitték. Szegeden a kultúrpalotában állítottak díszes ravatalt a koporsó számára s innen fog végbemenni szombaton délelőtt tíz órakor a temetés. A város nevében dr Lázár György polgármester búcsúztatja el s a családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. — (Katonatisztek garázdálkodása.) Felhábo­rító botrány történt pénteken éjszaka Oshudavara előtt. Az élelmezési ezred és egyik tüzérezred egy­­egy hadnagya, akik már Ösbuda területén is garáz­dálkodtak, két félvilági nővel jött ki Ösbuda te­rületéről és a szemben levő gyümölcsös bódé elé menve, ott belekötöttek Löwinger Samu beteges emberbe, akit végül arcul is ütöttek. Löwinger el­futott és segítségért kiáltott, de az egyik had­nagy utána rohant és kivont karddal feléje súj­tott, agy hogy a szerencsétlen ember nyomban ösz­­azeesett. Löwinger jajkiáltásaira nagy csoportosu­lás támadt és egy Zwillinger nevű bérkoosis a hadnagyhoz lépett, hogy megakadályozza a további vérengzésben. Ennek láttára a másik bős is kardot rántott és a kocsist is agyba-fobe verték, mire az összegyűl* tömeg a két tisztet meg akarta támadni, fde a megjelent két rendőr ezt megakadálvózta. A tisztek ekkor a rendőröknek estek, mire ezek be akarták kisérni a garázdálkodókat a főkapitány­ságra. Időközben odaérkezett Bosányi rendőrfel­­iügyelő, aki leintette a rendőröket és a két tiszt­tel kocsiba ült. A tömeg nein akarta a tiszteket addig elengedni, amíg1 azok meg nem nevezik ma­gukat, de Bosányi felügyelj nagy hangon kijelen­tette, hogy akinek baja van, jöjjön hozzá a Mosonyi­­utcai laktanyába, E közben a két hadnagy kardjával hadonászva szidta a magyarokat. E kifejezések hal­latára a dolog már-már válságosra fordult, mire az egyik hadnagy németül odaszólt Bosányinak —­­akit nevén szólított — hogy hagyják már ezt a ma­gyar bandát s azzal elrobogtak. E- felháborító té­nyek után elvárjuk Bosányi rendőrfelügyelő úrtól, hogy vitézkedő két barátjának nevét nyilvánosságra hozza. — (Tűz a bukaresti kiállításon.) Bukarest­ből jelentik: A kiállítás területén szerdán éjjel tűz 'ütött ki. Egy fából és más gyúlékony anyagból ké­szült, épület kigyuladt, melyben cukrászda volt. A kiállítás tüzőrsége azonnal kivonult és a tűz tova­terjedésének elejét vette. A kis cukrászda azonban porig égett. A kár mintegy tízezer korosa. A tűz ;oka eddig még ismeretlen. — (Életunt tanító.) Jackó Pál szent­­andrási tanító. — mint lapunknak írják, — főbe lőtte magát és szörnyet halt. Jackó Szentandráson segédtanító volt és most póttankópesitő-vizsgálatot ‘kellett volna tenni, mivel véglegesítése ettől füg­gött. Jackó nem tudta a vizsgát letenni és attól való félelmében, hogy állását elveszíti, öngyilkos lett. —■ (Halálos szerencsétlenség.) Csütörtök dél­után a Dorottya-utea 11. szám alatt levő házban Strelinger Gyula ügynök öt éves Erzsi nevű le­­! ánykája valahogy egy forró lúggal telt dézsába , esett. A szerencsétlen teremtést a mentők a Bródy j Adél kórházba szállították, ahol az éjjel, borzasztó kínok között, meghalt. r — (Lipót király sikkasztói.) Brüsszelből je­lentik, hogy Lipót belga király gazdaságát nagy csapás érte. Mintegy húsz millió frankkal dézsmál­ták meg vagyonát s a sikkasztásnak csak most jöt­tek nyomára. A csapáig oly érzékenyen érintette a különben könnyelmű uralkodót, bogy építkezéseivel azonnal felhagyott. Elhatározta, hogy épülőfélben levő palotáit befejezetlenül hagyja. Most Laeken­­ben és Tervuerenben folynak nagyobb építkezések a király megbízásából és a brüsszeli távirat sze­rint a király rájött, hogy a költségeket már ed­dig is milliókkal túl lépték. A hiányzó összeg húsz millió frank. — (Saletta tábornok.) Becsből jelentik, hogy Saletta tábornok, az olasz vezérkar főnöke, vasárnap odaérkezik. Hadsegéde és két szolgája ki­séri. Saletta tábornok mellé bécsi tartózkodásának tartamára, Albori Ede vezérkari századost rendel­ték ki szolgálattételre. —• (Félkezü matróz a királynál.) Póléból jelentik, hogy a haditengerészet egyik katonája, aki kihallgatásra ment a királyhoz, gyalog tette meg az utat Pólától Bécsig. A különös hajlandó­ságú katona nagy dologban mégy a légfőbb had­úrhoz: a fegyvere felrobbant és balkezét teljesen megcsonkította s ezért nyugdíj nélkül elbocsátot­ták a hadsereg kötelékéből. Most hivatalszolga szeretne lenni s a király jóindulatát kéri! Úgy lát­szik, útja nem volt hiábavaló, mert pénzbeli se­gítséget nyomban jelentkezése után adtak neki a kabinetirodában és gróf Paar főhadsegéd azt is megígérte neki, hogy bejuttatja a királyhoz. — (Nők a magántisztviselői pályán.) A ke­reskedelmi szaktanfolyam elvégzése után számta­lan vő tanácstalanul áll az élettel szemben, mert nem tudja, hogy a szerzett szakkiképzést gyakorlati­lag hol érvényesítse. A N5tisztviselők Országos Egyesülete e leányok segítségére kíván lenni és azért valamennyi kereskedelmi tanfoly&m növendé­keivel megismertette az egyesület állásközvetítő in­tézményét, amely úgy az állástadókat, mint az állástkeresőket díjtalanul szolgálja. Tekintettel arra, hogy a nőtisztviselők állásközvetítésének or­szágos központja az egyesület, amelyet a legtekin­télyesebb munkaadók évről-évre nagyobb számban keresnek fel és tekintve azt, hogy évenként több száz nőtisztviselő nyer állást az egyesület révén, állásközvetitési osztálya méltán nevezhető egyik legfontosabb intézményének. E mellett az egyesület továbbképző tanfolyamaival, gyors- és gépirási kur­zusaival, szórakoztató és művelő előadásaival, tekin­télyes könyvtárával és a tagoknak biztosított számos más előnyével annyit nyújt, hogy a tisztviselőnők elsőrangú érdeke az egyesülethez való csatlakozás. Az egyesület helyiségei Andrássy-ut 83. szám alatt vannak, ahol a titkárság az érdeklődőknek hétköz­­naponkínt 9—-12-ig és 3—8-ig felvilágosítással szolgál. — (A londoni interparlamentáris konferencia,’» Az jnterparlamentáris unió julius 23-án délelőtt fél , 11 orakor ül össze Londonban rendes évi közgyűlé­sére és a többi között a következő fontos kérdésekkel is fog foglalkozni: Eelülviasgálása a második hágai békekonferencia elé terjesztendő kérdéseknek a szá­razföldi és tengeri fegyveres hatalom s a hadibudget csökkentésére vonatkozólag. (Előadó D’EstoumeŰes de Constant.) A semleges hatalmak kötelességei és jogai (előadó dr Gobat). A magánvagyon sérthetet­­elnsége tengeri háborúban (Brcmcalli). Uj rendszerű fegyverek, tengeri ágyuk, kikötők, városok és falvak bombázása egy tengeri haderő által (Beemaert). Mintegy 500 képviselő, ezek között 100 francia és több duma-tag jelentette be részvételét, A magyar résztvevők közt van gróf Apponyi vallás- és közok­tatásügyi miniszter is. A tanácskozások a felsőház­ban tartatnak meg. Edvárd király a konferencián résztvevőket meghívta a windsori kastélyba. — (Leégett gyufagyár.) Mint Iglóról táv­iratozzék, Schmidt József gyufaszál és fadoboz gyára Svedleren teljesen leégett. A kár a 34 ezer koronát kitevő biztosítási összegen felül még 48 ezer korona. A tűz keletkezésének oka ismeretlen. •— (Életunt rajzoló.) Hoffmann Antal buda­pesti születésű 26 éves rajzoló szerdán este a Mar­­git-hid közepéről a Dunába ugrott. Az 1090. szá­mú rendőr a parton észrevette az öngyilkos kí­sérletet, csónakba ült és kimentette az életuntat, akit a mentők a Róhus-kórházba szállítottak. Tet­tének okát nem mondta meg. — (Villamos elgázolás.) Pénteken reggel a Népszínház-utca és Köztemető-ut sarkán a városi villamos társaság egy kocsija elgázolta Földi Já­nos ötvenhat éves munkást. A szerencsétlen em­bert összeroncsolt lábakkal a Rókus-kórházbta 1 szállították. — (Házasság.) Dr Lánci Félix szabadkai ügyvéd eljegyezte Kohn Honkát, Kohn Ignác ! leányát, Csatarendekről, Zalamegye. (Külön értesi­­| tée helyett.) Lusztig Lajos braayicskaí gazdálkodó elje- ; ’: gyezte Erczmann Etuákát, Erczmann Adolf gőz-PESTI HÍRLAP malom-tulajdonos és nagybérlő leányát, Katonáról. (Minden külön értesítés helyett.) Bothauser Antal fővárosi kereskedő elje­gyezte Krausz Jónás, Krausz Jónás és Fia cég, bel­tagjának leányát, Szidóniát, Budapesten. Sternfeld Zoltán Vác, az Első magyar szövő- és kötő-gyár tisztviselője, eljegyezte Schlesinger Terézt Bajáról. (Minden külön értesítés helyett.) — (Halálozás.) Pénteken Budapesten meg­halt Várady Béla, a hasonnevű eég megalapítója. Ö volt az, ki a férfidivatot a fővárosban a mai ma­gas színvonalra emelte és szaktudásával, valamint kiváló ízlésével nemcsak a budapesti férfi világ, hanem az egesz ország divatját irányította. Hangos Antal életének 58-ik évében Buda­pesten meghalt. Gróf Eltz Jakab pénteken délelőtt Vuková­­rptt 46 éves korában hirtelen elhunyt. A gróf neje Lobkowitz Mária hercegnő volt. Gróf Eltz Horvát­ország legvagyonosabb és a legnagyobb birtokkal biró mágnása volt és elhunyta általános részvé­tet kelt. x Saját, magyar gyártmányú fehérneműéiet hölgyek, urak és gyermekek részére, ágyfehéme­müeket ajánl Sigmund József, Budapest, IV., Vá­ci-utca 28., Lyka-ház. x Nászajándékok csakis a Párisi Nagy Áruházban. Csodás választékban és olcsó árban kaphatók Epést, Kerepesi-ut 38. Képes nagy árjegyz. vidékre ingyen.. x Dr. A. J. Barlow, hires bőrgyógyász a Földes­­féle Margit-erémet rendeli bőrbajok ellen. ________________________9___ Letartóztatott bankigazgató. Pénteken délután a budapesti rendőrség le­tartóztatta Gosztonyi Géza volt földbirtokost, a Gazdasági, Kereskedelmi és Iparbank volt igazga-1 tóját. A letartóztatott bankigazgató valamikor gaz­dag földbirtokos volt és akkor megismerkedett egy báró Pongrácz leánynyal, akit aztán feleségül is vett. Gosztonyi vagyoni állapota utóbb rosszra fordult s már-már a tönk szélére jutott, mikor a báró Pongrácz család egyik befolyásos tagja beprotegálta az Erzsébet-körut 35. szám alatt levő Gazdasági, Kereskedelmi és Iparbaukba, ahol rövid idő alatt a bank igazgatója lett. Gosztonyi igazgatói műkö­dése alatt adósságot adósságra halmozott s mikor hitelezői szorongatni kezdték, különféle manipulá­ciók utján a bank pénzéből fedezte tartozásait és költséges passzióit. A bank főkönyvelője és pénztá­rosa észrevette a szabálytalanságokat és erről titok­ban jelentést tett az igazgatóság néhány tagjának, akik felszólították Gosztonyit, hogy csendben, min­den feltűnés nélkül hagyja el a bankot. Gosztonyi a megcáfolhatatlan tényekkel szem­ben nem tudott védekezni, ennélfogva május köze­pén elhagyta a fővárost és Becsbe utazott. Bécsből levelet irt nejének a Szent László-uton levő lakásá­ra, melyben elpanaszolta, hogy öngyilkosságot követ el, mert a bankban olyan súlyos vádakkal és rágal­makkal illették alaptalanul, mely rágalmak ellen nem tud védekezni. Az asszony e levél kézhezvétele után a rendőrségre sietett s ott bejelentette az esetet. A rendőrség nyomban értesítette a bécsi rendőr­séget, de onnan azt az értesítési: kapta, hogy Gosz­tonyi nincs Becsben, ennélfogva nem akadá­lyozhatják meg esetleges öngyilkos kísérletét. Ez idő óta a budapesti rendőrségen Gosztonyi Gézát az eltűntek névsorába sorozták s mint olyant kutatták mindenfelé. A nyomozás során aztán megtudta a rendőrség, hogy Gosztonyi nem Bécsben, hanem Berlinben tartózkodott, ahonnan egyszerre eltűnt. Időközben a bankban a könyveket átvizsgálták, mely alkalommal kiderült, hogy Gosztonyi az igaz­gatóság tudta és beleegyezése nélkül 15000 koronát vett fel olyan váltókra, melyeken, strómanok sze­repeltek és hogy manipulációja titokban marad­hasson, a strohmanok részére is nagyobb összeget vett fel kölcsönképen és ezen összegeket úgy köny­­veltette el, mint megszavazott kölcsönöket. Mikor ezen manipulációkat a bank igazgatósága felfe­dezte, nyomban feljelentést tettek Gosztonyi ellen csalás és okirathamisitás címén. Kevéssel a feljelentés után Gosztonyi sógor­nője, özv. báré Pongrácz Etnilné, született Szent­­iványi Etelka is feljelentést tett sógora ellen, hogy őt is 30 ezer korona erejéig károsította meg. Az özvegy báróné ugyanis átadott Gosztonyinak egy 30000 korona névértékű váltót, hogy azt cserélje ki egy a bankban lévő régi váltóval, melyre a báróné

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék