Pesti Hírlap, 1907. szeptember (29. évfolyam, 208-232. szám)

1907-09-22 / 226. szám

42 P E STI HÍR I, A P 1907. szeptember 22., vasárnap. gozni a szerkesztőségben, mely pincében rendeződik be. A lap fittyet hány mindarra, ami tisztességes embereket érdekelhet. A razziák érdeklik főkép s azon hurokra kerültek élettörténete. Mar is be­küldte egy Szibériába száműzött gyilkos történetét. Szenzációs illusztrációi is lesznek. Mindenféle bűn- barlangnak, spelunkának leírása és képe lesz ott, a leghirhedtebb gonosztevők arcképével. A lap vi­déki hírszolgálatainak ellátása céljából tudósítóit válogatott gazemberekből állította össze. — (Egy igaz történeit.) Fölöttébb humoros kis história esett meg egy francia dcparteinent préfet-jével. Kényelmes ur tévén, helyettesét bízta meg fizetése s egyéb havi járandóságai felvételével Ezt meg is cselekedte szorgalmasan. Egy Ízben azonban kalandja akadt s egy fiatal hivatalnokát bízta meg, hogy vegye fel a körülbelül 3000 frankót kitevő összeget. A jeles ifjú sóh’se látott rüég eny- nyi pénzt együtt. Felvette hűségesen, de nem life- rálta. Ellenben megjelent a legsötétebb helyeken s az utolsó centimc-ig elherdálta. Másnap bűnbánó pofával gyónta meg megbízójának tettét. Ez dult- fult mérgében, de mit tehetett volna? Elment le- verten a prefect-hez s előadta a dolgokat. Képtelen dühbe gurult a szigorú főnök: — Micsoda? . . . Hát ki engedte meg önnek, hogy mást bízzon meg a pénzfelvétellel. — D-d-e-c-e — hebegett a helyettes. — Semmi de! ... Semmi közöm az egészhez. Nekem ön a felelős! , . , Majd ön megtéríti nekem az elköltött summát. Szegény ember úgy támolygott ki a prefect szobájából. Mit tegyen kétségbeesésében .Széjjel szerette volna tépni a gazfickót, aki oly rettenete­sen visszaélt bizalmával. Átkozta a kalandot, a szenteket. Nem volt segítség! A 3000 frankot meg kellett térítenie. De mi történt a kis sikkásztö- val ? . . . Szépen megmaradt állásában, hogy az el­sikkasztott összeget le lehessen vonni havopkint fizetéséből. De még emelték is a fizetését, hogy ha­marább menjen a dolog. — ’(Aforizmák.) Sokszor jobban respektálják az ember gyöngéit, mint erős oldalát. * Nincs együgyübb valaki a félig-meddig mű­veltnél. * Nagyon büszkék vagyunk arra, Eogy nincs oly hibánk, mint a szomszédunknak, hanem — másféle. * „Szeretni“, ez hivatást jelent, mert a legtöbb ember egész életére amateur marad ebbén. * Nem emberismerő még az, aki „csak“ az asszonyt ismeri. * A férfi gyakran talány, melynek megoldása b nő. És megfordítva. * Sok-sok embernek egyedül az megnyugtató tudat, ha másnak se mégy jobban a dolga, mint az övé. * Rájön az ember, hogy mindent megbán egy­szer. Még a boszut is. A hazugság — mondhatni — tápláló anyag; az igazság: orvosság. ■sí­Viszontlátáskor élesebb a szem, mint lá­táskor. SAKE. Rovatvezető: Mgróczy Géza. 822. számú játszma. 'Világos: Sötét: Lconhardt P. Tártakover S. Játszották a karlsbadi nemzétközi mesterver- eenyen 1907 szeptember hó 14-ón. 1. e2—e4 c7—c5 2. d2—d4 c5*d4 3. Hgl—f3 Hb8—c6 Nem volna jó e7—eő-tel védeni a d4 gyalogot, mert világos 4. Ffl—c4 s 5. c2—c3 után igen erős támadó játékot kap. 4. Hf3xd4 Hg8—f6 Szükséges lépés, azonnali g7:—g6-ra a rovat­vezetőnk ajánlotta c2—c4 világost előnybe hozza. 5. Hbl—c3 g7—g6 E lépés még mindig korai, előzőleg 5. . , . <37—d6-nak kell történnie. ö. Hd4—c6 b7xc6 Jobb volna a vezérgyaloggal ütni, a tett lé­pésre világos támadása ellenálhatatlan erősségű 7. e4—e5 Hf6—g8 8. Ydl—1'3! Ff8—g7 9. Ffl—c4 e7—e6 Minden sakkjátszó előtt tisztán láthatóvá vá­lik a tett lépés után sötét-állásának gyöngesóge, a db pont az, ahol a további küzdelem folyik, a ve­zérgyalog nem nyomulhat élőre vagy h» igen, mint a játékban is történt, úgy más oldalról dől rá a veszély. A megnyitást sötét hibásan játszotta s eb­ből kifolyólag vesztett állása van. 10. Fel—f4 Vd8—c7 Jobb védelem volna- Hg8—c7 mielőbb elsánco- lással kapcsolatban, hogy a dO-ra kerülő világos hu­szárt f5-ről vágy c8-ról támadni lehessen, a szöveg- lépésre világos szellemes áldozattál dönti javára a játékot. 31. elsáncol gl-rc! Fg7xe5 12. Ho3 —bő \'c7—b8 Sötétnek uiucs jobb lépése, anyagi veszteség most már elkerülhetetlen. 13. Ff4xeö Vb8>.'eő 3 1. Bal—dl! . . Sokkal erősebb, mint Bfl—el. 14. . . . ü7—dó Fenyegetett Hbő—döf stb. 15. Bfl—el. . . . Még a kezdő elptt is érthetővé lesz, hogy vilá­gos jobbau all, mert összes tisztjei játszanak.s a tá­madásban részt vesznek, mig sötét csak vezérével szaladgál ide s tova. lő. . . . Vcő—b8 10. Fc4xdő . . . Világos erélyesen vezeti a támadást. 16. . . . cöxdő 17. Vf3xd5 Fc8—b7 Több nehézséget okozott volna világosnak 17. . . . Ke8—f8! pl 18. Vdő—cőf! Kf8—g7 19. Hbő— o7! (kevésbbé jó 19. Bdl—d8 a lehetséges Hg8—f6 20. Bd8xh8 Kg7xh8 21. Vcő—f8t Hfö— g8 22. Hbő •—d6 h7—hö 23. Hd6—e8 Vb8xb2! stb. miatt) F<-8 —b7? (valamivel jobb volna Bh8—f8) 20. Hc7xc6t s világos nyer. 18. Hbő—dGt Ké8—f8 19. Vdő—eő Fb7—dő 20. VeőxhS Vb8>'dti 21. c2—c4 Ba8—e8 22. <:4xdő e6—eő 23. Vh8xh7 Hg8—f6 A játék sorsa már rég eldőlt, a következő rész már csak egy fuldokló kapkodása ahoz a bizonyos szalmaszálhoz. 24. Vh7­—b8f Kf8—e7 25. Vh§—h4 Ke7—f8 26. Bel­-e3 Kf8—g7 27. Be3­-h3 Hf6—hő 28. g2­-g4 Hbő—f4 29. Vh4­—h6t Kg7—f6 30. Bh3­—f3 Kf6—e-7 33. Vh6­-k7 Kc7—d8 32. Vg7xf7 Be8—f8 33. Vf7­-b7 Hf4—e2f 34. Egl­-s2 Bf8xf3 35. Kg2xf3 He4—d4t 36. Kf3­-g2 Vdö—f6 37. dő—-d6! Vf6x'd6 38. Bcll­-cl Vd6—c6 39. Vb7­-b8t Kd8—e7 40. Bel—-e7t Ke7—16 41. Yb8­-d8f sötét föladta. Sakkhirek. *— A karlsbadi nemzetközi mesterverseny négy heti nehéz és izgató küzdelem után véget ért. Első lett Rubinstein Akiba, ki kétségkívül egyike a legszívósabb s legerősebb játszóknak. Elsőségét ki­tartásán kívül azon mellékkörülménynek is köszöni, hogy Csigorin nem fogadta el remis ajánlatát s erőszakosan nyerésre, vagy jobban mondva vesztésre játszott. Ez a fél egység épen elég volt arra, hogy rovatvezetőnk a második helyre szoruljon. Harman dik az igen jól játszó Leonhardt Pál lett, aki e versenyen beigazolta képességét s eredményével megdöntötte sok sakktudós véleményét. Negyedik helyen a rokonszenves bécsi mestert, Schlechter Károlyt, látjuk, ki azonban kénytelen volt megosz­tani helyét a nagyon tehetséges fiatal Niemzovits- csal. A hatodik helyen is az uj generáció egyik igen tehetséges tagját látjuk, a laibachi Vidmar Milánt. Hetedik s nyolcadik a szerencse kedvelt je, Duras Oldrieh és a balsors üldözte Teichmann Riehárd lett. Téichmann e versenyen feltűnően jól s erélye­sen játszott s veszélyes konkurrens volt az első dijak egyikére; szinte érthetetlen módon vesztett két játszmát, az egyiket Duras, a másikat Vidmar ellen, mindkettőben ellenfelei teljesen reménytelen állás­ban nyertek Teichmann durva elnézése következté­ben. Kilencedik a lodzi Salwe lett, aki betegségének köszönheti az utolsó két fordulóban a vreséget. Ti­zedik a jägerndorfi Wolf Henrik, túlóvatos játéká­val mindig csak közepes eredményt bir elérni; ő az utolsó a győztesek között, amennyiben a megját­szott 20 játékból 10 és fél egységgel végzett. A legyőzőitek között nem egy ismert nagyság­gal találkozunk; legelőször is a nürnbergi első dijas Marshall az, aki meglepően rosszul játszott s csak ötven százálckát nyerte meg összes játszmáinak. Ja- nöwski még kevesebbet ért el, d® a? előre látható volt; az ostendei roulette- s baccarat-asstaltól jőve, nem nyújthatott a sakkban elfogadhatót. A hazárd játékok izgalmai után a komoly mérkőzésnél szüksé­ges nyugalom hiányzott nála. Meglepően visszaesett Mieses, a beteg Csigorintől senki sem várt jobb’ eredményt. Tartakovcr és (John igen tehetséges kép­viselői a fiatal gárdának s remélhetőleg a legköze­lebbi alkalommal közelebb lesznek a győztesekhez. Időjárás. A magy. kir. jneteorologiai központi intézet távírdái jelentése szeptember 21-ónreggel 7 érakor. Állomás Ma reggel 7h “a J síi m a Akna-Szlatina TJngvár .... Késmárk .. Losonc .... Ra.jecfiirdö Í)-Gyalla .. Bndnpeut Hcrény .. •• Keszthely .... Pécs .......... Zágráb .... Fiume.......... Turkeve.... Szeged .... Temesvár .. Nagyvárad Kolozsvár •• Vajda-Hunyad Nngy-Szeben Botfalu ........ T átrafüred .. Szatmár......... T árcái............. E ger................. R ozsnyó......... Á rvaváralja.. Selmecbánya Malacka......... K omárom .... Magyar-övár Sopron .......... Tapolca.......... K aposvár .... Csáktornya .. Eszék............. C irkvenica •• Debrecen .... Kecskemét •• Orosháza .. •• Arad ............. Z sombolya .. Versec ........ B avaniste.... Orsóvá .......... M.-Vásárhely Nagyenyed .. Becs........... ~ P óla.................. Hamburg .... Berlin.............. Nizza .............. Párizs.............. Stockholm.. .. Szent-Pétervár Varsó ...... Moszkva.... Szófia........ A thén.......... T orino .... Firenze .... Róma.......... N ápoly .... Palermo.,.. 702 68*2 691 68 3 701 68T 68 4 69 1 69 2 9*4 6 9*4 6 6*9 68-2 686 700 67*5 69*6 69 7 69« 7 0*5 681*4 hőmér­séklet Celsius szerint szél iránya és erő (1—10) 69*6 68 7 7 0*9 69.4 62*8 71*7 62*9 60*9 65*1 58*1 : 1-:» 66*7 6 6*0 63*6 60*5 60*4 6 3.1-f ö.l J-110 4- 9*2 --7 4 -- 47 -- 6*6 --10*7 -- 7.5 --10*2 --10*2 -- 9*4- -15*5 -- 94- -11 7 --7 5 --11*8 -- 5*6 -- 8*9 -- 5*2 -- 2*8 + 6*4 +10*6 -- 9*4 -- 9*3 -- 7*3 -• 5*5- -10 2 -- 7*1 --12*0 -- 9*4 -- 8*0 + 10 6 + 5*6 7*2 '•12*8 9*9 4-H*9- -10*5 4- 6-7 7-4 --10-6- -1 4.6 -»11.0- -10.6- ■19.0 8.1 7.3 3.5 89 6.4 --7 7- -20*5 -14*5 -f 18*8 418*.» 19*6 20*8 N SE SW N 3 NW 1 nj: í NW 0 W 1 N 3 SE 1 WSW 1 1 1 1 2 3 E NE N N N NW W NW NW W 1 NW 3 W~ 2 NE 1 NW 2 NE 2 W 3 SE 2 W 1 WSW 0 SW 1 KSK 1 NNE 2 K 2 N 1 SSW 1 S 3 Előző 24 őrai <v « c: «a T 4/ w «D T3 oS 3 c Hőmérséklst maxi-| mini­mum.! műm. 0 17 2 4 — IS 9 f 4 — 16 5 0 — IS 5 F*? — 16 4 — 19 4 0 — 20 9 0 18 8 — 20 6 0 — 21 9 0 — 20 9 0 — 25 ii 0 — 21 7 0 — 20 10 0 — 21 7 0 — 23 a 0 — 20 3 0 — 21 4 0 — 20 4 Eü — 21 2 0 — 14 4 0 18 i 0 — 21 9 0 — 21 6 l — 18 5 — — 15 2 0 — 16 9 0 — 15 5 0 — 17 5 1 — 16 7 0 — 16 3 0 — 19 5 — — — — 2 — 21 4 0 — 23 5 0 — 24 10 0 — 21 ő 0 — 10 5 — — —' 0 — 21 10 — — _ — _ 0 — 23 a 0 19 G 0 — £3 6 3 — 16 9 0 21 14 4 —’ — — 4 — __ — 1 — 26 17 0 19 6 2 —‘ — —• 3 — __ — 0 — —-• 4 — _ — 0 — 24 1 0 0 — 27 13 0 — 21 14 4 22 IS 4 — 26 17 1 26 20 3 — 25 16 Jegyzet. A levegönyomási adatok lengerszinre és 45 szélességi fokra vannak redukálva. (Tátrafüreden 1000 m. magasságraj © = eső, ífe = hő, 2 = köd, <í = zivatar. A szélirányok jelölése: N = észak, E = kelet, S —1 dél, W — nyugat. — Felhőzet: 0 — egészen de­rült, 1 — többnyire derült, 2 == részben felhős, 3 többnyire borult, = egészen borult. Megjegyzések; 'A maximum Közép-Európáról északnyugatra hú­zódott vissza, északkelet felől pedig nagykiterjedésü de­presszió sülyeszti a levegőnyomást. Európa időjárása megtartotta száraz jellegét és- a hőmérséklet sem változott lényegesen. Hazánk időjárásában lényeges változás nem tör­tént. A hőméséklet kissé a normális alatt maradt és maximuma: Fiúméban 25 fok C, minimuma: Árvavár, alján, Aknaszlatinán, meg Botfalun 2 fok C volt. Prognózis: Változóan felhős idő várható némi hő- sülycdéssel és elvétve — inkább csak keleten — esővel. Napirend 1907. szeptember 23. Naptár: Hétfő, szeptember 23. — Hóin. kath: Tekla 8*. — Prof.: Tekla. — Görög-orosz: szept 10. Menodóra, — Zsidó: Thisri 15. Szukk. I. n. — A nap kél reggel 5 óra 47 perckor, nyugszik esti 5 óra 57 perckor. — A hold kél esti 7 óra 14 perc­kor, nyugszik reggel 7 óra 11 perckor. A miniszterek nem fogadnak. A pénzügyi államtitkár fogad 12—2 óráig. A belügyi államtitkár fogad cl. u. 2 órakor. A Műegyetem megnyitó ünnepélye d. e. 11 órakor a kerti nagy teremben. A D. K. E. igazgatósági ülése d. u. 5 órakor, Akácfa­utca 4. sz. alatt. Lipek-kiállitás a Nemzeti Szalonban nyitva egész nap. Belépüdij 1 korona. Pállya-kiállitás a Könyves Kálmán müintézetben (Nagymezö-u. 37—39) nyitva egész nap. Belépődíj nincs. Az Uránia Kigyó-téri szalonja nyitva 9—8-lg. Belépődíj 20 fillér A Mezőgazdasági Muzeum zárva. Az Iparművészeti Muzeum zárva. A közlekedési muzeum nyitva 9—12-ig és 2—6-ig. A Technológiái Iparmuzeum nyitva 9—1-ig és 6—8-ig Az Egyetemi Könyvtár nyitva 9-12-ig és 3—8-ig. A többi, mint vasárnap. -***

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék