Pesti Hírlap, 1908. január (30. évfolyam, 1-27. szám)

1908-01-01 / 1. szám

1908. január 1., szerda. — (Lord Kelvin végrendelete.) Londonból jelentik: Most bontották fel lord Kelvin végren­deletét s kiderült, hogy a hagyaték egy millió font sterling, huszonnégy millió korona. — (Hangverseny a tüdőbetegek javára.) Nagykőrösről jelentik: A szanatórium-egyesület Kenessey Kálmánné elnök és Horváth József tit­kár buzgó fáradozására sikerült estélyt rendezett. A műsor első száma Földes Imre budapesti iró felolvasása volt, aki egy készülőben levő verses elbeszélés egyes részleteit olvasta fel. Majd Koller Ferenc hegedűművész játszott a közönség zajos tetszése mellett. Azután Goldberger Mariska, Ge­ro Sándor és Herzka József, valamint Magyar Szeréna, Mentovics Anna, Szurmo Mariska, So­mogyi Emma és Szántai Ilona, valamint Póka Jenő és ifj. Németh Antal sikerült előadásaikkal mulattatták a- közönséget, A hangversenyt reg­gelig tartó tánc követte. — (Egy francia sebész mestermüve.) Dr De- laire francia sebésznek legújabb és kétségkívül legnagyobb mestermüve egy mesterséges arc. Egy ember puskaporrobbanás következtében súlyosan megsérült: ajka, továbbá alsó állkapcsa részben, felső állkapcsa egészen, végül nyelve és orra ál­dozatul esett a robbanásnak. Delaire fényesen si­került orvosi beavatkozással pótolta az arc hi­ányzó részeit, úgy, hogy három méter távolságból semmit sem lehetett észrevenni. A betég tud rágni és minden akadály nélkül beszél, csak az a baj, hogy mindennap le kell vennie arcának mestersé­ges részét, hogy megtisztítsa. Ez a mesterséges arc négy részből áll: egy ezüstdarabból, amely az alsó fogakat tartja, egy arany- és kauesuk darab­ból, amely á felső fogsort rögzíti meg; ez kampó 6egitségév.el történik, amely az orrüregbe szolgál. A harmadik rész pótolja az ajkat és az állt s ezt álszakáll borítja. A negyedik rész a felső ajak, a mély husszinü gummiból van s rajta az álbajusz. — (Ingyenes népoktatás.) A kecskeméti jo- gászifjuság a közeli falvakban és pusztákon a nép számára felolvasásokat szeretne tartani. Gullner Gyula főispán az ifjúság kiküldötteinek meg­ígérte, hogy ami tőle telik, mindent elkövet, hogy a joghallgatók o kulturális és nemzeti missziója minél nagyobb eredményt érjen el. — (Egy elefánt kivégzése.) Franciaország­ban, a Garonne parti Ágén állatkertjében, sortüz- zel végeztek ki egy elefántot, mely annyira vad volt, hogy a közelébe sem mertek lépni- Punch volt a neve s a legutóbbi időkig bárányszelidség- gel viselkedett a legszokatlanabb helyzetben és környezetben is. A hatalmas elefántot a különböző kerti munkák végzésénél is felhasználtak. Néhány nappal ezelőtt azonban az állat ismeretlen okból megtámadta ápolóját, akihez pedig egyébként rendkívül ragaszkodott és súlyos sérüléseket ejtett rajta. Rövid,, ideig azután megint nyugodt maradt, mígnem három napja a kerti munkálatoknál egy ló került a közelébe, Az elefánt erre dühöngeni kezdett, ormányával megragadta a lovat és a föld­höz vágta, majd pedig lábaival agyontaposta a szerencsétleu állatot. A nekivadult elefántot alig tudták megfékezni. Az állatkert igazgatósága ek­kor elhatározta, hogy további szerencsétlenségek megakadályozása céljából Punch-Ot elpüsztittatja. Ebből a célból 'az elefántot erősen megláncolták 'és egy állatorvos krétával megjelölte rajta azokat a helyeket, ahol az állatóriás könnyen megsebez­hető, azután a katonaság kirendelt szakasza fel­állóit és sortüzet intézett a mozdulni sem tudó elefántra, amely az első sorttiz után mihamar ki­múlt. A boncolás alkalmával kiderült, hogy az elefánt szivét négy, agy velejét pedig nyolc golyó fúrta keresztül. — (Küldöttségek.) Meskó László igazság­ügyi államtitkár a karácsonyi ünnepekét Nyíregy­házán töltötte és ez alkalomból két küldöttség tisz­telgett nála. Az egyik, melyet Kovács István tábla- biró, törvényszéki elnökhelyettes vezetett s tagjai MiJcécz Dezső alispán és Bukna József adópénztáros voltak. Nyíregyháza városának magasabb lakbérosz­tályba való sorozását, illetőleg az eziránti kérelmük pártolását kérte az államtitkártól. Meskó államtit­kár válaszában a legmesszebbmenő támogatást ígér­te meg. A másik küldöttség Eckert Elek pénzügyigaz­gató vezetése alatt a Szegeden tartott tisztviselő- kongresszus memorandumát nyújtotta át az állam­titkárnak, mely az állami tisztviselők országos egye­sületére vonatkozik. Szombathely város képviselőtestülete küldött- 6égileg- keresi fel gróf Andrássá Gyula belügymi­nisztert január hónap második felében Gotthard Sándor orsz. képviselő vezetésével. A küldöttség Szombathely városnak törvényhatósági joggal való felruházása tárgyában tiszteleg a miniszternél. (Pétervárról Irkutskba.) Január 18-án indul az első közvetlen vonat Pétervárról Irkutsk­ba, s január -21-én az első Irkutskból Pétervárra. Eleinte a vonatok hetenkint csaló egyszer fognak közlekedni, s mindegyik bárom waggonból fog állni. Az egyik első. a másik második, a harmadik pedig első és második osztályú lesz. Azonkívül egy étkező és egy podgyászkoesi lesz a vonathoz csa­tolva, PESTI HÍRLAP — (Angol hírlapíró a kurdo'k közt.) Kon­stantinápolyból jelentik a Franki.' Ztg-nak: Fra- sert, a Timesnak Arméniába küldött levelezőjét a kurdok Diarbekir környékén megtámadták és sú­lyosan megsebesítették. Az angol nagykövet lépé.- seket tett a portánál, hogy a bűnösök üldözését és megbüntetését kieszközölje. — (Mária Terézia evőkészlete.) A Frank­furter Zeitung jelenti: Schratt Katalin asszonynál nemrégiben megjelent egy jónevü régiségkereskedő és vételre ajánlt egy ó-bécsi porcellán evőkészletet. A készlet kétszáz darab tányérból, tálból, stb. áll s az ára 90.000 korona volt! Ezek a tárgyak egykor Mária Terézia királynő tulajdonát képezték 's a ki­rálynő később leányának, Mária Antóniának aján­dékozta, aki legelőször eljegyzése napján használta a készletet. Azután, Párizsba került a csodaszép evő­készlet s a forradalom alatt elvitték a Tűi 1 léniákból. Húsz évvel ezelőtt Rómába jutott. valami- módon s Bülow, a jelenlegi kancellár, vette meg felesége számára. Mily módon jutott azután a készlet a ré­giségkereskedőhöz, az rejtély.-— (A király jutalma.) A király felgyógyult és most jutalmazza azokat, akik betegsége alatt mellette voltak. Azt a négy komornyikat, akik betegségében odaadó gondossággal ápolták, ezüst érderukereszttel tüntette ki és karácsony előesté­jén személyesen nyújtotta át nekik az érdemjele- ket. Ezenkívül fejenkint 1000 koronát adományo­zott nekik, mig a női személyzet mindegyik tagja 300 koronát kapott, —- (Hatósági mészárszék Kecskeméten,) Kecskemét város közgyűlése elhatározta, hogy a nagy húsárak csökkentése érdekében hatósági mé­szárszéket állít fel. A közgyűlés utasította a köz­élelmezési bizottságot, hogy a hatósági husmérés rendszeresítése dolgában tegyen konkrét javasla­tot. E határozatnak meghozásában az az indító ok vezette a közgyűlést, hogy a vágómarha ára az utóbbi időben tetemesen csökkent s a húsárak en­nek ellenére változatlanok maradtak. — (A székesfehérvári sakkverseny győztese.) A székesfehérvári országos sakkverseny tudvalé­vőén Abonyi István és Székely Jenő közt remis- vei végződött. A verseny rendezősége december 27-ig 'adott határidőt a páros küzdelem befejezé­sére. Abonyi István, akit orvosai komoly mérkő­zéstől hosszabb ideig eltiltottak, nem jelent meg. így a sakk-kör igazgató tanácsa, az előre megál­lapított föltételek értelmében az oklevelet Székely Jenőnek adta ki. Székely a világ egyik legfiata­labb mester játékosa, aki már a győri országos sakkversenyen és egri nemzetközi versenyen nyert dijat és már jelentkezett a Bécsben jövő évi már­cius végén meginduló nemzetközi mesterjelölt­versenyre. — (A bűn világpolgárai.) A prágai rendőr­ség egy tudósítás szerint megállapította, hogy az a Vasinszky Ede, 'akit a lembergi rendőrség Prá­gából való szökése után letartóztatott, nagy nem­zetközi betörő bandának a tagja, amely az utóbbi időben bámulatos vakmerőséggel , Ausztriának és Magyarországnak számos városában kasszabetö­rést követett el. A banda tagjainak számát még nem tudták megállapítani, de legalább tizenöten lehetnek- Megállapították, hogy ez a banda kö­vette el a betörést Löwi budapesti ékszerkereske­dőnél, a przmisli hitelbanknál, a gráci zsidó hit­községnél és még sok más helyen. A banda egyik tagjánál megtaláltak egy csomó még föl nem bon­tott amerikai pénzeslevelet, amelyet a betörők Prágában loptak el. Ezek a levelek osztrák kiván­dorlóktól valók, akik megtakarított pénzüket Ausztriában élő rokonaiknak küldték el. — (A meginterviewolt II. Vilmos.) A lon­doni Empire Rewiew-nak nagy szenzációja . van. Egyik munkatársának, Dieey Edvárd angol publi­cistának volt alkalma a német császárral beszél­getni.'A császár azt mondotta, hogy fájdálmasan érintette az, hogy őt Angliában az angol biroda­lom és az angol érdekek ellenségének tekintik. Szólt az angol életről és kereskedelemről s megje­gyezte, hogy a nyílt ajtó politikájának hive. De az ipar mai helyzetére tekintettel, e politikát Angliának a többi államhoz való viszonyában nem alkalmazhatja. — (A millió nyertese.) Tavaly a Bajai Ipar­és Kereskedelmi Bank ügyével kapcsolatosan vert fel nagy port a Jelzálogbank milliós főnyeremé­nyének ügye. Az idén ily bonyodalomra nincs ki­látás, mert a nyerő sorsjegyet egyik legelőkelőbb pénzintézetünk a Magyar Leszámítoló és Pénzvál­tó Bank adta el. Most is azonban nagy az érdek­lődés a nyerő kiléte iránt, a banknál azonban csak annyit árulnak el, hogy mindazok a hírek, ame­lyek a nyertes személyéről szótan ak, tévesek* —r (Égy kikosarazás következményei.) Nagy- Becskerekről táviratozzék: Keresztes községben hétfőn iddogálás közben Bakos István gazda fia részére megkérte Szálóky Sándor' szomszédjától leányát. Szalóky megtagadta a házassághoz való beleegyezését, miből' szóváltás keletkezett. Á kocs­mában levő mulatozók két pártra szakadtak, mi­közben valóságos csata. fejlődött ti köztük, mely­nél egy embert agyonvertek, néhány an súlyosan, számosán könnyen megsérültek, — (Az orosz posta sikkaSztója.) Pétervárról táviratozzak: A chabaiövski posta- és távirdahi« vatal főnökének segédje 1907. júliusában 118,000 rubelt sikkasztott, és megszökött. A tolvaj Japán­ba ment, de egy orosz tiszt, aki a napokban Port- Zarugában járt, felismerte., A tiszt jelentést tett az ottani rendőrségnek, amely a tolvajt letartóz­tatta és átadta .a tisztnek,, úgyszintén a nála talált tekintélyes pénzösszeget is. — (Hét kivégzés.) Rigai tudósitőnk táv- iratozza: A legutóbb halálraítélt kilenc kurlandi forradalmár közül Möller—Sakomelski parancsára hetet Mitauban agyonlőttek. — (Magyar-gyalázó rophat.) Újvidékről táv­iratozzék: A szomszédos Ujs.óvéba, Bács-Bodrog vármegye egyik legnépesebb német községébe hétfőn a lapokban szellőztetett „Deutsch-unga­rische , Katechismus“ cimü röpirat érkezett több száz példányban a postán. A polgárok megbotráu- kozva utasították vissza- a szehnyiratot és akik át­vették, jelentkeztek a község elöljáróságánál, be­mutatván a kapo(t példányokat. Az elöljáróság nyomban jelentést tett az esetről az ' újvidéki ügyészségnél, amely izgatás címén a cinkostársak kinyomozása végett, valamint a rophatok elkob­zása iránt megindította az eljárást. — (Meggyilkolt fu,varos.) Szatmár-Nénieti- ből táviratozzak.: Varga József, helybeli fuvarost a város alatt elvonuló országúti árokban meg­gyilkolva találták. A fuvaros Batiszról, ahol vásá­ron volt, indult hazafelé. A szekerét a tettesek kifosztották. Általánosan az a Jiit, hogy a gyilkos­ságot kóbor cigányok követték el­— (Kivándorlók Newyorkba érkezése.) Fiú­méból jelentik: Newyorkbój érkezett távirat sze­rint a Fiúméból december. 6-án 700 magyarországi kivándorlóval elindult Pannónia gőzös és décem- ber 13-án 220 magyarországi kivándorlóval elin­dult Carania gőzös 29-én reggel 4 órai késéssel Newyorkba érkezett. — (Végzetes meteor.) Nem egyszer megtör­tént már, hogy a földre hullott meteor agyon- sujtott valakit vagy pedig tüzet-. támasztott. Ilyen eset történt most is Belle Fontaine közelében. Mint ugyanis San-Franciseoból jelentik, Belle Fontaine mellett lecsapott egy meteorkő, teljesen szétrombolt és lángbaboritott egy házat, egy an­golt pedig, aki benne tartózkodott, megölte. A meteorkő, amelyet heves robbanás kisért, hat mé­ternyire a földbe fúródott. Á végzetes meteorkö- nek 8—10 méternyi átmérője volt. ' Ferenc József keserüviz páratlan hashajtószei; — (Házasság-) Szálai Adolf József, a Ma­gyar kocsigyár r.-t. igazgatója, eljegyezte Fischer M. Ignác Budapest székesfővárosi fuvartelep-igáz- gatójának leányát, Margitot, Dr Qonda Gyula hatósági tiszti orvos Sza­badkáról, eljegyezte dr Kerényi Samu ügyvéd leá­nyát, Olgát, Szolnokról. (Mindén külön értesítés helyett.) Hirschler Béla, a Vasgerendákat, árusító rész­vénytársaság tisztviselője, eljegyezte Pick Sárikát, Pick. Ede közismert budapesti gyáros leányát. Ehrlich Samu Máv. mérnök 'Budapestről, el­jegyezte Klein Józsika kisasszonyt Losoncról. (Minden külön értesítés helyett.) Sterner Árpiin építész december 30-án. házassá­got kötött Leser Helénnel Budapesten. Wagner Soma-fogtechnikus, eljegyezte Läufer Natália, kisasszonyt Budapesten. Milling Róbert, a bajmaki téglagyár igazgátó­ja, eljegyezte Rosenfeld Elza kisasszonyt Karánse- besről. Fischer Győző földbérlő Bagotá (Komárom- megye), eljegyezte Sutányi Öttikát, Surányi Sá­muel kereskedő kedves leányát, Monoron. — (Halálozás.) Dr Kovács Zoltán, az igaz- ságügyminiszteriumba beosztott törvényszéki al- biró, 34 éves korában Losoncon, ahol szülei látoga­tása céléból időzött, szivszélhüdésben hirtelen meg­halt. Az elhunytban Kovács Ferenc közjegyző a fiát, dr Kovács Ernő orsz. képviselő a fivérét és Rickl Gyula min. tanácsos rokonát gyászolja. A rendkívül tehetséges albirót, aki előtt szép pálya állott, nagy közönség kisérte utolsó útjára. Fekete J akab munkás életének 51-ik évében, december 29-én Debrecenben meghalt, Padits József gazdasági intéző december 27-én, életének 31-ik évében Szeődemetéren meg­halt x Ne fogadja el az utánzatot, hanem követeljer eredeti Réthy-féle pemetefű-cukorkát, mely megszaba­dítja a köhögésétől és rekedtségétől. Ára 60 fillér. x Menyasszonyi kelengyék a legszolidabb kivitel­ben Ka-nitz Ferenc' és Társa vászon és fehérne­mű üzletében IV.,. Kossuth- Lajos-utca 11. szám. x Előfizetések és hirdetések az összes bel- és -kül­földi hírlapok .részére, eredeti árakon felvétetnek Mezei Antal hirlapirodájában, .Budapest, IV.v Eskü-.ut ö. '.Tvigv választék francia, angol, - német és magyar divatlapok ban, napilapok és szépirodalmi újságokban. „ _______ 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék