Pesti Hírlap, 1907. szeptember (29. évfolyam, 208-232. szám)

1907-09-01 / 208. szám

40 PESTI HÍRLAP 1007. szeptember 1., vasárnap. 4. . . . He4—d6 5. Fc4—b3 Ff 8—e7 Sötét nem védi a nyert gyalogot, rendkívül érdekes bonyodalom érhető el a következő, még eddig nem elemezett folytatással: 5. . . . Hb8—cő 6. Hc3—b5 g7—gö 7. Vh6—f3 £7—£5! (az egye­düli lépés, rossz volna Hd6—f5 8. Vf3—d5 Hf5— h6 9. d2—d4! d7—d6 10. Fclxhö Fc8—eö 11. Vd5 —f3, stb. miatt) 8. Vf3—d5 Vd8—e7 (uj lépés, me­lyet rovatvezetőnk ajánlott: először, sötét a feláldo­zott minőségért rendkívül heves támadást kap.) 9. Hb5xc7t Ke8—d8 10. Hc7xa8 b7—b6 11. d2—d3 Hc6—d4, stb. 12. Fc8—b7 fenyegetéssel. 6. Hgl—f3 Hb8—c6 7. d2—d3 ... Sokkal helyesebb volt ütni a gyalogot, a szö­veglcpésre sötét megtartja gyalog előnyét s ellen- támadáshoz is jut. 7. . . . g7—g6 8. Vhő—g4 h7—h5! 9. Vg4—h3 . . . A vezér nagyon korán jött játékba s most kénytelen tempóveszteségek árán visszavonulni. 9. . . . Hd!6—f5 10. g2—g4 . . . Világos mindenképen rosszabbul áll, a tett lépésre azonban rohamosan hátrányba kerül, bár egyéb lépésekre a világos vezér kerül bajba. 10. . . . Hf5—d4 11. g4xh5 Bh8xh5 12. Vh3—g2 d7—d6 13. Hf3xd4 Hc6xd4 14. Fel—e3 c7—e61 15. Bhl—gl . . Könnyen áttekinthető kelepce, 15. Bh5xh2?­re Fb3xf7t következnék. 15. . . . d6—d5 16. Fe3xd4 . « • Most már fenyegetett Bh5xh2. 16. . . . e5xd4 17. Hc3—c2 Fe7—b4t 18. c2—c3 d4xe3 19. b2xc3 Vd8—f6 20. Kel—d2 Fb4—d6 Sötét minden lépése egy újabb támadás, bár nem nehéz a támadást folytatni; a játék egész menete s befejezése becsületére válik a jügerndtoríi mesternek. 21. Bal—el Ke8—f8 22. He2—g3 Bh5—h4 23. f2—f3 b7—bő! Kitűnő lépés, mely a legrövidebb utón fejezi bé a játékot. 24. Bel—e2 bő—b4 25. c3—c4 Vffl—c3f 26. Kd2—dl Fd6—f4 27. Be2—c2 Ve3xd3t 28. Kdl—el Fc8—h3 29. Vg2—f2 Ff4—e3 30. Vf2—e2 Vd3—d4! 31. Bgl—hl Ba8—e8! .Világos feladta; a matt elkerülhetetlen. £19. számú játszma. Játszották a karlsbadi nemzetközi mesterversenyen 1907. augusztus 20-án. yiláaos: Sötét: Duras. Dr Olland. 1. e2—e4 e7—e6 2. d2—d4 d7—d5 3. Hbl—c3 HgS—f6 4. Fel—g5 Ff8—b4 Régebben Ff8—e7-et játszották e helyen, a szöveglépés újabb keletű s amerikai eredettel di­csekedhetik. Duras igen érdekes s figyelmet érdem­lő módon kezeli a megnyitást. 5. e4—e5 h7—h6 6. Lg5—d2 Lb4xc3 7. b2xc3 Hf6—e4 8. Vdl—g4 Ke8—f8 9. Fd2—cl . . . Igen érdekes lépés; rovatvezetőnk Janowski- val közösen elemezte először ezen lépést, később Alapin dolgozott ki változatokat, teljesen tisztázva a mai napig még nincs e megnyitás s teljesen sza­bad teret nyújt az egyéni játékmód érvényesülhe- tésénck. 9. . . . c.7—cő 10. Ffi—d3 Vd8—a5 11. Hgl—e2 c5xd4 12. elsáncol d4*c3 Nem jobb He4xc3 sem Hc2xd4 miatt. Sötét hadállása nagyon nyomott s akadályozva van a fejlődésben, míg világos minden tisztjével szaba­don játszik és érvényesíti is állásának előnyét. 13. Fd3xe4 <Í5Xe4 14. Vg4xe4 Hb8—c6 15. Bfl—dl! . . . Döntő lépés, sötét most már teljesen veszve van. 15. . . . g7—g6 Az e5 gyalog nem volt üthető minőség vesz­tés miatt, 15. . . . Va5xe5-re 16. Bdl—d8t stb. kö­vetkeznék, a huszár ütésre pedig 15. Iíc6xe5 16. Fel—a3t Kf8—g8 17. Fa3—b4 f7—fő 18. Ve4— f4 g7—g5 19. Fb4xa5 g&xf4 20. Fa5—c3, stb. 16. Fel—f4 Hc8—e7 17. Bdl—dö Hc7—dő 18. Ff4—r3 Kf8—g7 19. Ve4—h4 Va5—o7 20. Bal—dl b7—bö 21. Bdlxd3 . . . Szellemes áldozat, a fejlődés hiánya most boszulja meg magát, sötét állása remép.ytélén. 21. . . . e6xd5 22. Vh4—Í6f Kg7—h7 23. Fe3xh6 Bh8—g8 24. Vf6—h4 Fc8—g4 25. He2—f4 Bg8—h8 ^ 26. Hf4xd5 Vc7xd6 Egyéb lépésekre nincs menekvés többé. »­27. e5xd6 Fg4—h5 28. Fh6—e3 Ba8—d8 29. Vh4—g5 sötét föladta. A székesfehérvári sakkverseny. Az első nemzeti sakkverseny színhelye Győr volt, míg a másodikat Székesfehérvár vallotta ma­gáénak. A multi évi győri verseny védnöke Molnár Viktor államtitkár volt s a Győri sakkor égisze alatt rendezték; a dr Prohászka Ottokár püspök és gróf Széchenyi Viktor főispán protektorsága alatt állt II. nemzeti sakktorna a Székesfehérvári Sakkozó Tár­saság nevéhez fűződik. Győrben a győztesek sorrend­je igy alakult : I—II. jBalta Zoltán (Budapest), Borász Zsig­mondi (Budapest) lOyó nyert egységszámmal; III. dr Bródy Miklós (Budapest) 9 ponttal; IV—V. dij- l'ertesek Mutter Nándor (Budapest) és Székely Jenő (Győr) SVfc-él; VI—VII. Gajdos János (Buda­pest), Exner Győző (Székesfehérvár) 7%; VIII— IX. Balmy Barna (Debrecen), Rényi Sándor (Győr) 6;X—XI. Bayer Béla (Budapest), dr Faragó Ödön (Győr) 4%; dijat nem nyertek: Merényi La­jos (Budapest) 4; Steiner Bemát (Budapest) 2; Szávay Zoltán (Debrecen) 1. Az I. nemzeti sakkverseny mestere címet Balta nyerte, miután a szükebb mérkőzésben Borászt le­győzte. Tizenöt magyar játszó jelentkezett a székes- fehérvári versenyre, kik a kisorsolás szerint igy kö­vetkeztek : 1. Abonyi István (Budapest), 2. Demeter, Konrád1 (Lipótvár), 3. Exner Győző (Székesfehér­vár), 4. Forgács Leó (Budapest), 5. Smogrovits Jenő (Bazin), 6. Szokoli Dezső (Székesfehérvár), 7. Réti Riehárd (Bazin), 8. Steiner Bernét (Budapest), 9. Gajdos János (Budapest), 10. Kovács Gábor (Fa- vérth), 11. Merényi Lajos (Budapest), 12. Barás» Zsigmond, 13. Székely Jenő (Győr), 14. Földes Gyu­la (Budapest), 15. Cseh István (Székesfehérvár). A XV. forduló után a verseny képét alábbi táb­lázat illusztrálja: Név fl o a < N ro •<B u rt « xi o D o Demeter Exner 1 i * O fa 05 fi 2 3 fa oj O 2 c? Ü (T5 O > O W a <U í'i %o < ő A b0 O a ui 1. Steiner 2 x D N ifi i. Szokoli a • cS (4 ro fcp x oh­cő cő fa O O t­oő 05 " cő­- 1 S5® 1. Abonyi .......... 1/ 0 i % 1 Ve 0 1 1 1 1 1 y2 1 10 2. Barász ............ y2 — 1 i 1 0 0 y2 1 0 0 1 1 i 1 9 3. Cseh ................ i 0 — i 0 0 0 i y2 0 y2 y2 y2 0 Yz 5 Ve 4. Demeter ,.... 0 0 0 — 0 0 0 0 i 1 0 i i 0 \L 4 Ve 5. Exner ............ V­0 1 i — 1 1 0 i 0 0 0 i 0 1 7 Ve 6. Forgács............ 0 1 1 i 0 — 1 1 i 1 1 1 0 1 1 11 7. Földes ...... ...... 1/ 1 1 i 0 0 — 3' \L 1 1 0 1 0 í 8>zi 8. Gajdos ............ 1 Ve 0 i 1 0 y2 — i 1 l/9 0 í 8 Ve 9. Kovács ............ 0 0 >/á 0 0 0 1L 0 — 0 í ö ó 0 0 2 10. Merényi ............ 0 1 1 0 1 0 0 0 i — 0 1 0 í/ 6 11. Réti................... 0 1 lyL 1 1 0 0 y2 0 0 — í 0 Ve í 7 Ve 12. Smogrovics .. 0 0 \L 0 1 0 1 Yz 1 XL /’Z 0 — 1 1 í 7y2 0 y2 0 XL 0 0 1 0 y, 1 0 1 0 0 y2 i 4'/, 14. Székely .............. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1/ /2 0 1 10 15. Szokoli ............ 0 0 \L /Z Ve 0 0 0 0 1 y2 0 0 % 0 — 3 E szerint az első dijat Forgács Leó nyerte 11 egységszámmal; II—-III. Abonyi István és Székely Jenő 10 pointtel; IV. Barász Zsigmond 9.; V—VT. Gajdos János és Földes Gyula 8^2; VII—VIII—IX. Exner Győző, Réti Riehárd, Smogrovits Jenő 7%; a helyezetlenek közt végeztek; Merényi Lajos 6, Cseh István 5%, Demeter Konrád, Steiner Bernát 4%> Szokoli Dezső 3, Kovács Gábor 2. A kilenc díjnyertes eredménye százalékszámok­ban kifejezve: Forgács 71 %-os rekordját Abonyi és Székely 70-és percentje közelíti meg; Barász játsz­máinak hatvanegy százalékát nyerte meg, mig Gaj­dos és Földesé ennél csak egygyel kevesebb; a meg­kívánt 50%-os mértéket megütötték Exner', Réti és Smogrovits, Az 1250 koronát kitevő díjalap arányosan ke­rült felosztásra, ellenben a „Székesfehérvári Sak­kozó Társaság*' 50 koronás szépség- és a >,Budapesti sakkor“ tiszteletdija fölött később Ítélkeznek. m o ■i (X u o fa Abonyi j © N i fi M co n & Ó 05 ü 2 ío fa 05 O O U o H fa *5 K Smogrovics | a kS N C O fco 11 Forgács ..... _ 0 1 i 1 i 0 1 i 6 A bonyi........... 1 — y 2 y2 y2 o XL 1 i 5 Székely............ 0 X ' — 0 i i i Ve 0 4 Barász ............ 0 Ve i — 0 V ?. 1 0 1 4 Földes............. 0 V e 0 1 — Yz 0 1 0 3 Gajdos............ 0 1 0 V e If, /‘Z — 1 1/ 1L 4 Exner.............. 1 Ve 0 0 í 0 — 0 0 2 Ve Réti ................ 0 0 Y z 1 0 1/ 1 — 1 4 Smogrovics... 0 0 í 0 1 Ve 1 0 —1 3 Ve (A győztesek eredménye egymás között.) Miután Forgács okleveles mester, csupán első dijat kapott, a versenyszabályok eme pontja értel­mében : „A küzdelemből kikerülő első, esetleg a mes­terek után következő első, a „II. nemzeti sakkver­seny mestere" címet kapja s erről díszoklevelet. Abonyi és Székely döntő matchet játszanak a szé­kesfehérvári mesteri címért. A versenyvezetést Havasi Artur, a Budapesti sakkor alelnöke végezte szakavatottsággal, ki már az 1896. budapesti mesterversenyen is hasonló mi­nőségben szerzett dicséretet. Forgács Leó hannoveri, barmeni, nürnbergi, ostendei sikereihez méltón sorakozik mostani győ­zelme. Ezúttal nem fejtette ki teljes játékerejét, a mit az is bizonyít, hogy 14 játszmából 11 egységet nyert. A sakkozás mezején még gyakran fogunk találkozni győzelmeivel. Abonyi István, a Budapesti Sakkor versenyén JV-ik és az egyetemi tornának második győztese a a fiatal sakknemzedék egyik legtehetségesebb tagja. Még az utolsó fordulóban nyerési esélyei voltak, azonban a cél előtt elhagyta energiája s a végküzde­lemben visszaesett. Székely Jenő tavaly óta fejlődött s szép hala­dást .mutatott föl. Joggal aspirál tehát a székesfe­hérvári mesteri cimre. A i.ürnbergi főtorna és az Erzsébetvárosi ka­szinó versenyének második helyezettje, Barász Zsig­mond, ez alkalommal a szokottnál kissé lejebb ma­radt. Remélhetőleg legközelebb jobban megfelel a beléje helyezett bizalomnak s képességéhez méltó po­zíciót foglal el magának. A Komáromi Sakkor mesteri címet adomá­nyozott Gajdos Jánosnak, kinek indiszpoziciója is befolyásolta elért eredményét. Utoljára a Budapesti sakkor versenyén Forgács után Babával együtt II—III. volt ; ő is előkelőbb dijnyertességre érdemes. Földes Gyula, a műegyetemi kör ez évi sakk- bajnoka, meg lehet elégedve V—VI. helyével, bár mi azt hiszszük, hogy jövőben még eredményesebben fogja megállani a helyét. Regőci Exner Győzó“ a verseny életbeléptetése által elévülhetetlen érdemeket szerzett s ezért meg­bocsátjuk, hogy mint versenyző, nem igyekezett régi hírnevéhez méltó nívóra emelkedni. Smogrovits Jenő is a régi gárdából való, s egy­két játszmában meglepetést keltő áldozati kombiná­ciókat produkált. Réti Riehárd most mutatkozott be először ko­moly tornában s debutje elég jól sikerült. Merényi Lajos a probléma szerzés terén ottho­nosabb, azért a tornajátékban sem gyönge ellenfél. Cseh István, mint fiatal kezdőjátékos, biztató au8piciumok mellett kezdette meg nyilvános szerep­lését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék