Pesti Hírlap, 1909. április (31. évfolyam, 80-102. szám)

1909-04-30 / 102. szám

\ 22 PESTI IELAP 1909. április 30., pántét. Kivonat a hivatalos laphói. Mííjusi előléptetések. A közös hadseregben. A kiräly Beschi Ede altábornagynak, a vártüzér- lég felügyelőjének, a táborszernagyi címet és jelleget a äij elengedésével adományozta, továbbá elrendelte, hogy Belopotoczky Kálmán hittudor, apostoli tábori vikárius td personam a IV. rangosztályba lépjen elő; Monte Pastelloi Mollinary Kálmán vezérőrnagy saját kérelmé­re a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomtól íz altábormgyi cimet és jelleget, valamint a Lipőt-rend lovagkeresztjét, mindkettőt a díj elengedésével adomá­nyozta; elrendelte, hogy a következő tartalékos hadna­gyok, hivatásos hadbirőjelöltek. és pedig: Walland Re- rső a 17., Mayerhofer János a 77., Brenner Ferenc az 54. é-j Föhner Köbért a 20. sz. gy.-e.-ben — a cs. kir. Landwehr tényleges állományába áthelyeztessenek, őket 1909 május 1-ével főhadnagy-hadbirákká nevezte ki; kinevezte a következő 1. oszt. főtörzsorvosokat, Drvostudorokat, orvosfőnökökkö: Schuller Vencelt, ns. Mosing Vilmost, Unger Józsefet, a következő 2. oszt. Főtörzsorvosokat, orvostudorokat: Otto Henriket, a zág­rábi 23. sz. helyőrségi kórház parancsnokává; Wolter Jánost a serajevoi 25. sz. helyőrségi kórháztól a prágai tatonarokkantakháza orvosfőnökévé; a következő törzs­orvosokat, orvostudorokat: Justian Frigyest a nagysze­beni 22. sz. helyőrségi kórháztól a Lajtha melletti Bruek- ba helyőrségi orvosfőnökké; Riedl Ferencet a przemysli 8. sz. helyőrségi kórháztól focsai helyőrségi orvosfőnök­ké; Stach Ferencet a 28. sz. gy.-e.-től a 2. gyalog-had­osztály orvosfőnökévé; Weissenstein Gusztávot a 27. sz. gy.-e.-től a 4. gyaloghadosztály orvosfőnökévé; Krall Edét a 49. sz. gy.-e.-től a 7. gyaloghadosztály orvosfő­nökévé; elrendelte, hogy: dr Arzt Jakab törzsorvos a 80. sz. gy.-e.-től a temesvári 21. sz. helyőrségi kórházhoz ítbelyeztessék; adományozta legfelső kegyelemből és ki­vételesen a törzsorvosi rímet és jelleget a díj elengedé­sével a következő ezredorvosoknak, orvostudoroknak: Stauch Nándornak, C sérv inka Vladimirnek, Bilinski Dé- nesnek, Snetivy Vencelnek, kinevezte Lanna Emilt, ő ielsége katonai irodájában alkalmazott hadbiztost, eb­ien az alkalmazásában díjmentesen udvari titkárrá; ki­nevezte tartalékos hadnagyszámvivőkké: Tomasehek Fe­renc őrmestert és Druck Kálmán 46. sz. gy.-e.-beli tar­talékos számvivőhelyettest. Gyalogsági tábornokokká kinevezte ő felsége a tövetkező altábornagyokat: Kummershofi Rummer Adol­fot, a 9. hadtest parancsnokát és leitmeritzi vezénylő tábornokot és Gerba Rajmondot, a 13. hadtest parancs- lokát és zágrábi vezénylő tábornokot; altábomagyokká i következő vezérőrnagyokat: Sertics Lukácsot, a 9. gya- oghadosztály parancsnokát; Kis-Jókai Udvarnoky Győ- sőt, a 31. gyaloghadosztály parancsnokát; Besnefai Ba- isák Zsigmondot, pótlovazási főfelügyelőt és a közös iadügyminiszterium 3/R. ügyosztályának főnökét; ns. Dolard Ármint, a 24. gyaloghadosztály parancsnokát; Dömsödi Magyar Gyulát, a 9. tábori tüzérdandár pa­rancsnokát; Brlogi Puhallo Pált, a hadi iskola parancs- lokát, Schemua Balázst, a 18. gyaloghadosztály parancs- tokát; Csegezi Csongvay Károlyt, budapesti erdőépité- izeii igazgatót; Zeldeggi Zednik Oszkárt, beosztva a 14. ladtestparancsnokságnál; Kirchaldi Knopp Károlyt, a !9. gyáloghadosztály parancsnokát; vezérőrnagyokká a következő ezredeseket: Buss- íiger Gyulát, Misesevics Gergelyt, Wittmann Kamillót, Dlbert Nándort, Schudawa Károlyt, Eeichseggi és Gerst- lergi lovag Gerstenberger Frigyest, Hess Rezsőt, Mar- liny Hugót, Daler Hugót, Eisenhorti lovag Eisler Já- tost, Eckwehri Wolter Ernőt, Prévost Nándort, Karger Vilmost, Millivojevich Pétert, Kohout Károlyt, Botics foácliimot, Noválc Frigyest, ns. Swoboda Emilt, Fischer Edét, báró Abele Vincét, Kuczera Hugót; ezredesekké a vezérkari testületben a következő tlezredeseket: lovag Willerding Rezsőt, Grubics Milánt, is. Lauingen Vilmost, Reyman Hugót, Gössmann Ottót, i tüzérségi törzsnél: Haam Ferencet; a hadmérnöki lörzsnél: Urbarz Adolfot, Richard Arthurt, Stipek Ti- radart; a gyalogságnál, vadász- és utászcsapatnál és a rasuti és távirőezredben a következő alezredeseket: Gra- iath Józsefet, Rakus Henriket, Poleschensky Gusztávot, Szent-Miklósi és Óvári Pongrácz Henriket, Paliezka Il­lést, Humitza Jánost, Glantseluiig Ágostot, B;wbini Sándort, Essler Konrádo, Aust Albrechtét, lovag Kiss­ing Ottót, Winkler Miksát, Jaschke Jánost, Hauste- laui Haustein Henriket, Lindner Adolfot, Fiessel Jó- :sefet, Andriün Bódogot; a lovasságnál: Frey Jánost, ovag Ruiz de Roxas Jenőt, báró Gablenz- Eskeles Henriket, Merhal Ernőt, Ililvety Lrthurt, Kucsera Alajost; a tábori és hegyi tüzérség­iéi a következő alezredeseket: Tunk Edét, Kohout Ma­lót, Koncsár Jánost, Pruggmayer Antalt, Moltini Bus- letti Nándort, Rupprecht Ferencet, a vártüzérségnél: Starcsevics Jánost; a helyi alkalmazásnak állományá- lan az I. csoportban: Radler Károlyt; a méneskarnál l cs. kir. állami lótenyészintézetek katonai osztályainál: áttéri és Iveaghei báró Enis Károlyt; a m. kir. állami lótenyészintézetek katonai osztályainál: Schlosser Fri- tyest:' alezredesekké a vezérkari testületben a következő irnagyokat: Wlaschfitz Nándort, Sallagar Ármint, Mar- linek Ágostot, Hohenrechti Kralowetz Gottlibet, Scham- ichula Rezsőt, Bahnbrücki lovag Schilhavsky Józsefet, l'idalé Gyulát, Redl Alfrédet, Müller Rezsőt, Novotny Államot, Werz Mlanót, Rertolns Richárdot, herceg Schwarzenberg Bódogot; a tüzérségi törzsnél: Macha- izek Hugót, Austerlitz Lipótot, Blaha Ágostot; a had­mérnöki törzsnél: Kastrier Jenöt; a gyalogságnál, va- Jász- és utászcsapatnál és a vasúti és táviró ezredben: fcuzzi Engelberte!, Cserny Jánost, Kasperowski Feren- let, Seedorfi lovag Lemmel Alfonzt, Ehmig Hugót, Nagy llezsőt, Borger Lajost, ns. Hergel Ernőt, Zafllenthali Zaillner Károlyt, Müller Károlyt, Fiala Benőt, Jene- tsek Józsefet, Lessar Pált, ns. Eochel Ágostont, Kampa­la Józsefet, ns. Reinöhl Vilmost, Kleinsehrodt Ágostot, i báró Roscher-Rath Jánost, ns. Hreglianovies í arKasc, Etschthali Fedrigoni Ferencet, Kruzlewski Józsefet, I Leide Józsefet, Bauer Alajost, Sedlacsek Nándort, Pri- ca Istvánt, lovag Soreties Tivadart, Treldewehri Kle­men! Alfrédet, Zenki Józsefet, Bergkessel Alajost, Hart­wig Józsefet, Brauner Adolfot, Fischbaeh Henriket, Ko- schatzky Ottót, Globocsnik Gusztávot, Maag Edét, Wies- ner Jánost, Baldessari Arthurt, Pöll Rezsőt, Hudecsek Ferencet, Wagner Ármint, Hörnes Ármint, Krinner- storffi Lüftner Jenőt, Molisch Mórt, Christen Ferencet, Fuchs Emilt, Neumann Józsefet, Ivanovics Ferencet, Grolms Józsefet, Edlmann Lipótot, Ratsehillor Rezsőd Wa liner Ferencet, Lederer Józsefet, Dabrovski Rezsőt, Reymann Albertat, Ternofsky Lajost, Zbranikowi Haus- ka Ottokárt, Knappe Józsefet, Stenzl Károlyt, Treuen- heimi Schie3sler Oszkárt, Hubrich Máriánt, Balthasar Istvánt, Lasser Flóriánt, Geöcz Virgilt, Král Istvánt, Damian Hugót, Csermák Mórt, Jenisch Jánost, Hefner Jánost. Mayer Ricliárdot, Ekl Tivadart, Strain Miklóst, báró Henneberg Józsefet, Jahoda Antalt, Fuchs Lajost, Dostal Józsefet, Zbyra! Vilmost, ns. Vuchetich Luká­csot, lovag Mossig Jánost, Rathenitzi báró Stillfried Adolfot, Wöllner Károlyt, ns. Doctorovich Szvetozárt, Dubsky Józsefet, Kornberger Hugót, Freiberaswalli Ko- eziczka Zclenkót, Kulm Vincét, Echoi és Marienbergi Eccher Ármint, Boeriu Jánost, Madziara Antalt, Brehm Józsefet, Szigethy Gézát, Streith Rezsőt, Mikosz Ká­rolyt, Seyfried Józsefet, Moser Seeland Ferencet, Wied- struck Ferencet; a lovasságnál: ns. Raits Sándort, Ne- bowidski Gyulát, Velencei báró Ambrus Lászlót, Dienstl Sándort, Dworák Jaroslávot, Baimiann Győzőt, ns. Ret­tich Alfrédet, ns. Mouillard Győzőt; a tábori és hegyi tüzérségnél: Vetter Károlyt, ns. Terboglaw Ernőt, Nieczyglemski Miksát, Hermann Ottokárt, Hosp Lajost, Horak Hugót, Osostowicz Lajost, Hauser Róbertét, Gärtner Mihályt ; a vftrtiizérségnél: Vrbäsi lovag Röhn Józsefet; az egészségügyi fcsapatnál: Grimm Ferencet, a helyi alkalmazásbeliek állományában az I. csoportban a következő őrnagyokat: Pichler Richárdot, Levacsics Jánost, Sernek Antalt, Lanzenkampfi Sedlakowitz Cé­zárt, Ansion Arthurt, Mühlströmi lovag Koráb Jenőt, Ehardt Mártont, Melencei Zsivan Sándort; a 2. csoport­ban: Pistotnik Ödön, Opacsies Pétert; a boszn.-herc. esendőrtestületben: Kérneta Pétert; őrnagyokká ő felsége első arciéretestőrségénél: Pernsteini Marklowsky Jánost, ő felsége magyar test­őrségénél: lovag Scarpa Pált, a vezérkari testületben a kővetkező századosokat: Riedl Lajost, Nowak Jánost, Wittmann Károljd, Kapretz Jenőt, Giinste Károlyt, Iloehwalli Tlaskal Lajost, lovag Hiltl Józsefet, Hum­mel Károlyt, báró Waldstätten Alfrédet, Rath Pált, Kick Ottót, lovag Theuerkauf Ottót, Kreneis Emilt, Kerch- nawe Hugót,, Letovanicsdvori lovag Sostarics Eriket, báró Benz-Albcron Ottót, Marchesani Heribertet, Hö- nigschmid Ferencet; a tüzérségi törzsnél: Dubail Szi- lárdot, Mázzá Alfrédet, a hadmérnöki törzsnél: Zell Ágostont, lovag Brunner Mórt, Aarenaui Brosch Tiva­dart, a gyalogságnál, a vadász- és utászcsapatnál, to­vábbá a vasúti és táviróezredben a következő százado­sokat: Zillner Károlyt, Wlatterieh Albertet, Tramer Miksát, Neworal Nándort, Nossek Jakabot, Hausser Re­zsőt, Böhm Józsefet, Alpenbachi Wieden Edét, Kindler ! Jánost, Küttner Nándirt, Keveresan Jánost, Eichenfel- di Czermack Richárdot, Kosch Ignácot, Zajicsek Manót, Dinebir Róbertét, Mader Lénártot, Müller Ferencet, Doppelhofer Vineét, Patrcska Zsigmondot, Borecky Edét, Eder Róbertét, Schwaller Frigyest, Jegel Antalt, Anns- horti Fuchs Vilmost, Eisenschimmel Kamillót, Wastel Józsefet, Ball ing Frigyest, Hostasch Jänist, Voglsang Albint, Kasper Henriket, Dipolter Henriket, Nagy-Ivá- ni Fekete Lászlót, Brillich Gyulát, Schmidt Ágostot, Monzer Ferencet, Neehwatal Jánost, Gheri Fülöpöt, Fi­scher Györgyöt, Krarnmer Miksát, Lubenik Alajost, Mar- cinkiewicz Dominikot, lndrák Lipótot, Prochaska Ká­rolyt, Bajas Jánost, Pfister Károlyt, Murdzinski Fri­gyest, Glasner Antalt, Veinovics Manót, Lctz Istvánt, Arnbros Henriket, Niederkorn Frigyest, Zdiradovi Polak Edgárt, Lankasch Józsefet, Schiller Ferencet, Wagner Jánost, Sokotowski Szaniszlót, Tröster Károlyt, Kapin Rezsőt, Ragenfeldi Nickerl Ferencet, Krebs Károlyt, Spitzka Aurélt, Kregczy Alfrédet, Gaál Jánost, Winter Henriket, Stubezakowski Szilárdot, Berg Károlyt-, Ko- mauer Józsefet, Pig Ricliárdot, ns. Lippe Lászlót, Siegl Károlyt, Korbei Ferencet, Perogitka Antalt, Vitzthum Gyulát, továbbá Kirschner Nándor 75. sz. gy.-e.-beli szá­zados részére való rangfentartással a következő százado­sokat: Libsch Henriket, Bánás Edét, Farkas Dezsőt, Witzler Károlyt, Rössler Ferencet, báró Schleinitz Győ­zőt, Brassiofortei Spiess Ágostot, Wolgner Jánost, Peli­kán Edét, Palkovics Istvánt, Bals Gyulát, Scholze Ödönt, Reymann Miksát, Mildner Fridolint, ns. Krepl Ferencet, Ehrenwalli Dorotka Ágostont, Tarbuk Jánost, Waffen- steini Lamatsch Rezsőt, Pössl Gyulát, ns. Maschke Vil­most, Geisendorfer Pált, Schenk Nándort, lovag Wag­ner Arthurt, Kailer Ottmárt, Bonani Józsefet, Tirschek Vineét, ns. Tormássy Dezsőt, Zikesch Józsefet, Bischitz- ky Róbeitet Obraezay Tivadart, Petri Győzőt, Radlber- ger Károlyt, Sehimitzek Zestavot, Eisenbach Albertet, Schöbinger Ferencet, Dillmann Józsefet, Tuschner Já­nost, Puji Puy Józsefet, Frass Norbertét, Sparber Re­zsőt, La tinik Ferencet; a lovasságnál a következő száza­dosokat: herceg Fugger-Babenhausen Károlyt, Roeszler Frigyest, herceg Lobkowitz Ágostot, Tót-Prónai és Blat- nieai Prónay Gyulát, Serda. Aurélt, Mayer Bélát, Wach- tentreui bű ró Wolf Frigyest, Vevanovici báró Mayer- Maly Tivadart, Kenesei Iíenessey Istvánt, Habernek Ödönt, Stusák Károlyt, gróf Batthyány Gábort, Fern- heimi lovag Vogl Emilt, Jüllek Gyulát, lovag Hoenning O,Carrol Jánost, chevalier Ruiz de Roxas Lászlót, Till Jánost, a tábori és hegyi tüzérségnél a következő száza­dosokat: llliseh Rezsőt, Czapp Mórt, Capp Gusztávot, Kaempf Manót, Hohnberg Józsefet, Zdiradovi Polak Imrét, Stepanescu Józsefet, Raser Károlyt, Latka Vin­cét, Rill Józsefet, Jenisch Károlyt, Hruby Károlyt, Ki- ; ticsan Kálmánt, Seidl Gusztávot, Loidin Henriket, Jes- | ser Lajist, Radl Nándort, Happer Miksát, Friedenwan- ; ger Jakabot; a vűrtüzérségnél: Polliik Alfrédet, Mrak j Jánost; a vonatcsapatnál: Bauer Alajos századost; az i egészségügyi csapatnál: Jeschowsky János századost; a 1 ruhatári kezelői szakban: Dubina Manó századost* a j helyi alkalmazásbeliek állományában az I. csoportban a következő századosokat: Paul Józsefet, Chrisinontei Krulis Adolfot, Eavelsbergi Strobl Nándort, Navratil Kamillót, Krauszler Gyulát, Jilke Ferencet, Mussak Fe­rencet, Kunst Ottót, Zahn Károlyt, Weissenbacher Győ­zőt, Danhofi Daniek Zsigmondot, Kolarsky Hugót, Mül­ler Jánost, Krisch Hugót, Radda Henriket, Korálek Ká­rolyt, Lilienfelsi Kreutzbruek Oszkárt, Tschertou Feren­cet, ns. Langer Alolfot; a 2. csoportban a következő századosokat: Weichberger Józsefet, Petek Mártont, Drágán Simont, Werbach Vilmost, Pucarin Balázst, Pe- jakovics Jánost, Cozzi Ferencet, Kittel Alajost, Zischka Ferencet, Steppert Bernátot, Sieezynski Leót, Kozaurek Pált; a méneskarnál és pedig a cs. kir. lótenyészintéze­tek katonai osztályainál: Koch János századost. A honvédségnél. A m. kir. honvédségnél május 1-vel kinevezte ő felsége I. a tényleges állományban 1. a vezérkari tes­tületben létszám felett, szolgálati alkalmazásban a m. kir. honvédségnél századosokká a következő főhadnagyo­kat: Tombor Jenőt, Röder Vilmost, 2. a gyalogságnál századosokká létszám feletti vezetésüknek beszüntetése mellett, a vezérkarhoz beosztott következő főhadnagyo­kat: Schön Ernőt, Bozóki Bozóky Gyulát, továbbá a kö­vetkező főhadnagyokat: Medits Ferencet, Tiszay Lajost, Hummel Gyulát, Hrusztek Gyulát, Faragó Gézát, Belé- nyesy Sándort, Quaiser Nándort, Török Bélát, Mossó- czy Jőzsefet, Ki szelj' Aladárt, Bosznay Ferencet, Né- methy Kálmánt, Scultéty Aladárt, Énekes Ágostont, Dobos Istvánt, Urhegj'i Antalt, Bukovszky Pétert, Haby Zoltánt, Maróthy Gézát, Tóth Istvánt, Fertőszentmiklő- si Aitner Sándort, Vadászy Pált, Tóth Kálmánt, Csik- taplocai Lázár Domokost, Kovacsevics Tivadart, Kézdi Vásárhelyi Gézát, Garay Gézát, Holényi Jánost, Zakariás Oszkárt, Berti Lászlót, Verebélyi Marsó Bélát, Schmidt Imrét, Tardy Emi! t, Pribil Sándort, Szarka’ Sándort, Konkolyi Jenőt, Treiber Kálmánt, Istók Gyulát, Heid- rich Győzőt, Somogj'i Pált, Bolgár Gézát, Tóth Józsefet; főhadnagyokká a következő hadnagyokat: Szájbelv Ivánt, Hayde Kálmánt, Kölcsey Zsigmondot, Barna Ist­vánt, Babescu Eleket, Stromp Istvánt, Baveschitz Gyu- lát, Lölcay Ferencet, Marsik Jenőt, Glancz Ármint, Tó­dor Árpádot, Lajkő Mátyást, Csenki Sándort, Sassy Ár­pádot, Kisnyujtódi Jakabos Rezsőt, Petröczy Endrét, Branea Istvánt, Taugner Józsefet, Fekete Istvánt, Her- kely Bélát, Kósa Ernőt, Csorba Istvánt, Czurda Ernőt, Mocsári Károlyt, Péter Ferencet, Krick Sándort, Naclí Emilt, Kiss Kálmánt, Nagylaki Iíácz Jenőt, Tolnay La­jost, Nagy Lászlót, Maglódi Lányi Istvánt, Vértes Bé­lát, Schneider Józsefet, Falcione Kálmánt, Nagy Lászlót, Bella Jenöt, Sérti es Istvánt, Csorna Nándort, Kovács Jánost, Süntha Dezsőt, Hrehuss Bélát, Baló Zoltánt, Il­lés Lászlót, Kasza Dezsőt, Hausenblasz Róbertét, Ádám Andrást, Neviczky Antalt, Szabó Aladárt, Méder Gusz­távot, Holly Jenőt, Tomanóczy Gusztávot, Endrődy Leót, Kis Jánost, Dobner Rezsőt, Szteblik Gyulát, Simon Ká­rolyt, Lonkay Gyulát, Nagyidai Kendefi Ferencet, Bu- danovits Gerőt, Ebenspanger Andort; hadnagyokká a következő zászlósokat: Lázár Ödönt, Ferkovies Mátyást, Witt Lászlót, Hadzsics Émilt, Áes Ernőt, Oláh Gyulát, Bokor Bélát, Schick Lénárdot, Ambrus Jánost, Kovács Károljd, Velics Imrét, Allesz Ferencet, Marosffy Sán­dort, Uy Gézát, Szentes Elemért, Váry Sándort, Gomöry Rezsőt, Nagy Lajos nagykanizsai 20. honvéd gyalogez­redben zászlós számára való rangfentartüs meliert, a következő zászlósokat: Lange Emilt, Scheffer Ernőt, Peitli Aladárt, Dlabik Farkast, Nagy Ákost, Sáfáry Leventét, Olgyay Károlyt, Kovács Gyulát, Bauer Jenőt, Szabó Józsefet, Huszár Ágoston, soproni 8. honvéd gya­logezredbeli zászlós számára való rangfentartás mellett, a következő zászlósokat: Dániel Samut, Dratsay La­jost, Valnicsek Ernőt, Kovács Rezsőt C,sebál Ferencet, Sonegger Ottót, Farkas Jánost, Balüs Bélát, Bárkányi Jenőt, Misik Jánost, Herold Ádám lugosi 8. honvéd gya­logezredbeli zászlós számára való rangfentartás mellett, László Bélát, Fodor György munkácsi 11. honvéd gyalog­ezredbeli zászlós számára való rangfentartás me: lett, a következő zászlósokat: Szigriszt Lászlót, Gáspárik Gé­zát, Lakatos Károlyt, Raglan Vazult, Szüts Elemért, Töttössy Aladárt, Wolfram Elemért, Világi Lászlót, Szir­ti Vilmost, Szlaninka Istvánt, Kodes Istvánt, Rajics Mi- loszlSvot, 3. a lovasságnál századosokká a következő főhadnagyokat: Slaveticsi gróf Orssich Pált, Németuj- vári és szabadbatthyányi gróf Batthyány Tamást, Kab- debo Józsefet, Bábái Bay Bertalant, Dezseri Gyura Ár­pádot, Széchi-szigeti Thaly Bélát, Szenei Fördős Vil­most, Majorossy Győzőt, Mináji Bornemisza Dénest, fő­hadnagyokká a következő hadnagyokat: Szunyogh Pált, Péntek Zoltánt, Hállay Bélát, Sepsiboconi Toókos Gyu­lát, Szaplonoai Szaplonczay Lászlót, Demeter Lajost, Valérián Zsigmondot, Jarembinai Grób Imrét, Remete Aladárt, Szmrccsányi Szmrecsányi Pált, Dráveci Drá- veczky Sándort, Mikes Andort; 4. a helyi alkalmazású tisztek állományában a 3. csoportban főhadnagygyá Mi­lesz István hadnagyot; 5. a népfölkelésügyi tisztek állo Ai:i az Qdolt következetesen mindennap haszl nálja, az a tudomány mai állása szerint a képi zelhető legjobb fog- és szájápolást gyakorolja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék