Pesti Hírlap, 1914. augusztus (36. évfolyam, 181-211. szám)

1914-08-26 / 206. szám

i 10 A hadi-koponya és egyéb esetek. — Epizódok a háborús időkből — A háborúnak eddig kétsigkivül legfurcsább áldozata egy ismert budapesti, társaságbeli úri­ember, akinek esete megérdemli, hogy a há.börits krónikában följegyeztessék. Ezt az urat a természet arra ítélte, hogy tökéletesen kopasz legyen. Szegény mindent megpróbált, meghozatott minden hajszöszt, haj­vizet, gyökérerősitöt és fejbörtáplálót. do hiába. Vize3 .lett, szeszes lett, a gyökerei erősödtek és a fejbőre táplálódott, de egy megveszekedett szál haja se nőtt. Olyan maradt a feje, mint a bil­liárdgolyó. Netnrég azonban feltaláltak egy módszert az ilyen kétségbeejtő kopaszságok szá­mára is. A mi -kopaszunk ezt is megpróbálta, éá ez már fényesen bevált. A módszer ugyan na­gyon kínos volt, mert abból állott, hogy minden ; egyes mfihajszálat tüszúrással kellett a fejbőrébe | ültetni és ott piciny arany-horgocskával meg' j rögzíteni, de ö tűrte, hónapok keserve® klnló­1 dása titán végre szép. fürtös fekete haja volt, j fizetett is érte háromezer kemény koronát, Bol­j dog volt, mert azt hitte, hogy most már minden I rendben van. Jött hzonban a háború, és a hullámosan fo­) kéte fürtű ifjút behívták nélfölkelönek. Lelke* i sen, gyanútlanul jelentkezett és büszkén vette | föl a csukaszürke Uniformist. Mikor aztán tel­! jesen fel volt öltözve, előlépett a katonaborbély és | se s«ó, so beszéd, mielőtt még Végigdadoghatta : volna kifogásait, géppel tövid lenyírta a három­| e2er koronás hajat A koponyájáról. — Ez aztán a szép hadikoponya! — mond­ta, miután a munkát elvégezte. És nem tudta meg­' érteni, hogy obben a meleg időben, miért nem . örül a népfölkelö annak, hogy dús hajzatától [ megszabadult . . , Égy nyugatmagyarországi vidéki lapocska, amely, ugy látszik, bécsi lapokból fordítja le a háborús híreit, a maga nemében páratlanul álló | nőmet győzelemmel kedveskedik az olvasóinak. Mikor a németek a háború első napjaiban 1 elfoglalták Kalisch. és Kibarty orosz határszéli helységeket, a német lapok a következő jelentést közölték: „Unsero Truppén nahmén die Ortschaftei^ Kalisch und Kibarty Ami magyarul azt teszi, hogy „csapataink elfoglalták Kalisch és Kibarty helységeket." A háború lázában azonban a lelkes ma­gyar hírlapíró igy fordította le a mondatot: „. . . csapataink elfoglalták Orlschaftent, Ka­lischt és Kibartyt." j Igy esett meg, hogy a német csapatok eb­1 ben az újságban sokkal nagyobb győzelmet arattak, mint a többi lapokban. Most már csak | az a kérdés, hogy a németek a háború után meg­! tartják-e ezt az Orisehaftent, vagy visszaadják ; az oroszoknak? » Az iit következő logikai okoskodást szerc­| tettel ajánljuk a budapesti állami hidak igazga­j lóságának figyelmébe. A hidakat katonák' őrzik, akik, mint jól tudjuk, senkit nen. engednek megállani a hidon, s aki felszólításuk ellenére mégis megáll, azzal szemben fegyverüket használják. Ez igy rend­jén van és minden ember köteles ehhez az intéz­kedéshez alkalmazkodni. A hid-igazgatóság azonban oly buzgó volt, hogy ezt a tilalmát egy hosszú szövegű, apró­betűs plakátra is kinyomatta., s ezt. a plakátot a híd ktilönbözö részein ragasztotta ki. i Már most: 1. vagy nem szabad a hidon megállani (mint ahogy nem szabad) és akkor hogy az ör­dögbe olvassa el az ember ezt a hosszú, apróbe­tüs plakátot, amelyet az igazgatóság a hid min­den részén elhelyeztetett, 2. vagy pedig meg szabad a hidon állani olvasás céljából és akkor mi az ördögnek van arra a piakára az nyomtatva, hogy nem szabad •megállni ? •Megoldás: az ilyen plakátot csak a hiclfő- . . ESTI HÍ RLAP nél szabad kiragasztani. A vil'amos vasútnak a Margtthld közepén levő megállóhelyét pedig szüntessék be. mert a margitszigeti közönség ott csoportosul és áll, mikor a kocsikat várja, $ a csoport mellett világit egy másik nagy fehér plakát, ez tol a szöveggel: „A hidon megállani és csoportosulni tilos." Az elv helyes, a plakátok Is jók, csak a csirizt nem kenték jó helyre. # Színház és zene* * (A Vígszínház megnyitása.) A Vígszín­ház kedden nyitotta »iog kapuit, hogy a háborús időkben ia művészettel és irodalommal szolgálja a közönséget. Örvendünk a színhág megnyitásának, mert ez biztosítja a Vígszínház elsőrangú művészi együttesének sértetlen egyűttmaradását s ha az Írók segítenek a színházat beleálíitani abba a lelkes és hazafias áramlatba, amely ma minden eszközzel a háború céljait szolgálja, a közhangulat emelésében is kétségkívül része lesz a Vígszínháznak. Mindjárt az első estén Heltai Jenő kiváló tehetségű poétánk és illusztris munkatársunk sietett a Vígszínházát belekapcsolni az aktuális eseményekbe, amennyiben költői ihlettel irt meg egy lds „alkalmi játék"-ot s ez vezette be az előadások soíozátát. „Akik itthon maradtak" cím alatt ítifgón gördülő tersekben mondja el n nagyapa, a fiatal asszony* a fiatal leány s a kis fiu, hogy a hazáért vívott harcba men­tek a fiu, a férj, a vőlegény és a fiatal apa. Távöli dobpergés és zene lágy akkordjai közben Imádkoz­nak, hogy védje meg az Isten a hazát és azokat, akik érto harcolnak. Minden teátrális hatásvadászat mel­lőzésével, netnos egyszerűséggel, de az igaz érzés melegségével s finom poézissel hat Heltai drámai költeménye, a közönség mély meghatottsággal, könyekig elérzékenyedve hallgatta B a szerzőt több­ször lelkesen kitapsolta. Hegedűs, Varsányi Irin, Gombaszögi Ella és a kis Lakos .Edit érzéssel sza­valták a verseket s különösen Hegedűs mély zöngésü érces hangja hatott a szívekig. A zenekar alkalmi darabot játszott Stephanídesz temperamentumos vezetése mellett. Végül Heltai Jenő „Tündérlaki lányok" cimü kiváló ezinjátékát játszották a régi szereplőkkel, csupán Zátony szerepét vette át Ke­menés s igen szép alakítást mutatott be. Föl kell még említenünk, hogy a színház leszállított hely­árakkal s az egész személyzet felére redukált gázsik­kal játszik. * (A Vígszínházban) szerdán a Tanitó­nőt, Bródy Sándor falusi történetét adják Varsá­nyi Irénnel és Fenyvesi Emillel a két Vezető sze­repben. Az estét Akik itthon maradtak, Heltai Jenő poétikusan alkalmi vígjátéka vezeti be. Csü­törtökön ugyanosa ezt az alkalmi játékot adják, utána pedig az Ördögöt, Molnár Ferenc világ' hirü vígjátékát, Hegedűs Gyulával. * (ilárom zsniolt ház) nézte végig a Medgyaszay-kabaret műsorát; az ötletesen, el­mésen aktuális műsor nemcsak pompás szóra­kozásra. de lelkesebnél'lelkesebb alkalmat is szolgáltat. * (Míivészwtély az itthontnaradoítak ja­vára.) Szombaton, e hó 29-én, este nyolc órakor a mátyásföldi nagy-szálló dísztermében, Batthyány Ilona grófnő védnökségével a mátyásföldi nyaralók körében alakult hölgybizottság nagy m&vészestélyt rendez, amelyen közreműködnek Seamosi Elza, Diósyné N. Berta, Környey Béla, a magyar királyi opera tagjai, Verő Márta, a Magyar színház tagja, Bárd Margit zongoraművésznő, Schiffer Adolf gor­donkaművész és Székely Arnold zongoraművész, az Országos Zeneakadémia tanárai. Jegyek este a pénz­tárnál is kaphatók. A Budapestről érkező vendégek részére tizenegy óra után különvonatok állanak rendelkezésre. Egyházi élet. Egyházi előléptetések. A király R kalocsai főszékesegyházi káptalanban líleiner Lajos olvasó­kanonoknak a r,agyprépostságra, dr Maeskovles Pál éneklőfeanonoknak az olvasókanonokságra, Zundl Péter őrkfuionoknak 02 éneklőkanonokságra, dr Valihora Ágoston főszékesegyházi főesperesnek az Őrkaiionokságra, dr Steecz György bácsi főesperes­nek a főszékesegyházi főesperességre, dr Povischil Richárd tiszai főesperesnek a bácsi főesperességre és df Horváth Győző ifjabb mesterkanonoknak a tiszai főesperesíégro való fokozatos előléptetését jóváhagyta s az ekként megüresedett ifjabb mester­kanonokságot Hinger Mihály tiszteltbcli pápai káp­lán, iroda'gazgatónak adományozta. 1 1914. augusztus 26., szerda. Napi hireL Adakozzunk a Vörös Kereszt Egylet* nek! Segítsük a hadbavoouttak családjait és az elesettek hozzátartozóit! — (Cim és jelleg.) A király a földmivelés­íigyi miniszter előterjesztésére Oeron János és Földváry József számvizsgálóknak a számtanácsos! cimet és jelleget díjmentesen adományozta. — (A budapesti japán konzul lemondása.) Palotay Ödön japán császári konzul távirati uton közölte a bécsi japán nagykövettel, hogy lemond konzuli megbízásáról. — (Pápaválasztás előtt.) Az egyházi szo­kások szerint a pápa halálát követő kilenc napon át tartanak a gyászszertartások és csak akkor kezdődik a pápaválasztó biborosi gyülekezet, a konklávé mun­kája. Azonban már a gyászszertartások idején is minden nap összeülnek a Rómában tartózkodó bíbo­rosok teljes számban, továbbá az ideiglenes kor­mányzást. végző camerlengo és a biboros-rendek fejei külőntanáesközásra, hogy a konklávé előkészítésére szükséges intézkedéseket megtegyék. A Szent Péter­bazilikában minden nap ünneples tequiejpek van­nak és ugyanez alatt az idő alatt ti?. előkészítő gyű­lést tartanak a bibornokok, kik a pápa halála nap­jától kezdve a gyász jeléül nyitott violaszinu kar­köpenyegben járnak. Megkülönböztetés okáért azok­nak a bíborosoknak a ruhája, akiket az elhalt pápa kreált, világosabb ibolyaszínű. A vatikáni hivatal — mint Rómából táviratoz­zák— kedden délelőtt az Ötödik misét mondta X. Pius pápa lelki Üdvéért. A konklávé helyiségeinek berendezése sorényen folyik. A pápai csendőrség és gárdának a Damnssus-udvarban levő laktanyáit ki­ürítették. Délelőtt tiz érakor a szent kollégium szo­kásos gyűlését tartotta. Nagy ünnepségek közepette történt meg a ró­mai szent kollégiumnál a diplomáciai kar fogadá­sa. A diplomaták teljes díszben, rendjeleikkel je­lentek meg. Általánosan feltűnt a hadviselő álla­mok képviselői között megnyilvánuló hűvös vi­szony. A fogadás kezdetére várakozva, a diploma­ták kisebb csoportokban állottak, amelyek egyiké­bon az osztrák-magyar nagykövet a porosz és bajor követtel, mig egy másikban a francia követ beszél­getett a belgával. A biborosok közben a trónterem­ben gyűltek egybe és helyet foglaltak a patkó alak­ban felállított asztalkák mellett. A középen Della Volpe bíboros eamerlengó, Vanutelli Serafino bí­boros, a szent kollégium doyenje és helyettese, Agliardi biboros ült, Mint a diplomáciai kar do­yenje, az osztrák-magyar nagykövet fejezte ki a diplomáciai kar részvétét a pápa halála alkalmá­ból. A biborosok nevében Vanutelli bíboros vála­szolt, aki isten mennyei világosságát kérte, hogy mihamarább megválasztassék az egyház uj feje. Lualdi, Ferrari, Meretet is Lorenzelli biborosok kedden Rómába érkeztek, hogy részt ve^enok a bi­borosi kollégium összejövetelén. Gibbona és 0 Cön­nel amerikai, Alluquerqite brazíliai és Begin kana­dai biborosok már nem érkezhetnek idejében, hogy résztvegyenek a konklávéban. A sixtusi kápolna daloskára Perosi mester vezetésével megkezdte a fsixtusi kápolnában tartandó három ühnepi isten­tiszteletre próbáikat. Az első egyházi ünnepségen Perosinak XIII. Leó pápa halálára komponált nagy­miséjét és requiemjét fogják előadni. Lapjelontések szerint a Vatikán jogi tanácsadóinak véleménye azt mondja, hogy X. Pius pápa végrendeletét teljesen nyilvánosságra lehet hozni. Ez ügybeu a biborosi kongregációt illeti a végleges döntés. A bécsi Szent. István-templomban a pápa ha­lála alkalmából dr Cschoke fölszentelt püspök űnne­pics requiemet celebrált liberával. A presbitérium­ban hatalmas ravatal volt fekete menyezet alatt. A ravatalon a pápai tiara, a motetta-jelvény hevert aranynyal hímzett fekete bársony vánkoson. Az ezüst koporsó körül mintegy kétszáz kandelláber égett. Nyolcvan gyalogos katona diszbe öltözve sor­falat állott a fekete drapériákkal diszitett székes­egyházban, ahol sok kiváló személyiség jelent meg. Ott volt a többi közt a külügyminiszter, a közös pénzügyminiszter, a miniszterelnök valamennyi mi­niszterrel, báró Burián, a király személye körüli miniszter, a helytartó, a nuneins, az olasz nagy­követ a nagykövetség tagjaival, a német nagykövet és a felesége, a nagykövetség személyzetével, a diplomáciái kar többi tagjai, a legfőbb udvari mél­tóságok, a központi hatóságok fejei és nagy rangú állami hivatalnokok. A fiumei dómban a pápa lelkiüdvc-ért kedden ftnnepies gyászistentisztelet volt, melyen gróf Wiektnburg István kormányzó és Corossac Ferenc podeszta vezetésével megjelentek az összes hatósá­gok. A városi, állami és egyházi épületek és konzu­látusok épületeire kitűzték a gyászlobogókat. A ki­kötőben a haiók zászlóikat félárbocra ereaztait/H.-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék