Pesti Hírlap, 1914. augusztus (36. évfolyam, 181-211. szám)

1914-08-08 / 188. szám

8 az a hír, hogy Japán mozgósít és háborúba vonul Oroszország cl Ion, öt teljesen meglepi. Minthogy kormányától semmiféle" utasítást nem kapott, a hirt sem meg nem erősítheti, sem meg nem cáfolhatja. A háti®?!! hiénái. Embertelen vendéglősök. Egyes vasúti állomások vendéglősei a legna­gyobb visszaéléseket követik ol a/, állomásokon át­vonuló utasokkal és katonákkal szemben. Ott, ahol úgyszólván negyedóránkint követik egymást a ka­tonai vonatok, silápyan cs lelkiismeretlenül szol­gálják ki a katonákat, néhány csepp sört pohár sör gyanánt adnak el, felbontott üvegekben adják az ásványvizet, amelyet közönséges vízzel, legjobb esetben szódával töltenek fel. A katonák panaszait durván elutasitják, számítván arra, hogy a megtor­lás el fog maradni. Az állomásfőnökök kötelessége­hogy az ilyen embertelen vendéglősök szerződését asonnal hatályon kívül helyezzék s eltávoiitsák a pályaudvarokról azokat, akik a háborúból minden­áron kitűnő üzletet akarnak csinálni. Drágább a gyógyszer. Tgy fővárosi magasrangu tisztviselő panasza érkezett hozzánk. A panasz arról szól, hogy egy budapesti gyógyszerész olyan áruért, ami raktáron van, t.iz percenttel többet számított, mint amennyi a szóban forgó gyógyszernek eddig az ára volt. A tisztviselő tiltakozására a gyógyszerész a meg nem engedett és jogtalan áremelést azzal okolta meg, hogy háború van. A gyógyszerek szállítása a há­borús idők ellenére ás fennakadás nélkül történik, azokban hiány nincs s igy egyetlen gyógyszertár­nak sincs joga ahhoz, hogy a kivételes helyzetben a publikumot megkárosítsa. Az élelmiszerek hatósági ármegállapítása. A"belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy szükség esetén, hogy az uzsorának elejét vegye, meg fogja állapítani az élelmicikkek maximális árát. Ez mindöddig, bár. különösen a nyílt piaco­kon máris hallatlan uzsoráskodás folyik, nem tör­tént meg. Ennélfogva a főváros, hogy a további hiénáskodást megakadályozza, megkereste a bel­ügyminisztériumot s azt az ajánlatot tette, hogy az élelmiszerek árát a főváros a maga hatáskörében meg fogja állapítani. Az ország lelkesedése. Hódmezővásárhelyről jelentik: A tanács pén­teki ülésén elhatározta, hogy a városi alapból 25.000 korona kölcsönt vesz fel és ezt az összeget a bevo­nult tartalékosok családjai segélyezésére használja fel. A tanács adakozási felhívása következtében egy nap alatt 10.000 korona gyűlt össze. Zsarkó Imre gazdálkodó 1000 koronát Bauer Jakab és fiai gőz­malmosok 800 koronát adtak, a Kalmár-féle gép­gyár és a Bauer-féle gőzmalom tulajdonosai pedig a bevonult munkások családjainak továbbra is fo­lyósítják a fizetéseket. A színházban Szendrei tár­sulata tart előadást. Hazafias előadásokat tartanak és a közönség nap-nap után lelkesen ünnepli Fe­renc Józsefet és a német császárt. Nagykanizsa, aug. 7. Nagykanizsán a háború kitörése óta úgyszól­ván nőttön-nő a lelkesedes és a harci kedv. A vá­ros egyébként már csak lakosságának összetételénél fogva is rendkívül érdekes és megható példáját nyújtja, hogy e nehéz időkben a különböző nem­zetiségek is mennyire összeforrottak a magyar ia­zával. A napokban a Muracsány községből behivott horvátok vonultak végig a város utcáin — a Him­nusz, a Szózat és a Kossuth-nóta hangjai mellett. Rossz magyarsággal, de ai.nál nagyobb lelkesedés­sel éltették .,az áldott magyar hazát." A háborúnak, sajnos, n.ár erre is van_ ha­lottja — szerencsétlenség folytán. Kiskanizsán ugyanis egy megbokrosodott ló megrágott egy tar­talékos katonát, aki azonnal meghalt. A kassai hadtestparancsnok köszönete. Kassáról jelentik: Boroevics Bzvetozár had­testparancsnok Sziklay Edo főispánhoz. Molnár Viktor kormánybiztoshoz és Blanár Béla polgár­mesterhez. a lakossággal való közlés cél.iából a kö­vetkező átiratot intézte: A mo'zgósitás kezdete óta örvendetes elégtétellel konstatáltam, hogy a pa­rancsnokságom alatt álló terület közigazgatási ha­tóságai és egész lakossága az uralkodó és a haza iránti kötelmeinek hazafias lelkesedéssel, buzgalom­mal és odaadással tesznek eleget. Különösen ki kell PESTI HÍRLA P emelnem az összes nemzetiségeket, egyaránt átható azon törekvést, amelylyel a zászlóhoz való bevonu­lásra szóló legfelsőbb parancsot haladéktalanul és örömteljesen teljesitik. Kötelességemnek tartom, hogy a hatóságoknak és a lakosságnak köszönetemet nyilvánítsam hazafias magatartásáéit. Német tartalékosok ünneplése. Nagyvárad, aug. 7. Nagyváradon ma 500 német tartalékos ka­tona utazott keresztül, akik Predeál felöl érkeztek Bulgáriából, Görögországból és Törökországból. A német tartalékosok néhány órára Nagyváradon ki­szálltak és német és magyar zászlók alatt keresztül­vonultak Nagyvárad utcáin a közönség lelkes tün­tetése mellett. A javarészt hivatalnokokból, vállal­kozókból álló német tartalékosok n Waeht am liheint énekelték és Aagyszámu publikum kísérete mellett egyik altábornagy lakásához vonultak, éltetve, királyunkat, Vilmos német császárt, a monarchiát és Németországot. A város közönsége a németeket kikísérte a pályaudvarra, ahonnan lelkes Hoch kiáltások közben indultak tovább Németor­szág felé. A vasúti kocsikra krétával felírták: Nem állunk meg Parisig, bemegyünk Szentpétervárra, éljen a monarchia stb. A közönség élelmiszerrel, itallal, cigarettával, dohánynyal ajándékozta meg a németeket. Hz egyhíz és a háború. Ima a hadsereg győzelméért. A hercegprjmás rendeletéből a székesfőváros templomaiban a következő időben lesznek istentisz­teletek a hazáért, királyért és a hadseregért : T. ker. Koron ázótemplom vtisárnap d. u. 5— C-ig. Krisztinavárosi plébánia szombat d. u. 6—7-ig. Tabáni plébánia vasárnap d. u. 5—-6-ig. Lazarísta kápolna (Ménesi-ut 18) vasárnap d. u. 5—öííi-ig. Notre Dame de Sión kápolna (Villányi-ut 35) va­sárnap d. u. 5—6-ig. II. ker. Szt Anna pléb. vasár­nap d. u. C—7. Kapucinus templom (Fő-utca 32) va­sárnap d. u. lO^á—H' íi-ig- Ass. sz. Ferenci-. temp­lom (Margit-körut 23) vasárnap d. u. 7—8-ig. Szent Erzsébet apáca templom (Fő-ti. 15-)i vasárnap d. u. 5—6-ig. 1T1. ker. Plébánia templom (Öbuda) ked­den 6—7-ig. IV. ker. Plébániatemplom péntek d. u. 4—5-ig. Szent Ferenc rendi templom-naponta d. u. 7—8-ig. Egyetemi templom csütörtök'd. u. -7—8-ig. Szervitarend temploma szombat d. u. 6%—7%-ig. Angolkisasszonyok temploma kedd d. u. 3—4-ig. V. Plébánia (Bazilika) vasárnap 5—6-ig. VT. Szent László kápolna (Angyalföld) péntek este 8—9-ig. VII. Plébánia-templom (Szegényház-tér) szombat d. u. 4—5-ig. Sacre Coeur zárda (István-ut 75) péntek d. u. 5—6-ig. Sz. Domonkos-rendi templom (Thököly-ur) szerdán 6—7-ig. VIII. ker. Plébánia­templom (Mária Terézia-tér) csütörtök d. u. 6V->—­7 1/á-'g- Jézus sz. Szive templ. hétfőn, szerdán, pén­teken d. u. 7—8-ig. Sz. Rókus pléb.-templom kedd, csütörtök, szombat d. u. 7—8-ig. IX. Plébánia­templom (Bakács-tér) szombat d. u. 6V 2—7%-ig. Lazarista templom (Gát-utca 6) péntek d. u. 6— 7-ig. Örökímádás templom (Üllői-ut 77) csütörtök d. u. 7—8-ig. Ranolder-intézeti kápolna (Gyep-utca 23) péntek d. u. 5—C-ig. Szent Margit intézet ká­polna (Knezits-utca 7) szerda d. e. 11—12-ig. X. ker. Plébánia, kőbányai templom szombat <1. ti. gi^,—Ti/a-ig- Kálvária-kápolna péntek délelőtt 7i|_8i,-o-ig. v • Egy román püspök pásztorlevele. Clirisiea Miron karánsebesi görög-keleti ro­mán püspök egyházmegyéje híveihez pásztorlevelet intézett, amelyben Szerbia elleni háborúnkat jo­gosnak és igazságosnak hirdeti és buzditó szavakkal fordul híveihez, akiktől elvárja, hogy a trón és a haza iránt törhetetlen hűségükben megmaradnak. Felhívja a román nőket, hogy minél tömegesebben jelentkezzenek a Vörös Keresztnél. Figyelmezteti a népet, hogy óvakodjék minden olyan cselekedet­től, amely a közigazgatási hatóságok rendkívüli munkáját megnehezítené. A Népsegitő Iroda. A városi népsegitő irodához a mai napig 8402 korona 26 fillér adomány érkezett. Az első négy napon 3293 jelentkező ügyét intézte el az iroda Írásbeli uton, legtöbb esetben jogsegély nyújtásá­val. Pillanatnyi pénzsegélyben részesült 1173 csa­lád, összesen 2739 korona 50 fillér összegben. A nyújtott jogsegély leginkább lakásbérleti, gyermek­védelmi ügyekben volt alkalmazandó. Igen jelen­tős ágává fejlődött ki a Népsegitő irodának a szülő nőkről való gondoskodás, mely a szülést megelőző lí>14. augusztus 8., szombat. és az azt követő időre is kiterjed. Köszönetét fe­jezi ki végül a Népsegitő iroda annak a számos " egyesületnek és egyénnek, akik gyermekek étkez­tetését és ruházását vállalták magukra, valamint azoknak, akik egyes élelmicikkeket szolgáltat­tak be. Az árvaszék a gyermekekért.' 1 A hadbavonult katonák visszamaradt család­jaínak támogatására alakult országos bizottság a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket közvetle­nül az országos gyermekvédő ligára bizta, hogy min­den intézkedés egy központból történjék és csakis a végrehajtás legyen a hatóságok és a társadalmi szer­vek között megosztva. Az árvaszék abból az állás­pontból indulván ki. a következőket határozta el: 1. Az árvaszék értesiti a kerületi elöljárósá­gokat, hogy a hadbavonult katonák itthon maradt gyermekeinek gyámhatósági intézkedést (elhagyott­ság kimondása, gyámrendelés, elhelyezés stb.) igény­lő ügyeit az alant irt naptól kezdve további intéz­kedésig az árvaszék maga központilag intézi. 2. Az árvaszék közvetlen összeköttetésbe Tép az országos gyermekvédő ligával és ennek utján egész szervezetével és mindezekben az ügyekben • ligának vagy közegeinek közvetlenül tett jelentéseit (Írásban, távbeszélőn vagy személyesen) intézkedé­seinek alapjául ép ugy elfogadja, mint a ker. elöl­járóságok hivatalos jelentéseit. 3. Az árvaszék a hadbavonultak elhagyott gyermekei 'részére, ha szükséges, valamint elárvult gyermekei részére hivatásos gyámokat rendel ki. 4. Az árvaszék megkeresi a fiatalkorúak fel­ügyelő hatóságát, hogy a vele összeköttetésben álló patronázs munkaközvetítő, a hivatásos gyámok ré­széről kért elhelyezéseket sürgősen közvetítse. 5. A hivatásos gyámok a gyámságuk alá kerülő gyermekekről nyilvántartást kötelesek vezetni s a li­ga utján (VII., Wesselényi-utca 6. sz.) az ott be­jelentett köz- vagy magán intézetekben, vagy egyes családoknál, avagy a patronázs közvetítő utján' (IX., Ráday-utca 33. sz.) elhelyezni. A nőtisztviselők mozgalma. A Nőtisztviselők Orsz. Egyesülete arra tö­rekszik, hogy az üresen maradt állásokat nőkkel töltse be. Azok érdekében, akiket munka hiányában.' nem lehet, kenyérkeresethez juttatni, adakozásra szólítja fel az állásban levő nőtís'/tviselőket és havi fizetésüknek legalább két százalékát kéri. Adomá­nyok „Segély" jelzéssel küldendők be az egyesület­nek (V., Vigadó-tér 3.) Az egyesület figyelmezteti egyúttal a magánalkalmazottakat, hogy felmondá­si idő" nélkül a mostani rendkiviili körülmények között senkit sem bocsáthatnak cl az állásából. A fűszer kereskedők önköltségi áron adják a lisztet. A Magyar Füszerkereskedők Egyesülete IIor­rúik Nándor elnöklésével ülést tartott, amelyen Bogdány Mór alelnök bejelentette, hogy a főváros ötven waggon lisztet fog az egyesület utján a fü­szerkereskedőknek rendelkezésre bocsátani. Elhatá­rozták, hogy a füszerkereskedők a lisztet önköltségi áron adják el vevőiknek. Az egyesület a harcba vo­nult katonák családjainak felsegélyezésére gyűjtést indít, amelyet ötezer koronával nyitott meg. A segélyezés egyöntetűsége. A hadba vonult tartalékosok családjainak * egyöntetű segélyezésének megállapítása céljából Bárczy István polgármester pénteken délelőtt érte­kezletet hivott össze a városházára, amelyen az összes kerületi elöljárók, továbbá a kerületi közjótékonysági egyesületek vezetői vettek részt. Dr Bárczy István polgármester az értekez­letet megnyitó beszédében kifejtette, hogy különö­sen három irányú működésre van szükség. Az első a rögtöni pénzsegély, a második a népkonyhák meg­nyitása, a harmadik a napközi otthonoknak foko­zottabb mértékben való létesítése. A miniszterelnök annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a szé­kesfőváros is egy külön országos bizottságot ala­kítson. Ezt meg is lehet csinálni, mert ennek a kö­vetkezménye az lesz, hogy a főváros is részesül az országos gyűjtésben. . Keriiletenkint lehet majd úgynevezett hel.yibizottsigokat létesíteni, mig a központi bizottságot a főváros alakítja meg, amely azután a mozgalmat irányítaná. Radocza János azt mondotta, hogy az egyes kerületek jótékonysági szervei jöjjenek össze és alakítsák meg ilymódon a kerületi bizottságokat. Bárczy polgármester kiegészítette még az elő­adását azzal, hogy az érdekelt minisztériumok rész­vételével értekezlet volt, amelyen a főváros részéről ő is részt vett és ezen megállapodás történt, hogy legközelebb a segélyezésre vonatkozó részletes utasí­tást fognak kiadni. A város részéről tisztviselők fognak közreműködni az akcióban, akik anyagi éa fegyelmi felelősséggel tartoznak, amire szükség is van, mert hiszen naponta körülbelül egy millió ko­rona szétosztásáról van szó. A segélyre szorulók összeirására három nap elegendő lesz, a kifizetést pedig az egyes elöljáróságok fogják intézni. A csa-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék