Pesti Hírlap, 1914. július (36. évfolyam, 153-180. szám)

1914-07-03 / 155. szám

'V • " T 20 Pesti Hírlap 1914. julius 3., péntek. A Balaton különösen alkalmas erre a sport­ra. Teljesen egyezik ennek a víznek a karaktere ezzel a sporttal. Kitanulhatatlan mind a kettő. A Balaton a meglepetések egész láncolatával szolgál, lís ilyen maga a vitorlás sport. Klubunk nagyon sokat tett már eddig is a balatoni vizi élet fejlesztésére. Jó magam is ezen dolgozom teljes erővel. Kedvenc régi eszmém egy nagy vitorlázó tábort gyűjteni össze és remélem, hogy céltudatos munkával sikerülni is fog. A külföld nem ismer bennünket s ennek a hibának az eliminálására, úgy hiszem, a mostani első lépés, a wieui Union Jacht Club vendégsége, meghozza majd a várt eredményt. Az osztrákok félre nem ismerhető őszinteséggel fejezték ki el­ragadtatásukat a látottak felett. Meggyőződésem, hogy a vizitnek reális eredményei lesznek. A heves szél elvonult » néhány perc múlva a legkisebb fuvalom sem zavarta a hatalmas yiz- tükört. — Latja, kérem, — folytatta élénken gróf Széchenyi — ez a Balaton- Előbb azt hittük, hogy orkánná fajul a kis vihar és felhőszakadássá az eső s ime, már szélcsendben veszteglünk. Ezért szép a vitorlázás a Balatonon. Nincs az a kis túra, amelyen a meglepetések egész sora ne várakoznék áz emberre. Magától értetődik, hogy fix programmal nem szabad útnak indulni. Úgy van jól, ahogy van. Ha szelet kapunk, uta­zunk, ha nincs szél, ott lobegünk mozdulatlanul, mig Aeolus meg nem könyörül rajtunk s gond­jaiba fogad. Megérkezés Balatonfüredié. Néhány perc múlva újra feltűnik a víz pere­mén, távól, a gyönyörű smaragd esik, jeléül annak, hogy jön a szel. Tiz percig sem tart, már ki is vet­jük a horgonyt a balatonfüredi klubbáz előtt. Kis motorossal jutunk ki a vitorlásból a part­ra, ahol Vaszary Ernő fürdőigazgató fogad ben­nünket. A klubházban várjuk a többi vitorlás ér­kezését, s azután Vaszary igazgató szives kalauzo­lásával megtekintjük az ujonan épített, teljesen modern fürdőpalotát­Fél kettőkor lunchro gyűlt össze a sportoló- társaság a fürdővendéglő terrasszán. Fél báromkor fekete ka.ét szervíroztak a Királyi Magyar Jacht Klubban, ahol a háziasszonyi teendőket Farkas Ttnréné, Kertész Kandómé és Harkányi József né látták el lekötelező szeretetreméltósággal és figye­lemmel. Az érkező vendégeket dr Perger Ferenc kir. ügyész és dr Scipiades Elemér ‘egyetemi orvds, magántanár és neje fogadták. Fél hegyre járt az idő, amikor a társaság vitorlás és motoros csónakokkal átrándult Siófok­ra. Este kilenc órakor diszebéd volt a balatonföld- vári Balaton Clubban. A tervezett tánc az időköz­ijén Balatonföldvárra érkezett megdöbbentő gyász- hir miatt elmaradt. A zászlókat félárbocon lenget­te a szél. Második nap. Másnap reggel kilenc órakor gyülekezett a társaság a balatonföldvári mólón s motorcsónakok­kal Badacsony felé vette útját. Badacsonyban lunch volt e utána Balaton-Fonyódig tartó motor- esónak-uttal fejezték be a csodás emlékű balatoni kirándulást. A vendégek este vasúttal tértek visz- sza Földvárra. Hosszasan beszélgettem Bernatzilc Ödön . ud­vari tanácsossal, aki nem győzte dicsérni a Bala­ton szépségét s a vendéglátó klub páratlan szere- tetremóltóságát. — Boldog vagyok — folytatta aztán, — hogy minderről referálhatok odahaza. A bámulatosan kulturált, fenségesen szép Balaton igaz szószóló­kat nyert bennünk. Örömmel regisztrálom az osztrákok elragad­tatását. Ugyanez történt a kárpáti automobil- versenyen, hasonló kijelentéseket hallottam szom­szédainktól. Hisz, ha eljönnek hozzánk, akkor nyert ügyünk van. Es ha produkálni akarunk va­lamit, minden erőnkből arra kell törekedni, hogy a mostanihoz hasonló vizit gyakori legyen. Illés István. Úszás. A siófoki nszóveisenyre rekordnevezések érkeztek. Soha vidéken rendezett verseny iránt még ily fokú ér­deklődés nem nyilvánult, mint a MTK ezidei siófoki uszóversenye iránt, amit az az egyetlen körülmény is eléggé bizonyít, hogy az összes fővárosi egyletek lead­ták nevezéseiket. Körülbelül 190 nevezes érkezett, me­lyek között ott találjuk összes kiváló úszóink nevét. Óriási érdeklődés előzi meg a Balaton bajnokságát és az ezzel kapcsolatos csapatversenyt, mely 2 angol mértföld- nyi távon fog lefolyni. A verseny favoritja természete­sen a tavalyi győztes Las-Torres Gyula. Nagy lesz a küzdelem a Sió serlegért és a siófoki íürdöigazgatóság vándordíjáért, melyeken kívül ■ még csomó tiszteletdíjas verseny kerül eldöntésre. A MTK kiváló sportérzékéröl tett tanúságot a versenynyel kapcsolatos kiránduló vo­nat megszerzésével, mely alkalmat ad a főváros sport- szerető közönségének — a lehető legmérsékeltebb áron — • verseny megtekintésére. A kiránduló vonat reggel 1 óra 54 perckor indul a Déli-vasut állomásról és éjjel jő viszsza. Résztvételi különvonat utazási dija oda és vissza 5 korona 50 fillér. Labdarúgás. A FTC jótékony adományai. A Ferencvárosi Torna Club f. évi junius hó 26-án tartott rendkívüli választmányi ülésén elhatározta, hogy a Celtic—Burnley mérkőzés tiszta jövedelmének 50 százalékát, vagyis 2659 K 17 fillért, jótékonycélra fordítja és ez összeget kö­vetkezőképen osztja el: 1. A Celticcol való megállapodás szerint a glasgowi kórháznak (25 font) 600.— K. 2. A IX. kér. Általános Jótékonysági Egyesületnek 500.— K. 3. A Fővárosi Szünidei Cyormektelep­nek (alapitványképen) első részi. 500.— K. 4. A munkanélkülieknek 300.— K. 5. A Gyermekbarát-egyesületnek 150.-— Ií. 6. A méntőknek 159.17 K. 7. A rendőrségi nyugdíjalapnak 150.-— K. 8. A Gyermekvédő ligának 200.— K. 9. A Józsefvárosi jóték. egyesületnek 100.— K. Összesen 2659.17 K. Egyidejűleg a választmány felhatalmazta az elnökséget, hogy az igy kijelölt összegeket rendel­tetési helyükre juttassa. Vidéki mérkőzések. Sopron. SFAC—Wiener-Nsustadter FG: 6 : 0. Szép és megérdemelt győzelmet aratott a SFAC a Wr. Neu- stádter FC felett. A soproni csapat ezúttal összjátékkal igyekezett érvényesülni, amely azután meghozta a' várt eredményt. Különösen a csatársor keltett ezúttal kelle­mes benyomsát, ami főleg az uj center észszerű labda­osztogatásainak tudható be. A gólhelyzetek kihasználá­sa azonban főleg a balösszekötő mesteri játékának kö­szönhető. A csapat többi eihbere a szokott jó volt. A bécsújhelyi csapat az I. félidőt tiz emberrel játszotta végig s ennek dacára jól tartotta magát, a II. félidőben azonban, dacára kitűnő kapusának, nem bírta megaka­dályozni súlyos legyőzetését. Ehhez nagyban hozzájá­rult a fegyelmezetlenség, mely a csapatban, uralkodik. Péter Pál napján a SFAC II. játszotta reyanch, mér­kőzését fenti egylet II. csapatával, amelyet legutóbb sa­ját otthonában győzött le 9 : 0 arányban. A soproni csapat, dacára, hogy némileg gyengébb összeállításban játszott, fölényes játék után 14 : 1 arányban győzött, összjáték, — de különösen önzetlenség —* tekintetében a SFAC II. oly gyönyörű játékot produkált, hogy teljes elismerés illeti. Mindkét, mérkőzésen meglátszott a nyári szünidő, mert nagyon keveáen nézték végig. Ungvár. Sátoraljaújhelyi Vasutas Sport Klub—Bu­dapesti Athletikai Klub I: 2 : 1. (2 : 1). Biró: Fejér (ÜAC). Junius hó 29-én, Ungvár meghívására, az Észak- kerület legerősebb csapata, az SVSC, propaganda-mérkő­zést játszott a BAK-nak Ludwigh kivételével teljes első csapatával Ungváron. A félidő első ■ részében az SVSC van frontban, az első gólt mégis a BAK éri el Károly hosszú, mintegy negyven méteres lövéséből, a kapus hi­bájából. A gól után is offenzivában marad az SVSC és csakhamar sikerül kornerböl Liszák II. révén kiegyenlí­teni, sőt a 22-ik percben Markovics éles lapos lövéséből a győzelmet is magukhoz ragadni A II. félidőben az ed­dig centerhalfot játszó Károly jobbösszekötőnek megy, de az SVSC hibátlanul dolgozó, védelmén keresztül nem sikerül változtatni az eredményen. A BAK-ból Gállos, Károly, Kucsera, Korda, Cseh; az SVSC-ből Liszák II., Bauer II., Soltész, Markovics voltak jók. Fair, érdekes és szép mérkőzés. Kecskemét. III. kér. TVE—Kecskeméti AC: 5 : 0. (1 : 0). A KAC nagy gólarányu veresége a legkevésbbé volt megérdemelt, mert legalább is támadott annyit, mint ellenfele, de hihetetlen balszerencse üldözte. Egyéb­ként a III. kerület, az MTK ellen mutatott formájában játszó csapatából Szabó fényes játéka emelkedett ki, sok tapsot is kapott, mellette Wiert, Hönich, Riki és Guttmann, valamint Schrott jeleskedtek. A KAC még a nyár folyamán revanchot kér a III. kerülettől. — Előtte a KAC Testvériség a Nagykőrösi TVE-tel játszott >32:1 nyert. Az NTVE, habár csak az első bemutatója volt, nagyon is jó játékot produkált s játékát nagy rokonszenv- vel kisérték. Jó biró volt Fenyves (Cegléd). Kecskeméti AC—Újpesti TE: 1 : 1. (X : 0).- Hatal­mas meglepetés volt a KAC eldöntetlen eredménye s a III. kerület elleni nagy gólarányu vereség után senki se remélte. Az eredményt, melyet teljesen reálisnak kell el­fogadni, mert mindketten előző nap erős mérkőzést ját­szottak. A KAC-nál a védelem remekelt, különösen Ecker kapus s Lefkovics hátvéd, míg a céntercsatár helyén tartalékkal játszó csatársor nagyon nehezen mozgott, különösen a lövőképesség ügyében, pedig alkalom lett volna rá. Az UTE teljes első csapatával jött s a csatár­sor fényes játéka óriási tetszést aratott, különösen Pri- boj és Molnár III., Neumann, Kuschner és Kranár kitű­nőek voltak. Váradi kevés dolgát jól végezte s Lefkovics II. gólját nem védhette. Az UTE gólját akkor érte el Vágó révón, mikor Bonc centerhalf sérülése miatt ki­állt. — Előtte a KAC nagy reményekre jogosító ifjúsági csapata játszott a KAC II-vel, de még a II. kerekedett fölül s 3 ; 1 győzött. TSrökscentmiklós. Kecskeméti TE—Törökszentmik­lósi TE; t : 1. Nagy közönség, szép játék. A FTC Szombathelyen. A Ferencvárosi Torna Club teljes első csapata vasárnap, julius 5-én, Szombathe­lyen játszik a Szombathelyi Sport Egylet első csapatá­val Langfelder Ferenc bíráskodása mellett* A csapatot a FTC. vezetőségén kívül számos klubtag kiséri Szom­bathelyre és a szombat délutáni gyorssal indulnak el. A FTC. fogadtatására Szombathelyen egy 100 tagú rendező-bizottság alakult, mely mindenképen méltó fo­gadtatásban fogja részesíteni a zöld-fehérek csapatát. Lawn- l'ennis. A pécsi nemzetközi lawn-tenms verseny. A Pécsi Athletikai Club rendezésében junius 26-tól 29-ig le* folyt nemzetközi lawn-tenms verseny az idei verseny- szezonnak egyik kimagasló pontját képezte. Habár a be­nevezett külíöldiek, — köztük a bécsi Kinzl — nem is jelentek meg s igy' a verseny elvesztette voltaképen nem­zetközi jellegét, mégis teljesnek nevezhető az a siker, amelyet a rendező egyesület a verseny előkészítése, si­ma lebonyolítása és.minden tekintetben kifogástalan tevékenysége által elért. Vidéki versenyeknél ritkán látott sportszerűséggel és agilitással sikerült a küzdelmeket a kiirt idő alatt — dacára a nagyszámú résztvevőknek — teljesen lebo­nyolítani. A verseny érdekében kifejtett értékes propaganda meghozta gyümölcsét, amennyiben ugyanis a tennis-- pályákon Pécs város előkelő társadalma az utolsó üté­sekig kitartott a játékosok mellett s az ott látott hölgy- koszorú bármely budapesti versenynek is díszére válna. Ami a verseny sportrészét illeti, úgy meg kell je­gyeznünk; hogy a pályáknak vakító ieliér anyaga a ver­senyjátékot kellemetlenül befolyásolja s némikép zava­rólag hatott az is, hogy a nagyszámú közönség ne*» volt kellően elhelyezhető. Ezt a két körülményt figyel­mébe ajánljuk a rendező egyesületnek a jövö számára. Ezek azonban csak tanulságok és nem mulasztások s igy a rendezőség élén álló dr Lauber Rezső alelnök, Fel- ber Artúr titkár, Göncz Lajos és Kaszala István ver­senyintézők teljes elismerést érdemelnek. A fővárosból részt vettek a MAC, BBTE és a BEAC kiküldöttei. Az egyes bajnokságban Kehrlingnek, valamint a párosban Kehrhng—Kelemen résztvétele 9 ezek küzdelme Göncz, Rik, Kalledey, Gandon és Ke­lemen Józseffel, a nézőközönségnek igazi sportélvezetet nyújtott. A főversenyt Kehrling nyerte Kelemen A. ellen. A győztesnek adogatása, leütései és labdafogása, mint mindig, úgy most is kitűnő volt s a versenyt különö­sebb megerőltetések nélkül játszhatta végig. Kelemen­nek egy igen erős küzdelme volt Göncz ellen s sikerült öt egy felette hosszú mérkőzésben 9 ; 11, 6 : 3, 9 : 7, megvernie. A. páros bajnokságot, valamint a páros hahdicapet 0.40-rőí indulva, Kehrling és Kelemen nyerték, miköz­ben a 0.15-ről induló Rik—Göncz és a 0.3/6-ról induló Kalledey—Kelemen J. a bajnokpárt teljes tudásuk kifej­tésére kényszeritették. A női egyest Gandonné nyerte klubtársnöje Göncz Bibi ellen. A dunántúli bajnokságokban, mint az előrelátható volt, Göncz Lajos dominált. A férfi egyes handicapot legöregebb és egyúttal egyik legszivósabb játékosunk, Gandon nyerte, Göncz étiért. Részletes eredményeit: Férfi egyes bajnokság: 1. Kehrling. 2. Kelemen. 3. Göncz L. és Kelemén J. Női egyes bajnokság: 1. Gandonné. 2. Göncz Bibi, Férfi páros bajnokság: 1. Kehrling—Kelemen A. 2. Kalledey—Kelemen J. Dunántúli bajnokság: 1. Göncz L. 2. Hardy L. Dunántúli páros bajnokság: 1. Göncz L.—Felbef. 2. Markovits—Horváth. Férfi egyes handicap: 1. Gandm. 2. Göncz. Férfi egyes handicap II. oszt.: 1. Péchy D. 2. Mar« kovits. Női egyes handicap: 1. Gandonné. 2. Göncz B. Férfi páros handicap: 1. Kehrling—Kelemen A. 2. Rik—Göncz. Vegyes páros handicap: 1. Gandonné—Göncz. 2. Nagyné—Gandon. A handicapok nem nevezhetők sikerültnek, mivel úgyszólván mindent a legnagyobb előnyt adók nyertek meg. Utólag kiemeljük még Pécs város előkelőségeinek, hivatalos, társadalmi, kereskedelmi és ipari intézmé­nyeinek áldozatkészségét, mely lehetővé telte, hogy a rendezőség a győzteseket igazán szép dijakkal lephes­se meg. Turisztika. A Fővárosi Turista Kör folyó hó 5-én a kővetke­ző kirándulásokat rendezi: 1. Klotildtelep — Postarét — Pilisszántó — Pilisszentkereszt — Csillovavölgy —. Dobogókő — Körtvélyes — Dömös. Indulás reggel %6 órakor a nyugoti pályaudvarból. Vezető: Bauer Sándor. — II. Klotildtelep — Postarét — Pilisszántó — Trézsi- kut — Vaskapu — Mexikó — Hoffmanngunyhó — Hoff- mann-forrás — Cakónyereg — ’ Körtvélyes — Dömös. Indulás reggel %6 órakor a nyugoti pályaudvarból. Ve­zető: Eller I. — III. Vác—Tahitótfalu—Ilétváju—Vörös- kősziklák—P.-Szentlászló:—Lepencvölgy — Körtvélyes— Dömös. Indulás %5 órakor a nyugoti pályaudvarból. Vezető: Morvay Zoltán. — IV. Délutáni kirándulás Dö­mös — Körtvélyes, ahol az összes csapatok találkoz­nak. Indulás délután %5 órakor a nyugoti pályaudvar­ból. Vezető : Löwy Gusztáv. A Vívó és Athletikai Club turista szakosztálya f. hó 5-én a: következő kirándulást rendezi: Pomáz — Kőhegy — Arányi menedékház. Itt megjelennek a BTE Arányi menedékházának ünnepélyes megnyitásán. Élel­met egész napra kell hozni. Találkozás %6 órakor a Pálffy-téren. Vezető: Révész Ernő. A Biztosítási Tisztviselők Országos Szövetségének turista csoportja folyó hó ö-én a következő kirándulást rendezi: Nógrádverőce — Szokólyahuta — Hideghegy — Csóványos — Diósjenö. Indulás reggel 5 óra 10 perc­kor a nyugati pályaudvarról, gyaloglás 6 óra, élelmet hozni kell. Költség 1.80 K. Vezető: Meisinger Károly. A Rigler Sport Club turista alosztálya e hó 5-én napfürdőzü kirándulást rendez. Indulás reggel fél 6 órakor a nyugoti pályaudvarról.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék