Pesti Hírlap, 1909. május (31. évfolyam, 103-126. szám)

1909-05-30 / 126. szám

1909. május 30^ vasárnap, 15 Ez volt a régi sablon. Ma már azonban a mi óriási és szakértő közönségünk mást vár és erre az utóbbi évek eseményei- következtében oka is van. A magyar labdarugó sport mai fázisában már van oly fejlett, hogy szereplői együttesen kitűnő ellenállást tudjanak kifejteni és a világ minden csapatával szemben legalább is mint számba vehe­tő ellenfél áldjanak. Ezt azonban nem láttuk a szombati csapattól, amelynek játékosai egy-kettőt kivéve, kritikán alul rosszul működtek. Hogy az eredmény mégis olyan kitűnő ránk nézve az, — bár szinte hihetetlenül hangzik — egy-két jó játékosnak az érdeme. Első sorban kell itt megemlékeznünk Bihari- ról, a BTC. kis kapusáról, aki az apprehendáló Do­monkos; helyett már szombaton is kénytelen volt játszani. Ezt azonban igazán jól tette, mert remek játéka — az angolokét kivéve — a legtöbb sport­élvezetet nyújtotta. Kitűnő volt még Károly mint centerhalf, aki, hogy miért nincs benn a jobb válogatott csapatban, azt csak azok a bizonyos titkos körök tudják. A csapatok összeállításáról és az e körül fo­lyó intrikákról különben a kongresszusi ünuepek elmúlásával nem felejtkezünk el majd megemlé­kezni. Szombaton a következők képviselték a ma­gyar színeket: Bihari, Révész, Manglitz, Weinber, Károly, Kanyaurek, Weisz F., Nyilas, Késmárky, Tóth, Gross. Az angolok a már közölt összeállításban sze­repeltek. A mérkőzést az angolok kezdték az erŐ6 szél ellen. A magyar csapat már a 3-ik percben komért ér el, amely Weisz kapu mellé menő lövésével vég­ződik. Két perccel később már a magyar kapuban a labda Woodward fejese révéu. A játék menete a magyarok részéről nagyon bizonytalan. Bihari és Karolj’ kivételével mindegyik hibázik. Különösen Nyilas vergődése kelt nagy roogbotránykozást- A két hátvéd is egymást, igyek­szik fölülmúlni a sarkalatos hibák elkövetésében. Egyáltalában mindkét csapat nagyon nehezen me­legedik bele a játékba. Az angolok kellemetlenül állandó offeuzivá- bau vannak 'ős osak Biharinak igazán tüneményes jó védése hárítja el a veszélyeket. Woodward egy remek trüekje azonban mér feltartózhatatlanul jut­tatja a labdát a magyar kapuba, amely után csak­hamar egy szembetűnő off-tide goal következik. A magyar csatársor, amelynek eddigi mű­ködése csak szánalmas kísérletezés volt, ezután lassankint megembereli magát. Késmárky éles, hosszú kissöktetései révén az angol kapu is ve­szélybe jut egynéhányszor. Fél perccel a félidő vé­ge előtt Késmárky a kapus feje fölött, goalt ivei, — amit a közönség természetesen leírhatatlan uj- jongással fogad. A magyarok talán most belemelegeduéuek jobbau a játékba, de a biró szünetre fütyül. Félidő 3: 1. Helycsere után már valamivel változatosabb » játék. Késmárky. Tóth és Weisz néha szép tá­madásokat intéznek, ami viszont az angolokat fo­kozottabb és energikusabb játékra ösztönzi. Csak most következett azonban a kis Bihari szerepe. A leghihetetlenebb labdákat bároulatraméltó ügyes­séggel fogta el és a közönségnek úgyszólván ideje sem volt fölhagj-ni az őt ünneplő tapssal. Hiába volt az angolok minden erőlködése, igyekezetük megtört a kapus védelmén. Néha-néha vis-á-vis kollégája is működik és Weisz égj’ remek lövésének elfogásával az is bi­zonyságot tett klasszisáról. A 30-ik pereben Károly észszerűen előreadott labdájával Grosz a középen kifut és á' kifutó ka­pus feje fölött nagyon szép goalt helyez. Percekig tartó óriási tombolás kiséri a goalt és az ujjongás csak akkor szűnik meg, mikor Wein­ber véletlenül a saját kapujába rúgja a labdát és négyre szaporítja ezáltal az angolok goaljainak számát. Ezután már csöndesebb mederben főijük a játék, az angolok erősen támadnak és Bihari mindent véd. Groothoff (Hollandiából) vezette a mérkő­zést, ■*— szigorúan, de kevés off-side ismerettel. Az augol csapat játékosairól szólva, elsősor­ban Woodwardról kell megemlékeznünk. Nincs elég jelző az ő játékának dicsérésére és itt csak azl említjük még meg, hogy nálánál önzetlenebb játékost még nem láttunk. Csatártársai is mind elsőrangú erők; hiányzik ugyan közülök az eskü­vőjét tartó Stapley, de játékuk így is nagyon ma­gas nívójú volt. A fedezetsorban Wedlock, mint középfede- zet, vált ki, ípig a hátvédek közül Crompton volt a jobbik­A magyarok közül a már emlitett Biharin és Karolyon ki vili Révész, Késmárky és Weisz voltak jók, míg Nyíl*«- Manglitz és Gre«z abszolúte n«m váltak 1}<*. _■ A közönaég mindenesetre a szombat} ered­mény útin még nagyobb kivipcflfíggal ^irja a többi kongressrtisi mérkőzéseket f’üttkord vasárnapján a íőérdaklődes tárgyát ;• magyar-osztrák mérkőzés képezi. Talán még eo­hasem várták olyan feszült kíváncsisággal a két' nemzet legjobbjainak találkozását, mint ezúttal. A május 2-iki vereségért revancheot venni óhajtó osztrákok olyan erős csapatot küldenek ezúttal hozzánk, hogy most alighanem őket éri az a di­csőség, ami a magyar csapatot legutóbb, t. i., hogy a saját pályáján győzik le a vendégfogadó csa­patot. Vasárnap a következő csapatok fognak ját­szani : Ausztria: Prager—Wagner, Retschury— Linesevskj-, Krietek, Löwenfeld—Beck, Schmieger, Studniéka, Fischera, Pfeiffer. Magyarorszái7: Bihari—Kumhold, Szendrő— Biró, Bródy, Weisz—Sebestjén, Kertész II., Ko- rody, Schlosser, dr Borbás. Biró: Simons, Angliából. Az osztrák csapatnál jobb még sohasem volt Budapesten, mig a magj-ar csapat összeállítására nézve nem lehet azt mondani, bőgj- a legsikerül­tebb. Pünkösd hétfőjén ismét az angolok remek játékában lesz alkalma gj’önyörködni a magyar közönségnek. Ellenük a szombaton és vasárnap szerepelt két magyar csapatból és a tartalékokból kiválogatott tizenegy fog szerepelni. Ezek a tar­talékok a következők: Bosnyákovits, Nag.vF., Szed- nicsek, Ficzere, Kanyaurek, Simon, Weisz, Hla- way, Mészáros, Szeitler. Biró Meisl Hugó (Cricketter) lesz. Úszás. A Műegyetemi Athletikai és Football Club szombat este tartotta a pünkösd vasárnapi verse­nyének előmérkőzéseit a Ringer-uszodában. A fénj'es berendezésű uszoda, mely remeke ugyan az építészetnek s a közegészségnek minden tekintet­ben kitünően felel meg, uszóverseny céljára nem a legjobban állja meg helyét. Az előcsarnok nél­küli bejáratból az oszlopok mögé rejtett nehány nyíláson van helye a publikumnak, azonban a ver­seny lefolyásából talán csak az első sorban lehet valamit látni. A medence partján pedig szintén oly szerencsétlen a beosztás, hogy ott versenj't élvezni akaró közönség ismét nem láthat, semmit. Az uszo­da széltcben pedig csak a jurynek van helye. Az akusztika nagyon hangos s igy még a versenyzők neveinek felolvasása is kellemetlenül hatott. A versenyzők pedig a szokatlan vízben még nem érezték magukat jól s azonkívül a sok oldalról jö­vő fenj' számtalan árnyéka teljesen irritálja a ver­senyzőt- A starthely sötétsége, amely rendesen cél is, nem használható komolyabb versenyre. Az egyesület szép áldozattal rendezte a nem­zetközi szereplők nélküli versenyét s a korai sze­zon miatt alig startolt más az egyesület igen ifjú tagjain kívül, akik taláu a jövőben a műegyetem­nek hallgatói is lehetnek, sőt talán jó úszók is. A uap hosszú programmjábói csak egyes számokat lehetett megtartani, mert a nevezők —- miután a feltételekből nem tudhatták, hogy az előmérkő- zéseket a verseny előtti napon tartják, nem jelen­tek meg a versenyen. A verseny részletes lefo­lyása ez: 80 yardos slönyveneny, 3 élűmértözós után a dön­tőbe jutnak: Fekete István MAFC 1 p. 03 mp., Benedek Sándor MAFC, Halász Imre MAFC 59.8 mp., Erdős Vil­mos BAK. Seholcz Erich MAFC 1 perc 2.6 mp., Zsoldos László MAFC. A handicap nagyon rossz volt, az clönyt- adók egyáltalában nem érvényesülhettek. Kezdők versenye, 80 yard. Döntőbe jutnak: Halász Imre MAFC 50 mp., Weiber István MTK, Kovács János BAK 1 perc 07 mp., Zsoldos László MAFC. St3Íéta verseny 5-ször -40 yard. Indult három MAFC csapat, melyből a győztes a Fekete, Seholcz, Honti, Rimanóczy, Zsoldos csapat lett 2 perc 02.4 mp alatt KBsépiskolai staféta 5-sr8r 40 yard. Indult két MAFC csapat, melyből a győztes az Eisner, Seholcz, Fe­kete, Honti és Benedek csapai 2 perc 07.8 mp. 80 yardos főiskolai kezdők versenye. Indult swimm- overben Bloch Artur J perc 6.8 mp. alatt, mert más fő­iskolai hallgató- nem jelentkezett. Mellúszás előnyverseny 100 méteren. Két előmér- küzés után a döntőbe jutnak: Kovács Andor MAFC 1 p, 38 mp.. Perin Béla FTC, Biró Károly MTK, Lenkey Ká­roly MAFC l perc -íl.8 mp., Szőke Endre BAK, Demján Oszkár BTC. Fényképezés. Folyadékos lencsék. A Lloyd Társulat ka­szinó-termében Maj'erling Károly acsai gyógysze­rész felolvasást tartott folyadékos lencsékről. Be­mutatta az ilyen lencsékkel készült olvasó-üvege­ket, háromlábú nagyitót, fényképező kamrákat és egy csillagászati lencsét, azonkívül fotográfiái fel­vételeket és nagyításokat, amelyek Mai és Társa udvari fényképésznél készültek Mayering folyadé­kos lencséivel. Miután ezen lencsék- az eddigiek­hez képest rendkívül olcsón állíthatók elő, a most alakulóban levő részvénytársaság igen jövedelmező vállalat lesz. 4 feltalálónak tizenhat államra van szabadalma és évék óta küzd azért, hogy hazánkból jöjjön világforgalomba éz az optika terén üj kori Sgakot alkotó találmány; remélhető, hogy- általános éliíineréibcn fog részesülni. Művé«;! 9iaa*«r ítoykípkiMWA* ás ve***»y a M«- gl!s|}oet»n. jgájr ki? fote-rnű''ésri*l«pst létesített a margUiíiget; főhercegt kastélyban a: Amatőr 5íííke?zte- Sége Az e célra berendezett emeleti termeket az Ama­PESTI HÍRLAP, tőr olvasóinak 500 fényképből álló hatalmas gyüjtem nye és a magyar foto-ipar első termékeivel a magyar fényképezési lemezeken készült arcképfelvételek töltik meg. Ez utóbbiak szerzője Labori-Mészöly Miklós fotó­művész. Úgy e kényelmes és szellős termekben, mint a főhercegi kastély mögötti parkban teljesen díjtalanul fényképezik a kiállítást látogató közönséget is és a hely­színén készült fényképek, valamint a kiállítással kap­csolatos amatőr versenyen készült felvételek is a kiál­lításban közszemlére kerülnek. A legjobb felvételeket arany, ezüst és bronz plakettekkel díjazzák. Az amatőr verseny pünkösd vasárnapján kezdődik és junius 10-én végződik. Jelentkezni lehet az Amatőr szerkesztőségénél (Budapest, VII., Baross-tér 15. szám alatt). Automobil. Prinz Heinrich Fahrt. Külföldi világlapokban több­ször feltűnt előttünk a név: „Prinz Heinrich Fahrt.“ Nálunk kevesen ismerik még e hatalmas nemzetközi au­tomobil mérkőzés sajátságait, pedig két hét múlva más­félszáz prüszkölő automobil nemes mérkőzésben suhan végig országsainkon és Pest utcáin, amik között ott lesz Prinz Heinrich müremekszámba menő autója is. Mert Prinz Heinrich a német császár testvéröcscse, az ösz- szes német államok tengeri haderejének feje, is részt vesz e túrában és vele országának autó-barát mágnásai, nagy­jai, sportférfiai. Ü az egész intemacionális országúti tu- ragépkoceik mérkőzésének a lelke. E mérkőzési szabá­lyok első paragrafusa azt mondja: „A Prinz Heinrich Fahrt nem verseny, hanem túrakocsik mérkőzése tartós­ság szempontjából.v Ám ha a többi paragrafusokat át­olvassuk s azok szigorú feltételeit megismerjük, a ver­senyvonal tekintélyes hosszát fontolás alá veszszük s látjuk a kincset érő dijakat és elképzeljük az automobil­technika zsenialitásának megfeszített erővel való mun­kálkodását az elsőségért, be kell mégis ismernünk, hogy igenis, a Prinz Heinrich Fahrt is verseny. Talán fino- multabb formája a versenynek, de verseny. Szép látvány lesz, amikor junius 12-én, szombaton, egymásután robognak be a gépek fővárosunkba, mely­nek teljes pompába öltöztetését a pesti hölgyek és a fő­város örömmel vállalják magukra. De még gyönyörűbb látvány lesz a Tattcrsallban a kiállított sok gépkocsi. Ahol máskor a lususlovak táncolását láttuk, most a vi­lágjáró automobilokat nézegeti az előkelő publikum. Ilyen páratlan látnivalóban rég nem volt része Budapest­nek. Kivánjuk, hogy hasznára is legyen mindenkinek. Lawn-teimis. A MAC nemzetkóri lavrn-tennis vsrsenye. Szomba­ton a máz időjárás miatt a tennis versenyt nem folytat­hatták. Vasárnap azonban már reggeli 9 órától veszi kez­detét. és egész késő estig tart. Szebbnél szebb mérkőzé­sek vannak kiírva. A verseny védnöknője, Auguszta fő­hercegnő, családjával együtt melegen érdeklődik a ver­seny iránt s remélhető, hogy a pünkösdi ünnepeken le­játszásra kerülő legérdekesebb mérkőzéseket ismételten kitünteti legmagasabb megjelenésével. A kiírások ugyan­azok, mint a szombatiak s vasárnap játszsza le Zsig­mondy, a második legjobb magyar tennis játékos, izgató mérkőzését Z. Raznyval, Prága bajnokságáért. Tekintettel a rossz időjárásra, mely által a verseny igen elnyúlt ez utón is figyelmezteti a versenyrendező­ség a játékosokat, hogy mindkét napon pontosan a kürt időben jelenjenek meg. hogy a verseny lebonyolítása, tekintettel az idegen versenyzők elutazására, fennakadást ne szenvedjen. Evezés. A bécsi regatta startszámai. Bécsben eddig a start­helyek számozása a tribün felöli oldalról történt s irv a legjobb pályához, a sziget mellettihez, az a csapat j® jtt, amely a legmagasabb számot kapta. Az idén gondolt egyet a rendező-bizottság és a sorsolás előtt elhatározta, hogy a számozás a sziget felőli oldalról történjék. Ezt a határozatot tizenhárom szavazattal üzenhet­te ellen hozták s a junius 13-iki regattára már ennek alapján jelölték ki a helyeket. Budapestről az osztrák versenyszabályok egy alapos ismerője táviratilag figyel­meztette a bizottság égjük tagját, hogy a Wettfahrt Bestimmungen szerint a bizottságnak nem volt joga a startszámokat a sziget felől számítani. A bizottság csütörtök este tartott ülésén tárgyalta ezt a bejelentést s mivel alaposnak találta, határozatilag kimondta, hogy a nevezési zárlat napján megtartott szá­mozás érvényben tartása mellett a számozás a tribün felőli oldalról kezdődjék. Atliletika. Jnbiláiis athletikai verseny. Az idei sport szezon első klasszikus athletikai viadala az a nemzetközi athle- tikai meeting lesz, amelyet a Budapesti Egyetemi Athle­tikai Club tiz éves fennállásának megünneplésére ju­nius hó 6-án rendez. Az egyesület minden lehető előké­születet meg tesz arra, hogy a verseny rendezésével ese­ményekben és eredménj-ekben gazdag 10 éves múltjá­nak jubileumát méltóan ünnepelje meg. A versenyek si­kerének alapfeltételei: a jó propozició és a versenyek gazdag díjazása (hét versenyszámban értékes tisztelet- dij) a BEAC e versenyének sikerét már eleve biztosítja. A propozición szereplő igazán klasszikus versenyszámok (220 yardos síkfutás, % és 2 angol mértföldes síkfutás, 4-szer 100 méteres staféta futás, magasugrás, távolugrás, sulydobás, djszkoszvetés; ez évben első. ízben fogják start­hoz gyűjteni első klasszisu athletáinkat, mig a főiskolai bajnoki számok (fOO yardos és V4 angol mértfölde? sik­raniapsiHBA készjt, qsakis mérték szerint prima öltönyt elsőrangú kivitelben* Angol készpénzrendszerü uriszabőterwek. Zeltager Samu ew biastutb Lajas-u. mellett í^lefsa 116.U5S.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék