Pesti Hírlap, 1906. augusztus (28. évfolyam, 210-239. szám)

1906-08-12 / 221. szám

1906. augusztus 12., vasárnap PESTI HÍRLAP 39 ma budapesti disznózsír waggon vételnél 132 korona, minden költség nélkül. A forgalom a múlt héthez viszonyítva, csökkent. Táblásszalonna az élő serté­seknek kisebb számban való felhajtása folytán, vala­mint azon körülmény, hogy a vidékről megrendelések nagyobb számban érkeztek, e cikkben kellemesebb hangulat volt észlelhető. Táblásszalonna ára emel­kedett 1—2 koronával, Nagyobb vételek spekulációra előfordultak, miáltal e cikk irányzata szilárdabb lett. Petróleum. A kőolajfinomitógyár-részyény- társaság gyártmányainak árjegyzése nagybani eladásoknál a következő : Fiumei kristály-kőolaj 43.—K, fiumei White-Star kőolaj (háromcsillagos 39.— K, fiumei Standard-White kőoaj (kétcsilla­gos) 37.— K. (Az árak 100 kg. tisztásulyért tény­leges göngysulylyal, hordóstul, Budapestre bérmentve szállítva értendők.) Egyes hordók 1 K-val drágábbak. Ásványkenőolajok. A kőolajfinomitógyár- részvénytársaság orosz, nyersanyagból finomí­tott kenőolajgyártmányainak árjegyzései nagybani eladásoknál a következők: Fiumei 0. sz. tisztitó- olaj 20.— K. Fiumei 1. sz. orsóolaj 30.—■ K. Fiumei 2. sz. könnyű gépolaj 34.—1 K. Fiumei 3. sz. nehéz gépolaj 39.50 K. Fiumei 4. sz. vulkán [henger] olaj K, 20.— Fiumei 5. sz. fénytelen olaj 24.—■ K. Fiumei 6. sz. kiváló nehéz gépolaj 41.50 If. Hengerolaj: sötét 67.50 K. 00 jegyű hengerolaj, világos 72.50 korona. (100 kg. tisztasulyért, hordóstul, valódi göngysulylyal, Budapestre szállítva.) Más, mint orosz nyers­anyagból finomított olaj fajsuly és kenőképesség szerint 4—6 K-val olcsóbb. Szesz. (Saját tudósitónktól.) A szeszüzletben e héten az üzletmenet nem volt igen élénk és csak kisebb tételek kerültek forgalomba változat­lan áron. Elkelt finomított szesz adózva 141.50 K., adózatlanul 42.50—43 K., nagyban. Azonnali szál­lításra 1 K-val olcsóbban kelt egy nagyobb tétel. Elesztőszesz adózva 141.—142 K, adózatlanul 42.50 K-n kelt el nagyban és 1 K-val drágábban kicsinyben. Denaturált szesz hordóval együtt 36.25— 36.75 K-ig kelt kötésre nagyban. Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontin­gens nyersszesz 35.-----36 K.-ig volt ajánlva és tö bb tétel zárulva is lett. Budapesten a kontingens nyersszesz ára 38.-----38.50 JK. Bé csi jegyzés 40.20—40.60 K. kont. nyers­szeszért. Budapesti jegyzés: finomított szesz adózva 141.50— 142.—, finomított szesz adózatlanul 42.50 —43.—, élesztőszesz adózva 141.-----142.—, élesz­tőszesz adózatlanul 42.-----43, nyersszesz adózva 138. 50— 139.—, denaturált szesz 36.25—36.75 K, nagyban. Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Általában azt remélték, hogy a forgalom a tarlóba vetendő takarmánynövények magvaiból meg fog élénkülni, ha gazdáink az aratási munkálatokat és betakarítást elvégezték. Ezen remélt élénkebb forgalom azonban ezideig nem, mutatkozott és en­nek következtében a magüzletben tartósan kedv- telen hangulat uralkodik. A biborheréből piacra került tételek, ezen kedvtelen hangulat folytán, csak igen alacsony árak mellett voltak elhelyezhe­tők. Külföldi tudósítások szerint a fehérhere ter­més oly jól sikerült, hogy még a jelenlegi alacsony árak mellett sem akadtak vevők. A lóherések ná­lunk ez idő szerint mindenütt jól állanak, ellenben a várandó lucernamag termésre vonatkozó tudósí­tások egyáltalán kedvezőtlenek. Gyarmatáruk. (Wertheimer és Franki jelen­tése.) A nyerscukorpiacok szilárd irányzata e hé­ten is tartós volt. A fogyasztásban és kivitelben beállott nagyobb kereslet az árak további emelkedé­sét idézte elő. Finomitványokban a készlet úgy a másodkézben, valamint a gyárakban is már igen fo­gyatékosnak látszik és a fokozottabb kereslet a még meglevő készletekben valószínűleg mielőbb fog újabb emelkedéseket okozni. Mai jegyzések Budapesten: Süveg 68—67%, kocka 69%—'69%, pilé 67 -66% K. Kávé: A határidőpiacokon a most természetes árhullámzások a hét végevei a brazil arakban némi gyengülést idéztek elő, amelyek azonban csakis nagyobb nyereménylebonyolitásoknak tulajdonittat- nak. E cikk irányzata általában határozottan szi­lárd és ha az érkezett. fogyasztási hírek megerősí­tést nyernek, újabb áremelkedés el nem maradhat. Fűszerek tartósan szilárdak, bors fentörtotta. az emelkedett árakat, szegfübors métermázsánként 4 K emelkedést jegyez. Déligyümölcsökben az üzlet előbbi évekkel szemben igen csekély, mély körül­mény az egyes cikkek abnormális árainak tulajdo­nitta tik. A másodkéz igen tartózkodó, mert azt hi­szi, mit sem kockáztat, ha bevásárlásaival kész áruk érkeztet bevárja. Ezen tartózkodás különösen man­dulával szemben nyilvánul, mely cikkben eddig még alig történtek vételek. Mazsolában a termés, úgy látszik, jobb mint képzeltük és az eladók enge­dékenyebbeknek is mutatkoznak. Egyelőre még csak első áruról lehet szó és az ezért megszavazott árak még koránt sem mérvadók a piacoknak általá­nos alakulására nézve. Szentjánoskenyérben bősé­ges termés várható, mi máris olcsóbb árakban jut kifejezésre. Gyapjú. (Altschul Lajos jelentése.) A két utolsó hét forgalma körülbelül 450 zsák középmi- nőségü gyapjú volt, m,ely belföldi számlára az ed­digi árakon vásároltatott. Ezen tartós gyönge ke­resletben nyilvánul ama körülmény, hogy a fo­gyasztás a most fennálló áralap iránt a kellő bi­zalommal nem viseltetik. Nyerstermények. (Ifj. Leitersdörfer Lipót jelentése.) A lefolyt hét forgalma is teljesen je­lentéktelen volt, ami abban leli magyarázatát, hogy a Szent-István napi vásár már a küszöbön van. Dacára a közel vásárnak azonban a hozatalok még mindig nem öltenek nagyobb arányokat és ennélfogva kilátás sincs arra, hogy a vásár valami jelentékeny lefolyású legyen. A hangulat továbbá is nagyon élénk és az árak még mindig emelkedők. Marhabőr: Egynéhány 100 darab száraz marhabőr 270—280 koronán kelt el, kisebb tímárok részére. Nagyobb üzletek nem létesültek. Borjubőrre a hangulat nagyon élénk, de minthogy készlet nincs, e cikkben sem köttetett üzlet. Lóbőrök irányzata szilárd és 36—38 koronát jegyeznek páronként. Jubőrök. Friss áruban a hozatalok már folyamat­ban vannak, üzletkötésre azonban nem került sor, minthogy a tímárok a kért árakat nem akarják megfizetni. Bárány- és gidóbó'rökben sem volt ed­dig üzlet, de a tulajdonosok reményük, hogy kész­leteiket majd a vasár alkalmával eladják. Kivonat a hivatalos lapbél. Posta-távirdai kinevezések. A posta-távirda és távbeszélő államtitkár-elnökigazgatója Németh Celestin, Fischer Hermin, Gradwohl Erzsébet, Sza- lay Sarolta, Stephany Magda, Epstein Ida, Manheim Regina, Farkas Györgyné, Ramberger Jánosáé, Jó­nás Berta, Hajdy Karolin, Deckner Gizella, Ramber­ger Elza, László Irma, Biske.y Karolin, Lenk Vilma, Fodor Franciska, Viter Elékta, Baktay Mária, Kop- stein Berta, Seide Gizella, Szén te Ma tild, Szibrán Emma, Pajor Józsefné, Kiss Szidónia, Szilágyi Er­zsébet, Kühn Gizella, Dietrich Lujza, Kristóf Ist­vánná, Henge Emma, Kostelics Matild, Henter Irén, Feldman Ad. Lipótné, Maricsics Rebeka, Tóth Erzsé­bet, Moreiion Johanna, özvegy Tanos Jánosné, Mé­száros Paula, Gally Sámuelné, Fitzus Anna, Zam- linszky Lujza, Van der Venne Emilia, Szakái Ist- vánn , Juhász Margit, Lévay Róza, Tordy Etel, Varga Mária, Tóth Lajosné, Kellermayer Jánosné, Réh Ilona, Kardos Gézáné, Gfeller Mária, Paszter­nák Zsigmondné, Beké Regina, Ureczki Mária, Szüts Erzsébet, Ambrus Róza, Hank Katalin, Kőszegi Ilona, Osztrovszk.y Olga, özvegy Nagy Sándorné, Sebei p Béláné, Varga Mária, Vörös Irén, Simkovits Emma, Barra Róza, özvegy Kéry Gyuláné, Makovits Józsefné, Kovalszky Károlyné, Rótb Emilia, Gottesz Piroska, Táncsics Mária, Ebeczky Jenőné. Sterba Jblán, Wittieh Jolán, Miksz Stefánia, Kapelier Etelka, Grósz Franciska. Wild Frida, Knézy Anasz­tázia, Elefánthy Kornélia, Henter Ottilia, ÍTllmann Anna és Rajczy Vilma posta- és távirdakiadókat, napidijas távbeszélő kezelőnőkét és napidijas Írógép kezelőnőket ideiglenes minőségű posta- és távirda- kezelőnőkké, távbeszélő' kezelőnőkké és. irógépkezelő- nőkké nevezte ki; továbbá Bogáts Dénes, Szenté Vik­tor, Szilárd Jenő, Riacsek József. Kónya Lajos, Kis­faludy József, Medrein Márk, Acsay Lajos, Földes Aladár, Kulcsár Bertalan, Papp István, Nagy Géza, Könczey Elemér, Stefics Míihály, Sasics Illés, Tiha­nyi Mihály, Vodieska Sándor, Meng Pál, Batta Jó­zsef, Csömör Dezső, Sándor Aurél, Göncz Lajos, Meixner Miksa, Stanzl Antal, Maller Béla, Volter Lajos, Horváth Gyula, Nagy Ferenc, Szegedi László, Traversz István, Ligeti Rezső, Váradi Károly, Za­cher Ferenc, Gersy Virgil, Tóth József, Zeleny Vin­ce, Mojzes Tihamér, Varga Sándor. Világi József, Kuharik Bertalan, Major Gyula, Macsata József, Kohn Tivadar, Előd Imre, Varga Imre. Gyenes Já­nos, Kalmár István, Kőmives Mihály, Egerváry Je­nő, Vogler Oszkár, Ruth Alajos, Gelber Ódon, Sán­dor Pál, Csányi Antal, Fazekas Károly, Augusztiny Ákos, Parasin Sándor, Csery László, Gerlaoh István* Bérezik Árpád, Hajós Alajos, Tóth Zsiga György, Béler Jenő, Liebhardt Jenő, Selmeczy Iván, Gyéresy Béla, Gyurkovics József, Kanozsai Lajos, Vértes Simon és Horváth JózSefet, a budapesti- és zíágrábi posta- és távirdatisztképző tanfolyamok végzett és alapvizsgát tett hallgatói t, ideiglenes minőségű , pos­ta- és távirdagyakornokokká nevezte ki. Kinevezések, áthelyezések. A földmivelésügyi miniszter folyó évi 45.536 szám alatt kelt elhatáro­zásával Vojnits István alispánt, előterjesztett lemon­dása következtében a bezdáni szigetet ármentesitő és belvízi ecsapoló társulatnál viselt miniszteri biztosi állása alól • — működéséért való elismerésének é3 köszönetének nyilvánításával — felmentette és a miniszteri biztosi teendőknek további intézkedésig való ellátásával Martin Tivadar kir. főmérnököt, a zombori m. kir. fol.yammérnÖki hivatal főnökét, bízta meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Matheo- vits Illés borcsai állami elemi iskolai tanítót éa Matheovits Illésné szül. Joanovits Olga borcsai ál­lami tanítónőt a ponori állami elemi iskolához jelen minőségükben; özv. Schmidt, Ferencné ponori ál­lami elemi iskolai tanítónőt a lupényi állami elemi iskolához jelen minőségében; Sállá Károlyné puji állami elemi iskolai tanítónőt a petrozsényi állami elemi iskolához jelen minőségében; Harangozó Árpád szentmargitai állami elemi iskolai tanítót a magyarbánhegyesi állami elemi iskolához jelen mi­nőségében; Gárt Tivadar oláhtoplicai állami elemi iskolai tanítót a telcsi. állami elemi iskolához jelen minőségében; Pálfy Ilona lupényi állami elemi isko­lai tanítónőt a felsőszálláspataki állami elemi isko­lához jelen minőségében; Hátosz György nagydeye- cseri állami elemi iskolai tanítót a vásárosnaményi állami elemi iskolához jelen minőségében; Gaál Já­nos apácai állami elemi iskolai tanítót a petrozsényi állami elemi iskolához jelen minőségében; Bucsy Jenő okleveles tanítót a seprűsi állami népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki; Lukácsffyné Imre Re­gina nagyági állami elemi iskolai tanítónőt a szent- léányfálvai állami elemi iskolához jelen minőségé­ben; Gulyássy Tivadar gercsélyi állami elemi, iskolai tanítót és Gulyássy Tivadarné bodzásujlaki állami elemi iskolai tanítónőt a bártfai állami iskolához jelen minőségükben; Illényi Mihály menybei állami elemi iskolai tanítót a vágsellyei állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A budapesti tör­vényszék elnöke Czanik Lajos napidijas szolgát a vezetése alatt álló kir. törvényszékhez III. osztályú hivatalszolgává nevezte ki. A székesfehérvári javító­intézet igazgatója Gsuthy Imre zárkaőrt állásában véglegesítette. ‘ Pályázatok. A földmivelésügyi minisztérium­nál erdőszámtiszti á.-ra szept. 16. — Az ungvári jb.- nál végrehajtói á.-ra 2 h. a. Az ügyvédi kamarák köréből. A budapesti ügy­védi kamara közhírré teszi, hogy dr Krahl Vilmos, dr Markó Jenő, dr Moscovitz Iván, Schilling Ede ügyvédek a kamara lajstromába bejegyeztettek. Dr Deutsch Izidor budapesti és Katona Péter nagykátai ügyvédek elhalálozás folytán a kamara lajstromából kitöröl tettek; dr Deutsch Izidor budapesti ügyvéd irodája részére dr Lóránt Izidor budapesti, Katona Péter nagykátai ügyvéd irodája részére pedig dr Bánus Vilmos nagykátai ügyvéd rendeltetett ki gondnokul; ifj. dr Weinberger Géza budapesti ügy­véd neve mellől az „ifj.“ jelző töröltetett, A kolozs­vári ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr Pavelea Octáv ügyvédet Bethltn' székhelylyel az ügyvédek lajstromába felvette. A máramarosszigeti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr Fehér Zsigmond ügy­véd Nagykapos székhelylyel az ügyvédi kamara ügyvédi lajstromába felvétetett. Árverések a fővárosban. Peterka. Lajosné ing. Szabóky-utca 61, aug. 13; —- Weinreb és Spiegel cég ingt. aug. 29, Alkot mán,y-u. 14. — Horváth István és n. ingt. Fő-u. 75, szept. 12. — Eitsmann János és n. ingt. szept, 7, Ujvilág-u. 7. -— Szilágyi Ferenc Pál né ingt. aug. 31, Alkotmány-u. 14. Árverések a vidéken. Novotny József ingt. aug. 30, Budakeszen. -— Szeibertb Fülöp ing. aug. 14, Pécsett. — Bendl János ing. Pozsonyban, aug. 29. — Kiinger Albert és tsa ing. aug. 31, Szarvason. — Rayski Teodor ing. febr. 21, EeslÓvízközön. — Jablonczay Kálmán ing. aug. 16, Debrecenben. — Klimácsek Mihály ingt. szept. 22, Mosóeón. —- Ádám Szilveszter ingt. aug. 30. *— Dr Paul Vilmos ingt. szept. 15, Muraszombatban. —- László Béla ingt. Mckcsán és Kérészen, szept. 20. — Katalon George és tsa ingt. szept. 25, Versesen. —- Özv. Roboz Zol- tánné és tsai ingt, nov, 27, Kaposvárott. — Walfisch Ármin ingt, oki 4, Párkányon. — Pekáry Lajos ingt. Szept. 12, Sátoraljaújhelyen. Rohitsch'Sauerbrunn Stájerország. «080 Vasút, posta és táviró. Prospektus ingyen. hydro-elekro-mechano-therapeiitlkai scyógry* iuté- et nág-y és modern stilwsbrtii; hidegvíz- gyógymód, villamos iéoy- és kádfürdők, forró - Bég- és uőzíürdók, inimiatoilnm, viu. massage, uapfürdék, JOÓgytornászai. Világhírű gyógy- . hely gyomor-, bél-, máj- és veseba;o>t* idült Fönséges fekvés. Élenyben gaz- székrekedés, aranyér, epekő, elhízás, cnkorbetegseg-, köszvéiay, torok-, g-^g-e- és lég* dag, teljesen pormentes levegő, csőhurntok ellen. Legerélyesebb gyóyyfo* rátok, Karlsbad és Marien bad hoz hasonló Modem kényelem. Elénk társas ItíAít • ürtMJ Ili Cir7«í |S 8TS A A*I1 Vl'f CIO diätikuS vendéglővel és Uj ÍVÓ­vizvezeték kitűnő édesvízzel. ólet. 1906: Egy uj szálloda megnyitása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék