Pesti Hírlap, 1907. október (29. évfolyam, 235-258. szám)

1907-10-11 / 241. szám

16 1907. október 11., péntek. — (Szerbek Kossuth képe ellen.) Belgrádból jelentik: Az itt élő magyarok nemrég egyesületet alapítottak és a Koloratz-szállodában bérelt helyi­ségükben Ferenc József és Péter királyok és Kos­suth Ferenc arcképét akasztották a falra. A napok­ban megjelent a szállodásnál Predics kereskedelmi iskolai tanár és szidalmak közt Kossuth képének az eltávolítását követelte. Később diákok is ugyan ezt követelték a szállodástól, aki értesitette az egye­sület elnökét és ez erre mindahárom képet eltávolít­tatta- Az egyesület egy tagja elküldötte segédeit a professzorhoz és elégtételt kért, mire ez kijelentet­te, hogy ő csak annyit mondott, Ihogy ® Kossuth-kép miatt kihágások támadhatnának és ezért ő a kép eltávolítását ajánlotta a szállodásnak. A magyar egyesület ezzel nem elégedett meg, hanem a köz­oktatási miniszterhez fordult, aki megígérte, hogy az ügyben szigorú vizsgálatot indít és a magyarok­nak elégtételt fog szerezni. — (Egy osztálytanácsos ünneplése.) Az I. kér. függetlenségi és 48-as körnek államtisztviselő tagjai, elismeréséül annak az eredményes tevé­kenységnek, amelyet dr Andor Endre miniszteri osz­tálytanácsos a szegedi tisztviselő-kongresszuson ki­fejtett, e hó 12-én, szombaton este 8 órakor lako­mát rendeznek a tiszteletére a Buzik András-féle vendéglőben (X-, Pálya-utca 3.), minden politikai irányzat kizárásával. A kör elnöksége ez Utón is felkéri tagjait és a kerület tisztviselőit, hogy a la­komán minél számosabban vegyenek részt. — (Október 6.) A ferencvárosi függetlenségi és 48-as párt az október 6-át a szokásos ferencvárosi bycsu miatt 9-én tartotta meg a kültelki független­ségi és 48-as kör helyiségében, Mészáros Imre vendéglőjében. Az emlékbeszédet Tompa Antal, a párt elnöke tartotta. Utána dr Ballagi Aladár, a kerület kép­viselője etnlékezett meg az aradi vértanukról, majd a politikai helyzetet vázolta. A szép számban megje­lent választók tetszése gyakran félbeszakította be­dét, az a kijelentése pedig, hogy már most, mivel a kiegyezés megköttetett, a belső alkotásuk megkezdé­sén, a munka szabadságának és az: egyéni szabad­ságnak biztosításán, megoltalmazásán van a sor, kü­lönösen az iparos és kereskedő választók között nagy megnyugvást és örömet keltett. Az ünnepély Benes Károly zárószavaival véget ért. A polgárság tovább is együtt maradt s lelkesen ünnepelte két kiváló vezérét, Tompa Antalt és dr Ballagi Ala­dárt. — (Párbajban megsebesült francia iró.) Pá­rizsból jelentik nekünk: Bizalmas jellegű levélvál­tásból kifolyólag felmerült becsületbeli ügyet in­téztek el egymás közt kardpárbajjal A. Edwards ismert műpártoló s a Matin tulajdonosa és Fran­cis De Croisset, a fiatal poéta és dramaturg, aki­nek igazi neve a párbaj-jegyzőkönyv adatái sze­rint: Wiener. A hatodik összecsapás alkalmával De Croisset alkarján megsebesült, mire a párbajt megszüntették. Párbaj után a felek nem békiil- tek ki. — (Sakk-) A Fővárosi sakkozó társaság otí- tóber 4-én alakult meg az Elite kávéházban. A köz­gyűlést dr Horváth Józef korelnök nyitotta meg, üdvözölvén a nagy számban megjelent sakkozókat. Utána Bállá Zoltán, a Magyar Sakk Lap szerkesz­tője, ismertette az uj kör céljait s jelentőségét. A tisztviselők választása a következő eredménynyel végződött. Elnök lett: Léhner Vilmos, alelnök dr Bród.y Miklós, igazgató Szűcs Andor, titkár 3£ayer- csák Gyula, pénztáros Miayercsák Ferenc, ellenőr dr Kcpes Ferenc, jegyző Máriássy Lajos és könyvtáros Asztalos Lajos. Bállá Zoltán ajánlatára a kör tisz­teletbeli tagjává választotta Maróezy Géza magyar nagymestert és Forgács Leó mestert. Az alapszabá­lyok kidolgozására a közgyűlés szükebb bizottságot küldött ki s elhatározta, hogy a folytatólagos köz­gyűlést f. hó 11-én, pénteken este 8 órakor tartja meg, amely után sakkestély lesz. A kör minden pénteken tagjai szórakoztatására sakkestélyt rendez. — (Az olaszországi gázgyári sztrájkok.) Mi­lánóból jelentik, hogy a polgármester közvetítő kí­sérletének a sztrájkolok és a gáztársaság közt nem volt eredménye. Az utcák világítása nagyon gyenge. Sok kávéházat és üzletet már két este gyertyával világítottak. Más helyiségeket a sötétség beálltával egyszerűen bezártak. Az Umbria nevű hadihajó az állami műhelyekből elektrotechnikusokat és műsze­részeket vitt Génuába. A genuai gázgyárban kato­nák és matrózok dolgoznak, mindazonáltal a világí­tás elégtelen. Egyes gyárakban a motorokkal nem lehetett a kellő erőt kifejteni. Amikor szerdán tűz­oltók és sztrájktörők hozzáláttak, hogy a gázlángo­kat meggyujtják, kifütyülték őket és bárha csendőr- kíséretet adtak melléjük, munkájukat a sztrájkolok megakadályozták. Sok utca sötétben maradt, a töb­biben is nagyon gyenge volt a világítás. Milánóból sürgönyzik lapunknak: A gázmun­kások sztrájkja tovább tart. Múlt éjjel a gázvilági- tást teljesen beszüntették. Az utcákon katonai őr­járatok járnak. A főutcákot villamos árammal vi­lágítják. A gázmotorok munkájának szünetelése miatt őOOÖ különböző szakmabeli munkás nem dol­gozhat. — (Holland hírlapi kacsa.) A nemzetközi sajtókongTesszus alkalmával mutatta e sorok író­jának az egyik hollandi kongresszista a maga amsterdami lapjának azt a furcsa híradását, hogy báró Bánfíy Dezső, Lengyel Zoltán és Polonyi Géza politikai szövetségre léptek. Az amsterdami újság ezt a hirt nagy budapesti levél keretében közölte és különös híradásában megemlítette, hogy Lengyel Zoltán és Polónyi Géza eddig halálos ellenségek valának, de a politikai helyzet oly súlyos, hogy haragot, személyes gyűlöletet félretéve, a múltat feledve, most össze kell békülniök. Hollandus kar­társunk hivő képpel azt mondotta, hogy budapesti levelezőjük mindenkor komoly hírekkel szolgál ne­kik. Ez egyszer a budapesti levelező nem volt kon- zequens, mert híradása nem túlságosan komoly, — noha elég súlyos a politikai helyzetünk. Érdekes azonban, hogy Amsterdam érdeklődik a mi politikai ügyeink iránt. Még sémi vagyunk olyan kis nemzet, mint ahogy Ausztria akarja elhitetni a világgal. Ha tévednek is az amsterdami lapok budapesti tudó­sítói, legyünk mégis hálásak nekik, amiért a buzgó- ság és az érdeklődés jóindulatával megemlékeznek rólunk. — (Adamovich Vilma.) Wölfling Lipót el­vált felesége, Adamovics Vilma nagy visszavonult- ságban él Becsben. Az ünnepelt színházi szépség­ből megtört, öreges arcú asszony lett. Egy hírlap­író meglátogatta. „Szegény asszony! — Írja a hír­lapíró — a fájdalmát akarja eltitkolni, pedig tisz­tán látni, hogy nem a teste, de a lelke fáj. Ez a fáj­dalma késztethette arra is, hogy otthagyja Maria- hilferstrassei lakását és a csendes Józsefvárosba vonuljon visza. Most hozzák Wölfling aszony bú­torzatát. Hetekig gondolkozhatott az egykori főher­ceg azon, vajon VÍsszaküldje-e elvált felesége dol­gait s talán soha sem tette volna, ha napvilágot nem látnak azok a kompromittált híradások, ame­lyek Wölfling épen nem gyöngéd avagy gavalléros magaviseletéről számolnak be. Csak igy határozta el magát Wölfling arra, hogy elvált feleségének bú­torzatát és 100.000 koronát érő ékszereit kiadja. A bútor épp ma érkezett meg. Az ékszerek? Hát ezt még Adamovicsék sem tudják. A hirlapiró beszélt Sesztánnóval is, Adamovics Vilmának Grácban lakó nővérével.“ Vilma — mondta Sesztánné — na­gyon hevesen szabadkozott az ellen, hogy a saját tu­lajdonát képező dolgokat átvegye. Wölfling ugyanis •— enyhén akarok beszélői — nem viselkedett ga- vallérosan, neki sincs oka a kíméletre.“ Arra a ker­ülésre, hogy ismerte-e . Adamovics Vilma Wölf­ling jelenlegi menyasszonyát, Kitter kisasszonyt, azt válaszolta, hogy sejti, hogy igen. Zürichben lá­tott egyszer egy fiatal leányzót, aki valóságos ra­jongással tekintett a férjére. Ez a leány Ritter kis­asszony. Csak egy pillanatra látta és érezte, hogy ez a nő lesz a végzete. Hogy boldog leszi-e Wölfling házassága? Aligha. A volt főherceg csapongó ter­mészet-— mondotta a volt Wölflingné. — Amikor én hozzá kötő t tem az életemet, szintén csak úgy úszott a boldogságban. Úgy látszik különben, hogy ezeknek a toszkánai sarjaiénak valóságos mániája a— bol­dogság. Ám jó. Mindenki a maga módja szerint bol­dog. Kívánom, hogy Wölfling megtalálja azt a bol­dogságot, amit nálam megtalálni nem tudott. — (Egy ügyvéd öngyilkossága.) Kalocsáról táviratozzék, hogy Beke László debreceni ügyvéd szerdán éjjel az ottani Helfer-szállóban megmér­gezte magát és meghalt. Tettének oka ismeretlen. — (Kicsoda Tolsztoj informálója?) Tudva­levő, hogy Tolsztoj a napokban hevesen megtámadta gróf Apponyi Albert kultuszminiszteri működését a tótokkal szemben. A Szlovenszké Noviny című haza­fias tót lap most megfejti a rejtélyt, hogy mikép juthatott Tolsztojnak eszébe a nyilatkozás? Tolsz­tojnak is csak úgy van besúgója, mint Björnsonnak. Az illető Makoviczky Dusán orvos. Valamikor Zsol­nán lakott s már akkor buzgó Tolsztoj-követő híré­ben állott. Miután érezte, hogy komolyan nem ve­szik, Oroszországba költözött s Tolsztoj oldalán tele-, pedett le, akit nem csupán gyógyít, hanem a ma­gyar nemzetiségi viszonyokról is informál. Már ide­haza megrögzött nemzetiségi izgató hírében állott. — (A brüsszeli bank tolvaj szolgája.) Loyson, a brüsszeli bank volt pénztári szolgája, aki annak idején 326.000 frankot ellopott, a vizsgálóbiró előtt beismerő vallomást tett. Az ellopott összeg egy részét egy barátnőjénél találták elrejtve, má­sik részét pedig egy foltozó varga ismerősénél'. — (Hiány egy adóhivatalban.) A beregszászi adóhivatalnál vizsgálat folyik. Az eddigi hiány har­minchatezer korona. Ottmayer Ignác adótárnok el­len, ki halálos beteg, vagyonzárlatot rendelték el. Hogy ki a bűnös, még nem tudják. — (Képviselő az orfeumban.) A fővárosi or­feum téli kertjében szerdán éjjel Kun Árpád és Korda Andior orsz. képviselők két vidéki ismerősük társaságában mulattak. Kun Árpád jókedvében re­volverével belelőtt a padlóba. A dörej leirhatlan ka­varodást keltett a mulatóhely közönsége között. A rendőrség igazolásra szólította fel a lövöldözőt s aztán a mulatók csendben elvonultak. Az ügyeletes tisztviselő kihágás miatt megtette a feljelentést. PESTI H I tí L A F — (Elhunyt ezredes.) Feszi Zsigmond cs. és kir. huszárezredes, a boszniai és hercegovinál mén­telepek parancsnoka, folyó hó 9-én, hosszas szenve­dés után, 59 éves korában elhunyt Sarajevóban, Az okkupálás után Kállay tartományfőnök Feszi ezres dest bízta meg a tartományok méntelepeinek szerve« ' zésével, mit sikeresen keresztül is vitt. Sikereinek elismeréséül ő felsége többször kitüntette. Az ilid- zsei lóversenyek létrejötte szintén az ő érdeme Nagyszámú családja, valamint Feszi László főváro­si tanár, mint öcscse és Feszi Géza kiváló iró, mini! unokaöcscse gyászolják. Temetése folyó hó 11-éji Sarajevóban lesz. — (Az osztrák vasutasok passzív reziszten­ciája.) Kilátás van már arra, hogy Ausztriában megszűnik a passzív rezisztencia. A vasúti minisz­tériumban kijelentették egyes érdeklődő képviselők­nek, hogy a Staats Eisenbahn Gesellschaft alkal­mazottai és igazgatósága közt bizonyosra vehető a megegyezés. Az északnyugati vasutak igazgatósága legkésőbb pénteken válaszol alkalmazottai előter­jesztésére. A képviselők erélyesen követelik, hogy teremtsenek a vasúttársaságok előleg-alapot. — (A dán trónörökösné nem tüdőbeteg*.^ r& Eitzau-ügynökség valótlannak mondja egy kópén- hágai lapnak ama jelentését, hogy Dánia trón­örökösnéje tüdővészben megbetegedett. A trónörö­kösné nehány nap óta bronchitisben szenved) és a kezelő orvosok tanácsára, levegőváltozás céljából, valószinüleg Svájcba fog utazni. — (Kegyelem huszonkilenc év múltán.^ Kaschmann József 1878-ban, a boszniai hadjárat’ idején megszökött a katonai szolgálat elől s ezért nem térhetett haza. Többször fordult kegyelemért a királyhoz, de mindig eredménytelenül. Egyik utóbbi kérvényét abban az időben, amikor Kaschman Mad­ridban működött mint baritonista, a spanyol anya- királyné is támogatta., A legutóbbi időben Kómá­ban telepedett le állandóan, a pápa elölt énekelt, akinek aztán a bécsi nuncius közvetitésével sikerült keresztülvinnie a királynál, hogy az énekes kegyel­met kapjon. — (Olaszországi társas utazásra), mely októl. bér Kö 15-én indul, f. hó 13-ikán délig fogadtat­nak el jelentkezések a Magyar Utazási Vállalat r.« t.-nál (IV., Eskü-ut 3. sz-j — (Zendülés egy személyszállító hajón.) A! Red Star Linie Vaderland nevű gőzösén Antwer­penből Newyork felé való útjában a legénység egy része berohant a hajó éléskamráiba és 400 üveg pezsgőt kiivott. A kapitány fegyveres erővel verte le a zendülőket. Két kormányos meghalt. — (Megnémult a tűztől.) Nagyváradon, mint levelezőnk jelenti, csütörtökön porrá égett Wein- beyer Márton kereskedő háza. Weinbeyer nem volt otthon és mikor haza érkezve, meglátta a füstölgő romokot, elvesztette beszélőképességét. Kára mint­egy 20,000 korona. — (Dinamit egy Lloyd-gőzösön.) Konstanti­polyból táviratozzék: Szmirná'oan a Castore Lloyd- gőzösön gazdátlan csomagokat találtak, amelyekben 30 kilogramm dinamit, 150 kilogramm töltény és nagymennyiségű lőpor volt. A főkonzulátus a cso­magokat a helyi hatóságoknak adta át. — (Lövöldözés egy bécsi kávéházban.) Bécsi tudósítónk jelenti: A Wollzeile és a körút sarkán levő Prickl kávéházban csütörtökön délután nagy rémület támadt a vendégek között. Egy hölgy, aki egy huszártiszt kíséretében jött a kávéházba, az utóbbira két lövést tett és egy harmadik lövéssel magát megsebesítette. A tiszt, akit nem találtak el a lövések, eltávozott. Eleinte azt mondták, hogy egy Goluchovszki gróf volt. de később kitűnt, hogy. polgári származású. A hölgyet kórházba szállí­tották. — (Tűzvészek.) Táp győrmegyei nagyközség csütörtökön hajnalban teljesen leégett. Az egész községben, mely 200 házból áll. mindössze 5 ház maradt meg. A kár egy millió korona. Rózsahegyről jelentik, hogy Német-Poruba! községben Szerdán tűz támadt, amely az erős szél következtében gyorsan továbbterjedt. A templom­mal és iskolával együtt az egész község teljesen le­égett. — (Tűz egy vendéglőben.) Kedden hajnal­ban egy teplitz-schönaui vendéglőben tűz ütött ki. Az ottlakókat a szomszédság kiáltozása verte csak: fel. Menekülés közben egy leány életveszélyesen megsérült. Ferenc József keserüviz páratlan hashajtószez. »— (Házasság.) Perczel Miklós belügyminisz­tériumi fogalmazó, eljegyezte Schwarz Juliskát, Schwarz Eelixnek, az Athenaeum igazgatójának leányát, Özv. Hofmeister Illésné, Judit leányát Kiskun­halason, e1 jegyezte dr Deutsch Ignác kunszentmik- 1 ősi ügyvéü. — (Halálozás.) Sári Pál, volt 48-as főhad­nagy, nyugalmazott városi árvaszéki elnök, 81 éves korában, hosszas betegeskedés után meghalt Nyír­egyházán. Ladomérszlcy Gyula, életének 51-ik évében* Kassán elhunyt. Ladomérszky a vidéki hirlaiűroda-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék